Już dziś pomyśl o przyszłości i wybierz efektywny sposób oszczędzania na emeryturę
 

IKE to sposób na dodatkowe odkładanie środków, z których będziesz korzystać po przejściu na emeryturę.
Możesz wybrać jedną z dwóch form oszczędzania:

 

 
 

Limit wpłat na IKE w 2020 wynosi 15 681 zł.

 
Rachunek Oszczędnościowy IKE
 

 

- atrakcyjne oprocentowanie 0,4%

 

- dowolna kwota wpłaty na start

 

- dopłacasz kiedy i ile chcesz

 

- bezpieczeństwo dzięki gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otwórz rachunek oszczędnościowy IKE

 

 

IKE Fundusze

 
Często zadawane pytania

 • 1.  

  Jak działa IKE?

  • Jak działa Indywidualne Konto Emerytalne?

   • Zakładasz IKE w formie funduszu lub rachunku (nawet od 16. roku życia)

   • Co roku dopłacasz środki zgodnie z obowiązujacymi limitami

   • W każdej chwili możesz wypłacić całość swoich pieniędzy, ale wtedy musisz zapłacić tzw. "podatek Belki"

   • Po przejściu na emeryturę powiększasz ją o środki zgromadzone na IKE, które mogą być zwolnione z "podatku Belki"

 • 2.  

  Kto może otworzyć IKE?

  • IKE może otworzyć każdy, kto ukończył 16 lat.

 • 3.  

  Jaki jest tegoroczny limit wpłat na IKE?

  • Limit wpłat w 2020 wynosi 15 681 PLN, zarówno dla IKE Rachunku Oszczędnościowego, jak i IKE funduszy.

 • 4.  

  Czy mogę korzystać równocześnie z IKE Rachunku Oszczędnościowego i IKE funduszy?

  • Nie. Możesz wybrać tylko jedną formę IKE i otworzyć je tylko w jednym banku. Zgromadzone środki możesz natomiast swobodnie przenosić do innych instytucji.

 • 5.  

  Czy środki zgromadzone na IKE są zwolnione z podatku?

  • Tak, jeśli wypłacisz je po 60 roku życia. Musisz także spełnić jeden z poniższych warunków:

   • oszczędzać z IKE przez co najmniej 5 dowolnych lat
   • zgromadzić ponad połowę Twoich środków najpóźniej na 5 lat przed chęcią ich wypłaty.
 • 6.  

  Co stanie się ze zgromadzonymi środkami w wypadku mojej śmierci?

  • Środki zgromadzone na IKE podlegają dziedziczeniu przez osoby, które wskażesz podczas składania wniosku.

 • 7.  

  Jak wybrać fundusze do oszczędzania z IKE fundusze?

  • Możesz wybrać fundusz w zależności od poziomu ryzyka, jaki akceptujesz. 

    

   Nazwa funduszu

   Poziom ryzyka w skali od  1 (najniższe) do 7 (najwyższe)

   IKE mDEPOZYTOWY

   3

   IKE mOBLIGACJA

   3

   IKE mMARKET OPPORTUNITIES

   3

   IKE mKASA

   1

   IKE mLOKACYJNY

   3

   IKE mRYNKÓW WSCHODZĄCYCH

   6

   IKE mWAGA

   5

   IKE mAKCJA

   6

   IKE mGLOBALNY MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK

   6

   IKE mRYNKÓW SUROWCOWYCH

   5

   IKE mTOP BRANDS

   6

   IKE mSPÓŁEK WZROSTOWYCH

   6

   IKE mMAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK

   6

   IKE mRYNKÓW ROZWINIĘTYCH

   3

   IKE mBank Stabilny

   4

   IKE mBank Agresywny

   5

    IKE mIII Filar

   3

 
Jak założyć IKE?
 

To nie jest oferta. Inwestowanie w instrumenty finansowe i fundusze inwestycyjne w ramach Indywidualnych Kont Emerytalnych IKE) wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka dotyczących inwestycji w określone instrumenty finansowe, informacja o charakterystyce poszczególnych instrumentów finansowych, regulaminy świadczenia usług maklerskich, tabele opłat i prowizji i informacja o innych dokumentach związanych ze świadczeniem usług maklerskich przez mBank S.A.  znajdują się na stronie internetowej www.mBank.pl w zakładce „Inwestycje”. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w dokumentach określających warunki emisji danego funduszu, prospekcie informacyjnym, prospekcie emisyjnym, memorandum informacyjnym. Dokumenty te są dostępne na stronach internetowych poszczególnych emitentów lub funduszy, w ich siedzibach oraz na stronie internetowej www.mBank.pl. mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe i fundusze inwestycyjne. Instrumenty finansowe i jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych nie są depozytem bankowym. Wartość zakupionych instrumentów finansowych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych starta może nawet przekroczyć kwotę zainwestowanego kapitału. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w instrumenty finansowe i jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. Przy podejmowaniu każdej decyzji inwestycyjnej należy kierować się własną oceną sytuacji faktycznej i prawnej. Klient powinien szczegółowo zapoznać się ze specyfikacją danego instrumentu i rozważyć, czy jest on dla niego odpowiedni mając na uwadze swoją wiedzę, doświadczenie w inwestowaniu w instrumenty finansowe oraz sytuację finansową. Dotychczasowe wyniki funduszy oraz innych emitentów nie stanowią gwarancji przyszłych wyników.   mBank S.A. oświadcza, iż: 1) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 30 czerwca 2005 roku, zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku, zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku oraz zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 listopada 2015 roku na prowadzenie działalności maklerskiej, 2) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania, 3) organem nadzorującym mBank S.A. w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-2, jest Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa.Wszystkie informacje o ryzykach inwestycyjnych związanych z obrotem instrumentami finansowymi, a także szczegółowe warunki i opłaty związane z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych są określone w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. (Regulamin usługi eMakler), Regulaminie świadczenia przez mBank usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., znajdujących się na stronie internetowej www.mBank.pl. Wskazane usługi mogą być świadczone tylko na rzecz posiadacza rachunku w mBanku.