Każdy może inwestować. Nie musisz być ekspertem ani mieć milionów na koncie

  • Możesz inwestować na różne sposoby. Kupować nieruchomości, złoto, bitcoiny.  Ale możesz też podejść do tego inaczej. Szczególnie, jeśli ważna jest dla Ciebie spokojna głowa. Potraktuj inwestowanie jako szansę na pomnażanie Twoich oszczędności przez lata, a nie miesiące.

     

    Inwestowanie dobre dla każdego to inwestowanie długoterminowe i systematyczne. Możesz zacząć już od 100 zł miesięcznie. W ten sposób możesz uzbierać prawie 2 razy więcej pieniędzy, niż samym odkładaniem.

Dlaczego warto inwestować?

Dane historyczne nie gwarantują osiągnięcia zysków w przyszłości.

Wynik nie uwzględnia podatku od zysków kapitałowych (podatku Belki)

Jak to policzyliśmy?

Chcesz inwestować? Pamiętaj o 3 zasadach, które zmniejszają ryzyko

Myśl długoterminowo. W latach, a nie miesiącach

Regularnie dodawaj pieniądze. ​​​​​Nawet 100 zł miesięcznie.

Inwestuj w więcej niż jedną rzecz lub gotowe strategie.

W co można inwestować od 100 złotych? Załóż cel inwestycyny

Przyszłości nie da się przewidzieć.  Ale na pewno warto uzbierać na nią więcej pieniędzy.  Z celem inwestycyjnym będzie to łatwiejsze, bo:

 

  • oszacujesz, ile pieniędzy może być Ci potrzebne
  • regularne dopłaty będą automatyczne
  • na bieżąco kontrolujesz, jak realizuje się Twój cel

Przejdź na wniosek i wybierz, jaki cel chcesz zrealizować.

Wypełnij krótką ankietę na początku wniosku. Zajmie Ci to tylko kilka minut.

Oszacuj ile pieniędzy trzeba uzbierać oraz zaplanuj regularne dopłaty.

 

Możesz wybrać jedną z trzech gotowych strategii lub samodzielnie zbudować swój portfel.

W systemie transakcyjnym ​​​​​​​i aplikacji mobilnej.

To nie jest oferta. Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych jest świadczona przez mBank S.A. Szczegółowe warunki i opłaty związane z usługą przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, a także informacje o ryzykach inwestycyjnych, są określone w Regulaminie świadczenia przez mBank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., znajdujących się na: www.mBank.pl/pdf/inwestycje/fundusze/ regulamin-swiadczenia-przez-mbank-uslugi-przyjmowania-i-przekazywania-zlecen-nabycia-lub-odkupienia-jednostek-uczestnictwa-w-funduszachinwestycyjnych.pdf oraz www.mBank.pl/pomoc/oplaty/oferta-indywidualna/aktualna-taryfa/. Instrukcja aktywacji usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych dostępna jest na www.mBank.pl/indywidualny/inwestycje/ fundusze/supermarket-funduszy-inwestycyjnych/. Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych może być świadczona tylko na rzecz posiadacza rachunku bankowego prowadzonego przez mBank S.A. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Inwestowanie za pośrednictwem usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie informacyjnym. Bank nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne. Fundusze inwestycyjne nie są depozytem bankowym. Dotychczasowe wyniki funduszy oraz innych emitentów nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w fundusze inwestycyjne mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. mBank S.A. oświadcza, iż: 1) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 30 czerwca 2005 roku, zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku, zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku oraz zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 listopada 2015 roku na prowadzenie działalności maklerskiej, 2) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania, 3) organem nadzorującym mBank S.A. w zakresie działalności, o której mowa w pkt 1-2, jest Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa. Materiał pochodzi od spółki mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-850), przy ul. Prostej 18 (prowadzącej działalność maklerską poprzez wyodrębnioną jednostkę organizacyjną – Biuro maklerskie), nadzorowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego. Szczegółowe informacje dotyczące usługi doradztwa inwestycyjnego zamieściliśmy w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. Usługę doradztwa inwestycyjnego świadczymy na podstawie umowy jedynie dla klientów: którzy zawarli umowę Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych, dla których usługę doradztwa inwestycyjnego oceniliśmy jako odpowiednią na podstawie ankiety MiFID. Usługę doradztwa inwestycyjnego oferujemy w ramach sprzedaży krzyżowej wiązanej, wyłącznie z usługą SFI. Sprzedaż krzyżowa usługi doradztwa inwestycyjnego z usługą SFI nie generuje dla Ciebie dodatkowego ryzyka. Koszt usług świadczonych w ramach sprzedaży krzyżowej jest sumą opłat i prowizji za korzystanie z każdej z usług. Szczegółowe warunki i opłaty związane z Usługą Doradztwa Inwestycyjnego określamy w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. oraz w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.: Produkty inwestycyjne, znajdujących się na: www.mBank.pl/pomoc/dokumenty/oferta-indywidualna/inwestycje/doradztwo-inwestycyjne/regulamin oraz www.mBank.pl/pomoc/oplaty/interaktywna/ind/. Rekomendacja nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka dotyczących inwestowania w jednostki uczestnictwa danego funduszu inwestycyjnego oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych znajdziesz w prospekcie informacyjnym lub, w przypadku funduszy zagranicznych, równoważnym dokumencie. Nie ponosimy odpowiedzialności za decyzje klientów związane z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne. Decyzje o zainwestowaniu w dany fundusz inwestycyjny, nawet pomimo naszej rekomendacji, podejmujesz samodzielnie. Dotychczasowe wyniki funduszy oraz innych emitentów nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, ewentualny dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, można też stracić co najmniej część zainwestowanych środków. Ponadto, potencjalne korzyści z inwestowania w fundusze inwestycyjne mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów.