Już dziś pomyśl o przyszłości i oszczędzaj efektywniej na swoją emeryturę z IKE w mBanku

 

 •  

  wybierz formę oszczędzania

  •  

   IKE fundusze – oparte na funduszach inwestycyjnych

  •  

   Rachunek Oszczędnościowy IKE

 •  

  dostosuj wysokość i częstotliwość wpłat do swoich możliwości

  •  

   IKE fundusze - pierwsza wpłata minimalna od 400 zł, kolejne od 100 zł

  •  

   Rachunek oszczędnościowy IKE - brak kwoty minimalnej wpłaty

 •  

  tegoroczny limit wpłat na Indywidualne Konto Emerytalne wynosi 12 789 PLN

Skorzystaj z kalkulatora i oblicz na co Cię będzie stać na emeryturze

Efektywne gromadzenie środków na emeryturę dzięki Indywidualnym Kontom Emerytalnym


Rachunek Oszczędnościowy IKE

 •  

  bezpieczna forma oszczędzania, objęta jest gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

 •  

  brak minimalnej kwoty wpłaty

 •  

  atrakcyjne oprocentowanie 1,75% - oparte o WIBOR 1M

 •  

  złóż wygodnie wniosek online, w placówce lub na mLinii

 

Zalety IKE funduszy

 •  

  forma oszczędzania oparta na funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez jedno z największych TFI w Polsce z wieloletnim doświadczeniem

 •  

  w zależności od swoich potrzeb, możesz wybrać odpowiednie dla siebie fundusze

 •  

  możesz dokonywać wpłat w dowolnym momencie i w dowolnej wysokości

 •  

  wystarczy złożyć wniosek i nabyć fundusze

  •  

   w serwisie transakcyjnym

  •  

   w placówce

  •  

   na mLinii

 •  

  masz bieżący dostęp do notowań i wartości posiadanych funduszy w systemie transakcyjnym

Możesz wybrać spośród następujących funduszy inwestycyjnych:

 •  

  SKARBIEC TFI S.A.

   • SKARBIEC - IKE mDEPOZYTOWY
   • SKARBIEC - IKE mOBLIGACJA
   • SKARBIEC - IKE mMARKET OPPORTUNITIES
   • SKARBIEC - IKE mKASA
   • SKARBIEC - IKE mLOKACYJNY
   • SKARBIEC - IKE mRYNKÓW WSCHODZĄCYCH
   • SKARBIEC - IKE mWAGA
   • SKARBIEC - IKE mAKCJA
   • SKARBIEC - IKE mGLOBALNY MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK
   • SKARBIEC - IKE mRYNKÓW SUROWCOWYCH
   • SKARBIEC - IKE mTOP BRANDS
   • SKARBIEC - IKE mSPÓŁEK WZROSTOWYCH
   • SKARBIEC - IKE mMAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK
   • SKARBIEC - IKE mRYNKÓW ROZWINIĘTYCH
   • SKARBIEC - IKE mBank Stabilny
   • SKARBIEC - IKE mBank Agresywny
   • SKARBIEC - IKE mIII Filar

Jak założyć IKE?

W oddziale lub placówce

Znajdź na mapie

Jak założyć IKE? -

Znajdź na mapie

Zadzwoń na mLinię

NOTA PRAWNA - PRZECZYTAJ UWAŻNIE Inwestowanie w fundusze inwestycyjne w ramach Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE) wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w dokumentach określających warunki emisji danego funduszu, prospekcie informacyjnym, prospekcie emisyjnym, memorandum informacyjnym. Dokumenty te są dostępne na stronach internetowych poszczególnych emitentów lub funduszy, w ich siedzibach oraz na stronie internetowej www.mBank.pl. mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w fundusze. Jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym. Dotychczasowe wyniki funduszy oraz innych emitentów nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych jednostek uczestnictwa funduszy może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w fundusze mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. mBank S.A. oświadcza, iż: posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisji Nadzoru Finansowego) z dnia 30 czerwca 2005 roku, zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku na prowadzenie działalności maklerskiej, posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania, na mocy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 30 stycznia 2007 roku został wpisany na listę agentów firmy inwestycyjnej – mWealth Management S.A., na podstawie art. 70 ust. 2 w związku z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego w zakresie instrumentów finansowych niedopuszczonych do obrotu na rynku zorganizowanym, organem nadzorującym mBank S.A. w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-4, jest Komisja Nadzoru Finansowego, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa. Wszystkie informacje o ryzykach inwestycyjnych związanych z obrotem instrumentami finansowymi, a także szczegółowe warunki i opłaty związane z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych są określone wTaryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. (Regulamin usługi eMakler), Regulaminie świadczenia przez mBank usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych mSKARBIEC znajdujących się na stronie internetowej www.mBank.pl. Wskazane usługi mogą być świadczone tylko na rzecz posiadacza rachunku w mBanku. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny.