Uwaga!
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny/reklamowy. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie publicznej akcji Uniwheels AG jest prospekt emisyjny opublikowane na stronie internetowej www.uniwheels.com/uwag/pl/strona-startowa/

 

Informacje o spółce

Spółka jest czołowym producentem felg ze stopów lekkich na europejskim rynku akcesoriów motoryzacyjnych (Accessory Division), a także jednym z największych poddostawców felg dla przemysłu motoryzacyjnego (Automotive Division). 

Komentarz specjalny mDM


Informacje o ofercie

Na podstawie Prospektu oferowanych jest 4.800.000 akcji zwykłych na okaziciela bez wartości nominalnej spółki UNIWHEELS AG, Bad Dürkheim, Niemcy, z których każda akcja reprezentuje 1,00 EUR w kapitale zakładowym, z prawem do dywidendy za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r. obejmujących: 2.400.000 Nowych Akcji Spółki; oraz 2.400.000 istniejących akcji zwykłych na okaziciela bez wartości nominalnej będących własnością UNIWHEELS Holding (Malta) Ltd.

Akcje Oferowane zostaną zaoferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. Intencją Spółki oraz Akcjonariusza Sprzedającego jest przydzielenie około 90% Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych oraz około 10% Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych.

Ostateczną liczbę Akcji Oferowanych Spółka oraz Akcjonariusz Sprzedający ustalą po zakończeniu zapisów na akcje w Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz po zakończeniu procesu budowy Księgi Popytu.

W Transzy Inwestorów Indywidualnych mogą wziąć udział osoby fizyczne – zarówno rezydenci, jak i nierezydenci w rozumieniu Prawa Dewizowego oraz osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi.

Cena Akcji Oferowanych - Cena Akcji Oferowanych nie przekroczy Ceny Maksymalnej.
Cena maksymalna - 119,00 zł

 

Harmonogram oferty

17 – 22 kwietnia (termin upływa 22 kwietnia 2015 r. o godz. 23:59 CET)

Przyjmowanie zapisów na akcje od Inwestorów Indywidualnych

23 kwietnia 2015 r.

Zakończenie procesu budowy księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych.
Określenie ceny za jedną Akcję Oferowaną oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych (obejmujących Nowe Akcje i Akcje Sprzedawane) w ramach Oferty, pod warunkiem, że ogłoszenie Ceny Akcji Oferowanych oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych (obejmujących Nowe Akcje i Akcje Sprzedawane) nastąpi nie później niż o godz. 9:00 24 kwietnia 2015 r.

29 kwietnia 2015 r.

Przydział Akcji Oferowanych („Dzień Przydziału”) oraz zakończenie oferowania.

7 maja 2015 r.

Przewidywany termin rejestracji Akcji Oferowanych na rachunkach Inwestorów indywidualnych i Inwestorów Instytucjonalnych.

8 maja 2015 r. lub około tego terminu

Przewidywany dzień rozpoczęcia obrotu Akcjami Oferowanymi na GPW.


Jak zapisać się na akcje?

Aby zapisać się na akcje, musisz posiadać aktywną usługę maklerską (eMAKLER) w mBanku.
Jeżeli posiadasz eMAKLERA, dyspozycję zapisu na akcje składasz poprzez zlecenie w serwisie transakcyjnym, wybierając opcję "Oferta publiczna" zgodnie z poniższą ścieżką:

Logowanie do nowego serwisu transakcyjnego --> Moje Finanse> "Inwestycje" --> "Giełda" --> zakładka w lewym menu "Oferta publiczna"--> Uniwheels

W momencie składania dyspozycji zapisu na rachunku powiązanym z Usługa maklerską lub w należnościach (jeśli dopuszczają to warunki emisji) muszą być środki na pokrycie wartości zlecenia wraz z prowizją.

  • Zapisy będą przyjmowane po Cenie Maksymalnej wynoszącej 119,00 zł
  • Zapis na Akcje Oferowane jest bezwarunkowy, nieodwołalny, nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże osobę składającą od dnia dokonania zapisu przez okres do zapisania tych akcji na rachunku papierów wartościowych
  • Inwestor może złożyć dowolną liczbę zapisów, przy czym pojedynczy zapis musi opiewać co najmniej na 5 Akcji Oferowanych, a łącznie zapisy złożone przez danego inwestora nie mogą opiewać na więcej niż 2.400.000 Akcji Oferowanych
  • Wpłatę na Akcje Oferowane objętą zapisem mogą stanowić należności wynikające z zawartych, lecz nierozliczonych transakcji sprzedaży, pod warunkiem, że termin rozliczenia tych transakcji przypada nie później niż na dzień rozliczenia sesji GPW, na której nastąpi przydział Akcji Oferowanych
  • Prowizja maklerska – 0,19% od wartości zlecenia nie mniej niż 3 zł. 

 

 

UWAGA!

Prosimy, po złożeniu dyspozycji zapisu na akcje, sprawdzić status zlecenia w opcji "Bieżące zlecenia".

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o ofercie publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej akcji spółki Uniwheels AG. („Spółka”) oraz o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest prospekt emisyjny, który w dniu 10.04.2015r. roku został zatwierdzony przez Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (“BaFin”), niemiecki organ nadzoru nad rynkiem kapitałowym, i został udostępniony przez Spółkę do publicznej wiadomości po spełnieniu warunków określonych w art. 37 polskiej ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. po otrzymaniu przez Komisję Nadzoru Finansowego od BaFin dokumentu potwierdzającego zatwierdzenie Prospektu razem z kopią Prospektu oraz tłumaczeniem podsumowania Prospektu na język polski i jest dostępny na stronie internetowej Spółki http://www.uniwheels.com/uwag/pl/strona-startowa/.
Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego prospektu emisyjnego, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje, opisanymi w punktach memorandum informacyjnego zatytułowanych „Czynniki ryzyka” oraz warunkami oferty publicznej akcji Spółki. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące nabywania papierów wartościowych Spółki powinny być podejmowane po analizie treści całego prospektu emisyjnego. Wartość zakupionych akcji może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w akcje mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów.” Rachunek maklerski jest prowadzony przez Dom Maklerski mBanku S.A. Szczegółowe warunki i opłaty związane z Usługa Maklerską są określone w Regulaminie świadczenia przez mBank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz w Taryfie Prowizji i Opłat Bankowych mBanku. Usługa Maklerska może być otwarta tylko przez posiadacza rachunku w mBanku. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Wszystkie informacje o Usłudze Maklerskiej i ryzykach inwestycyjnych związanych z obrotem instrumentami finansowymi na temat oferty dostępne na http://www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/emakler/

Inwestowanie za pośrednictwem Usługi Maklerskiej wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie emisyjnym. Dokument ten jest dostępny na stronie
http://www.uniwheels.com/uwag/pl/strona-startowa/

 mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w akcje. Dotychczasowe wyniki spółki nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych akcji może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w akcje mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. mBank oświadcza, iż: 1) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisji Nadzoru Finansowego) z dnia 30 czerwca 2005 roku, zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku na prowadzenie działalności maklerskiej, 2) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania, 3) na mocy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 30 stycznia 2007 roku został wpisany na listę agentów firmy inwestycyjnej – mWealth Management S.A., 4) na podstawie art. 70 ust 2 w związku z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego w zakresie instrumentów finansowych niedopuszczonych do obrotu na rynku zorganizowanym. 5) organem nadzorującym mBank w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-4, jest Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa.