Instrumenty pochodne to usługa, która umożliwia zarabianie
na wzrostach i spadkach kursu

Instrumenty pochodne nazywane także derywatami, to instrumenty finansowe których wartość (wycena) zależy od wartości innego instrumentu zwanego instrumentem bazowym.

Instrumentem bazowym może być dowolny instrument finansowy lub inny mierzalny wskaźnik. Najczęściej spotykanymi instrumentami bazowymi są indeksy giełdowe, akcje, waluty, stopy procentowe.

Najważniejsze cechy instrumentów pochodnych:

 •  

  umożliwia handel kontraktami terminowymi na WIG20 na GPW

 •  

  usługa instrumentów pochodnych powiązana z przeznaczonym tylko do inwestycji giełdowych Rachunkiem Transakcyjnym z funkcją ograniczania strat na niekorzystnych pozycjach.

 •  

  wysyłanie zleceń jednym kliknięciem dzięki opcji Szybkie zlecenia

 •  

  możliwość wyboru pełnej formatki zlecenia lub ograniczonej tylko do niezbędnych parametrów

 •  

  bieżąca kontrola depozytu zabezpieczającego dzięki powiadomieniom do serwisu transakcyjnego oraz przez SMS o konieczności uzupełnienia

 •  

  wykorzystanie wysokiej dźwigni finansowej (wymagany tylko część wartości transakcji w postaci depozytu zabezpieczającego)

 •  

  codzienne rozliczenia i prezentacja zysków i strat w serwisie transakcyjnym

 •  

  mStatica - notowania, wykresy, analizy techniczne online dostępne w wersji mobilnej i na komputer

 •  

  aktywacja i prowadzenie usługi bezpłatne

 • 1.  

  Instrumenty pochodne - sprawdź opłaty

  • Rodzaj czynności Opłaty/prowizje
   Internet, AST1 Konsultant mLinii/ 
   Ekspert online

   1. Aktywacja/prowadzenie/zamknięcie usługi eMakler

   0,00 zł

   2. Prowadzenie rachunku inwestycyjnego2

   0,00 zł

   3. Opłaty za dostęp do notowań online2, 3

   A. Jedna najlepsza oferta (niezależnie od obrotów na rachunku)

   0,00 zł

   B. Pięć najlepszych ofert (uzależnione od obrotów na rachunku*)

   a) obroty na rachunku do 100 000 zł

   88,10 zł miesięcznie

   b) obroty na rachunku: 100 000, 01  zł - 200 000 zł

   66,08 zł (-25%) miesięcznie

   c) obroty na rachunku: 200 000, 01  zł - 300 000 zł

   44,05 zł (-50%) miesięcznie

   d) obroty na rachunku: 300 000, 01  zł - 400 000 zł

   22,03 zł (-75%) miesięcznie

   e) obroty na rachunku powyżej 400 000, 01  zł

   0,00 zł

   * skumulowany obrót z 3 miesięcy poprzedzających aktywowanie usługi, z wyłączeniem obrotu na instrumentach pochodnych

   4. Opłaty za dostęp do aplikacji prezentującej notowania online

   a) aplikacja standardowa

   0,00 zł miesięcznie

   b) Statica

   7,00 zł miesięcznie

   c) notowania mobilne

   5,00 zł miesięcznie

   5. Rachunek transakcyjny

   a) otwarcie i prowadzenie

   0,00 zł

   b) przelewy na rachunek w mBanku

   0,00 zł

   c) ustanowienie kwoty maksymalnej 

   0,00 zł

   1 AST Serwis automatyczny mLini
   2 W przypadku gdy na rachunku inwestycyjnym nie zawarto w danym, pełnym roku kalendarzowym obowiązywania Umowy żadnej transakcji, pobierana jest za ten rok roczna opłata w wysokości 30 zł. O terminie pobrania opłaty mDM informuje z 3-miesięcznym wyprzedzeniem, za pośrednictwem mBanku S.A. oraz poprzez odpowiedni komunikat na Stronie mDM.
   3 Abonament na notowania można zawrzeć na okres maksimum 3 miesięcy kalendarzowych. Opłata za dostęp do 5 najlepszych ofert pobierana jest z góry za pełny miesiąc kalendarzowy funkcjonowania usługi. Od dnia aktywowania usługi do końca miesiąca, w którym została ona aktywowana opłata za dostęp do 5 najlepszych ofert nie jest pobierana. Podstawą do ustalenia wysokości ceny za dostęp do 5 najlepszych ofert jest skumulowany obrót z trzech miesięcy liczonych od dnia aktywowania usługi (z wyłączeniem tego dnia). Wartość transakcji jest uwzględniania w skumulowanej wartości obrotów w momencie realizacji.
   4 W przypadku zmiany abonamentu, opłata poniesiona za poprzedni abonament nie podlega zwrotowi.

Tematy pomocy

Rachunek maklerski jest prowadzony przez mBank S.A. Szczegółowe warunki i opłaty związane z usługą eMakler, a także informacje o ryzykach inwestycyjnych są określone w Regulaminie świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym w ramach usługi eMakler oraz w Taryfie  Opłat i Prowizji DM w ramach usługi eMakler znajdujących się na http://www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/emakler/orazhttp://www.mbank.pl/pomoc/info/regulaminy/inwestycje.html Instrukcja aktywacji eMaklera dostępna jest na https://www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/gielda/emakler/ Usługa eMakler może być otwarta tylko przez posiadacza rachunku bankowego prowadzonego przez mBank S.A. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Inwestowanie za pośrednictwem usługi eMakler wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie emisyjnym. mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w akcje i inne instrumenty finansowe notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Dotychczasowe wyniki spółek nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych akcji i innych instrumentów finansowych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w akcje i inne instrumenty finansowe mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. mBank S.A. oświadcza, iż: 1) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 30 czerwca 2005 roku, zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku, zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku oraz zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 listopada 2015 roku na prowadzenie działalności maklerskiej, 2) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania, 3) organem nadzorującym mBank S.A. w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-2, jest Komisja Nadzoru Finansowego, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa.