eMakler

Unikalne połączenie banku
i biura maklerskiego

 
 
 

eMakler to innowacyjna usługa, która umożliwia Ci inwestowanie na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych

Dzięki niej możesz online kupować i sprzedawać akcje, obligacje, prawa do akcji, prawa poboru, kontrakty terminowe WIG20, certyfikaty inwestycyjne, strukturyzowane i inne papiery wartościowe.

eMakler daje Ci również możliwość inwestowania w akcje
w ofertach publicznych oraz dostęp do rachunku maklerskiego 24 h na dobę.

 

eMakler to także:

  • brak opłat za aktywację i prowadzenie usługi maklerskiej
  • pełna integracja z rachunkiem bankowym
  • niskie prowizje maklerskie
  • atrakcyjny kredyt inwestycyjny mEmisja plus na zakup akcji na rynku pierwotnym

Wygoda korzystania z platformy internetowej

Nie jestem klientem mBanku

Złóż internetowy wniosek o eMaklera i rozpocznij inwestowanie na giełdzie już dziś

Jeśli nie jesteś klientem mBanku i nie masz jeszcze usługi maklerskiej wypełnij prosty wniosek internetowy.
Wypełnienie wniosku nie zajmie Ci więcej niż 5 minut.

 
Przed aktywacją eMaklera otworzymy Ci rachunek rachunek bankowy bez konieczności składania dodatkowego wniosku.

Połącz się z naszym Ekspertem online

emakler - aktywacja SMS

 

 

 

 

Jestem klientem mBanku

Złóż internetowy wniosek o eMaklera i rozpocznij inwestowanie na giełdzie już dziś

Jeżeli jesteś klientem mBanku i nie masz jeszcze usługi maklerskiej wypełnij prosty wniosek internetowy.
Wypełnienie wniosku nie zajmie Ci więcej niż 2 minuty.

 

 

Wniosek o usługę maklerską umożliwia jednoczesne wnioskowanie o usługę instrumentów pochodnych.
Wniosek możesz złożyć także dzwoniąc na mLinię (801 300 800)

Aktywacja usługi maklerskiej nastąpi po weryfikacji dokumentów i aktywacji rachunku w mDomie Maklerskim.

Dowiedz się więcej o procesie aktywacji eMaklerze

Połącz się z naszym Ekspertem online

Opłaty

Rodzaj czynności

Opłaty/prowizje

Internet, AST1

Konsultant mLinii/ 
Ekspert online

1. Aktywacja usługi

0,00 zł

2. Prowadzenie usługi

0,00 zł

3. Zamknięcie usługi

0,00 zł

4. Opłaty za dostęp do notowań online2, 3

A. Jedna najlepsza oferta (niezależnie od obrotów na rachunku)

0,00 zł

B. Pięć najlepszych ofert (uzależnione od obrotów na rachunku*)

a) obroty na rachunku do 100 000 zł

88,10 zł miesięcznie

b) obroty na rachunku: 100 000, 01  zł - 200 000 zł

66,08 zł (-25%) miesięcznie

c) obroty na rachunku: 200 000, 01  zł - 300 000 zł

44,05 zł (-50%) miesięcznie

d) obroty na rachunku: 300 000, 01  zł - 400 000 zł

22,03 zł (-75%) miesięcznie

e) obroty na rachunku powyżej 400 000, 01  zł

0,00 zł

* skumulowany obrót z 3 miesięcy poprzedzających aktywowanie usługi, z wyłączeniem obrotu na instrumentach pochodnych

5. Opłaty za dostęp do aplikacji prezentującej notowania online

a) aplikacja standardowa

0,00 zł miesięcznie

b) Statica4

7,00 zł miesięcznie

c) notowania mobilne4

5,00 zł miesięcznie

6. Rachunek transakcyjny

a) otwarcie i prowadzenie

0,00 zł

b) przelewy na rachunek w mBanku

0,00 zł

c) ustanowienie kwoty maksymalnej 

0,00 zł

1 AST Serwis automatyczny mLini
2 Abonament na notowania można zawrzeć na okres maksimum 3 miesięcy kalendarzowych. Opłata za dostęp do 5 najlepszych ofert pobierana jest z góry za pełny miesiąc kalendarzowy funkcjonowania usługi. Od dnia aktywowania usługi do końca miesiąca, w którym została ona aktywowana opłata za dostęp do 5 najlepszych ofert nie jest pobierana. Podstawą do ustalenia wysokości ceny za dostęp do 5 najlepszych ofert jest skumulowany obrót z trzech miesięcy liczonych od dnia aktywowania usługi (z wyłączeniem tego dnia). Wartość transakcji jest uwzględniania w skumulowanej wartości obrotów w momencie realizacji.
3 W przypadku zmiany abonamentu, opłata poniesiona za poprzedni abonament nie podlega zwrotowi.
4 Do dnia 31.01.2016 r. opłata nie będzie pobierana.

Centrum inwestora

Chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat giełdy
i inwestowania?

Przygotowaliśmy dla Ciebie zestaw informacji oraz specjalistycznych narzędzi, które pozwolą Ci jeszcze bardziej zgłębić zagadnienia obrotu papierami na Warszawskiej GPW:

komentarze rynkowe

Komentarze rynkowe

Komentarze inwestycyjne dotyczą aktualnej sytuacji rynkowej widzianej oczami profesjonalistów. Tworzone są przez Prezesów Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (TFI) oraz Zarządzających funduszami inwestycyjnymi.

Jeśli chcesz się dowiedzieć, co sądzą eksperci, zapraszamy do obejrzenia relacji i lektury.

Twoje centrum
informacji

 

 

mLinia
801 300 800


Przydatne dokumenty

Rachunek maklerski jest prowadzony przez Dom Maklerski mBanku S.A. Szczegółowe warunki i opłaty związane z Usługą Maklerską są określone w Regulaminie świadczenia przez mBank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz w Taryfie Prowizji i Opłat Bankowych mBanku. Usługa Maklerska może być otwarta tylko przez posiadacza rachunku w mBanku. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Wszystkie informacje o Usłudze Maklerskiej i ryzykach inwestycyjnych związanych z obrotem instrumentami finansowymi na temat oferty dostępne na http://www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/emakler/ oraz http://www.mbank.pl/pomoc/info/regulaminy/inwestycje.html
Inwestowanie za pośrednictwem Usługi Maklerskiej wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie emisyjnym.
mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w akcje. Dotychczasowe wyniki spółki nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych akcji może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w akcje mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów.
mBank S.A. oświadcza, iż:
1) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisji Nadzoru Finansowego) z dnia 30 czerwca 2005 roku, zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku na prowadzenie działalności maklerskiej,
2) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania,
3) na mocy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 30 stycznia 2007 roku został wpisany na listę agentów firmy inwestycyjnej – mWealth Management S.A. (poprzednio BRE Wealth Management S.A.)
4) na podstawie art. 70 ust 2 w związku z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego w zakresie instrumentów finansowych niedopuszczonych do obrotu na rynku zorganizowanym,
5) organem nadzorującym mBank S.A. w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-4, jest Komisja Nadzoru Finansowego, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa.

Masz problem lub pytanie?

Uzyskaj odpowiedzi w kilka minut!

Porozmawiaj z ekspertem 

Rozmowa wideo


Rozmowa audio

Rozmowa czat

Rozmowa wideo


Rozmowa audio

Rozmowa czat