Uwaga!
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny/reklamowy. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie publicznej akcji Alumetal SA jest memorandum informacyjne opublikowane na stronie internetowej: (i) Spółki: www.alumetal.com.pl

 

Informacje o spółce

Grupa Alumetal jest największym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej oraz czwartym największym w Europie producentem wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych (na podstawie danych OEA za 2011 r. oraz obliczeń własnych Spółki za 2013 r.). Grupa Alumetal dostarcza swoje produkty do wiodących producentów samochodów i części samochodowych w Europie o bardzo dużym potencjale produkcyjnym i najwyższych normach jakościowych.

Więcej informacji na stronie spółki: www.alumetal.com.pl


Informacje o ofercie

Na podstawie Prospektu Akcjonariusz Sprzedający oferuje łącznie do 8.376.500 akcji zwykłych o wartości nominalnej 10 gr każda, w tym 3.769.440 akcji serii A, 837.630 akcji serii B oraz 3.769.430 akcji serii C wyemitowanych w kapitale zakładowym Spółki („Akcje Oferowane”). W ramach Oferty Akcjonariusz Sprzedający oferuje do 4.606.158 Akcji Oferowanych stanowiących do 30,55% kapitału zakładowego Spółki („Oferta Podstawowa”). Ponadto Akcjonariusz Sprzedający może zaoferować w całości lub w części do 3.770.342 Akcji Oferowanych stanowiących do 25,01% kapitału zakładowego Spółki („Dodatkowe Akcje Oferowane”).

Intencją Akcjonariusza Sprzedającego jest zaoferowanie Inwestorom Indywidualnym do 15% Oferty Podstawowej, tj. 690.923 Akcji Oferowanych, a w przypadku zaoferowania Dodatkowych Akcji Oferowanych do 15% Oferty, tj. do 1.256.475 Akcji Oferowanych.

 

Cena emisyjna

Cena Maksymalna, po której składane są zapisy przez Inwestorów wynosi 44 zł za jedną Akcję Oferowaną.

 

Harmonogram oferty

25 czerwca – 3 lipca 2014 r. okres przyjmowania zapisów Inwestorów Indywidualnych
nie później niż 4 lipca 2014 r. opublikowanie Ceny Sprzedaży dla Inwestorów Indywidualnych i Ceny Sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów
10 lipca 2014 r. Złożenie zlecenia sprzedaży Akcji Oferowanych na rzecz Inwestorów Indywidualnych za pośrednictwem systemu GPW przydział Akcji Oferowanych
nie później niż 11 lipca 2014 r. zapisanie Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Indywidualnych oraz Inwestorów Instytucjonalnych (pod warunkiem, że dane przekazane przez inwestorów na potrzeby zapisania Akcji Oferowanych na ich rachunkach papierów wartościowych będą kompletne i prawidłowe)
około 17 lipca 2014 r. zakładany pierwszy dzień notowania Akcji na GPW

 

Jak zapisać się na akcje?

Aby zapisać się na akcje, musisz posiadać aktywną usługę maklerską (eMakler) w mBanku. Jeżeli posiadasz eMaklera, dyspozycję zapisu na akcje składasz poprzez zlecenie w serwisie transakcyjnym, wybierając opcję "Oferta publiczna"

Alumental zgodnie z poniższą ścieżką:

Logowanie do dotychczasowego serwisu transakcyjnego "Inwestycje" --> "Giełda" --> zakładka w lewym menu "Oferta publiczna" -->Alumetal

Logowanie do nowego serwisu transakcyjnego --> Moje Finanse> "Inwestycje" --> "Giełda" --> zakładka w lewym menu "Oferta publiczna"-->Alumetal

W momencie składania dyspozycji zapisu na rachunku powiązanym z Usługa maklerską lub w należnościach muszą być środki na pokrycie wartości zlecenia wraz z prowizją.


Nie masz jeszcze eMAKLERA. Sprawdź, jak aktywujesz tę usługę przez SMS...

Wszyscy klienci eMaklera składają zapisy w transzy Inwestorów Indywidualnych

  • Zapisy w transzy inwestorów indywidualnych będą przyjmowane po Cenie Maksymalnej
  • Minimalny zapis wynosi 10 akcji maksymalny 690 923 akcji
  • Inwestor ma prawo do dokonania więcej niż jednego zapisu suma nie może przekroczyć 690 923 akcji
  • Cena po jakiej zapisują się Inwestorzy wynosi 44 zł
  • pokrycia zlecenia nie mogą stanowić należności wynikające z zawartych, lecz nierozliczonych transakcji sprzedaży.
  • Zapisy na Akcje Oferowane są bezwarunkowe, nieodwołalne i nie mogą zawierać żadnych ograniczeń i są wiążące dla osoby składającej zapis do dnia dokonania przydziału akcji w Ofercie lub do dnia ogłoszenia w sprawie zmiany warunków lub odwołania Oferty
  • Prowizja maklerska – 0,19% od wartości zlecenia nie mniej niż 6 zł.

 

UWAGA!

Prosimy, po złożeniu dyspozycji zapisu na akcje, sprawdzić status zlecenia w opcji "Bieżące zlecenia".

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o ofercie publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej akcji spółki Alumetal SA („Spółka”) oraz o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest prospekt emisyjny, który w dniu 16.06.2014r. roku został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego i opublikowany w dniu 17.06.2014r. i jest dostępne na stronie internetowej Spółkiwww.alumetal.com.pl
Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego prospektu emisyjnego, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje, opisanymi w punktach memorandum informacyjnego zatytułowanych „Czynniki ryzyka” oraz warunkami oferty publicznej akcji Spółki. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące nabywania papierów wartościowych Spółki powinny być podejmowane po analizie treści całego prospektu emisyjnego. Wartość zakupionych akcji może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w akcje mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów.” Rachunek maklerski jest prowadzony przez Dom Maklerski mBanku S.A. Szczegółowe warunki i opłaty związane z Usługa Maklerską są określone w Regulaminie świadczenia przez mBank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz w Taryfie Prowizji i Opłat Bankowych mBanku. Usługa Maklerska może być otwarta tylko przez posiadacza rachunku w mBanku. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Wszystkie informacje o Usłudze Maklerskiej i ryzykach inwestycyjnych związanych z obrotem instrumentami finansowymi na temat oferty dostępne na http://www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/emakler/

Inwestowanie za pośrednictwem Usługi Maklerskiej wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie emisyjnym. Dokument ten jest dostępny na stroniewww.alumetal.com.pl
mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w akcje. Dotychczasowe wyniki spółki nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych akcji może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w akcje mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów.mBank oświadcza, iż: 1) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisji Nadzoru Finansowego) z dnia 30 czerwca 2005 roku, zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku na prowadzenie działalności maklerskiej, 2) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania, 3) na mocy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 30 stycznia 2007 roku został wpisany na listę agentów firmy inwestycyjnej – mWealth Management S.A., 4) na podstawie art. 70 ust 2 w związku z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego w zakresie instrumentów finansowych niedopuszczonych do obrotu na rynku zorganizowanym. 5) organem nadzorującymmBank w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-4, jest Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa.