Uwaga!
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny/reklamowy. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie publicznej akcji Selvita SA jest prospekt emisyjny opublikowane na stronie internetowej: http://www.selvita.com/pl/ipo/prospekt-emisyjny

Informacje o spółce

Selvita jest polską firmą badawczo-rozwojową założoną w 2007 roku w Krakowie. Misją i główną działalnością Selvity jest dostarczanie kompleksowych rozwiązań z zakresu chemii, biotechnologii oraz bioinformatyki dla jednostek badawczo-rozwojowych i różnych gałęzi przemysłu, umożliwiających obniżenie kosztów wprowadzania innowacyjnych produktów na rynek. Więcej informacji na stronie spółki: http://www.selvita.com/pl/

 

Informacje o ofercie

Emisją z wyłączeniem prawa poboru w drodze oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do 2.651.891 Akcji Serii F oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
— łącznie 6.413.566 akcji serii B, C, D i E („Akcje Istniejące”), w tym:
1.329.500 akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 0,40 PLN każda,
1.833.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 0,40 PLN każda,
551.066 akcji zwykłych na okaziciela Serii D o wartości nominalnej 0,40 PLN każda,
2.700.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii E o wartości nominalnej 0,40 PLN każda.
— do 2.651.891 Akcji Serii F o wartości nominalnej 0,40 PLN każda oraz do 2.651.891 Praw do Akcji Serii F.

 

Cena emisyjna

Maksymalna cena emisyjna wynosi 10,30 zł.

 

Harmonogram oferty

 • Do 28.11.2014 r. - podanie do publicznej wiadomości maksymalnej ceny
 • Od 01.12.2014 do 09.12.2014 r. - proces budowy księgi popytu
 • Do 10.12.2014 r. - podanie do publicznej wiadomości ceny ostatecznej, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach
 • Od 01.12.2014 r do 08.12.2014 r. - przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Inwestorów Indywidualnych
 • Od 10.12.2014 r. do 12.12.2014 r. - przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
 • Do 16.12.2014 r. - planowany Przydział Akcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych za pośrednictwem GPW
 • Do 16.12.2014 r. - przydział Akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych


Jak zapisać się na akcje?

Aby zapisać się na obligacje, musisz posiadać aktywną usługę maklerską (eMAKLER) w mBanku. Jeżeli posiadasz eMAKLERA, dyspozycję zapisu na obligacje składasz poprzez zlecenie w serwisie transakcyjnym, wybierając opcję "Oferta publiczna" w części "online" serwisu zgodnie z poniższą ścieżką:

Logowanie do dotychczasowego serwisu transakcyjnego "Inwestycje" --> "Giełda" --> zakładka w lewym menu "Oferta publiczna" --> Selvita

Logowanie do nowego serwisu transakcyjnego --> Moje Finanse> "Inwestycje" --> "Giełda" --> zakładka w lewym menu "Oferta publiczna"--> Selvita

W momencie składania dyspozycji zapisu na rachunku powiązanym z Usługa maklerską lub w należnościach muszą być środki na pokrycie wartości zlecenia wraz z prowizją.

Nie masz jeszcze eMAKLERA. Sprawdź, jak aktywujesz tę usługę przez SMS...

 • Zapisy będą przyjmowane po ustalonej Cenie Maksymalnej
 • Zapis na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych jest bezwarunkowy, nieodwołalny
 • (z zastrzeżeniem przypadku opisanego w punkcie 5.1.10 niniejszego Rozdziału Prospektu) i nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń.
 • W ramach Transzy Inwestorów Indywidualnych można składać zapisy na nie mniej niż 100 akcji. Zapisy na mniej niż 100 akcji nie będą przyjmowane. Inwestor ma prawo do złożenia kilku zapisów, przy czym łącznie zapisy złożone w jednym podmiocie przyjmującym zapisy nie mogą przekroczyć liczby Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych. Zapisy złożone łącznie w jednym podmiocie i opiewające na wyższą liczbę akcji będą traktowane jak zapisy na liczbę Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych. Złożenie zapisu w ramach Transzy Inwestorów Indywidualnych w jednym podmiocie przyjmującym zapisy nie ogranicza prawa do złożenia zapisu lub zapisów w innych podmiotach przyjmujących zapisy w Transzy Inwestorów Indywidualnych.
 • Pokrycie zlecenia mogą stanowić należności wynikające z zawartych, lecz nierozliczonych transakcji sprzedaży, pod warunkiem że termin rozliczenia tych transakcji przypada nie później niż w dzień rozliczenia sesji GPW, na której nastąpi przydział Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych.,
 • Prowizja maklerska – 0,19% od wartości zlecenia nie mniej niż 6 zł.


UWAGA!

Prosimy, po złożeniu dyspozycji zapisu na akcje, sprawdzić status zlecenia w opcji "Bieżące zlecenia".

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o ofercie publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej akcji spółki Selvita SA („Spółka”) oraz o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest prospekt emisyjny, który w dniu 25.11.2014r. roku został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego i opublikowany w dniu 26.11.2014r. i jest dostępne na stronie internetowej Spółki http://www.selvita.com/pl/.

Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego prospektu emisyjnego, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje, opisanymi w punktach memorandum informacyjnego zatytułowanych „Czynniki ryzyka” oraz warunkami oferty publicznej akcji Spółki. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące nabywania papierów wartościowych Spółki powinny być podejmowane po analizie treści całego prospektu emisyjnego. Wartość zakupionych akcji może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w akcje mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów.” Rachunek maklerski jest prowadzony przez Dom Maklerski mBanku S.A. Szczegółowe warunki i opłaty związane z Usługa Maklerską są określone w Regulaminie świadczenia przez mBank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz w Taryfie Prowizji i Opłat Bankowych mBanku. Usługa Maklerska może być otwarta tylko przez posiadacza rachunku w mBanku. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Wszystkie informacje o Usłudze Maklerskiej i ryzykach inwestycyjnych związanych z obrotem instrumentami finansowymi na temat oferty dostępne na http://www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/emakler/

Inwestowanie za pośrednictwem Usługi Maklerskiej wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie emisyjnym. Dokument ten jest dostępny na stronie http://www.selvita.com/pl/
mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w akcje. Dotychczasowe wyniki spółki nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych akcji może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w akcje mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów.mBank oświadcza, iż: 1) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisji Nadzoru Finansowego) z dnia 30 czerwca 2005 roku, zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku na prowadzenie działalności maklerskiej, 2) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania, 3) na mocy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 30 stycznia 2007 roku został wpisany na listę agentów firmy inwestycyjnej – mWealth Management S.A., 4) na podstawie art. 70 ust 2 w związku z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego w zakresie instrumentów finansowych niedopuszczonych do obrotu na rynku zorganizowanym. 5) organem nadzorującymmBank w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-4, jest Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa.
Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, ani w innych państwach, w których rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi oferty objęcia ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych Selvita SA Prospekt sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Spółki na terytorium Polski oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 25 listopada 2014 r. i jest dostępny na stronach internetowych: Spółki (www.selvita.com.pl).