Chcesz skutecznie pomnażać swój kapitał?

Spróbuj korzystnego połączenia bezpieczeństwa, które daje wysokooprocentowana lokata, z inwestycją w mFundusze Dobrze Lokujące o różnym poziomie ryzyka i oczekiwanego zysku. Nie musisz mieć doświadczenia, inwestycją zajmą się eksperci.


Jak działa promocja?

Połowę wpłacasz na lokatę 2,9%

Połowa wpłaty na wybrany mFundusz Dobrze Lokujący

  • czas trwania: 4 miesiące
  • minimalna kwota: 2 000 zł

 

Jeśli spełnisz warunki promocji, oprocentowanie Twojej lokaty wyniesie
2,9% nom. w skali roku.

 

 

  • czas trwania: minimum 3 miesiące
  • minimalna wpłata na mFundusze: 2 000 zł

 

W ciągu roku masz szansę zyskać nawet do 8% wybierając mFundusz dla odważnych. Osiągniecie tego oprocentowana jest celem inwestycyjnym mFunduszu dla odważnych, który jest określony i opisany w prospekcie informacyjnym.

 

  • środki na lokacie mają wyższe oprocentowanie niż standardowe lokaty dostępne w mBanku
  • inwestycja w mFundusz daje Ci możliwość osiągnięcia atrakcyjnych zysków. Musisz jednak brać pod uwagę ryzyko związane z inwestowaniem
  • nie ponosisz dodatkowych opłat

W przypadku nabycia Lokaty i mFunduszy Dobrze Lokujących poza promocją, ponosisz takie same koszty.

Inwestując w mFundusze weź pod uwagę ryzyko inwestycyjne. Wartość jednostek uczestnictwa zmienia się w trakcie trwania inwestycji w zależności od sytuacji na rynku. Oznacza to, że nie ma gwarancji zwrotu całości zainwestowanych środków. Ryzyka inwestycyjne oraz ich poziom mogą być różne, w zależności od strategii inwestycyjnej wybranego mFunduszu.

mFundusze nie gwarantują osiągniecia celu inwestycyjnego ani określonej stopy zwrotu. Zanim zainwestujesz pamiętaj zatem aby zapoznać się z dokumentami dostępnymi na stronie internetowej mBanku jak i Skarbiec TFI (prospekt, KID, sprawozdanie finansowe) i poznać związane z nimi ryzyka oraz przyjętą strategię.

Aby przystąpić do promocji Lokaty z mFunduszem, konieczne jest posiadanie usługi Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych. Zakładając SFI w mBanku, zgodnie z wymogami prawa, poprosimy Cię o wypełnienie ankiety, na podstawie której określimy czy jesteś w grupie docelowej wybranego mFunduszu.

Pytania i odpowiedzi

Wybierz wygodny sposób zakupu

Aby wziąć udział w promocji potrzebujesz konto w mBanku oraz Supermarket Funduszy Inwestycyjnych (SFI),

czyli  bezpłatną platformę inwestycyjną umożliwiającą zakup i sprzedaż funduszy.

Do promocji możesz przystąpić do 28.02.2018 r.

 

Złóż wniosek online w systemie transakcyjnym.

 

 

Masz dodatkowe pytania?
Skontaktuj się z Ekspertem online lub zadzwoń na mLinie: 801 300 800.

 

Porozmawiaj z ekspertem

Zakupu możesz też dokonać osobiście w oddziale mBanku.

 

 

Znajdź placówkę

Przydatne dokumenty

Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa 
w funduszach inwestycyjnych jest świadczona przez mBank S.A. Szczegółowe warunki i opłaty związane z usługą przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, a także informacje o ryzykach inwestycyjnych są określone

w Regulaminie świadczenia przez mBank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku SA oraz w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych 
w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. znajdujących się na:https://www.mbank.pl/pdf/inwestycje/fundusze/regulamin-swiadczenia-przez-mbank-uslugi-przyjmowania-i-przekazywania-zlecen-nabycia-lub-odkupienia-jednostek-uczestnictwa-w-funduszach-inwestycyjnych.pdf oraz https://www.mbank.pl/pomoc/oplaty/oferta-indywidualna/aktualna-taryfa/. Instrukcja aktywacji usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych dostępna jest na https://www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/fundusze/supermarket-funduszy-inwestycyjnych/. Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych może być świadczona tylko na rzecz posiadacza rachunku bankowego prowadzonego przez mBank S.A. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Inwestowanie za pośrednictwem usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie informacyjnym lub KIID dotyczącym danego funduszu inwestycyjnego. Bank nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne. Inwestycja w fundusze inwestycyjne nie jest depozytem bankowym. Dotychczasowe wyniki funduszy oraz innych emitentów nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w fundusze inwestycyjne mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. mBank S.A. oświadcza, iż: 1) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 30 czerwca 2005 roku, zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku, zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku oraz zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 listopada 2015 roku na prowadzenie działalności maklerskiej, 2) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania, 3) organem nadzorującym mBank S.A. w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-2, jest Komisja Nadzoru Finansowego, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa 4) prowadzi działalność określoną w Regulaminie świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. na podstawie art. 70 ust. 2 pkt 1 Ustawy o Obrocie. Do Promocji Lokata z mFunduszem możesz przystąpić od 19.01 do 7.05.2018r. i skierowana jest do posiadaczy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w mBanku powiązanego z usługą przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych w mBanku SA, którzy w okresie trwania Promocji posiadają aktywną usługę przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz zaakceptowali i podpisali w placówce treść oświadczenia wskazanego w Regulaminie Promocji lub zaakceptowali jego treść ustnie podczas rozmowy telefonicznej z Biurem Obsługi Klienta lub zaakceptowali treść ww. oświadczenia poprzez znaczenie odpowiedniego pola we wniosku w systemie transakcyjnym. Aby wziąć udział w Promocji należy do 7.05.2018 złożyć dyspozycję nabycia mFunduszu lub mFunduszy wymienionych w załączniku do Regulaminu Promocji oraz otworzyć Lokatę za pośrednictwem wniosku do Promocji dostępnego w Systemie transakcyjnym, Biurze Obsługi Klienta Banku lub placówce. Wysokość Lokaty musi pozostawać w określonej w Regulaminie Promocji proporcji w stosunku do kwoty inwestycji. Minimalna kwota nabycia mFunduszy i założenia lokaty wynosi 4 000 zł. Promocja trwa do 7.09.2018. Zasady Promocji określają Regulamin Lokaty z Funduszem z dostępny na stronie www.