•  

  ABC lokat strukturyzowanych

  • Lokata strukturyzowana to nowoczesny produkt oszczędnościowy zaliczany do grupy tzw. produktów strukturyzowanych. Lokata strukturyzowana łączy w sobie cechy standardowej lokaty bankowej (określony czas inwestycji, całkowita ochrona powierzonego kapitału) oraz inwestycji na rynku kapitałowym (możliwość uzyskania dodatkowego nieograniczonego zysku z części opcyjnej).
   Lokata strukturyzowana zazwyczaj składa się z dwóch elementów:

   • kapitału początkowego – chronionego w trakcie trwania lokaty
   • części opcyjnej – umożliwiającej osiągnięcie dodatkowego zysku w zależności od kształtowania się ceny instrumentu bazowego

    

   Zalety lokat strukturyzowanych

   1. 100% ochrony zainwestowanych środków na koniec inwestycji

   Zainwestowany kapitał jest w pełni gwarantowany na zakończenie inwestycji. Lokata strukturyzowana to nowoczesny produkt oszczędnościowy, którego konstrukcja zabezpiecza powierzone bankowi środki pieniężne.

   2. Nie ponosisz żadnych opłat ani prowizji

   mBank nie pobiera prowizji ani opłat subskrypcyjnych. Bezpłatne jest zarządzanie lokatą. Pobierana jest opłata manipulacyjna za zerwanie lokaty przed terminem jej zakończenia (zapadalności).

   3. Dywersyfikujesz swoje inwestycje

   Masz możliwość dywersyfikacji inwestycji poprzez zaangażowanie w lokaty oparte o zagraniczne akcje, indeksy akcji, koszyki indeksów, waluty, surowce i towary.

   4. mBank daje Ci wybór strategii opcyjnej

   W mBanku masz możliwość inwestowania w lokaty strukturyzowane oparte na różnych instrumentach bazowych i zakładające zarówno strategie wzrostowe jaki i spadkowe.

   5. Inwestujesz alternatywnie z gwarancją kapitału

   Lokaty strukturyzowane to coraz bardziej popularny instrument finansowy. Lokaty zapewniają dostęp do krajowych i zagranicznych rynków akcji, indeksów, koszyków indeksów, walut, surowców lub towarów ze 100% gwarancją kapitału na zakończenie trwania inwestycji.

   6. Twoje środki są oprocentowanie w czasie trwania subskrypcji

   W czasie trwania zapisów na subskrypcję lokaty, Twoje środki są oprocentowane zgodnie z oprocentowaniem rachunku bankowego, z którego został złożony zapis na lokatę strukturyzowaną.

    

   Jak otworzyć lokatę strukturyzowaną w mBanku?

   Lokaty zakładane są wyłącznie w okresach subskrypcyjnych, ustalanych przez mBank w zależności od panujących na rynku warunków. W trakcie trwania subskrypcji zapisy na lokatę strukturyzowaną realizowane są w formie blokady środków na rachunku, z którego złożony został zapis subskrypcyjny.

   W trakcie trwania subskrypcji istnieje możliwość wycofania zapisu na lokatę bez ponoszenia żadnych kosztów. Po zakończeniu okresu subskrypcji zapisy przekształcane są we właściwe lokaty strukturyzowane na odrębnym rachunku lokat strukturyzowanych.

    

   Opłaty

   Dla lokat strukturyzowanych nie jest pobierana opłata subskrypcyjna. Bezpłatne jest zarządzanie lokatą. W przypadku wycofania lokaty przed jej zakończeniem klient otrzymuje kwotę lokaty wraz z ewentualnymi odsetkami. Zrywając lokatę przed terminem klient zobowiązany jest do poniesienia opłaty manipulacyjnej za zerwanie lokaty przed terminem, która określona jest każdorazowo w zasadach danej lokaty strukturyzowanej.

    

   Nieuruchomienie lokaty strukturyzowanej

   W przypadku wystąpienia zdarzeń mających negatywny wpływ na kształtowanie się cen aktywów bazowych na rynku finansowym powodujących spadek cen tych aktywów w stosunku do cen ustalonych w pierwszym dniu subskrypcji mBank, zastrzega sobie prawo do nieuruchamiania danej lokaty strukturyzowanej.

    

   Podatek "Belki"

   Zyski z lokat strukturyzowanych pomniejszane są o podatek od zysków kapitałowych, czyli podatek "Belki" w wysokości 19%.