Dlaczego warto otworzyć konto z lokatą

  • Oprocentowanie

  Na powitanie przygotowaliśmy dla Ciebie 2,1% w skali roku

  • Bezpieczeństwo

  Twoje pieniądze chroni Bankowy Fundusz Gwarancyjny – sprawdź.
  Kwota nieprzekraczająca 100 000 EUR (równowartość w złotych) jest gwarantowana w całości

  • Łatwy start

  Wystarczy już 500 zł, aby otworzyć lokatę w dowolnym momencie

Wybierz konto najlepsze dla siebie

Konta osobiste

 •  

  Porównaj eKonto osobiste i mKonto Intensive

  •  

   Za co zapłacę eKonto osobiste mKonto Intensive
   Prowadzenie rachunku 0 zł

   0 zł / 49,50 zł

   Przelewy internetowe 0 zł 0 zł
   Miesięczna opłata za podstawową kartę debetową 0 zł/ 7 zł 0 zł
   Przelewy ekspresowe 5 zł
   każdy
   0 zł za 3 przelewy w miesiącu, każdy kolejny 5 zł
   Wypłata gotówki w bankomatach mBanku, Sieci Euronet, Planet Cash oraz Santander Bank Polska S.A. na terenie polski 0zł/2, 50 zł 0zł
   Wypłaty gotówki w bankomatach za granicą 0 zł 0 zł
   Wpłaty we wpłatomatach 0 zł/0,5% min. 5zł 0zł
   Wpłata/wypłata gotówki w placówce mBanku 10 zł 0 zł
   Wypłata BLIK 0 zł 0 zł

   Dodatkowo do konta

   Google Pay/Apple Pay

   " "

   Osobisty ekspert w placówce

   " "
   Priorytetowa obsługa na mLinii " "
   Dostęp do promocji kredytów i oszczędności tylko dla klientów Intensive " "

   Możliwość zamówienia karty wielowalutowej Visa Świat Intensive

   " "

   Profil zaufany

   " "

Konto oszczędnościowe

Załóż je, jeśli chcesz oddzielić codzienne wydatki od oszczędności i zachować porządek w swoich finansach.

Dlaczego warto?

 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku

 • wygodny dostęp do pieniędzy

 • 1 bezpłatny przelew w miesiącu

 
Może Cię zainteresować

eKonto bardzo oszczędnościowe do 7,1%

 • przez pierwsze 3 miesiące na nowe środki do 500 000 zł
 • stały dostęp do pieniędzy

Myślisz o swoich oszczędnościach długoterminowo?

 

Sprawdź, czy inwestowanie jest dla Ciebie

 
Pytania i odpowiedziFundacja Języka Polskiego przyznała nam „Językowy znak jakości”, który potwierdza, że treści na naszej stronie są przyjazne, proste i zrozumiałe. Dowiedz się więcej.

To nie jest oferta.
Przez nowego klienta banku rozumie się klienta będącego osobą fizyczną, który przed dniem złożenia wniosku o otwarcie lokaty dla nowych klientów, nie był stroną umowy z bankiem na mocy której bank prowadził na jego rzecz indywidualny lub wspólny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy lub w dniu złożenia wniosku otwarcie lokaty dla nowych klientów nie jest stroną umowy z bankiem, na mocy której bank prowadzi na jego rzecz indywidualny lub wspólny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Lokata dla nowych klientów otwierana jest z wybranym kontem osobistym. Szczegółowe informacje, w tym warunki i opłaty związane z prowadzeniem rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, są określone w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. Szczegółowe warunki i opłaty związane z lokatą dla nowych klientów z oprocentowaniem nominalnym w skali roku, znajdują się w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., dostępnym w placówkach mBanku, u operatorów mLinii oraz na stronie www.mBank.pl/lokata-dla-nowych-klientow/

Szczegółowe informacje, w tym warunki i opłaty związane z rachunkiem eKonto oszczędnościowe znajdują się na stronie https://www.mbank.pl/indywidualny/oszczednosci/ekonto-oszczednosciowe/ oraz w Regulaminie otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. oraz Tabelach stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku.

Pamiętaj, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Powinieneś liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków.
Musisz wiedzieć, że mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe. Instrumenty finansowe nie są depozytem bankowym. Wartość zakupionych instrumentów finansowych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, a w przypadku instrumentów pochodnych strata może przekroczyć wysokość zainwestowanego kapitału. W przypadku instrumentów finansowych notowanych w innej walucie niż polski złoty wartość Twoich inwestycji może ulec zmianie wskutek zmian kursu walutowego. Potencjalne korzyści z Twoich inwestycji pomniejszą się o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. Gdy podejmujesz jakąkolwiek decyzję inwestycyjną, powinieneś kierować się własną oceną sytuacji faktycznej i prawnej. Pamiętaj, aby szczegółowo zapoznać się z opisem czynników ryzyka, specyfikacją danego instrumentu, regulaminami, opłatami i informacjami zawartymi w innych dokumentach związanych ze świadczeniem usług przez mBank S.A. znajdujących się na stronie internetowej: www.mBank.pl/indywidualny/inwestycje/gielda/emakler/ i https://www.mBank.pl/indywidualny/inwestycje/fundusze/supermarket-funduszy-inwestycyjnych/, oraz rozważyć, czy dany instrument jest dla Ciebie odpowiedni zgodnie z własną wiedzą, doświadczeniem w inwestowaniu oraz sytuacją finansową.
Aby skorzystać z usługi eMakler w Biurze maklerskim mBanku lub usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, należy posiadać rachunek bankowy prowadzony przez mBank S.A.
W związku z czym, usługi te stanowią sprzedaż wiązaną z rachunkiem bankowym, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Informacje na temat kosztów związanych z usługami bankowymi i inwestycyjnymi dostępne są w taryfach opłat i prowizji dla właściwych usług bankowych.
Materiał pochodzi od spółki mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-950), przy ul. Senatorskiej 18 (prowadzącej działalność maklerską poprzez wyodrębnioną jednostkę organizacyjną -Biuro Maklerskie), nadzorowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Sprzedaż usługi SFI i eKonta w ramach sprzedaży krzyżowej nie wpływa za ryzyko i opłaty związane z tymi usługami traktowanymi odrębnie.