Fundusze Inwestycyjne Zamknięte

Alternatywne możliwości inwestowania dla zaawansowanych

 
 

Fundusze Inwestycyjne Zamknięte to elastyczny sposób inwestowania swojego kapitału


 

Fundusz inwestycyjny zamknięty emituje publiczne oraz niepubliczne certyfikaty inwestycyjne. W odróżnieniu od funduszu otwartego, nie można ich nabywać w dowolnym momencie, a jedynie w okresach subskrypcji.

FIZ ma większe możliwości inwestycyjne dla osoby zarządzającej funduszem, pozwalając na inwestowanie w szerszy wachlarz instrumentów.

Fundusze Inwestycyjne Zamknięte przeznaczone są w szczególności dla inwestorów którzy:

  • oczekują ponadprzeciętnych zysków,
  • posiadają nadwyżki finansowe,
  • akceptują wyższy poziom ryzyka,
  • są świadome dłuższego czasu trwania inwestycji oraz ograniczonej płynności.

FIZ to interesująca alternatywa inwestycyjna, która może być ciekawą opcją dla bardziej doświadczonych inwestorów.
IPOPEMA

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - IPOPEMA

Informacje o funduszu
IPOPEMA Rynku Nieruchomości FIZ Aktywów Niepublicznych jest funduszem inwestującym w nieruchomości mieszkaniowe w aglomeracji warszawskiej. Proces inwestycyjny zakłada lokowanie aktywów w mieszkania w bardzo wczesnej fazie realizacji, po dogłębnej analizie inwestycji pod względem atrakcyjności mieszkań i ich lokalizacji, sytuacji prawnej projektu oraz analizie finansowej dewelopera. Cena zakupu jednego Certyfikatu Inwestycyjnego na rynku pierwotnym wynosiła 100 PLN. Fundusz jest utworzony na czas określony. Data otwarcia likwidacji funduszu została wyznaczona na dzień 30 czerwca 2014 r.

Wycena Certyfikatów Inwestycyjnych
Certyfikaty będą wyceniane 4 razy w roku. Dniem Wyceny będzie 25 dzień kalendarzowy w trzecim miesiącu każdego kwartału kalendarzowego, a jeżeli ten dzień przypada w dniu ustawowo wolnym od pracy w dniu przypadającym bezpośrednio przed 25 dniem kalendarzowym w trzecim miesiącu każdego kwartału.

Koszty zarządzania
3,75% p.a. przez okres budowy portfela najpóźniej do 06.2012, a następnie, 2,50% p.a. do końca czasu trwania funduszu.

Wartość certyfikatu (Wartość aktywów netto przypadających na jeden certyfikat w dniu ostatniej wyceny funduszu w dniu 25.03.2013) 113,94 PLN
Zmiana wartości certyfikatu w stosunku do poprzedniej wyceny -0,38%
Data najbliższej wyceny 25.06.2013 r.
Zmiana w stosunku do wartości nominalnej 13,94%

 

Informacje na temat aktualnej wyceny giełdowej Certyfikatów Inwestycyjnych IPOPEMA Rynku Nieruchomości FIZ Aktywów Niepublicznych (IPERMFIZ) znajdziesz na stronie Certyfikatów GPW.

NOTA PRAWNA - PRZECZYTAJ UWAŻNIE
Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.
Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w dokumentach określających warunki
emisji danego funduszu, prospekcie informacyjnym, prospekcie emisyjnym albo w memorandum informacyjnym. Dokumenty te są dostępne na stronach internetowych
poszczególnych emitentów lub funduszy, w ich siedzibach oraz na stronie internetowej www.mBank.pl mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w fundusze. Jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym. Dotychczasowe wyniki funduszy oraz innych emitentów nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych jednostek uczestnictwa funduszy może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w fundusze mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. mBank S.A. oświadcza, iż: 1. posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisji Nadzoru  Finansowego) z dnia 30 czerwca 2005 roku na prowadzenie działalności maklerskiej, zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego) z dnia 20 marca 2012 roku , 2. posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów
wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania, 3. na mocy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 30 stycznia 2007 roku został wpisany na listę agentów firmy inwestycyjnej – mWealth Management S.A. (poprzednio BRE Wealth Management S.A.) 4. na podstawie art. 70 ust 2 w związku z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego w zakresie instrumentów finansowych niedopuszczonych do obrotu na rynku zorganizowanym, 5. organem nadzorującym mBank S.A. w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-4, jest Komisja Nadzoru Finansowego, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa. Wszystkie informacje o ryzykach inwestycyjnych związanych z obrotem instrumentami finansowymi, a także szczegółowe warunki i opłaty związane z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych są określone w Taryfie Prowizji i Opłat Bankowych mBanku dostępnej na stronie internetowej http://www.mbank.pl/pomoc/info/oplaty/sfi.html, Regulaminie świadczenia przez mBank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz w Regulaminie świadczenia przez mBank usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w Funduszach Inwestycyjnych dostępnym na stronie internetowejhttp://www.mbank.pl/pomoc/info/regulaminy/inwestycje.html Wskazane usługi mogą być świadczone tylko na rzecz posiadacza rachunku w mBanku. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny.

