Uwaga!
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny/reklamowy. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie publicznej akcji Vigo System SA jest prospekt emisyjny opublikowane na stronie internetowej - sprawdź tutaj

 

Informacje o spółce

VIGO System S.A. jest światowym liderem w produkcji niechłodzonych, fotonowych Detektorów Podczerwieni. W latach 80-tych, w Wojskowej Akademii Technicznej, zespół pod kierownictwem prof. dr. hab. Józefa Piotrowskiego opracował unikalną technologię wytwarzania detektorów pracujących bez chłodzenia kriogenicznego, którą następnie wdrożono w firmie.

Oferowane obecnie detektory są wykorzystywane w przemyśle, medycynie, technice wojskowej oraz pracach badawczych – stanowią wyposażenie systemów pomiarowych w pracowniach najbardziej renomowanych ośrodków badawczych na całym świecie. Więcej informacji na stronie spółki:www.vigo.com.pl


Informacje o ofercie

Emitent na podstawie niniejszego Prospektu zamierza ubiegać się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym:

 • 547 000 akcji serii A,
 • 147 000 akcji serii C,
 • 35 000 Akcji Serii D,
 • 35 000 Praw Do Akcji Serii D.

W ramach Oferty Publicznej na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest:

 • do 220 700 akcji serii a oraz do 43 000 akcji serii C, stanowiących łącznie 263 700 Akcji Sprzedawanych,
 • 35 000 Akcji Serii D.

Akcje Serii D oraz Akcje Sprzedawane łącznie stanowią Akcje Oferowane. Inwestorom Indywidualnym zostaną przydzielone wyłącznie Akcje Sprzedawane, natomiast Inwestorom Instytucjonalnym będą mogły zostać przydzielone Akcje Serii D oraz Akcje Sprzedawane. w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych w pierwszej kolejności zostaną przydzielone Akcje Serii D, Akcje Sprzedawane będą przydzielane w drugiej kolejności o ile objęte zostaną wszystkie Akcje Serii D. Intencją Emitenta jest, aby w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych przydzielonych zostało około 75% Akcji Oferowanych, natomiast w transzy Inwestorów Indywidualnych około 25% Akcji Oferowanych.

 

Cena emisyjna

Maksymalna cena emisyjna – 220 zł

 

Harmonogram oferty

Do 17.10.2014 r. Podanie do publicznej wiadomości maksymalnej ceny
Od 20.10.2014 do 30.10.2014r. Proces budowy księgi popytu
Do 31.10.2014r. Podanie do publicznej wiadomości ceny ostatecznej oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach
Od 3.11.2014 do 7.11.2014r. Przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Inwestorów Indywidualnych
Od 3.11.2014 do 7.11.2014r. Przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
Do 12.11.2014r. Planowany Przydział Akcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych za pośrednictwem GPW

 

Jak zapisać się na akcje?

Aby zapisać się na akcje, musisz posiadać aktywną usługę maklerską (eMAKLER) w mBanku lub Usługę Maklerską w mBanku d. MultiBanku
Jeżeli posiadasz eMAKLERA, dyspozycję zapisu na akcje składasz poprzez zlecenie w serwisie transakcyjnym, wybierając opcję "Oferta publiczna" zgodnie z poniższą ścieżką:

Logowanie do dotychczasowego serwisu transakcyjnego "Inwestycje" --> "Giełda" --> zakładka w lewym menu "Oferta publiczna" --> Vigo

Logowanie do nowego serwisu transakcyjnego --> Moje Finanse> "Inwestycje" --> "Giełda" --> zakładka w lewym menu "Oferta publiczna"--> Vigo

 

W momencie składania dyspozycji zapisu na rachunku powiązanym z Usługa maklerską lub w należnościach muszą być środki na pokrycie wartości zlecenia wraz z prowizją.


Nie masz jeszcze eMaklera. Sprawdź, jak aktywujesz tę usługę przez SMS...

Wszyscy klienci eMaklera składają zapisy w transzy Inwestorów Indywidualnych

 • Zapisy będą przyjmowane po ustalonej Cenie Maksymalnej
 • Inwestor może złożyć dowolną liczbę zapisów
 • Pojedynczy zapis musi opiewać, co najmniej na 5 Akcji Sprzedawanych
 • Łącznie wszystkie złożone zapisy przez Inwestora nie mogą opiewać na więcej, niż liczba Akcji Sprzedawanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych
 • pokrycia zlecenia nie mogą stanowić należności wynikające z zawartych, lecz nierozliczonych transakcji sprzedaży.
 • Zapisy na Akcje Oferowane są bezwarunkowe, nieodwołalne i nie mogą zawierać żadnych ograniczeń i są wiążące dla osoby składającej zapis do dnia dokonania przydziału akcji w Ofercie lub do dnia ogłoszenia w sprawie zmiany warunków lub odwołania Oferty
 • Prowizja maklerska – 0,19% od wartości zlecenia nie mniej niż 6 zł.

 

UWAGA!

Prosimy, po złożeniu dyspozycji zapisu na akcje, sprawdzić status zlecenia w opcji "Bieżące zlecenia".

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o ofercie publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej akcji spółki Vigo System SA („Spółka”) oraz o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest prospekt emisyjny, który w dniu 16.10.2014r. roku został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego i opublikowany w dniu 16.10.2014r. i jest dostępne na stronie internetowej Spółki www.vigo.com.pl.
Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego prospektu emisyjnego, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje, opisanymi w punktach memorandum informacyjnego zatytułowanych „Czynniki ryzyka” oraz warunkami oferty publicznej akcji Spółki. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące nabywania papierów wartościowych Spółki powinny być podejmowane po analizie treści całego prospektu emisyjnego. Wartość zakupionych akcji może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w akcje mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów.” Rachunek maklerski jest prowadzony przez Dom Maklerski mBanku S.A. Szczegółowe warunki i opłaty związane z Usługa Maklerską są określone w Regulaminie świadczenia przez mBank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz w Taryfie Prowizji i Opłat Bankowych mBanku. Usługa Maklerska może być otwarta tylko przez posiadacza rachunku w mBanku. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Wszystkie informacje o Usłudze Maklerskiej i ryzykach inwestycyjnych związanych z obrotem instrumentami finansowymi na temat oferty dostępne na http://www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/emakler/

Inwestowanie za pośrednictwem Usługi Maklerskiej wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie emisyjnym. Dokument ten jest dostępny na stronie www.vigo.com.pl
mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w akcje. Dotychczasowe wyniki spółki nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych akcji może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w akcje mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów.mBank oświadcza, iż: 1) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisji Nadzoru Finansowego) z dnia 30 czerwca 2005 roku, zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku na prowadzenie działalności maklerskiej, 2) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania, 3) na mocy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 30 stycznia 2007 roku został wpisany na listę agentów firmy inwestycyjnej – mWealth Management S.A., 4) na podstawie art. 70 ust 2 w związku z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego w zakresie instrumentów finansowych niedopuszczonych do obrotu na rynku zorganizowanym. 5) organem nadzorującymmBank w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-4, jest Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa.

Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, ani w innych państwach, w których rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi oferty objęcia ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych Vigo System S.A. Prospekt sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Spółki na terytorium Polski oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 września 2014 r. i jest dostępny na stronach internetowych: Spółki (www.polwax.pl) oraz oferującego – Domu Maklerskiego mBanku S.A. (www.mdm.pl).