Jak napisać regulamin sklepu, aby zabezpieczyć się prawnie?

23
.
06
.
2020
Jak napisać regulamin sklepu, aby zabezpieczyć się prawnie?

Regulamin sklepu internetowego to podstawowy dokument, na mocy którego kupujący i sprzedawca realizują między sobą transakcje. Jako zbiór norm i zasad powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami. Należy go zatem napisać w sposób czytelny i przejrzysty.

 

 

Jakie są najczęściej popełniane błędy w tworzeniu regulaminu sklepu internetowego?

 

1. Zbyt ogólne uregulowanie kwestii zakupu.

2. Brakuje wyjaśnienia pojęć użytych w regulaminie.

3. Brakuje informacji na temat przetwarzania danych osobowych.

4. Pojawiają się niedozwolone klauzule umownych.

 

Działalność sklepu internetowego w głównej mierze opiera się na postanowieniach regulaminu. Przedsiębiorca powinien zatem dołożyć starań, aby regulamin zabezpieczał jego interesy prawne i chronił przed ewentualnymi sporami.

 

Co powinno się znaleźć w regulaminie?

 

W regulaminie e-sklepu należy umieścić przede wszystkim:

1) rodzaje i zakres usług świadczonych elektronicznie, w tym pełną informację o przedsiębiorcy, który jest stroną zawieranej umowy,

2) definicję pojęć użytych w regulaminie – w tym miejscu warto zdefiniować takie pojęcia jak: konsument, kupujący, sklep, sprzedawca czy regulamin. Takie rozwiązanie obniży liczbę ewentualnych sporów interpretacyjnych,

3) warunki zawierania umowy sprzedaży elektronicznie, w tym określenie, co musi zrobić klient, aby doszło do zawarcia umowy sprzedaży,

4) warunki i termin płatności – regulamin powinien określać także jakie formy płatności są dopuszczalne,

5) warunki i terminy dostawy zamówienia – warto wskazać także dodatkowe informacje dotyczące realizacji zamówienia, m.in. czy możliwy jest odbiór osobisty oraz przewidywany czas dostawy towaru,

6) tryb postępowania reklamacyjnego – w jaki sposób można zwrócić wadliwy towar, czy należy złożyć formularz, na jaki adres odesłać towar, co jest podstawą zwrotu. Przedsiębiorca powinien wskazać także czas, w którym odniesie się do reklamacji (należy uwzględnić przepisy ustawy o prawach konsumenta),

7) informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych – można je zawrzeć w regulaminie, jednak najczęściej są w dodatkowym dokumencie,

8) informacje dotyczące możliwości odstąpienia od umowy – zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta, każdy konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w ciągu 14 dni od zawarcia umowy, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów,

9) informacje o pozasądowych sposobach dochodzenia roszczeń – także wynika to z ustawy o prawach konsumenta.

 

Klauzule niedozwolone

 

Regulamin sklepu internetowego należy sporządzić na podstawie ustawy z 30 maja 2014 o prawach konsumenta, ustawy z 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny oraz ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Powinien być także łatwo dostępny dla użytkowników i jasno określać prawa i obowiązki stron umowy.

Co ważne, nie może zawierać klauzul niedozwolonych. Jest to obecnie najczęściej popełniany błąd, o którym przedsiębiorcy nie wiedzą. Klauzula niedozwolona stanowi zapis w regulaminie sklepu internetowego, który jest sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco narusza interesy konsumenta. Żadna ustawa nie zawiera pełnego katalogu klauzul niedozwolonych, co oznacza, że każdy zapis w regulaminie należy oceniać przez ten pryzmat.

Przed opublikowaniem regulaminu na stronie internetowej warto zapoznać się z rejestrem klauzul niedozwolonych (abuzywnych) prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Rejestr znajduje się na stronie https://www.rejestr.uokik.gov.pl/. Jeśli danego postanowienia nie ma w rejestrze, nie oznacza, że nie jest klauzulą niedozwoloną. 

 

Przetwarzanie danych osobowych

 

Regulamin sklepu internetowego powinien zawierać także informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które weszło w życie w 2018 roku. W związku z licznymi kwestiami, które trzeba poruszyć, warto sporządzić politykę prywatności, która będzie dodatkowym dokumentem obowiązującym w sklepie internetowym. W polityce prywatności (lub potencjalnie w regulaminie) należy powiadomić użytkowników o:

1) administratorze danych osobowych,

2) celu przetwarzania danych osobowych,

3) dobrowolności podania danych,

4) odpowiednim zabezpieczeniu danych,

5) uprawnieniach użytkowników w związku z przetwarzaniem ich danych,

6) wykorzystywaniu plików cookies,

7) celu wykorzystywania plików cookies,

8) możliwości odpowiednich ustawień przeglądarki w zakresie cookies.

 

Na końcu regulaminu należy umieścić informację, że w sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 


Katarzyna Zimolzak, ekspert firmy Lex Secure