Uwaga!
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny/reklamowy. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie publicznej akcji Altus SA jest memorandum informacyjne opublikowane na stronie internetowej: (i) Spółki) altustfi.pl

 

Informacje o spółce

ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zajmuje się tworzeniem i zarządzaniem funduszy inwestycyjnych przeznaczonych dla zamożnych klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych z wykorzystaniem strategii pozwalających na wzrost wartości portfela klientów poprzez lokaty zarówno w spółki i aktywa niepubliczne z dużym potencjałem wzrostu wartości oraz nieruchomości, ale również poprzez inwestycje na regulowanych rynkach giełdowych i pozagiełdowych.

Więcej informacji na stronie spółki: altustfi.pl

Informacje o ofercie

Na podstawie Prospektu Emisyjnego Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 7 500 000 Akcji Serii B, 25 000 000 Akcji Serii C, 2 800 000 Akcji Serii D, 1 200 000 Akcji Serii E, do 16 380 000 Akcji Serii F i do 16 380 000 praw do Akcji Serii F. Ponadto na podstawie niniejszego Prospektu Ofertą objętych jest 16 380 000 Akcji Serii F oferowanych przez Spółkę w ramach publicznej subskrypcji oraz do 2 000 000 Akcji Sprzedawanych oferowanych do sprzedaży przez sprzedających.

 

Cena emisyjna

Publikacja ceny maksymalnej nastąpi do 25 czerwca 2014

 

Harmonogram oferty

Do 12 czerwca 2014 publikacja ceny maksymalnej
13-25 czerwca 2014 r do godziny 15:00 proces budowania księgi popytu
25 czerwca 2014 r. podanie do publicznej wiadomości ceny ostatecznej oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych
26-30 czerwca 2014 r przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Detalicznej
27.06-04.07 przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Instytucjonalnej
Do 7 lipca 2014 r. przydział akcji w Transzy Instytucjonalnej oraz planowany przydział akcji w Transzy Detalicznej za pośrednictwem GPW

 

Jak zapisać się na akcje?

Aby zapisać się na akcje, musisz posiadać aktywną usługę maklerską (eMAKLER) w mBanku. Jeżeli posiadasz eMAKLERA, dyspozycję zapisu na akcje składasz poprzez zlecenie w serwisie transakcyjnym, wybierając opcję "Oferta publiczna" PCM zgodnie z poniższą ścieżką:

Logowanie do dotychczasowego serwisu transakcyjnego "Inwestycje" --> "Giełda" --> zakładka w lewym menu "Oferta publiczna" -->Altus

Logowanie do nowego serwisu transakcyjnego --> Moje Finanse> "Inwestycje" --> "Giełda" --> zakładka w lewym menu "Oferta publiczna"-->Altus

Jeśli posiadasz Usługę Maklerską w mBanku d. MultiBanku dyspozycję zapisu na akcje składasz poprzez zlecenie w serwisie transakcyjnym, wybierając opcję "Oferta publiczna" PCM zgodnie z poniższą ścieżką: Logowanie do dotychczasowego serwisu transakcyjnego-->Usługa Maklerska-->Oferta publiczna-->Altus

 

W momencie składania dyspozycji zapisu na rachunku powiązanym z Usługa maklerską lub w należnościach muszą być środki na pokrycie wartości zlecenia wraz z prowizją.

Nie masz jeszcze eMAKLERA. Sprawdź, jak aktywujesz tę usługę przez SMS...

Wszyscy klienci eMaklera składają zapisy w transzy Inwestorów Indywidualnych

  • Minimalna wielkość zapisu – 100 akcji
  • Maksymalna wielkość zapisu – nie może przekroczyć liczby Akcji Serii F oferowanych w Transzy Detalicznej.
  • Dopuszczalne jest składanie więcej niż jednego zapisu na Akcje Serii F
  • Zapisy na Akcje Serii F są bezwarunkowe, nieodwołalne i nie mogą zawierać żadnych ograniczeń i są wiążące dla osoby składającej zapis do dnia dokonania przydziału Akcji Serii F.
  • pokrycie zlecenia mogą stanowić należności wynikające z zawartych, lecz nierozliczonych transakcji sprzedaży, pod warunkiem, że termin rozliczenia tych transakcji przypada nie później niż w dzień rozliczenia sesji GPW, na której nastąpi przydział Akcji Serii F w Transzy Detalicznej.
  • Prowizja maklerska – 0,19% od wartości zlecenia nie mniej niż 6 zł.

 

UWAGA!

Prosimy, po złożeniu dyspozycji zapisu na akcje, sprawdzić status zlecenia w opcji "Bieżące zlecenia".

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o ofercie publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej akcji spółki Altus SA („Spółka”) oraz o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest prospekt emisyjny, który w dniu 10.06.2014r. roku został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego i opublikowany w dniu 11.06.2014r. i jest dostępne na stronie internetowej Spółki altustfi.pl
Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego prospektu emisyjnego, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje, opisanymi w punktach memorandum informacyjnego zatytułowanych „Czynniki ryzyka” oraz warunkami oferty publicznej akcji Spółki. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące nabywania papierów wartościowych Spółki powinny być podejmowane po analizie treści całego prospektu emisyjnego. Wartość zakupionych akcji może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w akcje mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów.” Rachunek maklerski jest prowadzony przez Dom Maklerski mBanku S.A. Szczegółowe warunki i opłaty związane z Usługa Maklerską są określone w Regulaminie świadczenia przez mBank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz w Taryfie Prowizji i Opłat Bankowych mBanku. Usługa Maklerska może być otwarta tylko przez posiadacza rachunku w mBanku. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Wszystkie informacje o Usłudze Maklerskiej i ryzykach inwestycyjnych związanych z obrotem instrumentami finansowymi na temat oferty dostępne na http://www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/emakler/

Inwestowanie za pośrednictwem Usługi Maklerskiej wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie emisyjnym. Dokument ten jest dostępny na stronie altustfi.pl
mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w akcje. Dotychczasowe wyniki spółki nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych akcji może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w akcje mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów.mBank oświadcza, iż: 1) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisji Nadzoru Finansowego) z dnia 30 czerwca 2005 roku, zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku na prowadzenie działalności maklerskiej, 2) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania, 3) na mocy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 30 stycznia 2007 roku został wpisany na listę agentów firmy inwestycyjnej – mWealth Management S.A., 4) na podstawie art. 70 ust 2 w związku z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego w zakresie instrumentów finansowych niedopuszczonych do obrotu na rynku zorganizowanym. 5) organem nadzorującymmBank w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-4, jest Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa.