Inwestycja w certyfikaty strukturyzowane daje szansę na osiągnięcie wysokich zysków przy jednoczesnej ochronie zainwestowanych środków. Wszystkie certyfikaty po subskrypcji są notowane na giełdzie, dzięki czemu w każdej chwili masz dostęp do swoich środków i możesz zarządzać swoją inwestycją.

Oszczędzając na certyfikatach strukturyzowanych:

 •  

  Środki które zainwestujesz są chronione na koniec inwestycji

   

  W zależności od certyfikatu strukturyzowanego masz gwarancję emitenta, że w dniu wykupu inwestycji otrzymasz część lub całość zainwestowanych środków wraz z zyskiem wynikającym ze strategii certyfikatu

 •  

  Inwestujesz na całym świecie

   

  Dzięki certyfikatom inwestujesz pośrednio w światowe indeksy, akcje, czy fundusze inwestycyjne, dając sobie tym samym szansę na zarabianie na rynkach, które się rozwijają.

 •  

  Masz ciągły dostęp do swoich środków

   

  Po każdej subskrypcji następuje debiut certyfikatów strukturyzowanych na giełdzie i od tego momentu na bieżąco możesz obserwować cenę swoich certyfikatów i decydować, czy chcesz je sprzedać na giełdzie z wypracowanym zyskiem.

 

Certyfikat strukturyzowany Inwestycja w akcje

Czego oczekuję?

możliwości osiągnięcia wyższego zysku niż na lokacie, mając na uwadze bezpieczeństwo moich środków i ograniczone ryzyko straty

możliwości osiągnięcia zysku w oparciu o zachowanie się cen poszczególnych akcji

Kiedy zarabiam?

zysk z certyfikatu rośnie, kiedy instrument, o który certyfikat jest oparty (np. indeks, koszyk akcji) zachowuje się zgodnie z założoną strategią

w przypadku wzrostu ceny akcji

Czy mogę stracić?

ochronie / częściowej ochronie podlegają środki na koniec okresu inwestycji, w czasie życia certyfikatu cena certyfikatu może spadać poniżej ceny zakupu

w każdym momencie cena akcji może spaść

Ile trwa inwestycja?

w zależności od certyfikatu strukturyzowanego może trwać od trzech do pięciu lat

czas trwania zależny od inwestora

Czy w każdej chwili mogę wyjść z inwestycji

tak, w każdej chwili po dniu debiutu można sprzedać certyfikaty

tak

Ile potrzebuję na start?

minimum 5 000 zł

co najmniej wartość jednej akcji

Czy ponoszę jakieś opłaty przy zakupie

jedyną opłatą jest opłata subskrypcyjna wynosząca najczęściej 1% zainwestowanych środków

kupując akcję płaci się prowizję maklerską w wysokości 0,39% min. 3 zł

Chcesz dowiedzieć się więcej o inwestowaniu w akcje sprawdź inne możliwości inwestycji na giełdzie?

Chcesz zacząć samodzielnie inwestować w fundusze inwestycyjne?

NOTA PRAWNA - PRZECZYTAJ UWAŻNIE
Inwestowanie za pośrednictwem Usługi Maklerskiej eMakler wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w dokumentach określających warunki emisji danego funduszu, prospekcie informacyjnym, prospekcie emisyjnym, memorandum informacyjnym. Dokumenty te są dostępne na stronach internetowych poszczególnych emitentów lub funduszy, w ich siedzibach oraz na stronie internetowej Banku pod adresem http://www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/emakler/ mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w akcje, obligacje, prawa do akcji, prawa poboru, kontrakty terminowe WIG20, certyfikaty inwestycyjne, strukturyzowane i inne papiery wartościowe. Dotychczasowe wyniki spółki nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych instrumentów finansowych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w akcje mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. mBank S.A. oświadcza, iż: 1) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisji Nadzoru Finansowego) z dnia 30 czerwca 2005 roku, zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku na prowadzenie działalności maklerskiej, 2) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania, 3) na mocy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 30 stycznia 2007 roku został wpisany na listę agentów firmy inwestycyjnej – mWealth Management S.A. (poprzednio BRE Wealth Management S.A.) 4) na podstawie art. 70 ust 2 w związku z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego w zakresie instrumentów finansowych niedopuszczonych do obrotu na rynku zorganizowanym, 5) organem nadzorującym mBank S.A. w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-4, jest Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa. Rachunek maklerski jest prowadzony przez Dom Maklerski mBanku S.A. Szczegółowe warunki i opłaty związane z Usługą Maklerską są określone w Regulaminie świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. (Regulamin usługi eMakler) oraz w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. Usługa Maklerska może być świadczona tylko na rzecz posiadacza rachunku w mBanku. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Jest ogólnodostępny i przekazywany Klientom mBanku bez badania ich indywidualnych potrzeb i sytuacji finansowej, tym samym nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego. Wszystkie informacje o Usłudze Maklerskiej i ryzykach inwestycyjnych związanych z obrotem instrumentami finansowymi dostępne na http://www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/emakler/ oraz http://www.mbank.pl/pomoc/info/regulaminy/inwestycje.html