Uwaga!
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny/reklamowy. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie publicznej akcji Dekpol SA jest prospekt emisyjny opublikowane na stronie internetowej http://www.dekpol.pl/relacje-inwestorskie,prospekt-emisyjny-i-aneksy,252,238.html

Informacje o spółce

Działalność firmy opiera się na trzech głównych segmentach. Największy udział w przychodach zapewniają usługi w zakresie Generalnego Wykonawstwa inwestycji budowlanych w Polsce. Oferta obejmuje bardzo szeroki zakres działania. Firma posiada bardzo duże doświadczenie w realizacji m.in. budowy obiektów przemysłowych, użyteczności publicznej, sportowych i rekreacyjnych, czy też obiektów ochrony środowiska. Prowadzi też roboty sanitarne, drogowe i hydrotechniczne. Więcej informacji na stronie spółki: http://www.dekpol.pl/

 

Informacje o ofercie

Na podstawie opublikowanego prospektu emisyjnego Dekpol S.A. oraz jej główny akcjonariusz Mariusz Tuchlin zaoferują łącznie 2.950.000 akcji, w tym: Spółka 2.300.000 nowo emitowanych akcji serii B, a akcjonariusz do 650.000 akcji serii A. W ramach transzy detalicznej planowane jest zaoferowanie do 600.000 akcji, a dla inwestorów instytucjonalnych do 2.350.000 akcji.

 

Cena emisyjna

Maksymalna cena emisyjna wynosi 21.00 zł.

 

Harmonogram oferty

 • publikacja ceny maksymalnej - Do 8 grudnia 2014
 • proces budowania księgi popytu - 11 grudnia 2014 do godz.15:00
 • przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Detalicznej - 9-11 grudnia 2014
 • podanie do publicznej wiadomości ceny ostatecznej oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych (w tym ostatecznej liczby akcji oferowanych w poszczególnych transzach) - 12 grudnia 2014
 • przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Instytucjonalnej - 15 - 16 grudnia 2014
 • przydział akcji w Transzy Instytucjonalnej oraz planowany przydział akcji w Transzy Detalicznej za pośrednictwem systemu GPW. - 17 grudnia 2014

 

Jak zapisać się na akcje?

Aby zapisać się na obligacje, musisz posiadać aktywną usługę maklerską (eMAKLER) w mBanku. Jeżeli posiadasz eMAKLERA, dyspozycję zapisu na obligacje składasz poprzez zlecenie w serwisie transakcyjnym, wybierając opcję "Oferta publiczna" w części "online" serwisu zgodnie z poniższą ścieżką:

Logowanie do dotychczasowego serwisu transakcyjnego "Inwestycje" --> "Giełda" --> zakładka w lewym menu "Oferta publiczna" --> Dekpol

Logowanie do nowego serwisu transakcyjnego --> Moje Finanse> "Inwestycje" --> "Giełda" --> zakładka w lewym menu "Oferta publiczna"--> Dekpol

W momencie składania dyspozycji zapisu na rachunku powiązanym z Usługa maklerską lub w należnościach muszą być środki na pokrycie wartości zlecenia wraz z prowizją.

Nie masz jeszcze eMAKLERA. Sprawdź, jak aktywujesz tę usługę przez SMS...

 • Zapisy będą przyjmowane po ustalonej Cenie Maksymalnej
 • Inwestor może złożyć dowolną liczbę zapisów
 • Pojedynczy zapis musi opiewać, co najmniej na 10 Akcji Oferowanych
 • Łącznie wszystkie złożone zapisy przez Inwestora nie mogą opiewać na więcej, niż liczba Akcji Oferowanych w Transzy Detalicznej
 • pokrycie zlecenia Mogą stanowić należności wynikające z zawartych, lecz nierozliczonych transakcji sprzedaży.
 • Zapisy na Akcje Oferowane są bezwarunkowe, nieodwołalne i nie mogą zawierać żadnych ograniczeń i są wiążące dla osoby składającej zapis do dnia dokonania przydziału akcji w Ofercie lub do dnia ogłoszenia w sprawie zmiany warunków lub odwołania Oferty
 • Prowizja maklerska – 0,19% od wartości zlecenia nie mniej niż 6 zł.


UWAGA!

Prosimy, po złożeniu dyspozycji zapisu na akcje, sprawdzić status zlecenia w opcji "Bieżące zlecenia".

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o ofercie publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej akcji spółki Dekpol SA („Spółka”) oraz o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest prospekt emisyjny, który w dniu 27.11.2014r. roku został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego i opublikowany w dniu 02.12.2014r. i jest dostępne na stronie internetowej Spółkihttp://www.dekpol.pl/.

Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego prospektu emisyjnego, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje, opisanymi w punktach memorandum informacyjnego zatytułowanych „Czynniki ryzyka” oraz warunkami oferty publicznej akcji Spółki. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące nabywania papierów wartościowych Spółki powinny być podejmowane po analizie treści całego prospektu emisyjnego. Wartość zakupionych akcji może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w akcje mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. Rachunek maklerski jest prowadzony przez Dom Maklerski mBanku S.A. Szczegółowe warunki i opłaty związane z Usługa Maklerską są określone w Regulaminie świadczenia przez mBank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz w Taryfie Prowizji i Opłat Bankowych mBanku. Usługa Maklerska może być otwarta tylko przez posiadacza rachunku w mBanku. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Wszystkie informacje o Usłudze Maklerskiej i ryzykach inwestycyjnych związanych z obrotem instrumentami finansowymi na temat oferty dostępne na http://www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/emakler/

Inwestowanie za pośrednictwem Usługi Maklerskiej wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie emisyjnym. Dokument ten jest dostępny na stroniehttp://www.dekpol.pl/
mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w akcje. Dotychczasowe wyniki spółki nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych akcji może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w akcje mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. mBank oświadcza, iż: 1) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisji Nadzoru Finansowego) z dnia 30 czerwca 2005 roku, zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku na prowadzenie działalności maklerskiej, 2) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania, 3) na mocy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 30 stycznia 2007 roku został wpisany na listę agentów firmy inwestycyjnej – mWealth Management S.A., 4) na podstawie art. 70 ust 2 w związku z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego w zakresie instrumentów finansowych niedopuszczonych do obrotu na rynku zorganizowanym. 5) organem nadzorującym mBank w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-4, jest Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa.