IKE - III filar

Oszczędzaj bez podatku na przyszłą emeryturę

 
 

Pomyśl już dziś o swojej przyszłości

Indywidualne Konto Emerytalne w mBanku pozwoli Ci na efektywne oszczędzanie na emeryturę

 • dowolna forma oszczędzania: IKE funduszeRachunek Oszczędnościowy mIke Lokata
 • brak podatku od zysków kapitałowych – po spełnieniu poniższych warunków:
  • ukończeniu 60 lat, a w przypadku uzyskania wcześniejszych uprawnień emerytalnych – 55 lat
  • wpłat na Ike w dowolnych pięciu latach kalendarzowych lub wpłaty ponad połowy ich wartości wcześniej niż w ciągu ostatnich pięciu lat trwania Ike
 • niskie minimalne wpłaty
 • wysoka kwota maksymalnych wpłat
  (w 2015 r. wynosi ona 11 877 zł)
 

Wykorzystaj możliwości, które daje IKE w mBanku

Zalety IKE funduszy:

 • forma oszczędzania oparta na funduszach inwestycyjnych SKARBIEC TFI dzięki którym swobodnie wybierzesz strategię inwestycyjną dopasowaną do swoich potrzeb
 • wybór spośród 18 funduszy SKARBIEC TFI
 • brak opłat za nabycie, konwersję i odkupienie funduszy
 • wygodna forma przystąpienia - w momencie złożenia zlecenia nabycia któregokolwiek funduszu IKE w systemie transakcyjnym
 • bieżący dostęp do wyceny funduszy w systemie transakcyjnym
 • możliwość wpłacania w dowolnym momencie

 

 

Możesz wybrać spośród następujących funduszy inwestycyjnych:

 

Dajemy Ci możliwość efektywnego
gromadzenia środków na swoją emeryturę

Rachunek Oszczędnościowy IKE Lokata

 • bezpieczna forma oszczędzania, która objęta jest gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
 • wygodny sposób przystąpienia - wniosek o Rachunek Oszczędnościowy IKE Lokata możesz wypełnić przez internet, na mLinii lub w placówkach mBanku
 • brak minimalnej kwoty wpłaty
 • brak opłat manipulacyjnych
 • atrakcyjne oprocentowanie 1,75% - oparte o WIBOR 1M

 

 

 

 
Przystąpienie do mIke fundusze

Kilka kroków dzieli Cię od przystąpienia do IKE funduszy w mBanku

Jeżeli masz aktywną usługę Supermarket Funduszy Inwestycyjnych

Wystarczy, że podpiszesz Umowę o prowadzenie indywidualnych kont emerytalnych mSKARBIEC (IKE) w placówce mBanku. Zawierając umowę możesz zawrzeć umowę jako:

1) Otwarcie nowego Indywidualnego Konta Emerytalnego – gdy nie gromadzisz jeszcze środków na indywidualnym koncie emerytalnym – wówczas przy podpisaniu umowy należy dokonać pierwszej wpłaty w wysokości minimum 400 PLN.

2) Otwarcie IKE i przeniesienie środków z innej instytucji – gdy masz już IKE i chcesz przenieść aktywa do mBanku – wówczas nie dokonujesz wpłaty do czasu przeniesienia aktywówJeżeli nie masz jeszcze Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych
Zobacz jak łatwo możesz aktywować usługę Supermarket Funduszy Inwestycyjnych.Jeśli nie jesteś jeszcze klientem mBanku
Załóż bezpłatne eKonto. Po aktywowaniu dostępu do konta będziesz mieć możliwość skorzystania z oferty IKE online.

Połącz się z naszym Ekspertem online

 

 

 

Przystąpienie do mIke lokata

Kilka kroków dzieli Cię od przystąpienia do Rachunku Oszczędnościowego IKE lokata w mBanku

Jeśli jesteś już klientem mBanku
Wystarczy, że wypełnisz wniosek i podpiszesz przy kurierze zamówioną umowę. Po przekazaniu kurierowi podpisanej umowy Twój rachunek mIke lokata będzie aktywowany w ciągu kilku dni.


Jeśli nie jesteś jeszcze klientem mBanku
Załóż bezpłatne eKonto. Po aktywowaniu dostępu do konta będziesz mieć możliwość skorzystania z oferty Rachunku Oszczędnościowego mIke lokata.

Połącz się z naszym Ekspertem online
 

Twoje centrum
informacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mLinia
801 300 800


Przydatne dokumenty

NOTA PRAWNA - PRZECZYTAJ UWAŻNIE Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w dokumentach określających warunki emisji danego funduszu, prospekcie informacyjnym, prospekcie emisyjnym albo w memorandum informacyjnym. Dokumenty te są dostępne na stronach internetowych poszczególnych emitentów lub funduszy, w ich siedzibach oraz na stronie internetowej www.mBank.pl mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w fundusze. Jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym. Dotychczasowe wyniki funduszy oraz innych emitentów nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych jednostek uczestnictwa funduszy może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w fundusze mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. mBank S.A. oświadcza, iż: 1. posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisji Nadzoru Finansowego) z dnia 30 czerwca 2005 roku na prowadzenie działalności maklerskiej, zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego) z dnia 20 marca 2012 roku, 2. posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania, 3. na mocy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 30 stycznia 2007 roku został wpisany na listę agentów firmy inwestycyjnej – mWealth Management S.A. (poprzednio BRE Wealth Management S.A.) 4. na podstawie art. 70 ust. 2 w związku z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego w zakresie instrumentów finansowych niedopuszczonych do obrotu na rynku zorganizowanym, 5. organem nadzorującym mBank S.A. w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-4, jest Komisja Nadzoru Finansowego, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa. Wszystkie informacje o ryzykach inwestycyjnych związanych z obrotem instrumentami finansowymi, a także szczegółowe warunki i opłaty związane z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych są określone w Taryfie Prowizji i Opłat Bankowych mBanku dostępnej na stronie internetowej http://www.mbank.pl/pomoc/info/oplaty/sfi.html, Regulaminie świadczenia przez mBank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz w Regulaminie świadczenia przez mBank usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w Funduszach Inwestycyjnych dostępnym na stronie internetowejhttp://www.mbank.pl/pomoc/info/regulaminy/inwestycje.html Wskazane usługi mogą być świadczone tylko na rzecz posiadacza rachunku w mBanku. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny.

Masz problem lub pytanie?

Uzyskaj odpowiedzi w kilka minut!

Porozmawiaj z ekspertem 

Rozmowa wideo


Rozmowa audio

Rozmowa czat

Rozmowa wideo


Rozmowa audio

Rozmowa czat