Inwestuj na giełdach zagranicznych z eMaklerem

 

Na platformie eMakler masz możliwość inwestowania na giełdach zagranicznych w:
Londynie (London Stock Exchange), Frankfurcie (Deutsche Borse) i Nowego Jorku (NYSE i NASDAQ).

Ostatnie debiuty: Uber, Pinterest, Lyft, Levis, Beyond Meat i ponad innych 2300 akcji i ETF


Najważniejsze cechy:

 •  

  bogaty wybór instrumentów zagranicznych: akcje, ETF'y, ADR'y i GDR'y

 •  

  zlecenia przyjmowane są w złotych polskich (PLN)

 •  

  środki uzyskane ze sprzedaży instrumentów rynku polskiego mogą być wykorzystane na rynkach zagranicznych i odwrotnie

 •  

  przewalutowanie z waluty rynku na złote polskie następuje wyłącznie dla zrealizowanych transakcji; zlecenia nie zrealizowane nie podlegają przewalutowaniu

   

Zasady składania zleceń na rynkach zagranicznych

Klienci eMaklera mogą składać zlecenia na papiery notowane na giełdach zagranicznych:

 •  

  w serwisie transakcyjnym mBanku (na platformie eMakler)

 •  
 •  

  przez telefon (mLinia)

Jak złożyć zlecenie w serwisie transakcyjnym?

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące zleceń na rynki zagraniczne:

 •  

  zlecenia możesz złożyć tylko w PLN

 •  

  zlecenia realizowane są za pośrednictwem brokera zagranicznego – KBC Bank NV

 •  

  dopuszczalnymi typami limitu ceny są zlecenia PKC oraz z limitem ceny

 •  

  dopuszczalnymi typami ważności jest DZIEŃ [ważność na bieżącą bądź najbliższą sesję (jeśli bieżącą jest już zakończona)] lub WDD (Ważne do Dnia – ważność zlecenia nie więcej niż 30 dni kalendarzowych)

 •  

  nie są dopuszczalne dodatkowe parametry zleceń takie jak: limit aktywacji, liczba ujawniana (WUJ), liczba minimalna (MWW), typ limitu PEG

 •  

  obowiązuje rozliczenie transakcji w terminie D+2, analogicznie jak dla giełdy polskiej

 •  

  wypłata pożytków (np. dywidend) pieniężnych dokonywana jest w PLN

 •  

  w przypadku wypłaty pożytków z papierów wartościowych z możliwością wyboru wypłaty gotówkowej bądź w papierach wartościowych, wypłata nastąpi w formie domyślnej, o ile mDM nie przyjął od klienta innej dyspozycji

 •  

  w przypadku złożenia zlecenia następuje blokada środków na rachunku inwestycyjnym w związku ze złożonym zleceniem kupna dokonywana w złotym polskim. Wartość blokady dokonywana jest z zastosowaniem aktualnego kursu NBP dla waluty zlecenia powiększonego o 5%

 •  

  w przypadku realizacji zlecenia następuje przewalutowanie wartości transakcji z zastosowaniem kursu brokera zagranicznego KBC Bank NV. Kurs brokera zagranicznego określany jest na podstawie średniego kursu Reuters aktualizowanego co pół godziny (mid-Reuters) i odpowiednio powiększany lub pomniejszany o połowę spreadu. Kurs Reuters jest dostępny na http://www.reuters.com/finance/currencies.

Wielkość spreadu wynosi:

EUR/PLN do 2,0 gr
USD/PLN do 1,8 gr
GBP/PLN do 2,4 gr

 

 

 

 

Godziny sesji i źródła notowań

KRAJ GIEŁDA OPIS RYNKU W SERWISIE INWESTORA GODZINY SESJI WG CZASU POLSKIEGO GODZINY SESJI WG CZASU LOKALNEGO
Niemcy Deutsche Börse DEU-XETRA 9:00 – 17:35 9:00 – 17:35
Stany Zjednoczone NYSE USA-NYSE 15:30 – 22:00
(14:30 – 21:00)
9:30 – 16:00
Stany Zjednoczone NASDAQ USA-NASDAQ 15:30 – 22:00
(14:30 – 21:00)
9:30 – 16:00
Wielka Brytania London Stock Exchange GBR-LSE 9:00 – 17:35 8:00 – 16:35

 

Notowania instrumentów zagranicznych:

 • na platformie eMakler prezentowane są kursy zamknięcia dostępnych instrumentów
 • notowania można uzyskać na ogólnodostępnych stronach serwisów Google Finance i Yahoo Finance oraz stronach poszczególnych giełd.

W odniesieniu do zewnętrznych stron internetowych i zewnętrznych dostawców notowań Dom Maklerski mBanku nie odpowiada za ewentualne nieprawidłowości przy świadczeniu usług dostępu do notowań. Dodatkowo zwracamy uwagę, że prezentowane kursy mogą być agregatem notowań z wielu rynków notowania danego instrumentu, a nie wybranego rynku na którym mDM wykonuje zlecenia klienta.

 

 

 

 

Jak zacząć?

Aby składać zlecenia na rynki zagraniczne, nie musisz podpisywać dodatkowych dokumentów.
Jednym słowem: masz eMaklera – możesz inwestować na giełdach zagranicznych.

 

Rynki zagraniczne - sprawdź opłaty

Prowizja od transakcji na giełdach zagranicznych wynosi 0,29% wartości transakcji, nie mniej niż 38 PLN, dla zleceń składanych przez internet.

Na rynkach zagranicznych mogą występować dodatkowe opłaty takie jak podatek transakcyjny. Przed złożeniem zlecenia prosimy o zapoznanie się z zasadami opodatkowania na danym rynku oraz zapewnienie środków na rachunku inwestycyjnym na pokrycie dodatkowych opłat.

Instrumenty podlegające opodatkowaniu są oznaczone w Wykazie Instrumentów Zagranicznych dostępnym TUTAJ.

Tematy pomocy

 • 2.  

  Opodatkowanie dochodów kapitałowych

  • Uzyskane dochody z inwestycji na rynkach zagranicznych opodatkowane są analogicznie jak dla dochodów giełdowych uzyskanych na giełdzie polskiej.
   Dywidendy spółek nabytych na rynkach zagranicznych są opodatkowane u źródła wg. odpowiedniej dla danego rynku / kraju rejestracji instrumentu bazowego stawki podatkowej (np. USA - 30%, Niemcy - 26,375%, Wielka Brytania - 0%).


   UWAGA:
   Ze względu na model obsługi rynków zagranicznych stosowany w Domu Maklerskim mBanku i w nawiązaniu do par. 71 pkt. 6 Regulaminu świadczenia usług maklerskich w ramach usługi eMakler, nie ma możliwości ubiegania się o preferencyjną, obniżoną stawkę opodatkowania wynikającą z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.


   Nie zapominamy o ryzykach:
   inwestowanie w instrumenty notowane na rynkach zagranicznych wiąże się z ryzykiem analogicznym dla danej klasy instrumentu notowanego na rynku polskim, opisanym w udostępnionym na stronie mDM dokumencie MiFID. Dodatkowo, dla instrumentów notowanych w innej walucie niż złoty polski należy uwzględniać ryzyko zmienności kursu walut obcych.

 • 3.  

  Najczęściej zadawane pytania

  • Wszystkie informacje znajdziesz TUTAJ.

Przydatne dokumenty

Rachunek maklerski jest prowadzony przez mBank S.A. Szczegółowe warunki i opłaty związane z usługą eMakler, a także informacje o ryzykach inwestycyjnych są określone w Regulaminie świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym w ramach usługi eMakler oraz w Taryfie  Opłat i Prowizji DM w ramach usługi eMakler znajdujących się na http://www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/emakler/oraz http://www.mbank.pl/pomoc/info/regulaminy/inwestycje.html Instrukcja aktywacji eMaklera dostępna jest na https://www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/gielda/emakler/ Usługa eMakler może być otwarta tylko przez posiadacza rachunku bankowego prowadzonego przez mBank S.A. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Inwestowanie za pośrednictwem usługi eMakler wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie emisyjnym. mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w akcje i inne instrumenty finansowe notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Dotychczasowe wyniki spółek nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych akcji i innych instrumentów finansowych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w akcje i inne instrumenty finansowe mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. mBank S.A. oświadcza, iż: 1) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 30 czerwca 2005 roku, zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku, zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku oraz zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 listopada 2015 roku na prowadzenie działalności maklerskiej, 2) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania, 3) organem nadzorującym mBank S.A. w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-2, jest Komisja Nadzoru Finansowego, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa.