Uwaga! Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny/reklamowy. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie publicznej akcji Baltic Ceramics SA jest memorandum informacyjne opublikowane na stronie internetowej: (i) Spółki) http://www.balticceramicsinvestments.com/pl/

 

Informacje o spółce

Baltic Ceramics Investments S.A. jest spółką zarządzającą projektem budowy pierwszej w Unii Europejskiej fabryki proppantów ceramicznych. Proppanty ceramiczne są niezbędne w procesie poszukiwania i wydobycia węglowodorów ze złóż konwencjonalnych i niekonwencjonalnych, w tym gazu i ropy łupkowej. Tym samym przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Inwestycja jest realizowana przez spółkę celową Baltic Ceramics S.A.

http://www.balticceramicsinvestments.com/pl

 

Cena emisyjna

Cena maksymalna 2,80 zł

 

Harmonogram oferty

19 maja 2014 Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów oraz wpłat na Akcje serii M
29 maja 2014 r. Data zakończenia przyjmowania zapisów oraz wpłat na Akcje serii M
Nie później niż 3 czerwca 2014 r. przydział Akcji serii M oraz zamknięcie Oferty

 

Jak zapisać się na akcje?

Aby zapisać się na akcje, musisz posiadać aktywną usługę maklerską (eMAKLER) w mBanku. Jeżeli posiadasz eMAKLERA, dyspozycję zapisu na akcje składasz poprzez zlecenie w serwisie transakcyjnym, wybierając opcję "Oferta publiczna" PCM zgodnie z poniższą ścieżką:

Logowanie do dotychczasowego serwisu transakcyjnego "Inwestycje" --> "Giełda" --> zakładka w lewym menu "Oferta publiczna" -->BalticCer

Logowanie do nowego serwisu transakcyjnego --> Moje Finanse> "Inwestycje" --> "Giełda" --> zakładka w lewym menu "Oferta publiczna"-->BalticCer

 

Dyspozycję zapisu możesz także złożyć za pośrednictwem mLinii 801 300 800 lub u Eksperta online.

W momencie składania dyspozycji zapisu na rachunku powiązanym z Usługa maklerską lub w należnościach muszą być środki na pokrycie wartości zlecenia wraz z prowizją.

Nie masz jeszcze eMAKLERA. Sprawdź, jak aktywujesz tę usługę przez SMS...

Wszyscy klienci eMaklera składają zapisy w transzy Inwestorów Indywidualnych

  • Minimalna liczba Akcji serii M, na jaką może opiewać zapis subskrypcyjny, to 1.000 (jeden tysiąc) akcji
  • Maksymalna liczba Akcji serii M objęta zapisem subskrypcyjnym wynosi 3 660 000 sztuk
  • Subskrybenci uprawnieni są do składania dowolnej liczby zapisów subskrypcyjnych po cenie emisyjnej, z zastrzeżeniem, że w przypadku złożenia więcej niż jednego zapisu przez jednego inwestora, przy dokonywaniu przydziału każdy zapis traktowany jest oddzielnie.
  • Zapis na Akcje serii M jest bezwarunkowy, nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń i jest nieodwołalny w terminie związania zapisem. Zapis na Akcje serii M wiąże osobę zapisującą się od chwili dokonania zapisu
  • pokrycie zlecenia nie mogą stanowić należności wynikające z zawartych, lecz nierozliczonych transakcji sprzedaży.
  • Zgodnie z art. 51a Ustawy o ofercie, w przypadku, gdy po rozpoczęciu zapisów na Akcje serii M, zostanie udostępniony aneks do Memorandum Informacyjnego, zawierający informacje o istotnych błędach w treści Memorandum lub znaczących czynnikach, mogących wpłynąć na ocenę Akcji serii M, zaistniałych po publikacji Memorandum lub o których Emitent powziął wiadomość po jego publikacji oraz aneks ten jest udostępniany do publicznej wiadomości po rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Akcje serii M, osoba, która złożyła zapis przed udostępnieniem aneksu do Memorandum, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu na Akcje serii M. Uchylenie się od skutków prawnych zapisu następuje przez oświadczenie na piśmie złożone w miejscu przyjmowania zapisów, w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu. Prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu na Akcje serii M nie dotyczy przypadków, gdy aneks do Memorandum jest udostępniany w związku z błędami w jego treści, o których Emitent powziął wiadomość po dokonaniu przydziału Akcji serii M, lub czynnikami, które zaistniały lub o których Emitent powziął wiadomość po dokonaniu przydziału Akcji serii M.
  • Prowizja maklerska – 0,19% od wartości zlecenia nie mniej niż 6 zł.

 

UWAGA!

Prosimy, po złożeniu dyspozycji zapisu na akcje, sprawdzić status zlecenia w opcji "Bieżące zlecenia".

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o ofercie publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej akcji spółki Baltic Ceramics SA („Spółka”) oraz o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest memorandum informacyjne, które w dniu 14.05.2014r. roku zostało zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego i opublikowane w dniu 15.05.2014r. i jest dostępne na stronie internetowej Spółki http://www.balticceramicsinvestments.com/pl/
Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego memorandum informacyjnego, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje, opisanymi w punktach memorandum informacyjnego zatytułowanych „Czynniki ryzyka” oraz warunkami oferty publicznej akcji Spółki. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące nabywania papierów wartościowych Spółki powinny być podejmowane po analizie treści całego memorandum informacyjnego. Wartość zakupionych akcji może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w akcje mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów.” Rachunek maklerski jest prowadzony przez Dom Maklerski mBanku S.A. Szczegółowe warunki i opłaty związane z Usługa Maklerską są określone w Regulaminie świadczenia przez mBank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz w Taryfie Prowizji i Opłat Bankowych mBanku. Usługa Maklerska może być otwarta tylko przez posiadacza rachunku w mBanku. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Wszystkie informacje o Usłudze Maklerskiej i ryzykach inwestycyjnych związanych z obrotem instrumentami finansowymi na temat oferty dostępne na http://www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/emakler/

Inwestowanie za pośrednictwem Usługi Maklerskiej wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w memorandum informacyjnym. Dokument ten jest dostępny na stroniehttp://www.balticceramicsinvestments.com/pl/
mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w akcje. Dotychczasowe wyniki spółki nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych akcji może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w akcje mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów.mBank oświadcza, iż: 1) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisji Nadzoru Finansowego) z dnia 30 czerwca 2005 roku, zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku na prowadzenie działalności maklerskiej, 2) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania, 3) na mocy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 30 stycznia 2007 roku został wpisany na listę agentów firmy inwestycyjnej – mWealth Management S.A., 4) na podstawie art. 70 ust 2 w związku z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego w zakresie instrumentów finansowych niedopuszczonych do obrotu na rynku zorganizowanym. 5) organem nadzorującymmBank w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-4, jest Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa.