Co możesz zyskać w promocji Przepis na zysk ?

Lokaty

mFundusz Dobrze Lokujący

 

Jeśli spełnisz warunki, otrzymasz promocyjne oprocentowanie Twojej szóstej lokaty. Obliczymy je tak, aby średnie oprocentowanie każdej z twoich lokat wynosiło aż 3,7% nom. w skali roku.

 

 

 

W ciągu roku masz szansę zyskać nawet do 8% wybierając mFundusz dla odważnych. Nie musisz mieć doświadczenia, o inwestycją zajmą się nasi eksperci. Osiągniecie podanego oprocentowana jest celem inwestycyjnym* mFunduszu dla odważnych.

 

 

*Cel inwestycyjny jest określony i opisany w prospekcie informacyjnym.

  • środki na lokacie mają wyższe oprocentowanie niż standardowe lokaty dostępne w mBanku
  • inwestycja w mFundusz daje Ci możliwość osiągnięcia atrakcyjnych zysków. Musisz jednak brać pod uwagę ryzyko związane z inwestowaniem.
  • nie ponosisz dodatkowych opłat

W przypadku nabycia Lokaty i mFunduszy Dobrze Lokujących poza promocją, ponosisz takie same koszty.

Inwestując w mFundusze, musisz brać pod uwagę ryzyko inwestycyjne. Wynika ono z możliwości znacznych wahań wyceny jednostek uczestnictwa w trakcie trwania inwestycji. W konsekwencji, nie ma gwarancji zwrotu całości zainwestowanych środków. Ryzyko inwestycyjne jest różne, w zależności od strategii inwestycyjnej wybranego mFunduszu.

Aby przystąpić do promocji Lokaty z mFunduszem, konieczne jest posiadanie usługi Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych. Zakładając SFI w mBanku, zgodnie z wymogami prawa, poprosimy Cię o wypełnienie ankiety, na podstawie której określimy czy jesteś w grupie docelowej wybranego mFunduszu.

Jak działa promocja?

  • 1000 zł wpłacamy na wybrany przez Ciebie mFundusz, a pozostałą kwotę dzielimy na 6 lokat trwających odpowiednio 1,2,3,4,5, i 7 miesięcy.
  • Po zakończeniu każdej z lokat, środki będą automatycznie przekazane na zakup mFunduszy.

Jeśli nie zerwiesz lokat i nie odkupisz mFunduszy do 15.05.2018r, otrzymasz promocyjne oprocentowanie 3,5% nom. w skali roku.

  • 2000 zł wpłacamy na wybrany przez Ciebie mFundusz, a pozostałą kwotę dzielimy na 6 lokat trwających odpowiednio 1,2,3,4,5, i 7 miesięcy.
  • Po zakończeniu każdej z lokat, środki będą automatycznie przekazane na zakup mFunduszy.

Jeśli nie zerwiesz lokat i nie odkupisz mFunduszy do 15.05.2018r, otrzymasz promocyjne oprocentowanie 3,5% nom. w skali roku.

Pytania i odpowiedzi

Wybierz wygodny sposób zakupu

Aby wziąć udział w promocji potrzebujesz konto w mBanku oraz Supermarket Funduszy Inwestycyjnych (SFI),

czyli  bezpłatną platformę inwestycyjną umożliwiającą zakup i sprzedaż funduszy.

Do promocji możesz przystąpić do 29.12.2017

 

Złóż wniosek online w systemie transakcyjnym.

 

 

Masz dodatkowe pytania?
Skontaktuj się z Ekspertem online lub zadzwoń na mLinie: 801 300 800.

 

Porozmawiaj z ekspertem

Zakupu możesz też dokonać osobiście w oddziale mBanku.

 

 

Znajdź placówkę

Do promocji możesz przystąpić 28.02.2018.

Przydatne dokumenty

Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych jest świadczona przez mBank S.A. Szczegółowe warunki i opłaty związane z usługą przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa
w funduszach inwestycyjnych, a także informacje o ryzykach inwestycyjnych są określone
w Regulaminie świadczenia przez mBank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku SA oraz w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. znajdujących się na: https://www.mbank.pl/pdf/inwestycje/fundusze/regulamin-swiadczenia-przez-mbank-uslugi-przyjmowania-i-przekazywania-zlecen-nabycia-lub-odkupienia-jednostek-uczestnictwa-w-funduszach-inwestycyjnych.pdf oraz https://www.mbank.pl/pomoc/oplaty/oferta-indywidualna/aktualna-taryfa/. Instrukcja aktywacji usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych dostępna jest na https://www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/fundusze/supermarket-funduszy-inwestycyjnych/. Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa
w funduszach inwestycyjnych może być świadczona tylko na rzecz posiadacza rachunku bankowego prowadzonego przez mBank S.A. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Inwestowanie za pośrednictwem usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się
z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz KIID. Bank nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne. Fundusze inwestycyjne nie są depozytem bankowym. Dotychczasowe wyniki funduszy oraz innych emitentów nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w fundusze inwestycyjne mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów mBank S.A. oświadcza, iż :1) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 30 czerwca 2005 roku, zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku, zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku oraz zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 listopada 2015 roku na prowadzenie działalności maklerskiej, 2) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania, 3) organem nadzorującym mBank S.A. w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-2, jest Komisja Nadzoru Finansowego, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa 4) prowadzi działalność określoną w Regulaminie świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. na podstawie art. 70 ust. 2 pkt 1 Ustawy o Obrocie. Materiał został sporządzony wyłącznie w celach informacyjnych.  Do Promocji Przepis na zysk można przystąpić w terminie od 22.01.2017 do 28.02.2018 i skierowana jest do posiadaczy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w mBanku SA powiązanego z usługą przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych w Banku, którzy w okresie od 22.02.2018 do 28.02.2018 posiadają aktywną usługę przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Aby wziąć udział w Promocji należy zapoznać się i podpisać w placówce lub zaakceptować w systemie transakcyjnym lub podczas rozmowy telefonicznej z Biurem Obsługi Klienta treść Oświadczenia wskazanego w Regulaminie Promocji oraz złożyć dedykowany wniosek, w którym jednocześnie składa się dyspozycję nabycia Jednostek Uczestnictwa mFunduszu wymienionego w załączniku do Regulaminu Promocji oraz dyspozycję otwarcia sześciu równych kwotowo Lokat. Wniosek dostępny jest w Systemie transakcyjnym, Biurze Obsługi Klienta Banku lub placówce. Minimalna kwota nabycia Jednostek Uczestnictwa mFunduszy i założenia Lokat wynosi 4000 zł, a maksymalna 600 000 zł. Po spełnieniu warunków przewidzianych w regulaminie Promocji, średnie oprocentowanie każdej z 6 Lokat wyniesie 3,7 % w skali roku za cały okres trwania każdej z Lokat. Zasady Promocji określa Regulamin Promocji Przepis na zysk 4 dostępny tutaj. (podlinkować regulamin).