Uwaga! Jedynym prawnie wiążącym źródłem informacji o ofercie publicznej spółki jest Prospekt Emisyjny. Niniejsza publikacja ma jedynie charakter informacyjny.

Informacje o spółce

OT Logistics S.A. jest armatorem floty rzecznej prawie 300 jednostek czynnie świadczących usługi transportowe o łącznej nośności ponad 100 tysięcy ton. Flota ta realizuje głównie usługi śródlądowego transportu wodnego. Więcej informacji na stronie spółki.

Informacje o ofercie

Na podstawie Prospektu oferowanych do objęcia w Ofercie Publicznej jest nie mniej niż 150.000 i nie więcej niż 454.426 akcji zwykłych na okaziciela oferowanych przez Emitenta oraz Sprzedających w ramach publicznej subskrypcji, w tym nie mniej niż 150.000 i nie więcej niż 250.000 Akcji Serii B oferowanych przez Emitenta oraz nie więcej niż 204.426 akcji Serii A oferowanych przez Sprzedających, w tym: - nie więcej niż 159.708 Akcji Serii A oferowanych przez NPN II S.a r.l, z siedzibą w Luksemburgu, 68-70, Boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, działająca według prawa Wielkiego Księstwa Luksemburga i wpisana do Rejestru Handlowego i Przedsiębiorców w Luksemburgu pod numerem B122710 (Akcje Sprzedawane”).,
- nie więcej niż 44.718 Akcji Serii A oferowanych przez „I FUNDUSZ MISTRAL” S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000027345 („Akcje Sprzedawane”).
Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1,92 zł (słownie: jeden złoty dziewięćdziesiąt dwa grosze). Akcje będą oferowane w następujących transzach:
Transza Inwestorów Instytucjonalnych od 125.000 do 350.000 Akcji,
Transza Inwestorów Indywidualnych od 25.000 do 104.426 Akcji

Cena emisyjna

Cena emisyjna Akcji Oferowanych nie przekroczy Ceny Maksymalnej.
Podanie przedziału cenowego nastąpi do godz. 18:00 w dniu 17 czerwca 2013 r.

Harmonogram oferty

 • Do godz. 18:00 21 czerwca 2013r – podanie do publicznej wiadomości Przedziału Cenowego (tj. Ceny Minimalnej oraz Ceny Maksymalnej)
 • 24 - 28 czerwca 2013 r. – przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych
 • 1 lipca 2013 r. – ustalenie i podanie do publicznej wiadomości Ceny Emisyjnej, ustalenie i podanie do publicznej wiadomości ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oraz liczby Akcji oferowanych w poszczególnych transzach, wstępna Alokacja dla Inwestorów Instytucjonalnych
 • 5 lipca 2013 rok – przydział Akcji

Jak zapisać się na akcje?

Aby zapisać się na akcje, musisz posiadać aktywną usługę maklerską (eMAKLER) w mBanku.
Jeżeli posiadasz eMAKLERA, dyspozycję zapisu na akcje składasz poprzez zlecenie w serwisie transakcyjnym, wybierając opcję "Oferta publiczna" w części "online" serwisu zgodnie z poniższą ścieżką: Logowanie do serwisu transakcyjnego --> zakładka w lewym menu "Inwestycje" --> "Giełda" --> zakładka w lewym menu "Oferta publiczna"  OTL.

Nie masz jeszcze eMAKLERA? Sprawdź, jak aktywujesz tę usługę przez SMS...

 • Klienci eMAKLERA składają zapisy w transzy Inwestorów Indywidualnych
 • Inwestor może złożyć dowolną liczbę zapisów, przy Maksymalna liczba akcji na jaką w sumie można złożyć zapis w Transzy Inwestorów
  Indywidualnych równa będzie maksymalnej liczbie akcji oferowanych w tej transzy, tj. 104.426 Akcji Serii B.
 • Zapisy będą przyjmowane po ustalonej Cenie Maksymalnej.
 • Pokrycie zlecenia nie mogą stanowić należności wynikające z zawartych, lecz nierozliczonych transakcji sprzedaży, - Zapisy na Akcje Oferowane są bezwarunkowe, nieodwołalne i nie mogą zawierać żadnych ograniczeń i są wiążące dla osoby składającej zapis do dnia dokonania przydziału akcji w Ofercie lub do dnia ogłoszenia w sprawie zmiany warunków lub odwołania Oferty
 • W Transzy Inwestorów Indywidualnych Akcje Nowej Emisji zostaną przydzielone tylko i wyłącznie tym inwestorom, którzy prawidłowo złożyli i opłacili zapisy na Akcje Nowej Emisji po cenie równej Cenie Maksymalnej, powiększonej o ewentualną prowizję firmy inwestycyjnej przyjmującej zapis. W przypadku wystąpienia nadsubskrypcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych przydział Akcji Nowej nastąpi na zasadach proporcjonalnej redukcji każdego ze złożonych zapisów (z zastrzeżeniem, iż Emitent może dokonać przesunięcia między transzami na etapie przydziału akcji). Ułamkowe części Akcji Oferowanych nie będą przydzielane. Akcje Oferowane nieprzyznane w wyniku zaokrągleń zostaną przydzielone inwestorom, zgodnie z zasadami przydziału stosowanymi przez GPW.
 • Prowizja maklerska 0,19%, min. 6 zł

  UWAGA!

  Prosimy, po złożeniu dyspozycji zapisu na akcje, sprawdzić status zlecenia w opcji "Bieżące zlecenia".

  Rachunek maklerski jest prowadzony przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Szczegółowe warunki i opłaty związane z Usługa Maklerską są określone w Regulaminie świadczenia przez mBank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz w Taryfie Prowizji i Opłat Bankowych mBanku. Usługa Maklerska może być otwarta tylko przez posiadacza rachunku eKONTO. Opłata jak za połączenia lokalne według taryfy Operatora. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Wszystkie informacje o Usłudze Maklerskiej i ryzykach inwestycyjnych związanych z obrotem instrumentami finansowymi na temat oferty dostępne na www.mbank.pl oraz u Operatora mLinii pod numerem 801 300 800 .