Uwaga!

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny/reklamowy. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie publicznej akcji Wirtualna Polska Holding SA

jest prospekt emisyjny opublikowane na stronie internetowej http://inwestor.wp.pl/

 

Informacje o spółce

Wirtualna Polska Holding S.A. to platforma medialna online, właściciel takich marek jak Wirtualna Polska, o2, Money.pl, Pudelek, BizTok, Kafeteria, Sportowe Fakty oraz Domodi i Homebook.


Informacje o ofercie

W ramach Oferty Wirtualna Polska Holding S.A. („Spółka”) i European Media Holding S.à r.l. jako akcjonariusz sprzedający („Akcjonariusz Sprzedający”) oferują łącznie nie więcej niż 14.821.328 akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,05 zł każda. Spółka oferuje nie mniej niż 20 oraz nie więcej niż 8.968.694 nowo emitowanych akcji serii E Spółki. Akcjonariusz Sprzedający oferuje nie więcej niż 5.852.634 istniejących akcji serii B Spółki.

Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 12.523.329 istniejących akcji Spółki o wartości nominalnej 0,05 zł każda, w tym 12.221.811 akcji zwykłych serii B oraz 301.518 akcji zwykłych serii C, w tym 5.852.634 akcji serii B objętych publiczną sprzedażą, jak również nie więcej niż 8.968.694 akcji zwykłych serii E o wartości nominalnej 0,05 zł każda objętych publiczną subskrypcją oraz nie więcej niż 8.968.694 praw do akcji zwykłych serii E.

 

Cena Maksymalna – 37,00 zł

 

Harmonogram oferty

15-22 kwietnia 2015 r.

okres przyjmowania zapisów Inwestorów Indywidualnych

23 kwietnia 2015 r.

zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych ustalenie ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych

nie później niż 24 kwietnia 2015 r.

opublikowanie Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów

30 kwietnia 2015 r.

złożenie zlecenia sprzedaży Nowych Akcji na rzecz Inwestorów Indywidualnych za pośrednictwem systemu GPW oraz zapisanie praw do akcji nowej emisji (PNE) na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Indywidualnych przydział Akcji Oferowanych

nie później niż 4 maja 2015 r.

zapisanie Akcji Oferowanych i Praw do Akcji na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Instytucjonalnych

około 8 maja 2015 r.

zakładany pierwszy dzień notowania Akcji Dopuszczanych, w tym Akcji Sprzedawanych, i Praw do Akcji na GPW


Jak zapisać się na akcje?

Aby zapisać się na akcje, musisz posiadać aktywną usługę maklerską (eMAKLER) w mBanku.
Jeżeli posiadasz eMAKLERA, dyspozycję zapisu na akcje składasz poprzez zlecenie w serwisie transakcyjnym, wybierając opcję "Oferta publiczna" zgodnie z poniższą ścieżką:

Logowanie do nowego serwisu transakcyjnego --> Moje Finanse> "Inwestycje" --> "Giełda" --> zakładka w lewym menu "Oferta publiczna"--> WP

W momencie składania dyspozycji zapisu na rachunku powiązanym z Usługa maklerską lub w należnościach (jeśli dopuszczają to warunki emisji) muszą być środki na pokrycie wartości zlecenia wraz z prowizją.

  • Zapisy będą przyjmowane po Cenie Maksymalnej wynoszącej 37,00 zł
  • Zapis na Akcje Oferowane jest bezwarunkowy, nieodwołalny, nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże osobę składającą od dnia dokonania zapisu przez okres do zapisania tych akcji na rachunku papierów wartościowych
  • Inwestorzy Indywidualni mają prawo złożyć więcej niż jeden zapis.
  • Liczba Nowych Akcji, na które opiewa jeden zapis złożony przez danego Inwestora Indywidualnego, nie może być większa niż 2.223.199 Akcji Oferowanych. Zapis opiewający na większą liczbę Nowych Akcji niż 2.223.199 Nowych Akcji będzie traktowany jak zapis na 2.223.199 Nowych Akcji. Zapis złożony przez Inwestora Indywidualnego nie może obejmować mniej niż 10 Nowych Akcji. Zapisy złożone na mniej niż 10 Nowych Akcji będą uważane za nieważne.
  • Wpłatę na Akcje Oferowane objętą zapisem nie mogą stanowić należności wynikające z zawartych, lecz nierozliczonych transakcji sprzedaży, pod warunkiem, że termin rozliczenia tych transakcji przypada nie później niż na dzień rozliczenia sesji GPW, na której nastąpi przydział Akcji Oferowanych
  • Prowizja maklerska – 0,19% od wartości zlecenia nie mniej niż 3 zł.

 

UWAGA!

Prosimy, po złożeniu dyspozycji zapisu na akcje, sprawdzić status zlecenia w opcji "Bieżące zlecenia"

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o ofercie publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej akcji spółki Wirtualna polska Holding S.A. („Spółka”) oraz o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest prospekt emisyjny, który w dniu 10.04.2015r. roku został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego i opublikowany na stronie internetowej Spółki http://inwestor.wp.pl/.

Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego prospektu emisyjnego, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje, opisanymi w punktach memorandum informacyjnego zatytułowanych „Czynniki ryzyka” oraz warunkami oferty publicznej akcji Spółki. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące nabywania papierów wartościowych Spółki powinny być podejmowane po analizie treści całego prospektu emisyjnego. Wartość zakupionych akcji może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w akcje mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów.” Rachunek maklerski jest prowadzony przez Dom Maklerski mBanku S.A. Szczegółowe warunki i opłaty związane z Usługa Maklerską są określone w Regulaminie świadczenia przez mBank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz w Taryfie Prowizji i Opłat Bankowych mBanku. Usługa Maklerska może być otwarta tylko przez posiadacza rachunku w mBanku. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Wszystkie informacje o Usłudze Maklerskiej i ryzykach inwestycyjnych związanych z obrotem instrumentami finansowymi na temat oferty dostępne na http://www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/emakler/

Inwestowanie za pośrednictwem Usługi Maklerskiej wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie emisyjnym. Dokument ten jest dostępny na stronie
http://inwestor.wp.pl/

 mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w akcje. Dotychczasowe wyniki spółki nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych akcji może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w akcje mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. mBank oświadcza, iż: 1) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisji Nadzoru Finansowego) z dnia 30 czerwca 2005 roku, zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku na prowadzenie działalności maklerskiej, 2) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania, 3) na mocy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 30 stycznia 2007 roku został wpisany na listę agentów firmy inwestycyjnej – mWealth Management S.A., 4) na podstawie art. 70 ust 2 w związku z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego w zakresie instrumentów finansowych niedopuszczonych do obrotu na rynku zorganizowanym. 5) organem nadzorującym mBank w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-4, jest Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa.