Najważniejsze informacje o ofercie

 

Cena emisyjna: maksymalnie 43 zł
Minimalny zapis: 1 akcja
Maksymalny zapis: 9 391 304 akcji

 

Przed złożeniem zapisu na akcje Allegro zapoznaj się z prospektem Allegro dostępnym pod adresem www.allegro.eu/ipo

 

Na akcje Allegro możesz zapisać się jedynie w ramach oferty publicznej. Oczywiście będziesz mógł je kupić oraz sprzedać także po ich wejściu na giełdę. Mogą mieć one jednak inną cenę niż w trakcie oferty publicznej. Usługa jest eMakler jest bezpłatna. W przypadku zapisów na akcje Allegro.eu także nie zapłacisz prowizji.

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Aby sprawdzić czy inwestowanie w akcje jest dla Ciebie wypełnij ankietę MiFID aktywując eMaklera. 

Dlaczego warto to rozważyć? Allegro.eu to:

Poniższy materiał jest publikacją handlową i nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. Materiał pochodzi od  spółki Allegro.eu i nie został sporządzony przez mBank S.A.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Sprawdź informacje o spółce.

 
Najczęściej zadawane pytania

 • 1.  

  Co to jest oferta publiczna?

  • Zanim akcje trafią na giełdę zazwyczaj oferuje je emitent (spółka) lub sprzedają je akcjonariusze. Jeśli taka oferta trafia do szerokiego grona nabywców, to nazywa się ją ofertą publiczną. Żeby zaoferować akcje publicznie potrzebny jest prospekt emisyjny zatwierdzany przez właściwego regulatora. Opisane są w nim najważniejsze parametry emisji np. cena , minimalny i maksymalny zapis. Prospekt zawiera też informacje o spółce, której dotyczy oraz ryzykach inwestycyjnych. Warto się z nim zapoznać. Zatwierdzenie prospektu nie powinno być nigdy traktowane jako poparcie dla akcji ze strony regulatora.

   Prospekt Allegro.eu został zatwierdzony przez CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier w Luksemburgu).

 • 2.  

  Ile pieniędzy muszę zainwestować?

  • To zależy od wielkości minimalnego zapisu. Informacje te znajdziesz w prospekcie emisyjnym oraz na stronach biur maklerskich przyjmujących zapisy.

 • 3.  

  Kiedy będę mógł sprzedać akcje?

  • Zazwyczaj w ciągu kilkunastu dni od zakończenia oferty publicznej, akcje debiutują na giełdzie. Oznacza to, że będzie je można sprzedać na rynku. Termin ten zależy od decyzji giełdy.

   Dokładną informację znajdziesz na naszej stronie i w serwisach informacyjnych.

 • 4.  

  Czy otrzymam tyle akcji na ile się zapiszę?

  • Może się zdarzyć, że inwestorzy zapiszą się w trakcie oferty publicznej na więcej akcji niż jest oferowanych. Wystąpi wtedy tzw. nadsubskrypcja akcji. W zależności od warunków oferty opisanych w prospekcie, możesz otrzymać mniej akcji niż planowałeś. Dokładna informacja będzie dostępna w serwisach informacyjnych oraz na Twoim rachunku w eMaklerze.

 • 5.  

  Kiedy otrzymam zwrot niewykorzystanych środków?

  • Jeżeli inwestorzy zapiszą się na więcej akcji niż będzie w sprzedaży i wystąpi tzw. nadsubskrypcja lub cena ofertowa będzie niższa niż maksymalna (43 zł), będzie Ci przysługiwał zwrot niewykorzystanych środków. W przypadku oferty publicznej Allegro.eu musimy zwrócić je na Twoje konto w terminie 7 dni od przydziału akcji. Zrobimy to jednak szybciej - ok. 6 października, bez żadnych potrąceń. Zwrot środków otrzymasz także jeżeli wycofasz swój zapis lub okaże się on nieważny.

NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY, JAPONII, REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI LUB JAKIEGOKOLWIEK INNEGO PAŃSTWA LUB JURYSDYKCJI, W KTÓRYCH ROZPOWSZECHNIENIE, PUBLIKACJA LUB DYSTRYBUCJA STANOWIŁYBY NARUSZENIE PRAWA.

 

REKLAMA. Niniejszy materiał jest reklamą, a nie prospektem dla celów Rozporządzenia UE 2017/1129 ("Rozporządzenie Prospektowe") oraz nie stanowi oferty sprzedaży lub subskrypcji papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji, w tym na terytorium lub do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii lub Republiki Południowej Afryki.

 

Niniejszy materiał jest adresowany i kierowany wyłącznie do osób przebywających, zamieszkałych lub mających siedzibę w Polsce, mogących uczestniczyć w ofercie publicznej prowadzonej na terytorium Polski jako inwestorzy detaliczni lub inwestorzy instytucjonalni.

 

Ani niniejszy materiał, ani żadne informacje zawarte w nim nie stanowią podstawy do ani nie można na nich polegać w związku z jakąkolwiek ofertą lub zobowiązaniem jakiegokolwiek rodzaju w żadnej jurysdykcji.

 

Decyzje inwestycyjne powinny być podejmowane na podstawie informacji zamieszczonych w prospekcie sporządzonym na potrzeby pierwszej oferty publicznej akcji Allegro.eu, spółki akcyjnej (société anonyme) utworzonej i istniejącej zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga, z siedzibą przy 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga oraz zarejestrowanej w rejestrze R.C.S. Luxembourg za numerem B 214830 ("Spółka") oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dostępnym pod adresem www.allegro.eu/ipo), zatwierdzonym dnia 22 września 2020 r. przez Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") ("Prospekt").

 

Zatwierdzenia Prospektu przez CSSF nie należy rozumieć jako poparcia dla papierów wartościowych oferowanych lub dopuszczanych do obrotu na podstawie Prospektu. Potencjalni inwestorzy powinni przeczytać Prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w papiery wartościowe, o których mowa w Prospekcie.

 

Nieodłączną częścią każdej inwestycji jest ryzyko. Inwestowanie w akcje Spółki wiąże się z szeregiem ryzyk, w tym z ryzykiem finansowym związanym między innymi ze spadkiem kursu tych akcji lub ograniczeniem ich płynności. Podjęcie każdej decyzji inwestycyjnej wiąże się między innymi z koniecznością określenia przyszłego dochodu oraz oceny ryzyka z nim związanego. Inwestowanie w akcje wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków, a nawet koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów.

 

Pamiętaj, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Powinieneś liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków.

 

Musisz wiedzieć, że mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe. Instrumenty finansowe nie są depozytem bankowym. Wartość zakupionych instrumentów finansowych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, a w przypadku instrumentów pochodnych strata może przekroczyć wysokość zainwestowanego kapitału. W przypadku instrumentów finansowych notowanych w innej walucie niż polski złoty, wartość Twoich inwestycji może ulec zmianie wskutek zmian kursu walutowego. Potencjalne korzyści z Twoich inwestycji pomniejszą się o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. Gdy podejmujesz jakąkolwiek decyzję inwestycyjną, powinieneś kierować się własną oceną sytuacji faktycznej i prawnej. Pamiętaj, aby szczegółowo zapoznać się z opisem czynników ryzyka, specyfikacją danego instrumentu, regulaminami, opłatami i informacjami zawartymi w innych dokumentach związanych ze świadczeniem usług maklerskich przez mBank S.A. znajdujących się na stronie internetowej: www.mBank.pl/indywidualny/inwestycje/gielda/emakler/ oraz rozważyć, czy dany instrument jest dla Ciebie odpowiedni zgodnie z własną wiedzą, doświadczeniem w inwestowaniu oraz sytuacją finansową.

Usługa eMakler w Biurze maklerskim mBanku stanowi sprzedaż wiązaną w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych oraz może być otwarta tylko przez posiadacza rachunku bankowego prowadzonego przez mBank S.A. Informacje na temat kosztów związanych z usługami bankowymi i inwestycyjnymi dostępne są w taryfach opłat i prowizji.

Materiał pochodzi od spółki mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-950), przy ul. Senatorskiej 18, która prowadzi działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej – Biura maklerskiego mBanku, nadzorowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

 

To nie jest oferta.