Informacje o spółce

ENERGA jest grupą kapitałową zajmującą się dystrybucją, wytwarzaniem i obrotem i energii elektrycznej i cieplnej. Z usług spółki korzysta 2,9 mln klientów, co daje 16,8 proc. udział w rynku sprzedaży energii elektrycznej. Energa jest operatorem systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej na obszarze jednej czwartej powierzchni Polski, eksploatując ponad 193 tys. km linii elektroenergetycznych, którymi przesyła łącznie około 20 TWh energii rocznie. Sieć dystrybucyjna spółki obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 77 tys. km 2, co stanowi około 25 proc. powierzchni kraju. Więcej informacji na stronie spółki.

Informacje o ofercie

Na podstawie Prospektu w ramach Oferty Akcjonariusz Sprzedający oferuje do 141.522.067 akcji zwykłych na okaziciela serii AA Spółki o wartości nominalnej 10,92 PLN każda

Cena maksymalna

Akcjonariusz Sprzedający w porozumieniu z Globalnymi Współkoordynatorami oraz ze Współprowadzącymi Księgę Popytu ustalili cenę maksymalną sprzedaży Akcji Oferowanych na potrzeby składania zapisów przez Inwestorów Indywidualnych i Dużych Inwestorów Indywidualnych („Cena Maksymalna”) w wysokości 20 PLN (dwadzieścia PLN) za jedną Akcję Oferowaną


Harmonogram oferty

 • Od 18 listopada – publikacja Prospektu
 • Od 19 listopada – rozpoczęcie przyjmowania zapisów Inwestorów Indywidualnych Rozpoczęcie przyjmowania zapisów Dużych Inwestorów Indywidualnych
 • 2 grudnia 2013 roku do godziny 17:00 zakończenie przyjmowania zapisów Dużych Inwestorów Indywidualnych (o ile nie zakończy się wcześniej)
 • 2 grudnia 2013 roku do godziny 23:59 zakończenie przyjmowania zapisów Inwestorów Indywidualnych
 • 3 grudnia 2013 roku zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych,
  • ustalenie ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz Ceny Sprzedaży dla Inwestorów Indywidualnych i Ceny Sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych,
  • podpisanie aneksu do Umowy o Gwarantowanie Oferty określającego Cenę Sprzedaży dla Inwestorów Indywidualnych i Cenę Sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych oraz ostateczną liczbę Akcji Oferowanych w ramach Oferty oraz ostateczną liczbę Akcji Oferowanych oferowanym poszczególnym kategoriom inwestorów
  • opublikowanie Ceny Sprzedaży dla Inwestorów Indywidualnych i Ceny Sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów
 • 4 grudnia – 6 grudnia 2013 roku - Przyjmowanie zapisów Inwestorów Instytucjonalnych
 • 6 grudnia 2013 roku - złożenie zlecenia sprzedaży Akcji Oferowanych na rzecz Inwestorów Indywidualnych i Dużych Inwestorów Indywidualnych za pośrednictwem systemu GPW oraz zapisanie Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Indywidualnych i Dużych Inwestorów Indywidualnych
 • 9 grudnia 2013 roku lub w zbliżonym terminie ewentualne zapisy składane przez Gwarantów Oferty w wykonaniu zobowiązań wynikających z Umowy o Gwarantowanie Oferty i przydział Akcji Oferowanych
 • 10 grudnia 2013 roku lub w zbliżonym terminie zapisanie Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Instytucjonalnych (pod warunkiem, że dane przekazane przez inwestorów na potrzeby zapisania Akcji Oferowanych na ich rachunkach papierów wartościowych będą kompletne i prawidłowe)
 • 11 grudnia 2013 roku lub w zbliżonym terminie pierwszy dzień notowania Akcji serii AA na GPW


Jak zapisać się na akcje?

Aby zapisać się na akcje, musisz posiadać aktywną usługę maklerską (eMAKLER) w mBanku. Jeżeli posiadasz eMAKLERA, dyspozycję zapisu na akcje składasz poprzez zlecenie w serwisie transakcyjnym, wybierając opcję "Oferta publiczna" w części "online" serwisu zgodnie z poniższą ścieżką:
Logowanie do serwisu transakcyjnego --> zakładka w lewym menu "Inwestycje" --> "Giełda" --> zakładka w lewym menu "Oferta publiczna" --> ENERGA.

W momencie składania dyspozycji zapisu na rachunku powiązanym z eMaklerem muszą być środki na pokrycie wartości zlecenia wraz z prowizją.

Nie masz jeszcze eMAKLERA. Sprawdź, jak aktywujesz tę usługę przez SMS...

Zasady składania zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych

 • Inwestor Indywidualny ma prawo złożyć tylko jeden zapis na Akcje Oferowane
 • Liczba Akcji Oferowanych, którą może obejmować zapis złożony przez jednego Inwestora Indywidualnego, nie może być mniejsza niż 1 ani większa niż 1500 Akcji Oferowanych
 • Zapis opiewający na większą liczbę niż 1500 Akcji Oferowanych będzie traktowany jak zapis na 1500 Akcji Oferowanych. W przypadku złożenia przez Inwestora Indywidualnego więcej niż jednego zapisu, na rożną liczbę Akcji Oferowanych zostanie uwzględniony tylko jeden zapis – opiewający na największą liczbę Akcji Oferowanych.
 • Nierozliczone należności nie mogą stanowić wpłaty na Akcje Oferowane
 • Prowizja maklerska 0,19%, min. 6 zł

 

Zasady składania zapisów w Transzy Dużych Inwestorów Indywidualnych

 • Inwestor Indywidualny ma prawo złożyć tylko jeden zapis na Akcje Oferowane
 • Liczba Akcji Oferowanych, którą może obejmować zapis złożony przez jednego Inwestora Indywidualnego, nie może być mniejsza niż 1 ani większa niż 6000 Akcji Oferowanych
 • Zapis na Akcje Oferowane jest bezwarunkowy, nieodwołalny (z zastrzeżeniem prawa do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu stosownie do art. 51a i art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ofercie Publicznej), nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże osobę składającą zapis do czasu przydziału Akcji Oferowanych w Ofercie albo do dnia odstąpienia od przeprowadzenia Oferty.
 • Nierozliczone należności nie mogą stanowić wpłaty na Akcje Oferowane
 • Prowizja maklerska 0,19%, min. 6 zł


Zapisy w kategorii Dużych Inwestorów Indywidualnych będą przyjmowane do Dnia Roboczego, w którym liczba Akcji Oferowanych objętych zapisami Dużych Inwestorów Indywidualnych osiągnie 7.076.103 Akcje Oferowane lub przekroczy tę liczbę, chyba że liczba ta zostanie wcześniej zwiększona przez Akcjonariusza Sprzedającego zgodnie z uprawnieniem opisanym w punkcie „– Ostateczna liczba Akcji Oferowanych w ramach Oferty” powyżej”. Informacja na temat wcześniejszego zakończenia przyjmowania zapisów w kategorii Dużych Inwestorów Indywidualnych zostanie przekazana przez Spółkę do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został opublikowany niniejszy Prospekt niezwłocznie po powzięciu przez Spółkę informacji o osiągnięciu wspomnianego powyżej poziomu zapisów.

INWESTOR MA PRAWO DO ZŁOŻENIA JEDNEGO ZAPISU ZARÓWNO W KATEGORII INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH I W KATEGORII DUŻYCH INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH.


UWAGA!

Prosimy, po złożeniu dyspozycji zapisu na akcje, sprawdzić status zlecenia w opcji "Bieżące zlecenia".

Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja ma charakter wyłącznie informacyjny.

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o ofercie publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej akcji spółki „Energa” S.A. („Spółka”) oraz o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest prospekt emisyjny wraz z ewentualnymi aneksami do prospektu emisyjnego i komunikatami aktualizującymi („Prospekt Emisyjny”), który w dniu 15.11.2013r. roku został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego. Prospekt Emisyjny został opublikowany w dniu 18.11.2013 i jest dostępny na stronie internetowej Spółki http://www.energa.pl/ , oraz na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej, tj. Domu Maklerskiego PKO BP S.A.: (http://www.dm.pkobp.pl)

Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu Emisyjnego, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje, opisanymi w punktach Prospektu Emisyjnego zatytułowanych „Czynniki ryzyka” oraz warunkami oferty publicznej akcji Spółki. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące nabywania papierów wartościowych Spółki powinny być podejmowane po analizie treści całego Prospektu Emisyjnego. Wartość zakupionych akcji może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w akcje mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów.” Rachunek maklerski jest prowadzony przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Szczegółowe warunki i opłaty związane z Usługa Maklerską są określone w Regulaminie świadczenia przez mBank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz w Taryfie Prowizji i Opłat Bankowych mBanku. Usługa Maklerska może być otwarta tylko przez posiadacza rachunku w mBanku. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Wszystkie informacje o Usłudze Maklerskiej i ryzykach inwestycyjnych związanych z obrotem instrumentami finansowymi na temat oferty dostępne na http://www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/emakler/

Inwestowanie za pośrednictwem Usługi Maklerskiej wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie emisyjnym. Dokument ten jest dostępny na stronach internetowych wskazanych powyżej. BRE Bank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w akcje. Dotychczasowe wyniki spółki nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych akcji może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w akcje mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. BRE Bank oświadcza, iż: 1) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisji Nadzoru Finansowego) z dnia 30 czerwca 2005 roku, zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku na prowadzenie działalności maklerskiej, 2) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania, 3) na mocy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 30 stycznia 2007 roku został wpisany na listę agentów firmy inwestycyjnej – BRE Wealth Management S.A., 4) na podstawie art. 70 ust 2 w związku z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego w zakresie instrumentów finansowych niedopuszczonych do obrotu na rynku zorganizowanym. 5) organem nadzorującym BRE Bank w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-4, jest Komisja Nadzoru Finansowego, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa.