Uwaga!
Jedynym prawnie wiążącym źródłem informacji o ofercie publicznej spółki jest Prospekt Emisyjny.  Niniejsza publikacja ma jedynie charakter informacyjny.

Informacje o spółce

Grupa jest jednym z największych producentów taboru kolejowego w Polsce. Grupa jest niekwestionowanym liderem rynku lokomotyw, posiada wiodąca pozycję w segmencie elektrycznych zespołów trakcyjnych (regionalne i podmiejskie pociągi elektryczne). Grupa prowadzi działalność w zakresie modernizacji lokomotyw spalinowych, produkcji i modernizacji lokomotyw elektrycznych, produkcji i modernizacji elektrycznych zespołów trakcyjnych, produkcji spalinowych zespołów trakcyjnych, modernizacji wagonów osobowych, produkcji tramwajów.
Więcej informacji na stronie spółki.

Informacje o ofercie

Na podstawie Prospektu Akcjonariusze Sprzedający oferują łącznie nie więcej niż 21.800.000 (słownie: dwadzieścia jeden milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 5.450.000 zł (słownie: pięć milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych). Akcje Oferowane stanowią 48,4% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 48,4% łącznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Na podstawie Prospektu Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 45.000.000 (słownie: czterdziestu pięciu milionów) akcji o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) każda, w tym:
- 20.700.000 (słownie: dwadzieścia milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- 4.140.000 (słownie: cztery miliony sto czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- 20.160.000 (słownie: dwadzieścia milionów sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C

Akcje Oferowane zostaną zaoferowane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w drodze oferty publicznej, o której mowa w art. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, w podziale na Transzę Inwestorów Indywidualnych oraz Transzę Inwestorów Instytucjonalnych. Intencją Oferującego jest przydzielenie ok. 15% Akcji Oferowanych Inwestorom Indywidualnym oraz ok. 85% Akcji Oferowanych Inwestorom Instytucjonalnym.

Cena maksymalna

Akcjonariusze Sprzedający w uzgodnieniu z Oferującym ustalili Cenę Maksymalną sprzedaży Akcji Oferowanych na potrzeby składania zapisów przez Inwestorów Indywidualnych w wysokości 19 zł.

Harmonogram oferty

  • 15 - 22 listopada 2013 r. – okres przyjmowania zapisów Inwestorów Indywidualnych (w dniu 22 listopada 2013 r. do godziny 23:59)
  • 29 listopada 2013 – złożenie zlecenia sprzedaży Akcji Oferowanych na rzecz Inwestorów Indywidualnych za pośrednictwem systemu GPW oraz zapisanie Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Indywidualnych
  • przydział Akcji Oferowanych nie później niż 4 grudnia 2013 r. – pierwszy dzień notowania Akcji na GPW


Jak zapisać się na akcje?

Aby zapisać się na akcje, musisz posiadać aktywną usługę maklerską (eMAKLER) w mBanku. Jeżeli posiadasz eMAKLERA, dyspozycję zapisu na akcje składasz poprzez zlecenie w serwisie transakcyjnym, wybierając opcję "Oferta publiczna" w części "online" serwisu zgodnie z poniższą ścieżką:
Logowanie do serwisu transakcyjnego --> zakładka w lewym menu "Inwestycje" --> "Giełda" --> zakładka w lewym menu "Oferta publiczna" --> NEWAG

Nie masz jeszcze eMAKLERA. Sprawdź, jak aktywujesz tę usługę przez SMS...

  • Klienci eMaklera składają zapisy w transzy Inwestorów Indywidualnych
  • Inwestor Indywidualny ma prawo złożyć tylko jeden zapis na Akcje Oferowane (w przypadku złożenia przez Inwestora Indywidualnego więcej niż jednego zapisu zostanie uwzględniony ten na większą liczbę Akcji Oferowanych)
  • Minimalna liczba Akcji Oferowanych objętych zapisem składanym w Transzy Inwestorów Indywidualnych to 1 Akcja Oferowana
  • Nierozliczone należności z transakcji sprzedaży nie mogą stanowić wpłaty na Akcje Oferowane
  • Zapis na Akcje Oferowane jest bezwarunkowy, nieodwołalny (z zastrzeżeniem prawa do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu stosownie do art. 51a i art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ofercie Publicznej), nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże osobę składającą zapis do czasu przydziału Akcji Oferowanych w Ofercie albo do dnia odstąpienia od przeprowadzenia Oferty
  • Prowizja maklerska – 0,19% od wartości zlecenia nie mniej niż 6 zł.


UWAGA!

Prosimy, po złożeniu dyspozycji zapisu na akcje, sprawdzić status zlecenia w opcji "Bieżące zlecenia".

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o ofercie publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej akcji spółki „Newag” S.A. („Spółka”) oraz o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest prospekt emisyjny wraz z ewentualnymi aneksami do prospektu emisyjnego i komunikatami aktualizującymi („Prospekt Emisyjny”), który w dniu 8.11.2013r. roku został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego. Prospekt Emisyjny został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki http://www.newag.pl/ , oraz na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej, tj. Domu Maklerskiego Trigon S.A.: (www.trigon.pl/).

Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu Emisyjnego, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje, opisanymi w punktach Prospektu Emisyjnego zatytułowanych „Czynniki ryzyka” oraz warunkami oferty publicznej akcji Spółki. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące nabywania papierów wartościowych Spółki powinny być podejmowane po analizie treści całego Prospektu Emisyjnego. Wartość zakupionych akcji może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w akcje mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów.” Rachunek maklerski jest prowadzony przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Szczegółowe warunki i opłaty związane z Usługa Maklerską są określone w Regulaminie świadczenia przez mBank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz w Taryfie Prowizji i Opłat Bankowych mBanku. Usługa Maklerska może być otwarta tylko przez posiadacza rachunku w mBanku. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Wszystkie informacje o Usłudze Maklerskiej i ryzykach inwestycyjnych związanych z obrotem instrumentami finansowymi na temat oferty dostępne na http://www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/emakler/

Inwestowanie za pośrednictwem Usługi Maklerskiej wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie emisyjnym. Dokument ten jest dostępny na stronie internetowej http://www.newag.pl/wp-content/uploads/2013/11/prospekt_emisyjny_NEWAG_SA.pdf BRE Bank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w akcje. Dotychczasowe wyniki spółki nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych akcji może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w akcje mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. BRE Bank oświadcza, iż: 1) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisji Nadzoru Finansowego) z dnia 30 czerwca 2005 roku, zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku na prowadzenie działalności maklerskiej, 2) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania, 3) na mocy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 30 stycznia 2007 roku został wpisany na listę agentów firmy inwestycyjnej – BRE Wealth Management S.A., 4) na podstawie art. 70 ust 2 w związku z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego w zakresie instrumentów finansowych niedopuszczonych do obrotu na rynku zorganizowanym. 5) organem nadzorującym BRE Bank w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-4, jest Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa.