wątki: 93 | wypowiedzi: 3

Aktywny w grupach:

mKlient

Ostatnia aktywność

Dla zainteresowanych sentencja wyroku z 13 grudnia 2017: Sygn. akt VII ACa 1036/17
Sąd Apelacyjny w Warszawie VII Wydział Gospodarczy w składzie:
Przewodniczący - Sędzia SA – Ewa Stefańska
Sędzia SA – Aldona Wapińska (spr.)
Sędzia SO (del.) – Magdalena Sajur – Kordula
Protokolant: – sekr. sądowy Karolina Kulibska – Janusz
po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2017 r. w Warszawie
na rozprawie
sprawy z powództwa T. Ż. i K. W.
przeciwko (…) Spółce Akcyjnej w W.
o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone
na skutek apelacji obu stron
od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
z dnia 19 kwietnia 2016 r., sygn. akt XVII AmC 2939/14
(...)na skutek apelacji obu stron
od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
z dnia 19 kwietnia 2016 r., sygn. akt XVII AmC 2939/14
I zmienia zaskarżony wyrok w punktach 2 i 3 w ten sposób, ze nadaje im następującą treść:
„2. Uznaje za niedozwolone i zakazuje wykorzystywania w obrocie z konsumentami postanowień o treści:
a) „Wysokość kursów kupna/sprzedaży walut obowiązujących w danym dniu roboczym może ulegać zmianie. Decyzja o
zmianie wysokości kursów jak również o częstotliwości zmiany podejmowana jest przez Bank z uwzględnieniem czynników wymienionych w ust. 6”
b) „Kursy kupna/sprzedaży walut, jak również wysokość spreadu walutowego wyznaczane są z uwzględnieniem poniższych czynników:
1) bieżących notowań kursów wymiany walut na rynku międzybankowym,
2) podaży i popytu na waluty na rynku krajowym,
3) różnicy stóp procentowych oraz stóp inflacji na rynku krajowym,
4) płynności rynku walutowego,
5) stanu bilansu płatniczego i handlowego.”
zawartych w § 3 ust. 4 i 6 wzorca umowy zatytułowanego „Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej (…) S.A.” oraz
c) „W przypadku, gdy Kredytobiorca/Pożyczkobiorca dokona wyboru spłaty Kredytu/Pożyczki w złotych albo złoży dyspozycję spłaty Kredytu/Pożyczki w złotych po uprzednim złożeniu dyspozycji spłaty Kredytu/Pożyczki w walucie waloryzacji (powrót do spłaty w złotych), obowiązują następujące zasady:
1) w całym okresie obowiązywania Umowy począwszy od pierwszego dnia spłaty albo od dnia dokonania zmiany waluty spłaty na złote, spłata rat dokonywana jest w złotych po uprzednim przeliczeniu (pomnożeniu) rat kapitałowo – odsetkowych, jeśli kredyt został wypłacony w całości lub rat odsetkowych, jeśli kredyt jest wypłacany w transzach, wg kursu sprzedaży waluty waloryzacyjnej określonej w Tabeli kursowej Banku obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50”.
d) „Wysokość kursów kupna/sprzedaży walut obowiązujących w danym dniu roboczym może ulegać zmianie. Decyzja o zmianie wysokości kursów jak również o częstotliwości zmiany podejmowana jest przez Bank z uwzględnieniem czynników wymienionych w ust. 4”
e) „Kursy kupna/sprzedaży walut, jak również wysokość spreadu walutowego wyznaczane są z uwzględnieniem poniższych czynników:
1) bieżących notowań kursów wymiany walut na rynku międzybankowym,
2) podaży i popytu na waluty na rynku krajowym,
3) różnicy stóp procentowych oraz stóp inflacji na rynku krajowym,
4) płynności rynku walutowego,
5) stanu bilansu płatniczego i handlowego.”
zawartych w § 6 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 4 wzorca umowy zatytułowanego „Aneks do umowy nr … z dnia ….o Kredyt Hipoteczny dla Osób Fizycznych / „(…)” / „(…)” waloryzowany kursem <<waluta>>”, którymi posługuje się pozwany (…) S.A. z siedzibą w W., a w pozostałym zakresie powództwo oddala;
3. zasądza od (…) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz T. Ż. i K. W. kwotę 60 zł (sześćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

I komentarz:
mBank udając wykonanie przepisów ustawy antyspreadowej (nowelizujących Prawo bankowe) przygotował w istocie takie same - a więc abuzywne (niezgodne z prawem) - wzorce aneksów i regulaminów. To już więcej niż kompromitacja.
To robota dla KNF i Prokuratora.
13 grudnia 2017 mBank prawomocnie przegrał proces przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie w sprawie o uznanie postanowień wzorca umowy za klauzule niedozwolone (sygn. akt VII ACa 1036/17). Chodzi o kilka paragrafów Regulaminu udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych oraz aneksu do umowy.

Sąd uznał za niedozwolone następujące zapisy:
2. (…). Przeliczenia kredytu na walutę waloryzacji Bank dokonuje wg kursu kupna danej waluty z Tabeli kursowej Banku obowiązującej w dniu i godzinie uruchomienia kredytu.

4. Wysokość kursów kupna/ sprzedaży walut obowiązujących w danym dniu roboczym może ulegać zmianie. Decyzja o zmianie wysokości kursów jak również o częstotliwości zmiany podejmowana jest przez Bank z uwzględnieniem czynników wymienionych w ust. 6.

6. Kursy kupna/sprzedaży walut, jak również wysokość spreadu walutowego wyznaczane są z uwzględnieniem poniższych czynników:
1) bieżących notowań kursów wymiany walut na rynku międzybankowym,
2) podaży i popytu na waluty na rynku krajowym
3) różnicy stóp procentowych oraz stóp inflacji na rynku krajowym,
4) płynności rynku walutowego,
5) stanu bilansu płatniczego i handlowego.

oraz

W przypadku, gdy Kredytobiorca/ Pożyczkobiorca dokona wyboru spłaty Kredytu/Pożyczki w złotych albo złoży dyspozycję spłaty Kredytu/ Pożyczki w złotych po uprzednim złożeniu dyspozycji spłaty Kredytu/ Pożyczki w walucie waloryzacji (powrót do spłaty w złotych), obowiązują następujące zasady:
1) w całym okresie obowiązywania Umowy począwszy od pierwszego dnia spłaty albo od dnia dokonania zmiany waluty spłaty na złote, spłata rat dokonywana jest w złotych po uprzednim przeliczeniu (pomnożeniu) rat kapitałowo – odsetkowych, jeśli kredyt został wypłacony w całości lub rat odsetkowych, jeśli kredyt jest wypłacany w transzach, wg kursu sprzedaży waluty waloryzacji określonej w Tabeli kursowej Banku obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50.

Oczywiście mB ma te wszystkie przegrane gdzieś. Inaczej nie potrafi.
janust