Uwaga! Jedynym prawnie wiążącym źródłem informacji o ofercie publicznej spółki jest Prospekt. Terminy pisane w niniejszym dokumencie wielką literą mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Informacje o spółce

Grupa świadczy uniwersalne usługi bankowe w Polsce, stanowiąc jednocześnie filar działalności Grupy BNP PARIBAS w tym zakresie w Polsce. Grupa oferuje bardzo szeroki zakres produktów oraz usług, w tym przyjmowanie depozytów i udzielanie kredytów klientom detalicznym i korporacyjnym, produkty rynku finansowego oraz świadczenie usług bankowości inwestycyjnej na rzecz polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw, instytucji finansowych i organów samorządu lokalnego. Więcej informacji na stronie spółki.


Informacje o ofercie

Na podstawie Prospektu w ramach Oferty Bank oferuje, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Banku, nie więcej niż 5.026.539 akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 45,46 PLN każda.
Ostateczna liczba Akcji Oferowanych zostanie ustalona w uzgodnieniu z Globalnym Koordynatorem (i) przez Zarząd na podstawie upoważnienia dla Zarządu wynikającego z Uchwał o Podwyższeniu Kapitału Zakładowego najpóźniej w dniu ustalenia Ceny Akcji Oferowanych albo (ii) w przypadku nieskorzystania przez Zarząd z upoważnienia, o którym mowa w pkt (i) powyżej, będzie wynosiła 5.026.539 akcji zwykłych na okaziciela serii O Banku o wartości nominalnej 45,46 PLN każda.


Cena maksymalna

Cena maksymalna Akcji Oferowanych na potrzeby składania zapisów przez Inwestorów Indywidualnych została ustalona na poziomie 65,00 PLN


Harmonogram oferty

Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych 23 kwietnia 2014 r.
Data zakończenia przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych 28 kwietnia 2014 r.
Ustalenie Ceny Akcji Oferowanych 29 kwietnia 2014 r.
Przydział Akcji Oferowanych w Ofercie 6 maja 2014 r.
Zapisanie Praw do Akcji na rachunkach Inwestorów Indywidualnych i Inwestorów Instytucjonalnych 15 maja 2014 r. lub około tej daty
Pierwszy dzień notowania Praw do Akcji na GPW 16 maja 2014 r lub około tej daty


Jak zapisać się na akcje?


Aby zapisać się na akcje, musisz posiadać aktywną usługę maklerską (eMAKLER) w mBanku lub Usługę Maklerską w mBanku d. MultiBanku
Jeżeli posiadasz eMAKLERA, dyspozycję zapisu na akcje składasz poprzez zlecenie w serwisie transakcyjnym, wybierając opcję "Oferta publiczna" BNP zgodnie z poniższą ścieżką:

Logowanie do NOWEGO serwisu transakcyjnego --> Moje Finanse-->"Inwestycje" --> "Giełda" --> zakładka w lewym menu "Oferta publiczna" --> BNP.
Logowanie do STAREGO serwisu transakcyjnego "Inwestycje" --> "Giełda" --> zakładka w lewym menu "Oferta publiczna" --> BNP.

Dyspozycję zapisu możesz także złożyć za pośrednictwem mLinii 801 300 800 lub u Eksperta online.

W momencie składania dyspozycji zapisu na rachunku powiązanym z Usługa maklerską lub w należnościach muszą być środki na pokrycie wartości zlecenia wraz z prowizją.

Nie masz jeszcze eMAKLERA. Sprawdź, jak aktywujesz tę usługę przez SMS...

Klienci eMaklera składają zapisy w transzy Inwestorów Indywidualnych

  • Zapisy w transzy Inwestorów Indywidualnych będą przyjmowane po Cenie Maksymalnej
  • Dopuszczalne jest składanie więcej niż jednego zapisu na Akcje Oferowane
  • Minimalna wielkość zapisu – 1 Akcja Oferowana
  • Maksymalna wielkość zapisu – 502 653 Akcji Oferowanych
  • Pokrycie zlecenia nie mogą stanowić należności wynikające z zawartych, lecz nierozliczonych transakcji sprzedaży
  • Inwestorom, którzy złożą zapisy na Akcje Oferowane przed przekazaniem do publicznej wiadomości informacji o Cenie Akcji Oferowanych oraz informacji o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych i o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów, przysługiwać będzie uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu, poprzez złożenie oświadczenia na piśmie terminie dwóch dni roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomości takiej informacji, stosownie do art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ofercie Publicznej
  • W przypadku udostępnienia do publicznej wiadomości aneksu do Prospektu, inwestor, który złożył zapis na Akcje Oferowane przed udostępnieniem aneksu, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu na podstawie art. 51a Ustawy o Ofercie Publicznej, składając w jednym z punktów obsługi klienta firmy inwestycyjnej oferującej Akcje Oferowane oświadczenie na piśmie w terminie dwóch dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu. Jeżeli będzie to miało wpływ na harmonogram Oferty, Bank, w uzgodnieniu z Globalnym Koordynatorem, będzie zobowiązany do odpowiedniej zmiany terminu przydziału Akcji Oferowanych w celu umożliwienia inwestorom uchylenia się od skutków prawnych złożonych zapisów. Prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonych zapisów nie dotyczy przypadków, gdy aneks jest udostępniany w związku z błędami w treści Prospektu, o których Bank powziął wiadomość po dokonaniu przydziału Akcji Oferowanych, lub czynnikami, które zaistniały lub o których Bank powziął wiadomość po dokonaniu przydziału Akcji Oferowanych
  • Zapisy na Akcje Oferowane są bezwarunkowe oraz nieodwołalne (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez Ustawę o Ofercie Publicznej), a także nie mogą zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń lub dodatkowych warunków realizacji oraz wiążą inwestorów składających takie zapisy do dnia dokonania przydziału Akcji Oferowanych
  • Prowizja maklerska 0,19%, min. 6 zł


UWAGA!

Prosimy, po złożeniu dyspozycji zapisu na akcje, sprawdzić status zlecenia w opcji "Bieżące zlecenia".

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki BNP Paribas Bank Polska S.A. („Spółka”). Prospekt emisyjny („Prospekt”) sporządzony w związku z ofertą i wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego i wraz ze wszystkimi opublikowanymi aneksami oraz komunikatami aktualizującymi do Prospektu stanowi jedyny prawnie wiążący dokument ofertowy zawierający informacje o Spółce oraz publicznej ofercie jej akcji w Polsce („Oferta”). Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.bnpparibas.pl oraz na stronie internetowej Oferującego, Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A., pod adresem http://www.dmbh.pl. Przed podjęciem decyzji o nabyciu akcji Spółki w Ofercie inwestorzy powinni zapoznać się z treścią Prospektu, wszystkich opublikowanych aneksów oraz komunikatów aktualizujących do Prospektu.
Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.
Niniejszy materiał (oraz zawarte w nim informacje) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych, ani też zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych, w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie lub Japonii, ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłyby sprzeczne z prawem. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych ani podmiotom amerykańskim (ang. US persons). Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych.
Niniejszy materiał jest udostępniany i przeznaczony wyłącznie dla (a) osób przebywających poza terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, (b) osób mających doświadczenie zawodowe w zakresie inwestycji tj. trudniących się zawodowo inwestycjami (ang. investment professionals) w rozumieniu art. 19(5) Rozporządzenia z 2005 roku w Sprawie Ofert Papierów Wartościowych będącego aktem wykonawczym do Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku (The Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) („Rozporządzenie”) i (c) spółek, jednostek nie posiadających osobowości prawnej i innych osób o wysokiej wartości netto (ang. high net worth) oraz innych osób, którym może zostać przekazany w sposób legalny zgodnie z art. 49(2)(a) do (d) Rozporządzenia (osoby te będą łącznie nazywane „osobami uprawnionymi”). Papiery wartościowe, a także każde zaproszenie, oferta, zapis, zlecenie kupna lub nabycia w inny sposób takich papierów wartościowych będą udostępniane wyłącznie osobom uprawnionym i mogą zostać zawarte wyłącznie z udziałem osób uprawnionych. Osoby, które nie są osobami uprawnionymi nie powinny działać w oparciu o materiały zamieszczone w niniejszym materiale, ani w oparciu o zawarte w nich treści, ani na nich polegać.
NINIEJSZY RAPORT NIE MOŻE BYĆ ROZPOWSZECHNIANY, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADZIE I JAPONII. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o ofercie publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej akcji spółki Multimedia SA („Spółka”) oraz o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest prospekt emisyjny wraz z ewentualnymi aneksami do prospektu emisyjnego i komunikatami aktualizującymi („Prospekt Emisyjny”), który w dniu 22.04.2014r. roku został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego. Prospekt Emisyjny został opublikowany 23.04.2014r. i jest dostępny na stronie internetowej http://www.dmbh.pl/poland/dmbh/polish/bramka_repol.htm . Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu Emisyjnego, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje, opisanymi w punktach Prospektu Emisyjnego zatytułowanych „Czynniki ryzyka” oraz warunkami oferty publicznej akcji Spółki. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące nabywania papierów wartościowych Spółki powinny być podejmowane po analizie treści całego Prospektu Emisyjnego. Wartość zakupionych akcji może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w akcje mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów.” Rachunek maklerski jest prowadzony przez Dom Maklerski mBanku S.A. Szczegółowe warunki i opłaty związane z Usługa Maklerską są określone w Regulaminie świadczenia przez mBank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz w Taryfie Prowizji i Opłat Bankowych mBanku. Usługa Maklerska może być otwarta tylko przez posiadacza rachunku w mBanku. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Wszystkie informacje o Usłudze Maklerskiej i ryzykach inwestycyjnych związanych z obrotem instrumentami finansowymi na temat oferty dostępne na http://www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/emakler/
Inwestowanie za pośrednictwem Usługi Maklerskiej wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie emisyjnym. Dokument ten jest dostępny na stronie http://www.dmbh.pl/poland/dmbh/polish/bramka_repol.htm mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w akcje. Dotychczasowe wyniki spółki nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych akcji może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w akcje mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów.mBank oświadcza, iż: 1) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisji Nadzoru Finansowego) z dnia 30 czerwca 2005 roku, zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku na prowadzenie działalności maklerskiej, 2) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania, 3) na mocy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 30 stycznia 2007 roku został wpisany na listę agentów firmy inwestycyjnej – mWealth Management S.A., 4) na podstawie art. 70 ust 2 w związku z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego w zakresie instrumentów finansowych niedopuszczonych do obrotu na rynku zorganizowanym. 5) organem nadzorującymmBank w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-4, jest Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa.