Podstawy korzystania z ISPAG PRO v. 12

Program służący do historycznej analizy technicznej kursów papierów notowanych na GPW. Z programu można korzystać używając przeglądarek FireFox lub Internet Explorer.

 •  

  nie wymaga logowania, dostępny na stronie www

 •  

  umożliwia szybki dostęp do wykresów i wielu wskaźników analizy technicznej

 •  

  program bezpłatny

 •  

  Wyświetlanie wykresów

  • Aby wyświetlić wykres instrumentu (wykres główny) należy wybrać pozycję z listy ulubionych spółek/papierów (po lewej) lub wprowadzić identyfikator papieru do pola tekstowego nad listą. Przy wprowadzaniu nowego identyfikatora, jest on automatycznie dodawany do listy ulubionych papierów. Identyfikatorem papieru może być skrót, nazwa lub kod. Sposób nazewnictwa/identyfikacji zależy o właściciela strony internetowej udostępniającej dane. W celu porównania wykresu z innym papierem wyświetlanym 'w tle', należy wprowadzić identyfikator papieru do pola tekstowego pod listą instrumentów ulubionych. Można także porównać wykresy wielu instrumentów na skali procentowej. W tym celu należy wybrać skalę procentową wykresu (standardowo opcja ta jest dostępna w pierwszym pasku narzędzi), a następnie wybrać kilka instrumentów z listy. Zakres wyświetlanego wykresu można ustawić wybierając wartość z pola wyboru zakresu lub korzystając z przycisków zmiany zakresu. Należy przy tym pamiętać, że dostępny zakres wyświetlanych danych jest również uzależniony od ilości informacji udostępnionych w serwisie WWW oraz od ustawień zakresu przetwarzania (patrz punkt 6).

 •  

  Praca ze wskaźnikami

  • W celu wyświetlenia wskaźników analizy technicznej, należy kliknąć przycisk dodawania wskaźników (standardowo przycisk ten znajduje się na pierwszej pozycji w drugim pasku narzędzi). Po wykonaniu tej czynności pojawi się okno dodawania wskaźników, w którym należy wybrać żądany wskaźnik oraz opcjonalnie ustawić jego parametry, po czym nacisnąć przycisk "Dodaj wskaźnik". W drugim pasku narzędzi są także dostępne przyciski wskaźników nanoszonych bezpośrednio na wykres kursu oraz pola parametrów tych wskaźników. Po każdej zmianie wartości parametru należy wcisnąć klawisz [ENTER] by zmiana została zatwierdzona. Należy pamiętać, że wszystkie wskaźniki są zawsze obliczane dla wykresu głównego.

 •  

  Ustawienia wykresu

  • Używając opcji dostępnych standardowo w pierwszym pasku narzędzi można wybrać rodzaj wykresu, jego skalę, typ kompresji czasowej (wielkość paczki) i dostosować ilość wyświetlanych danych. Można też ustawiać wygląd wykresów - grubość linii i ich kolory. W tym celu należy wcisnąć przycisk 'wygląd wykresów' standardowo znajdujący się po prawej stronie pierwszego paska narzędzi.

 •  

  Praca z liniami trendu, formacjami i innymi obiektami

  • Na wykresie można rysować rozmaite obiekty za pomocą myszki. Najpierw należy wybrać obiekt z menu podręcznego dostępnego po wciśnięciu prawego przycisku myszy (gdy kursor myszy znajduje się w obrębie wykresu), a następnie wcisnąć lewy przycisk myszki i przeciągnąć kursor po wykresie, by narysować obiekt. Aby przesunąć obiekt należy przytrzymać wciśnięty klawisz [SHIFT] (w trybie automatycznego rysowania). W celu usunięcia obiektu należy przytrzymać wciśnięty klawisz [CTRL] (również w trybie automatycznego rysowania) i kliknąć na wybrany obiekt. Równie łatwo można tworzyć linie trendów równoległe do tych już narysowanych. Wystarczy wcisnąć i przytrzymać jednocześnie klawisze [SHIFT] i [CTRL], a następnie przeciągnąć wybraną linię na nowe miejsce (zostanie utworzona linia równoległa). Aby umieścić komentarz tekstowy, należy najpierw wybrać opcję 'Napisy' z menu podręcznego, a następnie kliknąć na wykres i wprowadzić tekst. Zmianę istniejących komentarzy wykonuje się wciskając klawisze [SHIFT] i [CTRL] a następnie klikając na wybrany tekst. W celu zmiany koloru wybranego obiektu należy wcisnąć i przytrzymać jednocześnie klawisze [SHIFT] i [ALT], a następnie kliknąć na wybrany obiekt i ustawić nowy kolor.

 •  

  Drukowanie wykresów

  • Aby wydrukować wykres należy nacisnąć przycisk drukowania umiejscowiony w dolnej części okna programu, pod wykresem. Należy pamiętać, że wykresy będą drukowane z użyciem obecnie użytkowanych kolorów (z kolorem tła włącznie). W celu oszczędzania tuszu lub tonera należy unikać drukowania wykresów z ciemnym tłem.

 •  

  Optymalizacja wydajności programu

  • Wciśnięcie przycisku 'zakres przetwarzania' umożliwia wybranie maksymalnej ilości danych przetwarzanych przez program. Ustawienie mniejszego zakresu zwiększy wydajność programu, szczególnie dla komputerów wyposażonych w słabszy procesor lub wolniejsze połączenie internetowe.

 •  

  Zapisywanie i wczytywanie ustawień

  • Konfigurację programu, a także przeprowadzone analizy z naniesionymi formacjami, komentarzami i trendami można zapisywać a następnie odczytywać, przy użyciu przycisków dostępnych pod wykresem (jeśli opcje te udostępnia dostawca strony WWW). Następujące dane mogą być zapisywane:

   • ulubione papiery wraz z ustawionym instrumentem głównym i instrumentem do wykresu 'w tle'
   • ustawienia dotyczące użycia pamięci podręcznej i automatycznego odświeżania danych
    wybrane wskaźniki
   • zdefiniowane wskaźniki (jeśli opcja ta jest dostępna),
   • parametry wskaźników
   • typ, skala wykresów i ustawienia dotyczące kompresji czasowej (paczek danych)
   • kolory i grubości linii wykresów

   Oprócz ustawień wymienionych wyżej, można zapamiętywać analizy wykonane na konkretnych instrumentach, wliczając włączone wskaźniki i ich parametry oraz obiekty narysowane na wykresach. Wykonane analizy mogą być wczytywane automatycznie (po uaktywnieniu opcji automatycznego wczytywania analiz znajdującej się pod wykresem). Jeśli opcja automatycznego wczytywania analiz jest aktywna:

   • program będzie usuwał z wykresu wszelkie narysowane obiekty za każdym razem, gdy nastąpi zmiana typu kompresji czasowej (wielkości paczki) danych,
   • program będzie próbował wczytać zapisane analizy automatycznie, gdy zostanie wybrany instrument lub nastąpi zmiana typu kompresji czasowej (wielkości paczki) danych.

   Można zapamiętać wiele wersji analiz dla każdego instrumentu - po jednym zestawie dla każdego dostępnego typu kompresji czasowej (wielkości paczki) danych.

 •  

  Lista wskaźników dostępnych w programie

  • Acceleration (ACC)
   Accumulation Distribution (AD)
   Average True Range (ATR)
   Balance Of Power (BOP)
   Bollinger Band (BOL)
   Bollinger Oscillator (BOS)
   Chaikin A/D Oscillator (ChAD)
   Chaikin Money Flow (ChMF)
   Chaikin Oscillator (ChO)
   Chaikin Volatility (ChV)
   Chande Momentum Oscillator (CMO)
   Commodity Channel Index (CCI)
   Detrended Price Oscillator (DPO)
   Directional Movement Index (DMI)
   Displaced Moving Average (DMA)
   Ease of Movement (EMV)
   Elder-ray Bear Power (EBear)
   Elder-ray Bull Power (EBull)
   Exponential Moving Average (EMA)
   %D Fast (FastD)
   %D Slow (SlowD)
   %K Fast (FastK)
   Fast Stochastic (FSto)
   Force Index (FI)
   Intraday Momentum Index (IMI)
   Mass Index (MI)
   Moving Average Convergence Divergence (MACD)
   MACD Oscillator (MACDO)
   Momentum - type 1 (MTM1)
   Momentum - type 2 (MTM2)
   Money Flow Index (MFI)
   Negative Volume Index (NVI)
   On Balance Volume (OBV)
   Parabolic SAR (PAR SAR)
   Pivot Points (PIV PTS)
   Positive Volume Index (PVI)
   Percentage Volume Oscillator (PVO)
   Price Oscillator (POS)
   Price and Volume Trend (PVT)
   QStick Indicator (QStick)
   Rate of Change (ROC)
   Relative Strength Index (RSI)
   Relative Volatility Index (RVI)
   Simple Moving Average (SMA1, SMA2, SMA3)
   Slow Stochastc (SSto)
   Standard Deviation (StDev)
   Stochastic (STS)
   Trend Deviation (TRD)
   TRIX Index (Trix)
   Ultimate Oscillator (ULT)
   Volatility Ratio (VR)
   Volume Oscillator (VOS)
   Volume Rate of Change (VROC)
   Williams Accumulation Distribution (type 1) (WAD1)
   Williams Accumulation Distribution (type 2) (WAD2)
   Williams' %R (%R)
   Wolumen wraz z otwartymi pozycjami, jeśli ich dane są dostępne (VOL)
   Wolumen (Volume)
   Otwarte pozycje (OI)

Encyklopedia Analizy Technicznej

Encyklopedia Analizy Technicznej zawiera ilustrowane opisy niemal 80 formacji i wskaźników używanych w analizie technicznej wraz z objaśnieniami ich interpretacji i strategii używania na giełdzie, obejmującymi ponad 150 wykresów.

 

Zawiera również około 350 przykładów rzeczywistych analiz, w tym analiz intraday, krótko- i średnioterminowych analiz spółek oraz średnio- i długoterminowych analiz indeksów i kontraktów, które przygotowuje Pan Andrzej Klempka, doświadczony analityk, makler giełdowy i makler papierów wartościowych.

 

Mamy nadzieję, że encyklopedia okaże się pożyteczna i przyczyni się do poszerzenia wiedzy czytelników na temat inwestycji oraz do zwiększenia zysków osiąganych na giełdzie.

 

Autorzy dołożyli wszelkich starań, aby informacje zawarte w encyklopedii były wyczerpujące i zgodne z zasadami analizy technicznej. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane w oparciu o informacje zawarte w encyklopedii.

 

Zobacz Encyklopedię Analizy Technicznej