Uwaga!
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny/reklamowy. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie publicznej akcji Private Equity Managers S.A jest prospekt emisyjny opublikowane na stronie internetowej http://www.privateequitymanagers.pl/oferta-publiczna-2/

 

Informacje o spółce

Działalność firmy opiera się na trzech głównych segmentach. Największy udział w przychodach zapewniają usługi w zakresie Generalnego Wykonawstwa inwestycji budowlanych w Polsce. Oferta obejmuje bardzo szeroki zakres działania. Firma posiada bardzo duże doświadczenie w realizacji m.in. budowy obiektów przemysłowych, użyteczności publicznej, sportowych i rekreacyjnych, czy też obiektów ochrony środowiska. Prowadzi też roboty sanitarne, drogowe i hydrotechniczne.

Więcej informacji na stronie spółki: http://www.privateequitymanagers.pl   


Informacje o ofercie

Private Equity Managers S.A.opublikowała prospekt emisyjny w związku z ofertą publiczną sprzedaży do 411.863 akcji stanowiących 12,35% w kapitale zakładowym Spółki, należących do subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. wydzielonym w MCI.PrivateVentures FIZ oraz dopuszczeniem wszystkich akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym.

 

Cena emisyjna

Cena maksymalna akcji Spółki w ramach pierwszej oferty publicznej została ustalona na poziomie 111 zł za akcję. W dniach 12 – 23 marca 2015 r. będzie prowadzony proces budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. Ostateczna cena sprzedaży oraz ostateczna liczba oferowanych akcji Spółki z podziałem na poszczególne transze zostanie podana w dniu 23 marca br.

 

Harmonogram oferty

12 marca 2015 r.

Rozpoczęcie budowy Księgi Popytu

16 marca 2015 r.

Rozpoczęcie  przyjmowania Zapisów i wpłat na Akcje Oferowane w Transzy Otwartej i w Transzy Dużych Inwestorów Indywidualnych

20 marca 2015 r. do godz. 23.59.59

Zakończenie przyjmowania Zapisów i wpłat na Akcje Oferowane w Transzy Otwartej i w Transzy Dużych Inwestorów Indywidualnych

23 marca 2015 r. do godz. 17.00

Zakończenie procesu budowy Księgi Popytu

23 marca 2015 r.

Podanie do publicznej wiadomości informacji o Cenie Sprzedaży, podanie informacji o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oraz ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach

30 marca 2015 r.

Zakończenie przyjmowania Zapisów i wpłat na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych

31 marca 2015 r.

Ostateczny termin na podanie informacji o przesunięciu Akcji Oferowanych między transzami, Przydział Akcji Oferowanych

1 kwietnia 2015 r.

Rozliczenie transakcji zawartych w ramach przydziału Akcji Oferowanych w Transzy Otwartej za pośrednictwem systemu informatycznego GPW i zamknięcie Oferty

Jak zapisać się na akcje?

Aby zapisać się na akcje, musisz posiadać aktywną usługę maklerską (eMAKLER) w mBanku lub Usługę Maklerską w mBanku d. MultiBanku
Jeżeli posiadasz eMAKLERA, dyspozycję zapisu na akcje składasz poprzez zlecenie w serwisie transakcyjnym, wybierając opcję "Oferta publiczna" zgodnie z poniższą ścieżką:

Logowanie do dotychczasowego serwisu transakcyjnego "Inwestycje" --> "Giełda" --> zakładka w lewym menu "Oferta publiczna" --> PEM

Logowanie do nowego serwisu transakcyjnego --> Moje Finanse> "Inwestycje" --> "Giełda" --> zakładka w lewym menu "Oferta publiczna"--> PEM

W momencie składania dyspozycji zapisu na rachunku powiązanym z Usługa maklerską lub w należnościach (jeśli dopuszczają to warunki emisji) muszą być środki na pokrycie wartości zlecenia wraz z prowizją.

Zapisy będą przyjmowane po ustalonej Cenie Maksymalnej

  • Inwestor może złożyć dowolną liczbę zapisów
  • Minimalna liczba Akcji Oferowanych objęta Zapisem w ramach Transzy Otwartej wynosi 20 szt. Maksymalna liczba Akcji Oferowanych objęta jednym Zapisem w ramach Transzy Otwartej wynosi 50.000 szt. Zapis (lub łączne Zapisy jednego Inwestora Indywidualnego) opiewający na liczbę Akcji Oferowanych większą niż 50.000 szt. będzie traktowany jako Zapis na 50.000 szt. Akcji Oferowanych.
  • Pokrycie zlecenie nie mogą stanowić należności wynikające z zawartych, lecz nierozliczonych transakcji sprzedaży. 
  • Zapisy na Akcje Oferowane są bezwarunkowe, nieodwołalne i nie mogą zawierać żadnych ograniczeń i są wiążące dla osoby składającej zapis do dnia dokonania przydziału akcji w Ofercie lub do dnia ogłoszenia w sprawie zmiany warunków lub odwołania Oferty

Prowizja maklerska – 0,19% od wartości zlecenia nie mniej niż 6 zł.

 

UWAGA!

Prosimy, po złożeniu dyspozycji zapisu na akcje, sprawdzić status zlecenia w opcji "Bieżące zlecenia".

 

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o ofercie publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej akcji spółki Private Equity Managers S.A. („Spółka”) oraz o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest prospekt emisyjny, który w dniu 11.03.2015r. roku został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego i opublikowany w dniu 12.03.2015r. i jest dostępne na stronie internetowej Spółki http://www.privateequitymanagers.pl   .
Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego prospektu emisyjnego, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje, opisanymi w punktach memorandum informacyjnego zatytułowanych „Czynniki ryzyka” oraz warunkami oferty publicznej akcji Spółki. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące nabywania papierów wartościowych Spółki powinny być podejmowane po analizie treści całego prospektu emisyjnego. Wartość zakupionych akcji może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w akcje mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów.” Rachunek maklerski jest prowadzony przez Dom Maklerski mBanku S.A. Szczegółowe warunki i opłaty związane z Usługa Maklerską są określone w Regulaminie świadczenia przez mBank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz w Taryfie Prowizji i Opłat Bankowych mBanku. Usługa Maklerska może być otwarta tylko przez posiadacza rachunku w mBanku. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Wszystkie informacje o Usłudze Maklerskiej i ryzykach inwestycyjnych związanych z obrotem instrumentami finansowymi na temat oferty dostępne na http://www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/emakler/

Inwestowanie za pośrednictwem Usługi Maklerskiej wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie emisyjnym. Dokument ten jest dostępny na stronie
http://www.privateequitymanagers.pl     

 mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w akcje. Dotychczasowe wyniki spółki nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych akcji może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w akcje mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. mBank oświadcza, iż: 1) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisji Nadzoru Finansowego) z dnia 30 czerwca 2005 roku, zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku na prowadzenie działalności maklerskiej, 2) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania, 3) na mocy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 30 stycznia 2007 roku został wpisany na listę agentów firmy inwestycyjnej – mWealth Management S.A., 4) na podstawie art. 70 ust 2 w związku z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego w zakresie instrumentów finansowych niedopuszczonych do obrotu na rynku zorganizowanym. 5) organem nadzorującym mBank w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-4, jest Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa.