Zakładanie e-sklepu w świetle prawa

19
.
08
.
2020
Zakładanie e-sklepu w świetle prawa

Chcesz założyć sklep internetowy, ale nie wiesz jak? Osoba fizyczna, która zamierza prowadzić działalność e-commerce musi spełnić kilka wymogów, aby działalność była legalna. Jest to mniej  skomplikowane niż w wypadku spółek, jednak dokładnie wypełniony wniosek pozwoli uniknąć negatywnych konsekwencji. Dzięki temu dużo szybciej rozpoczniesz działalności. Choć wydaje się to proste, bardzo często obserwujemy odrzucone wnioski, ponieważ brakuje odpowiednich informacji lub dane w formularzu są niepoprawne.

 

 

Trzy rzeczy, które musisz wiedzieć o założeniu sklepu internetowego:

 

1. Wpis do CEIDG jest bezpłatny.

2. Zanim rozpoczniesz działalność, musisz określić jej rodzaj według PKD.

3. Wniosek o wpis do CEIDG możesz złożyć w urzędzie gminy lub przez internet.

  

Rejestracja w CEIDG

 

Wpisowi do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) podlegają osoby fizyczne, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby fizyczne, które prowadzą działalność jako wspólnicy spółek cywilnych. Aby osoba fizyczna mogła rozpocząć działalność gospodarczą, musi złożyć wniosek o wpis do CEIDG, czyli wypełnić formularz CEIDG-1. Wniosek możesz złożyć w urzędzie gminy (osobiście lub listem poleconym z własnoręcznym podpisem potwierdzonym przez notariusza) lub online (z podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub z podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP). Wniosek ten jest jednocześnie:

1) wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON),

2) zgłoszeniem identyfikacyjnym do Naczelnika Urzędu Skarbowego (NIP),

3) oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

4) zgłoszeniem płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat. Możesz rozpocząć działalność tego samego dnia, którego złożysz wniosek o wpis do CEIDG lub w innym terminie (określisz go we wniosku). Wpis w CEIDG pojawi się nie później, niż następnego dnia roboczego po dniu, w którym wpłynął poprawny wniosek.

 

Jeśli wniosek o wpis do CEIDG jest niepoprawny, organ wezwie Cię, aby skorygować lub uzupełnić wniosek w ciągu 7 dni roboczych.

 

Określenie działalności według PKD

 

Podczas rejestracji działalności gospodarczej, musisz określić jej rodzaj – podać 5-znakowy symbol według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 (PKD). PKD ma strukturę wielopoziomową – od ogólnych sekcji (np. transport) do szczegółowych podklas. Np. jeśli zamierzasz sprzedawać odzież w sklepie internetowym – właściwym kodem PKD będzie: 46.42.Z. Wyszukiwarka kodów PKD jest ogólnodostępna i bezpłatna.

 

Wybór formy opodatkowania

 

Jeśli zdecydujesz się założyć sklep internetowy, musisz we wniosku CEIDG-1 złożyć oświadczenie o wyborze formy opodatkowania. Wśród możliwych form opodatkowania są:

1) opodatkowanie na zasadach ogólnych,

2) podatek liniowy w wysokości 19 %,

3) ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,

4) karta podatkowa.

 

Do wniosku o wpis do CEIDG możesz dołączyć także zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług. 

 

Brak wpisu do CEIDG

 

Wpis do CEIDG jest obowiązkowy. Jeśli nie zgłosisz działalności gospodarczej do rejestru, będzie to wykroczenie pod groźbą kary ograniczenia wolności albo grzywny. Wyjątkiem od zasady jest działalność nierejestrowana, czyli działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

 


Katarzyna Zimolzak, ekspert firmy Lex Secure