•  

  Rynek Catalyst

  • Zasady notowań na rynkach regulowanych i alternatywnych są identyczne. Jedyne różnice dotyczą sposobu zawierania transakcji pakietowych. Na wszystkich rynkach tworzących Catalyst realizacja transakcji gwarantowana jest przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, a na emitentach spoczywają obowiązki informacyjne dotyczące raportów bieżących i okresowych.

   Wszystkie instrumenty wprowadzone na rynek Catalyst muszą uzyskać autoryzację. Dzięki autoryzacji emitent jest postrzegany jako wiarygodny podmiot obrotu gospodarczego. Musi spełniać określone obowiązki informacyjne i być zarejestrowany w systemie informacyjnym Catalyst. Autoryzacja nie oznacza jednak, że papier wartościowy będzie przedmiotem obrotu. Mogą istnieć na Catalyst instrumenty posiadające autoryzację, które nie są notowane na żadnej platformie.

   Autoryzacja Catalyst może zostać przyznana jeżeli wartość emisji według ceny nominalnej wynosi co najmniej równowartość 400 000 EUR oraz w stosunku do emitenta nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne (warunek dotyczy obligacji korporacyjnych).

   Emitent naruszający przepisy obowiązujące na Catalyst, może zostać pozbawiony autoryzacji, a obligacje mogą zostać wykluczone z obrotu na Catalyst.

    

   Zasady obrotu

   Rynki prowadzone przez GPW

   Zasady obrotu na rynkach regulowanym i alternatywnym prowadzonych przez GPW w ramach Catalyst są prawie identyczne.

   Harmonogram notowań ciągłych jest następujący zarówno w przypadku w przypadku rynku regulowanego, jak i ASO:

    

   godz. 8.00 - 9.00 Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie)
   godz. 9:00 Otwarcie (określanie kursu na otwarciu)
   godz. 9:00 - 16.20 Faza notowań ciągłych
   godz. 16.20 - 16.30 Faza przed zamknięciem (przyjmowanie zleceń na zamknięcie)
   godz. 16.30 Zamknięcie (określanie kursu na zamknięciu)
   godz. 16.30 - 16.35 Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie następnej sesji)

    

   Identyczne na ASO i RR są między innymi:
   1. Jednostki transakcyjne - jedna obligacja
   2. Zasady przekazywania na GPW tabel odsetkowych
   3. Zasady przekazywania, konstrukcja, realizacja i rodzaje zleceń maklerskich
   4. Zasady przekazywania członkom ASO kart umów
   5. Algorytmy stosowane do wyznaczania kursów otwarcia i zamknięcia
   6. Zasady anulowania transakcji
   7. Maksymalne odchylenie wahań kursu - 3 punkty procentowe
   8. Dla wszystkich nominałów obligacji dokładność określania kursu wynosi - 0,01 punktu procentowego
   9. Cykl rozliczeniowy T+2

    

   Rynek prowadzony przez BondSpot

   Główne cechy obrotu na Catalyst w segmencie organizowanym przez BondSpot, które są odmienne od zasad obowiązujących w segmentach prowadzonych przez GPW są następujące:

   • brak ograniczenia wahań cen
   • nie jest określany kurs otwarcia na podstawie zleceń złożonych przed rozpoczęciem dnia obrotu
   • jednostka transakcyjna, czyli minimalna liczba papierów wartościowych, którą można kupić/sprzedać musi mieć w segmencie hurtowym wartość co najmniej 100 000 PLN
   • notowania ciągłe trwają od godziny 9:00 do 16:00. Po zamknięciu obrotu oferty tracą ważność i są usuwane z rynku (są składane na każdą sesje przez Dom maklerski do czasu ich zakończenia lub realizacji)
   • dopuszczalna wartość transakcji pakietowej to co najmniej 50 000 PLN
   • możliwość zawierania transakcji negocjowanych

    

   Klienci eMAKLERA mają możliwość składania zleceń na papiery z rynku Catalyst notowane na platformach:

   • GPW ASO
   • GPW RR

   W aplecie notowań ciągłych dostępne są tylko instrumenty notowane na GPW.

   Listy zastawne - papiery wartościowe, które w Polsce mogą być emitowane tylko przez banki hipoteczne, a których zabezpieczeniem są wierzytelności banku z tytułu udzielonych kredytów hipotecznych. Mogą być papierami na okaziciela lub imiennymi. Mogą mieć postać materialną lub zdematerializowaną.

   Obligacje komunalne - dłużne papiery wartościowe, których emitent przez ich emisję zaciąga pożyczkę u nabywców obligacji. Emitentem w przypadku obligacji komunalnych jest jednostka samorządu terytorialnego.

   Obligacje korporacyjne - dłużne papiery wartościowe, których emitent przez ich emisję zaciąga pożyczkę u nabywców obligacji. Emitentem w przypadku obligacji korporacyjnych jest przedsiębiorstwo.