Już dziś pomyśl o przyszłości i oszczędzaj efektywniej na swoją emeryturę
z IKE w mBanku

 •  

  wybierz formę oszczędzania

  •  

   Rachunek Oszczędnościowy IKE

  •  

   IKE fundusze – oparte na funduszach inwestycyjnych

 •  

  dostosuj wysokość i częstotliwość wpłat do swoich możliwości

  •  

   Rachunek oszczędnościowy IKE - brak kwoty minimalnej wpłaty

  •  

   IKE fundusze - pierwsza wpłata minimalna od 400 zł, kolejne od 100 zł

 •  

  tegoroczny limit wpłat na Indywidualne Konto Emerytalne wynosi 14 295 PLN

Zalety Rachunku Oszczędnościowego IKE

 •  

  bezpieczna forma oszczędzania - objęty gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

 •  

  brak minimalnej kwoty wpłaty

 •  

  atrakcyjne oprocentowanie 1,75% - oparte o WIBOR 1M

 •  

  wystarczy złożyć wniosek i zacząć odkładać:

  •  

   w serwisie transakcyjnym

  •  

   w placówce

  •  

   na mLinii

Zalety IKE funduszy

 •  

  w zależności od swoich potrzeb, możesz wybrać odpowiednie dla siebie fundusze

 •  

  możesz dokonywać wpłat w dowolnym momencie i w dowolnej wysokości

 •  

  masz bieżący dostęp do notowań i wartości posiadanych funduszy w systemie transakcyjnym

 •  

  forma oszczędzania oparta jest na funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez jedno z największych posiadających wieloletnie doświadczenie TFI w Polsce 

 •  

  wystarczy złożyć wniosek

  •  

   w serwisie transakcyjnym

  •  

   w placówce

  •  

   na mLinii

 •  

  i wybrać spośród następujących funduszy inwestycyjnych:

SKARBIEC TFI S.A.

 • SKARBIEC - IKE mDEPOZYTOWY
 • SKARBIEC - IKE mOBLIGACJA
 • SKARBIEC - IKE mMARKET OPPORTUNITIES
 • SKARBIEC - IKE mKASA
 • SKARBIEC - IKE mLOKACYJNY
 • SKARBIEC - IKE mRYNKÓW WSCHODZĄCYCH
 • SKARBIEC - IKE mWAGA
 • SKARBIEC - IKE mAKCJA
 • SKARBIEC - IKE mGLOBALNY MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK
 • SKARBIEC - IKE mRYNKÓW SUROWCOWYCH
 • SKARBIEC - IKE mTOP BRANDS
 • SKARBIEC - IKE mSPÓŁEK WZROSTOWYCH
 • SKARBIEC - IKE mMAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK
 • SKARBIEC - IKE mRYNKÓW ROZWINIĘTYCH
 • SKARBIEC - IKE mBank Stabilny
 • SKARBIEC - IKE mBank Agresywny
 • SKARBIEC - IKE mIII Filar

Jak założyć IKE?

W oddziale lub placówce

Znajdź na mapie

Jak założyć IKE? -

Znajdź na mapie

Zadzwoń na mLinię

Inwestowanie w instrumenty finansowe w ramach Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE) wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka dotyczących inwestycji w określone instrumenty finansowe, informacja o charakterystyce poszczególnych instrumentów finansowych, regulaminy świadczenia usług maklerskich, tabele opłat i prowizji i informacja o innych dokumentach związanych ze świadczeniem usług maklerskich przez mBank S.A.  znajdują się na stronie internetowej www.mBank.pl w zakładce „Inwestycje”.

 

mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe. Instrumenty finansowe nie są depozytem bankowym. Wartość zakupionych instrumentów finansowych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych strata może nawet przekroczyć kwotę zainwestowanego kapitału. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w instrumenty finansowe mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. Przy podejmowaniu każdej decyzji inwestycyjnej należy kierować się własną oceną sytuacji faktycznej i prawnej.
Klient powinien szczegółowo zapoznać się ze specyfikacją danego instrumentu i rozważyć, czy jest on dla niego odpowiedni mając na uwadze swoją wiedzę, doświadczenie w inwestowaniu w instrumenty finansowe oraz sytuację finansową.

 

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne w ramach Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE) wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w dokumentach określających warunki emisji danego funduszu, prospekcie informacyjnym, prospekcie emisyjnym, memorandum informacyjnym. Dokumenty te są dostępne na stronach internetowych poszczególnych emitentów lub funduszy, w ich siedzibach oraz na stronie internetowej www.mBank.pl.

 

mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w fundusze. Jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym. Dotychczasowe wyniki funduszy oraz innych emitentów nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych jednostek uczestnictwa funduszy może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.  Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w fundusze mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. Przy podejmowaniu każdej decyzji inwestycyjnej należy kierować się własną oceną sytuacji faktycznej i prawnej.
Klient powinien szczegółowo zapoznać się ze specyfikacją danego instrumentu i rozważyć, czy jest on dla niego odpowiedni mając na uwadze swoją wiedzę, doświadczenie w inwestowaniu w instrumenty finansowe oraz sytuację finansową.

 

Wszystkie informacje o ryzykach inwestycyjnych związanych z obrotem instrumentami finansowymi, a także szczegółowe warunki i opłaty związane z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych są określone w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. (Regulamin usługi eMakler), Regulaminie świadczenia przez mBank usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., znajdujących się na stronie internetowej www.mBank.pl. Wskazane usługi mogą być świadczone tylko na rzecz posiadacza rachunku w mBanku. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny.

 

mBank oświadcza, iż:

1) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisji Nadzoru Finansowego) z dnia 30 czerwca 2005 roku, zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku na prowadzenie działalności maklerskiej oraz zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 listopada 2015 r. na prowadzenie działalności maklerskiej,

2) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania,

3) organem nadzorującym Bank w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-2, jest Komisja Nadzoru Finansowego, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa.