Uwaga! Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny/reklamowy. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie publicznej akcji PCM S.A. jest prospekt emisyjny, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 19.03.2014 roku. Prospekt emisyjny został opublikowany elektronicznie i jest dostępny na stronie internetowej spółki: http://www.primecar.pl/


Informacje o spółce

Spółka Prime Car Management S.A. to jednostka dominująca grupy kapitałowej działającej na rynku flotowym pod marką Masterlease. W skład grupy kapitałowej spółki Prime Car Management S.A., oprócz jednostki dominującej, wchodzą spółki: Futura Leasing S.A., Masterlease sp. z o.o. oraz Futura Prime sp. z o.o. („Grupa Masterlease”). W ramach swojej działalności Grupa Masterlease oferuje trzy rodzaje usług: leasing (finansowy lub operacyjny), leasing z usługami (FSL oraz semi-FSL) oraz zarządzanie flotą.

Więcej informacji na stronie spółki: http://www.primecar.pl/


Informacje o ofercie

Oferta publiczna składa się z nie więcej niż 4.763.536 akcji sprzedawanych przez Fleet Holdings S.A. z siedzibą w Luksemburgu („Akcjonariusz Sprzedający”) w tym do 854.446 akcji serii D oraz do 3.909.090 akcji serii E („Akcje Oferowane”).

Oferta będzie obejmować: (i) Transzę Inwestorów Indywidualnych, (ii) Transzę Inwestorów Instytucjonalnych w Polsce oraz (iii) Transzę Inwestorów Instytucjonalnych poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki (z wyłączeniem Polski) zgodnie z Regulacją S (ang. Regulation S) wydaną na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zm. (U.S. Securities Act of 1933, as amended). Zapisy dla Inwestorów indywidualnych będą prowadzone w dniach 20 marca 2014 r. do 2 kwietnia 2014 r. Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane od Inwestorów Instytucjonalnych odbędzie się w dniach od 3 kwietnia 2014 r. do 7 kwietnia 2014r.

 

Cena emisyjna

Zgodnie z warunkami Oferty zamieszczonymi w Prospekcie, w dniu 19 marca 2014 r. Akcjonariusz Sprzedający w uzgodnieniu z Menedżerami Oferty ustalił Cenę Maksymalną sprzedaży Akcji Oferowanych na potrzeby składania zapisów przez Inwestorów Indywidualnych w wysokości 53 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy złote) za 1 (jedną) Akcję Oferowaną.

Harmonogram oferty

  • 20 marca – 1 kwietnia 2014 r. okres przyjmowania zapisów Inwestorów Indywidualnych (w dniu 1 kwietnia 2014 r. do godziny 23.59 czasu warszawskiego)
  • 2 kwietnia 2014 r. zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych opublikowanie Ceny Sprzedaży dla Inwestorów Indywidualnych i Ceny Sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów
  • 3 kwietnia – 7 kwietnia 2014 r. przyjmowanie zapisów Inwestorów Instytucjonalnych
  • 7 kwietnia 2014 r. złożenie zlecenia sprzedaży Akcji Oferowanych na rzecz Inwestorów Indywidualnych za pośrednictwem systemu GPW oraz zapisanie Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Indywidualnych przydział Akcji Oferowanych
  • 15 kwietnia 2014 r. zakładany pierwszy dzień notowania Akcji na GPW


Jak zapisać się na akcje?

Aby zapisać się na akcje, musisz posiadać aktywną usługę maklerską (eMakler) w mBanku.

Jeżeli posiadasz eMaklera, dyspozycję zapisu na akcje składasz poprzez zlecenie w serwisie transakcyjnym, wybierając opcję "Oferta publiczna" GGE zgodnie z poniższą ścieżką:
Logowanie do dotychczasowego serwisu transakcyjnego "Inwestycje"--> "Giełda" --> zakładka w lewym menu "Oferta publiczna" --> GGE
Logowanie do nowego serwisu transakcyjnego --> Moje Finanse --> "Inwestycje" --> "Giełda" --> zakładka w lewym menu "Oferta publiczna"--> GGE

W momencie składania dyspozycji zapisu na rachunku powiązanym z Usługa maklerską lub w należnościach muszą być środki na pokrycie wartości zlecenia wraz z prowizją.

Nie masz jeszcze eMaklera. Sprawdź, jak aktywujesz tę usługę przez SMS...

  • w Transzy Detalicznej inwestor może złożyć dowolną liczbą zapisów
  • pojedynczy zapis musi opiewać na nie mniej niż 20 Akcji, a łączne zapisy złożone przez danego inwestora nie mogą przekroczyć liczby oferowanych Akcji
  • pokrycia zlecenia nie mogą stanowić należności wynikające z zawartych, lecz nierozliczonych transakcji sprzedaży
  • zapis na Akcje jest bezwarunkowy, nieodwołalny i nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże osobę składającą zapis do czasu przydziału Akcji w Publicznej Ofercie albo do dnia ogłoszenia o niedojściu emisji do skutku
  • prowizja maklerska – 0,19% od wartości zlecenia nie mniej niż 6 zł.


UWAGA!

Prosimy, po złożeniu dyspozycji zapisu na akcje, sprawdzić status zlecenia w opcji "Bieżące zlecenia".

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty objęcia ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych spółki Prime Car Management SA (PCM SA)
Jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o ofercie publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej akcji spółki PCM SA („Spółka”) oraz o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest prospekt emisyjny wraz z ewentualnymi aneksami do prospektu emisyjnego i komunikatami aktualizującymi („Prospekt Emisyjny”), który w dniu 19.03.2014r. roku został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego. Prospekt Emisyjny został opublikowany 19.03.2014r. i jest dostępny na stronie internetowej Spółki http://www.primecar.pl/ . Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu Emisyjnego, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje, opisanymi w punktach Prospektu Emisyjnego zatytułowanych „Czynniki ryzyka” oraz warunkami oferty publicznej akcji Spółki. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące nabywania papierów wartościowych Spółki powinny być podejmowane po analizie treści całego Prospektu Emisyjnego. Wartość zakupionych akcji może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w akcje mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów.” Rachunek maklerski jest prowadzony przez Dom Maklerski mBanku S.A. Szczegółowe warunki i opłaty związane z Usługa Maklerską są określone w Regulaminie świadczenia przez mBank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz w Taryfie Prowizji i Opłat Bankowych mBanku. Usługa Maklerska może być otwarta tylko przez posiadacza rachunku w mBanku. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Wszystkie informacje o Usłudze Maklerskiej i ryzykach inwestycyjnych związanych z obrotem instrumentami finansowymi na temat oferty dostępne na http://www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/emakler/ Inwestowanie za pośrednictwem Usługi Maklerskiej wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie emisyjnym. Dokument ten jest dostępny na stronie http://www.primecar.pl/ mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w akcje. Dotychczasowe wyniki spółki nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych akcji może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w akcje mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów.mBank oświadcza, iż: 1) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisji Nadzoru Finansowego) z dnia 30 czerwca 2005 roku, zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku na prowadzenie działalności maklerskiej, 2) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania, 3) na mocy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 30 stycznia 2007 roku został wpisany na listę agentów firmy inwestycyjnej – mWealth Management S.A., 4) na podstawie art. 70 ust 2 w związku z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego w zakresie instrumentów finansowych niedopuszczonych do obrotu na rynku zorganizowanym. 5) organem nadzorującymmBank w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-4, jest Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa.