Uwaga!
Jedynym prawnie wiążącym źródłem informacji o ofercie publicznej spółki jest Prospekt Emisyjny. Niniejsza publikacja ma jedynie charakter informacyjny.

Informacje o spółce

Mercator Medical jest producentem jednorazowych lateksowych rękawic medycznych oraz znaczącym dystrybutorem jednorazowych rękawic medycznych oraz innych wyrobów medycznych i ochronnych, głównie opatrunków i produktów włókninowych. Emitent jest liderem rynku jednorazowych rękawic medycznych w Polsce, z udziałem wynoszącym ok. 24% wartości rynku..
Więcej informacji na stronie spółki: http://mercatormedical.eu/

Informacje o ofercie

Emitent oferuje 2.160.850 akcji zwykłych na okaziciela nowej emisji Spółki, serii E, o wartości nominalnej 1 zł każda.
Na podstawie Prospektu Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie na rynek regulowany (podstawowy) na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

 • 12.900 akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 1 zł każda,
 • 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł każda,
 • 160.850 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł każda,
 • 702.050 akcji na okaziciela serii D2 o wartości nominalnej 1 zł każda,
 • nie więcej niż 2.160.850 akcji zwykłych na okaziciela nowej emisji serii E o wartości nominalnej 1 zł każda oraznie więcej niż 2.160.850 praw do akcji serii E (“PDA”)

 

Cena emisyjna

Cena emisyjna została ustalona na 13,50 zł.

Harmonogram oferty

Ustalenie Ceny Emisyjnej Akcji Oferowanych i podanie do publicznej wiadomości - najpóźniej do godz. 8.00 w dniu 4 listopada 2013 r.
Informacja o ostatecznej liczbie Akcji serii E oferowanych w ramach poszczególnych Transz - najpóźniej do godz. 8.00 w dniu 4 listopada 2013 r.
Zapisy w Transzy Otwartej – 4-12 listopada 2013 r.
Przydział akcji – 14 listopada 2013 r.

Jak zapisać się na akcje?

Aby zapisać się na akcje, musisz posiadać aktywną usługę maklerską (eMAKLER) w mBanku. Jeżeli posiadasz eMAKLERA, dyspozycję zapisu na akcje składasz poprzez zlecenie w serwisie transakcyjnym, wybierając opcję "Oferta publiczna" w części "online" serwisu zgodnie z poniższą ścieżką:

Logowanie do serwisu transakcyjnego --> zakładka w lewym menu "Inwestycje" --> "Giełda" --> zakładka w lewym menu "Oferta publiczna" Mercator. W momencie składania dyspozycji zapisu na rachunku powiązanym z eMakleram muszą byc środki na pokrycie wartości zlecenia wraz z prowizją.Nie masz jeszcze eMAKLERA? Sprawdź, jak aktywujesz tę usługę przez SMS...

 • Klienci eMaklera składają zapisy w Transzy Otwartej
 • Inwestor może złożyć dowolną liczbę zapisów, przy czym pojedynczy zapis musi opiewać co najmniej na 30 Akcji Oferowanych, a łącznie zapisy złożone przez danego inwestora nie mogą opiewać na więcej niż 350.000 Akcji Oferowanych
 • Zapisy będą przyjmowane po ustalonej Cenie emisyjnej.
 • Pokrycie zlecenia mogą stanowić należności wynikające z zawartych, lecz nierozliczonych transakcji sprzedaży, pod warunkiem, że termin rozliczenia tych transakcji przypada nie później niż na dzień rozliczenia sesji GPW, na której nastąpi przydział Akcji Oferowanych
 • Zapis na Akcje Oferowane jest bezwarunkowy, nieodwołalny, nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże osobę składającą od dnia dokonania zapisu przez okres do zapisania tych akcji na rachunku papierów wartościowych
 • Prowizja maklerska 0,19%, min. 6 zł


UWAGA!

Prosimy, po złożeniu dyspozycji zapisu na akcje, sprawdzić status zlecenia w opcji "Bieżące zlecenia".

Rachunek maklerski jest prowadzony przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Szczegółowe warunki i opłaty związane z Usługa Maklerską są określone w Regulaminie świadczenia przez mBank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz w Taryfie Prowizji i Opłat Bankowych mBanku. Usługa Maklerska może być otwarta tylko przez posiadacza rachunku eKONTO. Opłata jak za połączenia lokalne według taryfy Operatora. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Wszystkie informacje o Usłudze Maklerskiej i ryzykach inwestycyjnych związanych z obrotem instrumentami finansowymi na temat oferty dostępne na www.mbank.pl oraz u Operatora mLinii pod numerem 801 300 800.

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o ofercie publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej akcji spółki Mercator Medical S.A. („Spółka”) oraz o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest prospekt emisyjny wraz z ewentualnymi aneksami do prospektu emisyjnego i komunikatami aktualizującymi („Prospekt Emisyjny”), który w dniu 18.10.2013 roku został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego. Prospekt Emisyjny został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.mercatormedical.eu), oraz na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej, tj. Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A.: (www.bossa.pl). Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu Emisyjnego, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje, opisanymi w punktach Prospektu Emisyjnego zatytułowanych „Czynniki ryzyka” oraz warunkami oferty publicznej akcji Spółki. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące nabywania papierów wartościowych Spółki powinny być podejmowane po analizie treści całego Prospektu Emisyjnego. Wartość zakupionych akcji może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w akcje mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów.” Rachunek maklerski jest prowadzony przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Szczegółowe warunki i opłaty związane z Usługa Maklerską są określone w Regulaminie świadczenia przez mBank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz w Taryfie Prowizji i Opłat Bankowych mBanku. Usługa Maklerska może być otwarta tylko przez posiadacza rachunku w mBanku. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Wszystkie informacje o Usłudze Maklerskiej i ryzykach inwestycyjnych związanych z obrotem instrumentami finansowymi na temat oferty dostępne na http://www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/emakler/ Inwestowanie za pośrednictwem Usługi Maklerskiej wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie emisyjnym. Dokument ten jest dostępny na stronie internetowej http://mercatormedical.eu/relacje-inwestorskie/oferta-publiczna/prospekt-emisyjny BRE Bank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w akcje. Dotychczasowe wyniki spółki nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych akcji może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w akcje mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. BRE Bank oświadcza, iż: 1) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisji Nadzoru Finansowego) z dnia 30 czerwca 2005 roku, zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku na prowadzenie działalności maklerskiej, 2) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania, 3) na mocy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 30 stycznia 2007 roku został wpisany na listę agentów firmy inwestycyjnej – BRE Wealth Management S.A., 4) na podstawie art. 70 ust 2 w związku z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego w zakresie instrumentów finansowych niedopuszczonych do obrotu na rynku zorganizowanym.