Grupa Klientów mBanku i osób, dla których forum mBanku jest prawdziwą skarbnicą wiedzy o bankowości. Tysiące pytań i niestandardowych rozwiązań.
wątki: 0 | wypowiedzi: 0
  • Ostatnia aktywnośćKliknij, żeby zobaczyć ostatnią aktywność
  • CzłonkowieKliknij, żeby zobaczyć członków grupy
  • OpisKliknij, żeby zobaczyć opis grupy

Ostatnia aktywność

dla mniej obeznanych z prawami konsumenta polecam lekturę tego wyroku
http://curia.europa.eu/ju...

Banki hiszpańskie będzie to kosztowało ~5 mld €.
A jak zachował się hiszpański wymiar sprawiedliwości po tyn wyroku?
A UCZCIWIE - kilkunastu sędziów zostanie wyznaczonych, dodatkowo przeszkolonych do orzekania w tych sprawach. Ma być sprawnie i sprawiedliwie.
Banki oddadzą, co wzięły nieuczciwie.

tak funkcjonuje prawidłowo europejska ochrona konsumenta przed nieuczciwymi, podobno profesjonalnymi, przedsiębiorcami, bankami także.


"Mogę rozumieć frustrację, że się zostało oszukanym, jednak w tym cały ambaras by dwoje chciało naraz, i nie należy umniejszać swojej współwiny za wmanewrowanie się w taką sytuację. Podjęcie decyzji wiąże się z jakimiś skutkami i osobiście ponosi się za nie odpowiedzialność. Nawet, gdy druga strona działa w złej wierze i chce ciebie oszukać."

1. jaka frustracja, jakie oszukanie, jakie dwoje na raz, jaka współwina, jaka współodpowiedzialność? Mnie KONSUMENTA nie dotyczy ŻADNE z tych Twoich określeń
2. Mam umowę, w której złożony przez mnie podpis nigdy nie sankcjonuje NIEUCZCIWYCH zapisów, wpisanych do umowy przez NIEUCZCIWEGO przedsiębiorcę.
Gdyby miało być jak piszesz, nie byłoby ochrony prawa KONSUMENTA przed takimi działaniami.

Nie byłoby DYREKTYWA RADY 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich, nakładającej obowiązek na Państwa Członkowskie zapewnienia, aby umowy zawierane z konsumentami nie zawierały nieuczciwych warunków

Niepotrzebne byłyby przepisy kodeksu cywilnego:
Art. 3851. § 1. Postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne). Nie dotyczy to postanowień określających główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny.
§ 2. Jeżeli postanowienie umowy zgodnie z § 1 nie wiąże konsumenta, strony są związane umową w pozostałym zakresie.
§ 3. Nieuzgodnione indywidualnie są te postanowienia umowy, na których treść konsument nie miał rzeczywistego wpływu. W szczególności odnosi się to do postanowień umowy przejętych z wzorca umowy zaproponowanego konsumentowi przez kontrahenta.
§ 4. Ciężar dowodu, że postanowienie zostało uzgodnione indywidualnie, spoczywa na tym, kto się na to powołuje.

kayoo, dlaczego jednak prawodawcy wpisali ochronę konsumenta do prawa powszechnie obowiązującego?

A potem zastanów się jakie są konsekwencja dla NIEUCZCIWEGO przedsiębiorcy? Oddaje świadczenia nienależnie pobrane na podstawie NIEUCZCIWOŚCI.
Jakby przedsiębiorca wpisał waloryzację wyłącznie w oparciu o niezależny od niego kurs, to ... masz rację, wzrost raty miałby uzasadnienie.
Ale skoro bank ustalał kurs JAK CHCIAŁ, a umową tego skontrolować się nie da, to .... waloryzacji NIE MA.
Pokaż profile

Sortuj

mKlienci to grupa Klientów mBanku i osób, dla których forum mBanku jest prawdziwą skarbnicą wiedzy o bankowości. Tysiące pytań i niestandardowych rozwiązań.