 

 

 

 

SKARBIEC

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - SKARBIEC

Informacje o funduszu
Skarbiec Rynku Nieruchomości FIZ inwestuje głównie w niepubliczne spółki deweloperskie. Celem Funduszu jest wzrost wartości inwestycji w wyniku wzrostu wartości nieruchomości. Fundusz dąży do osiągnięcia celu inwestycyjnego przede wszystkim poprzez nabywanie i obejmowanie akcji spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych i udziałów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, których działalność obejmuje inwestowanie oraz obrót na polskim rynku nieruchomości, głownie w segmencie budownictwa mieszkaniowego. Cena zakupu jednego certyfikatu inwestycyjnego na rynku pierwotnym wynosiła 1000 PLN.

Wycena Certyfikatów Inwestycyjnych
Certyfikaty będą wyceniane 4 razy do roku: W ostatni dzień roboczy Stycznia, Kwietnia, Lipca oraz Października.

Koszty zarządzania
Jednym kosztem ponoszonym przez właściciela certyfikatu w trakcie działalności funduszu będzie opłata za zarządzanie w wysokości 2,5%.

Wartość certyfikatu (Wartość aktywów netto przypadających na jeden certyfikat w dniu ostatniej wyceny funduszu w dniu 25.03.2013) 1100,93 PLN
Zmiana wartości certyfikatu w stosunku do poprzedniej wyceny -5,19%
Data najbliższej wyceny 20.04.2013 r.
Zmiana w stosunku do wartości nominalnej 10,09%

 

Informacje na temat aktualnej wyceny giełdowej Certyfikatów Inwestycyjnych FIZ Skarbiec Rynku Nieruchomości (SRNFIZ) znajdziesz na stronie Certyfikatów GPW.

NOTA PRAWNA - PRZECZYTAJ UWAŻNIE Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w dokumentach określających warunki emisji danego funduszu, prospekcie informacyjnym, prospekcie emisyjnym albo w memorandum informacyjnym. Dokumenty te są dostępne na stronach internetowych poszczególnych emitentów lub funduszy, w ich siedzibach oraz na stronie internetowej www.mBank.pl mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w fundusze. Jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym. Dotychczasowe wyniki funduszy oraz innych emitentów nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych jednostek uczestnictwa funduszy może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w fundusze mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. mBank S.A. oświadcza, iż: 1. posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisji Nadzoru Finansowego) z dnia 30 czerwca 2005 roku na prowadzenie działalności maklerskiej, zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego) z dnia 20 marca 2012 roku , . posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania, 3. na mocy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 30 stycznia 2007 roku został wpisany na listę agentów firmy inwestycyjnej – mWealth Management S.A. (poprzednio BRE Wealth Management S.A.)
4. na podstawie art. 70 ust 2 w związku z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego
w zakresie instrumentów finansowych niedopuszczonych do obrotu na rynku zorganizowanym, 5. organem nadzorującym mBank S.A. w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-4, jest Komisja Nadzoru Finansowego, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa. Wszystkie informacje o ryzykach inwestycyjnych związanych z obrotem   nstrumentami finansowymi, a także szczegółowe warunki i opłaty związane z nabyciem lub odkupieniem  jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych są określone w Taryfie Prowizji i Opłat Bankowych mBanku dostępnej na stronie internetowej http://www.mbank.pl/pomoc/info/oplaty/sfi.html, Regulaminie świadczenia przez mBank
usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz w Regulaminie świadczenia przez mBank usługi przyjmowania i przekazywania
zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w Funduszach Inwestycyjnych dostępnym na stronie internetowejhttp://www.mbank.pl/pomoc/info/regulaminy/inwestycje.html Wskazane usługi mogą być świadczone tylko na rzecz posiadacza rachunku w mBanku. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny.