Uwaga!
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny/reklamowy. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie publicznej akcji Polwax SA jest prospekt emisyjny opublikowane na stronie internetowej - sprawdź tutaj

 

Informacje o spółce

Polwax należy do ścisłej czołówki największych europejskich producentów i dystrybutorów rafinowanych i odwanianych parafin oraz szerokiego asortymentu wosków parafinowych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych procesów technologicznych, wysokiej i stabilnej jakości wyrobów oraz współpracy z wieloma jednostkami badawczymi, jak również dopasowaniu oferty do indywidualnych potrzeb klienta, produkty Spółki mają ugruntowaną pozycję na rynku.

Produkty Spółki znajdują zastosowanie w różnorodnych gałęziach przemysłu, takich jak: przemysł nawozowy, odlewnictwo precyzyjne, przetwórstwo drzewne, produkcja lakierów i farb, przemysł gumowy, przemysł papierniczy i opakowaniowy, produkcja materiałów budowlanych, produkcja materiałów wybuchowych, produkcja świec i zniczy oraz przemysł spożywczy i kosmetyczny. Więcej informacji na stronie spółki: www.polwax.pl


Informacje o ofercie

Na podstawie prospektu emisyjnego oferowanych jest do 3.819.865 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 PLN każda. Akcje zostaną zaoferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. Intencją Sprzedających jest przydzielenie około 80% Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych oraz około 20% Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych.

Ostateczną liczbę Akcji Oferowanych Sprzedający ustalą po zakończeniu zapisów na akcje w Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz po zakończeniu procesu budowy Księgi Popytu.

 

Cena akcji Oferowanych

Cena Akcji Oferowanych („Cena Akcji”) - Cena Akcji Oferowanych nie przekroczy Ceny Maksymalnej.
Cena Maksymalna Akcji Oferowanych została ustalona na 19 zł."


Harmonogram oferty

15-18 września 2014 r. Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych
19 września 2014 r. (do godz. 9.00) Podanie do publicznej wiadomości Ceny Akcji Oferowanych, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych w poszczególnych transzach
24 września 2014 r. Zamknięcie subskrypcji
24 września 2014 r. Przydział Akcji Oferowanych przez GPW w Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz zwrot nadpłat
24 września 2014 r. Przydział Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz przydział Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
6 października 2014 r. - lub w zbliżonym terminie Pierwszy dzień notowania Akcji Oferowanych na rynku regulowanym GPW

 

Jak zapisać się na akcje?

Aby zapisać się na akcje, musisz posiadać aktywną usługę maklerską (eMAKLER) w mBanku lub Usługę Maklerską w mBanku d. MultiBanku
Jeżeli posiadasz eMAKLERA, dyspozycję zapisu na akcje składasz poprzez zlecenie w serwisie transakcyjnym, wybierając opcję "Oferta publiczna" zgodnie z poniższą ścieżką:

Logowanie do dotychczasowego serwisu transakcyjnego "Inwestycje" --> "Giełda" --> zakładka w lewym menu "Oferta publiczna" --> Polwax

Logowanie do nowego serwisu transakcyjnego --> Moje Finanse> "Inwestycje" --> "Giełda" --> zakładka w lewym menu "Oferta publiczna"--> Polwax

W momencie składania dyspozycji zapisu na rachunku powiązanym z Usługa maklerską lub w należnościach muszą być środki na pokrycie wartości zlecenia wraz z prowizją.


Nie masz jeszcze eMAKLERA. Sprawdź, jak aktywujesz tę usługę przez SMS...

Wszyscy klienci eMaklera składają zapisy w transzy Inwestorów Indywidualnych

  • Zapisy będą przyjmowane po ustalonej Cenie Maksymalnej
  • Zapis na Akcje Oferowane jest bezwarunkowy, nieodwołalny, nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże osobę składającą od dnia dokonania zapisu przez okres do zapisania tych akcji na rachunku papierów wartościowych
  • Inwestor może złożyć dowolną liczbę zapisów, przy czym pojedynczy zapis musi opiewać co najmniej na 10 Akcji Oferowanych, a łącznie zapisy złożone przez danego inwestora w jednym podmiocie nie mogą opiewać na więcej niż 800.000 Akcji Oferowanych
  • Wpłatę na Akcje Oferowane objętą zapisem mogą stanowić należności wynikające z zawartych, lecz nierozliczonych transakcji sprzedaży, pod warunkiem, że termin rozliczenia tych transakcji przypada nie później niż na dzień rozliczenia sesji GPW, na której nastąpi przydział Akcji Oferowanych
  • Prowizja maklerska – 0,19% od wartości zlecenia nie mniej niż 6 zł.

 

UWAGA!

Prosimy, po złożeniu dyspozycji zapisu na akcje, sprawdzić status zlecenia w opcji "Bieżące zlecenia".

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o ofercie publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej akcji spółki Polwax SA („Spółka”) oraz o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest prospekt emisyjny, który w dniu 08.09.2014r. roku został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego i opublikowany w dniu 10.09.2014r. i jest dostępne na stronie internetowej Spółki www.polwax.pl.
Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego prospektu emisyjnego, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje, opisanymi w punktach memorandum informacyjnego zatytułowanych „Czynniki ryzyka” oraz warunkami oferty publicznej akcji Spółki. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące nabywania papierów wartościowych Spółki powinny być podejmowane po analizie treści całego prospektu emisyjnego. Wartość zakupionych akcji może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w akcje mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów.” Rachunek maklerski jest prowadzony przez Dom Maklerski mBanku S.A. Szczegółowe warunki i opłaty związane z Usługa Maklerską są określone w Regulaminie świadczenia przez mBank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz w Taryfie Prowizji i Opłat Bankowych mBanku. Usługa Maklerska może być otwarta tylko przez posiadacza rachunku w mBanku. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Wszystkie informacje o Usłudze Maklerskiej i ryzykach inwestycyjnych związanych z obrotem instrumentami finansowymi na temat oferty dostępne na http://www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/emakler/

Inwestowanie za pośrednictwem Usługi Maklerskiej wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie emisyjnym. Dokument ten jest dostępny na stronie www.polwax.pl
mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w akcje. Dotychczasowe wyniki spółki nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych akcji może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w akcje mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów.mBank oświadcza, iż: 1) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisji Nadzoru Finansowego) z dnia 30 czerwca 2005 roku, zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku na prowadzenie działalności maklerskiej, 2) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania, 3) na mocy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 30 stycznia 2007 roku został wpisany na listę agentów firmy inwestycyjnej – mWealth Management S.A., 4) na podstawie art. 70 ust 2 w związku z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego w zakresie instrumentów finansowych niedopuszczonych do obrotu na rynku zorganizowanym. 5) organem nadzorującymmBank w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-4, jest Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa.

Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, ani w innych państwach, w których rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi oferty objęcia ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych Polwax S.A. Prospekt sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Spółki na terytorium Polski oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 września 2014 r. i jest dostępny na stronach internetowych: Spółki (www.polwax.pl) oraz oferującego – Domu Maklerskiego mBanku S.A. (www.mdm.pl).