Dlaczego warto?

Zobacz jak to działa

 

  • aby skorzystać z promocji musisz posiadać usługę Supermarket Funduszy Inwestycyjnych
  • zainwestuj minimum 4 000 złotych, a maksimum 600 000 złotych
  • wybierz jeden z trzech mFunduszy – pierwsza wpłata na mFundusze będzie wynosić nie mniej niż 1000 PLN
  • pozostałą kwotę inwestycji dzielimy na 6 lokat trwających odpowiednio: 1,2,3,4,5 i 7 miesięcy
  • po zakończeniu każdej z lokat, środki będą automatycznie przekierowywane na zakup mFunduszy
  • jeśli nie zerwiesz lokat i nie odkupisz mFunduszy do 28.09.2017 otrzymasz promocyjne oprocentowania szóstej lokaty naliczone tak, aby średnie oprocentowanie każdej z 6 lokat wyniosło 3 % nominalnie w skali roku za cały okres trwania każdej z nich

Promocja trwa od 15.03.2017 r. do 27.04.2017 r.

Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych jest świadczona przez mBank S.A. Szczegółowe warunki i opłaty związane z usługą przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, a także informacje o ryzykach inwestycyjnych są określone w Regulaminie świadczenia przez mBank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. znajdujących się na: www.mbank.pl/pdf/inwestycje/fundusze/regulamin-swiadczenia-przez-mbank-uslugi-przyjmowania-i-przekazywania-zlecen-nabycia-lub-odkupienia-jednostek-uczestnictwa-w-funduszach-inwestycyjnych.pdf oraz www.mbank.pl/pomoc/oplaty/oferta-indywidualna/aktualna-taryfa/. Instrukcja aktywacji usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych dostępna jest na  www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/fundusze/supermarket-funduszy-inwestycyjnych/. Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych może być świadczona tylko na rzecz posiadacza rachunku bankowego prowadzonego przez mBank S.A. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Inwestowanie za pośrednictwem usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie informacyjnym. Bank nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne. Fundusze inwestycyjne nie są depozytem bankowym. Dotychczasowe wyniki funduszy oraz innych emitentów nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w fundusze inwestycyjne mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. mBank S.A. oświadcza, iż: 1) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 30 czerwca 2005 roku, zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku, zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku oraz zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 listopada 2015 roku na prowadzenie działalności maklerskiej, 2) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania, 3) organem nadzorującym mBank S.A. w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-2, jest Komisja Nadzoru Finansowego, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa Do Promocji Przepis na zysk można przystąpić w terminie 6.03.2017-10.04.2017 i skierowana jest do posiadaczy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w mBanku SA powiązanego z usługą przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych w Banku, którzy w okresie 6.03.2017-10.04.2017 posiadają aktywną usługę przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Aby wziąć udział w Promocji należy zapoznać się i podpisać w placówce lub zaakceptować w systemie transakcyjnym lub podczas rozmowy telefonicznej z Biurem Obsługi Klienta treść Oświadczenia wskazanego w Regulaminie Promocji oraz złożyć dedykowany wniosek, w którym jednocześnie składa się dyspozycję nabycia Jednostek Uczestnictwa funduszu wymienionego w załączniku do Regulaminu Promocji oraz dyspozycję otwarcia sześciu równych kwotowo Lokat. Wniosek dostępny jest w Systemie transakcyjnym, Biurze Obsługi Klienta Banku lub placówce. Minimalna kwota nabycia Jednostek Uczestnictwa funduszy i założenia Lokat wynosi 4000 zł. Po spełnieniu warunków przewidzianych w regulaminie Promocji, średnie oprocentowanie każdej z 6 Lokat wyniesie 3,00% w skali roku za cały okres trwania każdej z Lokat. Zasady Promocji określa Regulamin Promocji Przepis na zysk dostępny tutaj.