Uwaga!
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny/reklamowy. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie publicznej akcji Idea Bank S.A jest prospekt emisyjny opublikowane na stronie internetowej www.ideabank.pl

 

Informacje o ofercie

Oferta publiczna obejmuje maksymalnie 27 mln akcji , w tym:

 • do 20 mln akcji nowej emisji
 • do 7 mln akcji sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy Banku
 • Cena Maksymalna – 32 zł

 

Harmonogram oferty

19 marca 2015 r.

publikacja ceny maksymalnej

19 – 31 marca 2015 r.

budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych

23 – 30 marca 2015 r.

zapisy od inwestorów indywidualnych

23 marca 2015 r. do godz. 17.00

Zakończenie procesu budowy Księgi Popytu

31 marca 2015 r.

ustalenie i publikacja ostatecznej ceny i liczby oferowanych akcji, w tym ostatecznej liczby akcji oferowanych poszczególnym grupom inwestorów

1 – 7 kwietnia 2015 r.

zapisy od inwestorów instytucjonalnych (7 kwietnia do godz. 15:00 czasu warszawskiego)

ok. 8 kwietnia 2015 r.

przydział akcji oferowanych

16 kwietnia 2015 r.

debiut akcji i PDA na GPW

Jak zapisać się na akcje?

Aby zapisać się na akcje, musisz posiadać aktywną usługę maklerską (eMAKLER) w mBanku lub Usługę Maklerską w mBanku d. MultiBanku
Jeżeli posiadasz eMAKLERA, dyspozycję zapisu na akcje składasz poprzez zlecenie w serwisie transakcyjnym, wybierając opcję "Oferta publiczna" zgodnie z poniższą ścieżką:

Logowanie do dotychczasowego serwisu transakcyjnego "Inwestycje" --> "Giełda" --> zakładka w lewym menu "Oferta publiczna" --> IdeaBank

Logowanie do nowego serwisu transakcyjnego --> Moje Finanse> "Inwestycje" --> "Giełda" --> zakładka w lewym menu "Oferta publiczna"--> IdeaBank

W momencie składania dyspozycji zapisu na rachunku powiązanym z Usługa maklerską lub w należnościach (jeśli dopuszczają to warunki emisji) muszą być środki na pokrycie wartości zlecenia wraz z prowizją.

Zapisy będą przyjmowane po ustalonej Cenie Maksymalnej

 • Zapisy będą przyjmowane po ustalonej Cenie Maksymalnej
 • Inwestor może złożyć dowolną liczbę zapisów.
 • Zapis złożony przez Inwestora Indywidualnego nie może obejmować mniej niż 10 Akcji Oferowanych.
 • Łącznie wszystkie złożone zapisy przez Inwestora Indywidualnego nie mogą przekroczyć całkowitej liczby Akcji Oferowanych.
 • pokrycie zlecenia Nie mogą stanowić należności wynikające z zawartych, lecz nierozliczonych transakcji sprzedaży.
 • Zapisy na Akcje Oferowane są bezwarunkowe, nieodwołalne i nie mogą zawierać żadnych ograniczeń i są wiążące dla osoby
 • składającej zapis do dnia dokonania przydziału akcji w Ofercie lub do dnia ogłoszenia w sprawie zmiany warunków lub odwołania Oferty.
 • Zapisy przyjmowane są przez serwis transakcyjny, telefonicznie oraz w Punktach Obsługi Klienta.
 • Prowizja maklerska – 0,19% od wartości zlecenia nie mniej niż 6 zł.

 

UWAGA!

Prosimy, po złożeniu dyspozycji zapisu na akcje, sprawdzić status zlecenia w opcji "Bieżące zlecenia"

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o ofercie publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej akcji spółki IdeaBank S.A. („Spółka”) oraz o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest prospekt emisyjny, który w dniu 13.03.2015r. roku został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego i opublikowany w dniu 19.03.2015r. i jest dostępne na stronie internetowej Spółki http://www.ideabank.pl/    .
Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego prospektu emisyjnego, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje, opisanymi w punktach prospektu emisyjnego zatytułowanych „Czynniki ryzyka” oraz warunkami oferty publicznej akcji Spółki. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące nabywania papierów wartościowych Spółki powinny być podejmowane po analizie treści całego prospektu emisyjnego. Wartość zakupionych akcji może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w akcje mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów.” Rachunek maklerski jest prowadzony przez Dom Maklerski mBanku S.A. Szczegółowe warunki i opłaty związane z Usługa Maklerską są określone w Regulaminie świadczenia przez mBank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz w Taryfie Prowizji i Opłat Bankowych mBanku. Usługa Maklerska może być otwarta tylko przez posiadacza rachunku w mBanku. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Wszystkie informacje o Usłudze Maklerskiej i ryzykach inwestycyjnych związanych z obrotem instrumentami finansowymi na temat oferty dostępne na http://www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/emakler/

Inwestowanie za pośrednictwem Usługi Maklerskiej wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie emisyjnym. Dokument ten jest dostępny na stronie
http://www.ideabank.pl/    

 mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w akcje. Dotychczasowe wyniki spółki nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych akcji może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w akcje mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. mBank oświadcza, iż: 1) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisji Nadzoru Finansowego) z dnia 30 czerwca 2005 roku, zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku na prowadzenie działalności maklerskiej, 2) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania, 3) na mocy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 30 stycznia 2007 roku został wpisany na listę agentów firmy inwestycyjnej – mWealth Management S.A., 4) na podstawie art. 70 ust 2 w związku z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego w zakresie instrumentów finansowych niedopuszczonych do obrotu na rynku zorganizowanym. 5) organem nadzorującym mBank w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-4, jest Komisja Nadzoru Finansowego, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa.