O eMaklerze

 •  

  Rodzaje zleceń

  • Zlecenie PCR (Market To Limit) w miejsce zleceń PCR i PCRO

   Zlecenia PCR i PCRO zostają zastąpione zleceniem PCR. Zlecenia PCR są akceptowane w pre-openingu oraz podczas notowań ciągłych. Jeśli w czasie otwarcia w arkuszu obecne jest przynajmniej jedno zlecenie PCR i jednocześnie brak jakiegokolwiek zlecenia po przeciwnej stronie arkusza, handel na danym instrumencie zostaje zawieszony. Jeśli w czasie składania zlecenia PCR w fazie notowań ciągłych brak jest jakiegokolwiek zlecenia po przeciwnej stronie arkusza, zlecenie PCR jest odrzucane. Zlecenia PCR składane w fazie dogrywki są również odrzucane.

    

   Zlecenie PKC (po każdej cenie)

   Zlecenia PKC mogą być składane:
   a) w systemie notowań ciągłych - w fazie przed otwarciem, fazie przed zamknięciem oraz w fazie notowań ciągłych,
   b) w systemie kursu jednolitego – w fazie przed otwarciem.W fazie notowań ciągłych zlecenie PKC realizowane jest po najlepszych możliwych cenach zleceń przeciwstawnych oczekujących na realizację w arkuszu zleceń. Niezrealizowana część zlecenia PKC pozostaje w arkuszu zleceń jako PKC nie powodując zawieszenia notowań.

   W przypadku, gdy w chwili przyjęcia zlecenia PKC w arkuszu zleceń jedynym zleceniem przeciwstawnym do tego zlecenia jest zlecenie PKC, zlecenie PKC podlega realizacji po cenie równej kursowi ostatniej transakcji zawartej w tym dniu, a w przypadku jej braku - po kursie odniesienia dla dynamicznych ograniczeń wahań kursów.
   Zlecenia PKC mają taki sam priorytet realizacji jak zlecenia PCR, i tak samo jak zlecenia PCR - mają najwyższy priorytet realizacji ze względu na cenę. W przypadku, gdy w arkuszu zleceń istnieją niezrealizowane zlecenia PKC i PCR, o kolejności ich realizacji decyduje priorytet czasu ich przyjęcia do arkusza. Modyfikacja zlecenia PKC na zlecenie PCR w fazie przed otwarciem nie powoduje utraty priorytetu czasu przyjęcia danego zlecenia do arkusza zleceń. Należy pamiętać, że określenie PKC oznacza zgodę na kurs realizacji transakcji odbiegający czasem znacznie od kursu odniesienia lub od maksymalnego dopuszczalnego odchylenia od kursu odniesienia. Może się zdarzyć realizacja zlecenia PKC po kursie odbiegającym nawet kilkaset procent od kursu odniesienia. Nie można łączyć parametru PKC z warunkami WUJ i MWW, ważnościami WLA i WIA oraz innymi opcjami limitu.

    

   Zlecenia Peg

   Zlecenie typu Peg jest to zlecenie z limitem powiązanym z kursem referencyjnym (tzn. z limitem podążającym za zmianami kursu referencyjnego). Kursem referencyjnym dla zlecenia Peg jest limit najlepszego zlecenia po tej samej stronie arkusza co zlecenie Peg (tzw. Primary Peg). Limit zlecenia Peg jest aktualizowany w sposób ciągły. Zlecenia typu Peg są specjalnie oznakowane w arkuszu (są odróżnialne od pozostałych typów zleceń).
   Podczas składania zlecenia Peg istnieje możliwość zdefiniowania dodatkowego limitu: maksymalnego dla zleceń kupna lub minimalnego dla zleceń sprzedaży, po przekroczeniu którego podstawowy limit zlecenia Peg przestaje być automatycznie aktualizowany przez system. Aktualizacja zlecenia Peg jest wznawiana, jeśli w arkuszu zleceń limit najlepszego zlecenia kupna (sprzedaży) spadnie poniżej (wzrośnie powyżej) maksymalnej (minimalnej) wartości limitu. Dodatkowy limit zabezpiecza inwestora przed zakupem instrumentu po zbyt wysokiej lub przed sprzedażą po zbyt niskiej cenie. Nie można łączyc zleceń PEG z limitem aktywacji, warunkami WUJ i MWW oraz ważnościami WNF, WNZ, WIA i WLA.

    

   Ważne Na najbliższy Fixing (WNF)

   Zlecenia z ważnością WNF są przyjmowane do systemu w trakcie każdej fazy sesji, ale są aktywne tylko na najbliższym fixingu (otwarciu, zamknięciu, lub podczas odwieszenia instrumentu). Niezrealizowana część zlecenia jest usuwana natychmiast po zakończeniu fixingu. Wszystkie zlecenia WNF są automatycznie anulowane po zakończeniu sesji.Nie można łączyć ważności WNF z limitem aktywacji, zleceniami PEG, warunkiem MWW oraz innymi ważnościami.

    

   Ważne Na Zamknięcie (WNZ)

   Zlecenia z ważnością WNZ są przyjmowane w trakcie każdej fazy sesji, ale biorą udział tylko w najbliższym fixingu na zamknięcie notowań. Niezrealizowana część zlecenia jest usuwana natychmiast po zakończeniu fixingu na zamknięcie. Wszystkie zlecenia WNZ są automatycznie anulowane po zakończeniu sesji. Nie można łączyć ważności WNZ z limitem aktywacji, zleceniami PEG, warunkiem MWW oraz innymi ważnościami.

    

   Ważne Do Czasu (WDC)

   Zlecenia z ważnością WDC pozostają w arkuszu zleceń do czasu określonego przez składającego zlecenie. Czas wygaśnięcia odnosi się do bieżącego dnia sesyjnego i jest określany z dokładnością do 1 sekundy.

    

   WLA (wykonaj lub anuluj)

   Może być złożone w fazie notowań ciągłych i dogrywki, z wyłączeniem okresów równoważenia rynku. Zlecenie WLA może być wykonane tylko w całości. W przypadku gdy realizacja zlecenia w całości nie jest możliwa, zlecenie traci ważność. Nie można łączyć określenia ważności zlecenia WLA z warunkiem WUJ i MWW oraz z parametrem PEG i limitem aktywacji.

    

   WIA (wykonaj i anuluj, ważne do pierwszego wykonania)

   Może być złożone we wszystkich fazach sesji za wyjątkiem fazy interwencji. Zlecenie WIA podlega realizacji w stopniu wynikającym z arkusza zleceń, natomiast jego niezrealizowana część traci ważność i automatycznie jest usuwana z karnetu zleceń. Nie można łączyć określenia ważności zlecenia WIA z warunkiem WUJ oraz parametrem PEG i limitem aktywacji.

    

   WUJ (zlecenia z warunkiem wielkości ujawnianej)

   Mogą być przekazywane na giełdę we wszystkich fazach w systemie notowań ciągłych oraz w systemie kursu jednolitego, za wyjątkiem fazy interwencji. Warunek wielkości ujawnianej określa wolumen zlecenia ujawniany w arkuszu zleceń. Kolejna część zlecenia ujawniana jest po zrealizowaniu poprzednio ujawnionej części zlecenia. Ujawnia się ona na końcu kolejki zleceń oczekujących na realizację z danym limitem. W przypadku gdy ostatnia część zlecenia jest mniejsza od wielkości ujawnianej, ujawniana jest ta pozostała część zlecenia. Wielkość ujawniana zlecenia nie może być mniejsza niż 10 jednostek transakcyjnych. Modyfikacja zlecenia maklerskiego z warunkiem wielkości ujawnianej, polegająca na usunięciu tego warunku, nie jest możliwa. Nie można łączyć warunku WUJ z oznaczeniami ważności zlecenia WLA i WIN oraz parametrami PKC i PCR, PEG i z limitem aktywacji.

    

   MWW (zlecenia z warunkiem minimalnej wielkości wykonania)

   Mogą być przekazywane na giełdę wyłącznie w fazie dogrywki oraz w fazie notowań ciągłych, z wyłączeniem okresów równoważeń rynku. Zlecenie realizowane jest w całości lub częściowo co najmniej w wielkości określonej w warunku. Nie zrealizowana część zlecenia maklerskiego z warunkiem minimalnej wielkości wykonania pozostaje w arkuszu zleceń jako zlecenie maklerskie bez warunku minimalnej wielkości wykonania. W przypadku, gdy układ zleceń w arkuszu zleceń nie pozwala na realizację zlecenia co najmniej w wielkości określonej w warunku, zlecenie traci ważność. Nie można łączyć warunku MWW z parametrami PKC i PEG oraz z limitem aktywacji i z WLA, WNF i WNZ.

    

   Zlecenie z limitem ceny

   Limit w zleceniu kupna określa maksymalna cenę, po jakiej inwestor jest gotowy kupić akcje. Natomiast w zleceniu sprzedaży jest minimalna cena, po jakiej inwestor jest gotowy sprzedać akcje. W jednym i drugim przypadku limit można zmienić, jeśli zlecenie nie zostało w całości zrealizowane lub nie straciło swojej ważności (data ważności zlecenia). Ponadto, można anulować niezrealizowaną część zlecenia, jeśli nie zostało ono w całości zrealizowane. Aby zmienić limit lub anulować zlecenie należy skorzystać z opcji „Modyfikuj”/”Anuluj” w „Historii zleceń” w trybie online lub w „Szczegółach zlecenia” w trybie online.

    

   Zlecenia z limitem aktywacji

   Wartość limitu aktywacji jest z reguły wynikiem analizy technicznej wykresu akcji, a przy zleceniach sprzedaży dodatkowo dochodzi subiektywny czynnik akceptacji wysokości straty.

   Zlecenie STOP LOSS jest to zlecenie z limitem aktywacji bez określonego limitu wykonania (PKC).

   Zlecenie STOP LIMIT jest zleceniem z limitem aktywacji z określonym limitem wykonania zlecenia.

   Limit aktywacji w zleceniu kupna musi być:

   • wyższy od ostatniego kursu giełdowego (tę relację sprawdza giełda w momencie, kiedy zlecenie trafia do systemu giełdowego). Jeśli jest równe lub mniejsze zostaje odrzucone przez giełdę (status w eMAKLERZE – NIEZREALIZOWANE I ZAMKNIĘTE)
   • równy lub niższy limitowi wykonania zlecenia (tę relacje sprawdza system mBanku nie pozwalając złożyć zlecenia z niepoprawnymi parametrami i prezentując odpowiednie komunikaty)

    

   Zasady modyfikacji zleceń

   Modyfikacji podlegają następujące parametry:

   • ważność zlecenia zgodnie z poniższą tabelą:

   • liczba papierów (zwiększenie liczby spowoduje utratę priorytetu czasu przyjęcia do systemu giełdowego
   • limit ceny (zmiana limitu lub oznaczenie limitu ceny lub zmiana z limitu na PKC, PCR spowoduje utratę priorytetu czasu przyjęcia do systemu giełdowego
   • limit aktywacji (zmiana lub oznaczenie limitu aktywacji spowoduje utratę priorytetu czasu przyjęcia do systemu giełdowego)
   • oznaczenie, zmiana lub usunięcie dodatkowego limitu w zleceniu PEG. Utratę priorytetu czasu przyjęcia do systemu giełdowego traci zlecenie PEG w przypadkach określonych w par. 19 ust. 8 lub ust. 9 Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego

   Zestawienie dopuszczalnych modyfikacji rodzajów zleceń (z jednogo rodzaju na inny).

   modyfikacje_rodzajow_zlecen

   UWAGA!
   1. W ramach jednej dyspozycji modyfikacji można zmienić jeden lub więcej parametrów.
   2. Modyfikacji nie podlegają dodatkowe, określone wcześniej, warunki zlecenia – WUJ i MWW.

 •  

  Jak złożyć zlecenie w eMaklerze?

  • Aby złożyć zlecenie kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych (np. akcje, obligacje, certyfikaty) należy przede wszystkim posiadać aktywną usługę maklerską eMakler. Jeśli jeszcze jej nie masz, sprawdź, jak łatwo aktywujesz ją hasłem SMS

   Jeśli masz aktywną usługę maklerską, zlecenie na giełdę możesz złożyć w serwisie transakcyjnym. Po zalogowaniu wybierz ścieżkę Moje Finanse > Inwestycje > Giełda > Kupno papierów/Sprzedaż papierów.

    

   Przejdź do całego artykułu

 •  

  Jak zdeponować papiery wartościowe?

  • W celu zdeponowania papierów wartościowych na rachunku eMakler, należy wypełnić Dyspozycję potwierdzenia świadectwa depozytowego, a następnie przesłać ją wraz z oryginałem dokumentu potwierdzającego nabycie tych papierów wartościowych (wystawionym przez podmiot pełniący rolę sponsora emisji lub inny podmiot, na którego koncie zapisane są te papiery wartościowe) na adres:

   DM mBanku S.A.
   eMakler
   Ul. Wspólna 47/49
   00-684 Warszawa

   DM mBanku nie przyjmuje dokumentów przekazywanych osobiście.

 •  

  Jak zasilić rachunek transakcyjny powiązany z eMaklerem w nowym mBanku?

  • Dostęp do rachunku transakcyjnego i jego funkcji jest możliwy z opcji Moje Finanse>Giełda>Dane i Ustawienia>Rachunek transakcyjny.

  •  

   Aby zasilić rachunek transakcyjny należy wybrać opcję Zasilenie rachunku znajdującą się obok numeru rachunku transakcyjnego. Następnie należy wpisać kwotę zasilenia, wybrać Dalej i na kolejne stronie zatwierdzić operację (bez hasła).

 •  

  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

  • Udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki

   Z dniem 3.08.2009 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 5.12.2008 r. o zmianie ustawy Kodeks Spółek Handlowych ( KSH ) oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zmiany w KSH w zasadniczy sposób zmieniają proces organizacji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ( WZA ).

   Nowelizacja KSH powoduje podstawową zmianę dla akcjonariuszy, tj.– wprowadza tzw. record date (dzień rejestracji uczestnictwa w WZA) i znosi blokowanie akcji na potrzeby uczestnictwa w WZA. Podstawą do uczestnictwa w WZA będzie więc posiadanie na koniec dnia record date, na 16 dni kalendarzowych przed datą WZA, na rachunku akcji danej spółki (rozliczone w KDPW) oraz złożenie dyspozycji wystawienia zaświadczenia w określonym terminie (nie później niż w pierwszym dniu powszednim po record date).

    

   Schemat organizacji WZA od momentu ogłoszenia do rozpoczęcia WZA:

   • Emitent dokonuje ogłoszenia o zwołaniu WZA nie później niż na 26 dni przed WZA.
   • Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (record date) przypada na 16 dni przed dniem WZA. Oznacza to, że tylko osoby będące akcjonariuszami spółki (posiadającymi akcje na prawach własności, czyli rozliczonych w KDPW) w tym dniu będą miały prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki.
   • Akcjonariusze danej spółki w terminie nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu WZA i nie później niż jeden dzień powszedni po ustalonym record date mogą zgłaszać się do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych, w celu wystawienia imiennego zaświadczenia stanowiącego podstawę umieszczenia danego akcjonariusza na liście osób uprawnionych do uczestnictwa w WZA spółki. Klienci eMAKLERA składają dyspozycje za pośrednictwem mLinii.
   • Podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych akcjonariuszy w terminie nie później niż 12 dni przed WZA na podstawie wystawionych akcjonariuszom zaświadczeń, sporządzają i przesyłają do KDPW wykaz osób uprawnionych do uczestnictwa w WZA.
   • KDPW po otrzymaniu od podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych akcjonariuszy komunikatów z wykazem osób uprawnionych do udziału w WZA, nie później niż na tydzień przed WZA, udostępnia emitentowi zbiorczy wykaz osób uprawnionych do uczestnictwa w WZA.
   • Warunkiem koniecznym i wystarczającym dla uczestnictwa w WZA jest umieszczenie Akcjonariusza w wykazie osób uprawnionych do udziału w WZA przekazanym Emitentowi przez KDPW , tym samym Akcjonariusz nie ma obowiązku odbierania zaświadczenia o prawie uczestnictwa w WZA i składania go w spółce. Zaświadczenia te nie będą wysyłane przez DM mBanku do Klientów.

    

   Dodatkowo zwracamy uwagę, że jedynymi danymi, jakie zostaną przekazane spółce w celu identyfikacji Klienta będą tylko imię i nazwisko oraz adres zameldowania. W przypadku niezgodności adresu z dokumentami Klienta jest bardzo prawdopodobne, że Klient nie zostanie dopuszczony do WZA. Dlatego prosimy, podczas składania za pośrednictwem mLinii dyspozycji wystawienia zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w WZA, o weryfikację adresu zameldowania w bazie mBanku.


   Opłata za wystawienie zaświadczenia pobierana przez DM mBanku wynosi 30,00 zł.

 •  

  Kontrakty na WIG20

  • Tak jak obiecywałem w listopadzie, już niedługo ciąg dalszy zmian w eMAKLERZE. W lutym udostępnimy możliwość obrotu na kontraktach terminowych na WIG20.

    

   Od razu odpowiadam na samo nasuwające się pytanie – „dlaczego tylko na WIG20?”. Otóż kontrakty FW20 są najbardziej popularne wśród inwestorów. Oznacza to, że są na nich największe obroty, a to oznacza, że są one najbezpieczniejsze, a to oznacza spokojniejszy sen inwestorów i nasz, bo duża płynność waloru umożliwia bezproblemowe zamknięcie pozycji, co przy tak zmiennym rynku, jak rynek instrumentów pochodnych jest czasem bezcenne.

   Rozpoczęcie gry na kontraktach wymaga podpisania umowy z mBankiem na przyjmowanie i przekazywanie zleceń na instrumenty pochodne oraz z mDM -  na prowadzenie rachunku zabezpieczającego i usług dotyczących instrumentów pochodnych. Chęć zawarcia umowy będzie można złożyć tylko za pomocą wniosku dostępnego na stronach informacyjnych i w serwisie transakcyjnym mBanku już od 16 stycznia 2012r. Wniosek będzie zawierał formularz informacji o kliencie, pozwalający bankowi i mDM ocenić odpowiedniość tej usługi dla klienta. Bez względu jednak na wynik oceny, o którym klienci będą informowani, usługa będzie aktywowana. Na wniosku będzie też dostępne pole Numer Klasyfikacyjny Klienta (NKK), w którym należy wpisać swój NKK jeśli go uzyskaliśmy wcześniej nawet w innym biurze maklerskim. Jeśli nie mamy NKK, zostawiamy puste pole, a numer zostanie nadany na wniosek mDM przez KDPW i zarejestrowany w bazie mBanku w procesie aktywacji usługi. NKK jest niezbędny do gry na pochodnych (inaczej derywatach).


   Po złożeniu wniosku, klient otrzyma do podpisania umowę z mBankiem oraz formularz, a umowa z mDM zostanie podpisana w imieniu klienta przez mBank. Kiedy już poprawnie podpisane dokumenty znajdą się w mBanku, zostanie otwarty rachunek transakcyjny, który będzie służył do obsługi wszystkich inwestycji w eMAKLERZE w miejsce eKONTA. 
   Więcej na temat rachunku transakcyjnego napiszę w innym blogu.

   Aktywacja usługi instrumentów pochodnych będzie prezentowana w opcji Inwestycje>Giełda>Dane i ustawienia>Szczegóły umowy w polu „Status umowy instrumentów pochodnych”. Status „Aktywny” świadczy o pełnym dostępie do usługi, przede wszystkim składania zleceń. Ale nie tylko. Oprócz rachunku transakcyjnego w eMAKLERZE pojawi się, dla klientów, którzy aktywują usługę instrumentów pochodnych, opcja Dochód/CRR, która będzie służyła do prezentacji codziennych rozliczeń na depozycie zabezpieczającym, czyli w praktyce zysków i strat na kontraktach. Również temat CRR rozwinę w innym wpisie, żeby tu nie przedłużać.

   Tak w skrócie będzie wyglądała aktywacja usługi umożliwiającej obrót kontraktami na WIG20. Wnioski  przyjmujemy od 17 stycznia 2012r., a aktywacja usługi nastąpi nie wcześniej niż 5 lutego 2012r. W każdym razie wszyscy, od których otrzymamy dokumenty do końca stycznia będą mieli usługę aktywną 5 lutego (niedziela). 

   Dodam jeszcze, że obie podpisane umowy, o których wspominałem obejmują wszystkie notowane na GPW instrumenty pochodne, a o ich dostępności w eMAKLERZE będziemy informować w tabeli funkcjonalności i Aktualnościach eMAKLERA, bo nie ukrywam, że w planach mamy sukcesywne wdrażanie innych derywatów. Póki co - przetrzyjmy szlak…  
    

   Zachęcamy Was również do wzięcia udziału w specjalnej debacie poświęconej temu tematowi. Z niecierpliwością czekamy na Wasze opinie.

 •  

  Ilustrowany przewodnik po eMaklerze

  • W przewodniku znajdziesz najważniejsze informacje o papierach wartościowych, zleceniach i rachunku w pigułce. Poznasz pojęcia związane z giełdą. Dowiesz się jak złożyć dyspozycję, kupić czy sprzedać akcje. Sprawdzisz jak prezentowane są historie zleceń, transakcji, finansowa czy notowania ciągłe.

    

   Pobierz Przewodnik po eMaklerze

 •  

  Daytrading

  • Aby wykorzystać możliwości, jakie daje daytrading należy:

   • w trakcie jednej sesji giełdowej kupić i sprzedać akcje tej samej spółki (oznaczone tym samym kodem ISIN)
   • w trakcie jednej sesji giełdowej sprzedać i kupić akcje tej samej spółki (oznaczone tym samym kodem ISIN)

    

   Zasady daytradingu w mBanku

   Zwrot części prowizji zapłaconych od transakcji realizowanych w ramach daytradingu w danym miesiącu następuje w pierwszą środę następnego miesiąca. Zwrot dotyczy sumy wszystkich pojedynczych transakcji rozliczonych od pierwszego czwartku danego miesiąca do pierwszej środy następnego miesiąca.

   Zwracana jest część prowizji pobranej od mniejszej z dwóch wartości:
   a) wartości transakcji kupna lub
   b) wartości transakcji sprzedaży
   zawartych w ramach daytradingu i rozliczonych w ciągu miesiąca kalendarzowego.

   Wysokość prowizji w ramach daytradingu wynosi 0,25% wartości transakcji kupna lub sprzedaży. Oznacza to, że przy stawce prowizji 0,39% wysokość zwrotu w ramach daytradingu wynosi 0,14% wartości transakcji kupna lub sprzedaży.

   Warunkiem uzyskania zwrotu w ramach daytradingu jest wykonanie łącznego obrotu w miesiącu kalendarzowym w wysokości 25.000 PLN na rozliczonych transakcjach daytradingowych. Wysokość obrotu liczona jest od mniejszych z dwóch wartości transakcji kupna lub sprzedaży.

   W przypadku gdy w ciągu dnia zrealizowana zostanie więcej niż jedna transakcja kupna i sprzedaży zwroty będą obliczane na podstawie sumy obrotów na papierach oznaczonych jednym kodem ISIN zrealizowanych na jednej sesji giełdowej.

   Aby aktywować daytrading należy skontaktować się z mLinią i złożyć stosowny wniosek. Daytrading będzie aktywny następnego dnia roboczego po dniu złożeniu wniosku przez mLinię. Wykorzystywanie daytradingu jest weryfikowane co kwartał kalendarzowy. Jeśli w badanym okresie (ostatni kwartał kalendarzowy) na rachunku nie został wykonany żaden zwrot prowizji w ramach daytradingu, usługa daytradingu jest wyłączana. W każdej chwili klient może złożyć ponowny wniosek o aktywację daytradingu.

    

   Przykład

   Transakcje od pierwszego czwartku danego miesiąca do pierwszej środy następnego miesiąca.

    

   Daytrading


   Suma minimów od pierwszego czwartku danego miesiąca do pierwszej środy następnego miesiąca wyniosła 26 000 PLN. Zwrot części prowizji wyniesie 26 000 x 0,14%= 36,40 PLN.

 
o Giełdzie

 •  

  Rynek Catalyst

  • Zasady notowań na rynkach regulowanych i alternatywnych są identyczne. Jedyne różnice dotyczą sposobu zawierania transakcji pakietowych. Na wszystkich rynkach tworzących Catalyst realizacja transakcji gwarantowana jest przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, a na emitentach spoczywają obowiązki informacyjne dotyczące raportów bieżących i okresowych.

    

   Przejdź do całego artykułu

 
Oferty publiczne

 
Instrumenty pochodne

 •  

  Co to są kontrakty terminowe?

  • W usłudze maklerskiej mBanku, czyli w eMAKLERZE została wdrożona możliwość inwestowania w kontrakty terminowe na WIG20.

    

   Kontrakty terminowe - przykład

   W innym artykule piszę o tym, jak aktywować usługę, a tu chcę się skupić na samej idei kontraktu. W tym celu posłużę się bardzo trafną historyjką usłyszaną od kolegi z DI BRE, która oddaje specyfikę tego instrumentu pochodnego. Pochodnego, czyli takiego, którego wartość, przynajmniej teoretycznie, zależy od wartości instrumentu bazowego. Kontrakt terminowy, to umowa, w której kupujący zobowiązuje się do zakupienia w przyszłości określonego „towaru”, zwanego instrumentem bazowym. Sprzedający zobowiązuje się natomiast do sprzedania określonego w kontrakcie instrumentu bazowego. Najczęściej zamiast fizycznej dostawy towaru (co czasami jest nierealne) dokonuje się rozliczenia pieniężnego transakcji. W praktyce kontrakt terminowy jest „zakładem” pomiędzy stronami. Kupno określa się jako zajęcie pozycji długiej (znak „+”), natomiast sprzedaż jako zajęcie pozycji krótkiej (znak „-”).


   A teraz historyjka. Wyobraźmy sobie dwóch kolegów Optymistycznego i Pesymistycznego. Optymistyczny twierdzi, że na giełdzie będą wzrosty, a Pesymistyczny, że spadki. Obaj lubią hazard, więc założyli się o to, jak rzeczywiście będzie na giełdzie za 3 miesiące. Stawka zakładu 1000zł.

    

   Jeśli za 3 miesiące będzie wyżej to tysiaka wygra Optymistyczny, jeśli niżej to wygra Pesymistyczny. Wygrana będzie zawsze taka sama, bez względu na to jak bardzo WIG20 będzie wyższy lub niższy od kursu wyjścia. Zawarli zatem typowy zakład, jaki każdy z nas w życiu nieraz pewnie zawarł, choćby o wynik meczu czy o pogodę w niedzielę. Ale można też ten sam zakład zawrzeć tak, żeby istotne było odchylenie kursu po 3 miesiącach od kursu wyjścia. A więc koledzy postanowili trochę podrasować swój zakład i ustalili, że za każdy punkt różnicy między kursem 2200, a kursem za 3 miesiące przegrywający zapłaci wygrywającemu 20zł. Jeśli kurs będzie np. 2450, to Pesymistyczny przegrywa i płaci Optymistycznemu 5000zł (250x20zł). Ponieważ jednak koledzy nie do końca sobie ufają, a gra jest o konkretne pieniądze, postanowili się zabezpieczyć przed ewentualnym miganiem się od płacenia drugiej, przegranej strony. Więc każdy z nich zdeponował u ich wspólnego kolegi Sprawiedliwego kwotę, która ma zapewnić wypłatę po ewentualnej wygranej. Czyli po 3 miesiącach Sprawiedliwy wypłaci kwotę wygranej i cały depozyt wygrywającemu i resztę, jeśli zostanie po tym rozliczeniu, zwróci przegrywającemu. I taka jest właśnie idea kontraktów terminowych na giełdzie. Optymistyczny i Pesymistyczny, to inwestorzy zawierający transakcje , którzy muszą wnieść depozyt zabezpieczający i z których jeden wygrywa, drugi przegrywa. Sprawiedliwy to biuro maklerskie/KDPW, gdzie wpłacany jest depozyt zabezpieczający późniejsze wypłaty. Mnożnik 20zł za każdy punkt działa identycznie na GPW. W tej historyjce brakowało tylko prowizji, ale nie wykluczam, że Sprawiedliwy coś sobie potrącił po rozliczeniu zakładu. Można jeszcze dodać, że ponieważ kontrakty na WIG20 na giełdzie są instrumentem bardzo płynnym, to inwestorzy zawierający zakład nie muszą czekać ( i w większości przypadków nie czekają) do wygaśnięcia kontraktu. Mogą dowolnie zamykać pozycje lub otwierać odwrotne nawet kilkakrotnie w ciągu jednej sesji, ponieważ z reguły jest wielu chętnych do zawarcia przeciwnych transakcji. W ten sposób dziennie można zawrzeć dowolna liczbę zakładów i je zakończyć tego samego dnia lub później zamykając pozycję. Można też zawrzeć zakład i poczekać do rozwiązania, czyli wygaśnięcia kontraktu. W obu przypadkach trzeba jednak pamiętać, że kwota depozytu zabezpieczającego jest zmienna i jeśli rynek idzie w przeciwna stronę niż obstawialiśmy, musimy uzupełnić depozyt. Ale oby takich sytuacji było jak najmniej, bo jeśli rynek idzie po naszej myśli, to codziennie będzie wypłata zysku.

 •  

  Jak zasilić rachunek transakcyjny powiązany z eMaklerem?

  • Rachunek transakcyjny można zasilić na 3 sposoby:

   1. Podczas składania zlecenia kupna wybierając opcję „Zasil rachunek transakcyjny” w pierwszym kroku zlecenia
   2. Zlecając przelew własny
   3. Wykorzystując funkcję „Zasilenie rachunku” z poziomu Rachunku transakcyjnego (szczegóły poniżej)

   Dostęp do rachunku transakcyjnego i jego funkcji jest możliwy z opcji Moje Finanse>Inwestycje>Giełda>Dane i Ustawienia>Rachunek transakcyjny.

    

   Rachunek transakcyjny w mBanku

    

   Aby zasilić rachunek transakcyjny należy wybrać opcję Zasilenie rachunku znajdującą się pod numerem rachunku transakcyjnego. Następnie należy wpisać kwotę zasilenia, wybrać Dalej i na kolejne stronie zatwierdzić operację (bez hasła).

    

   Zasilenie rachunku transakcyjnego w mBanku

 •  

  Funkcja "Maksymalna kwota" w rachunku transakcyjnym powiązanym z eMaklerem

  • Funkcja „Maksymalna kwota” ma na celu uniknięcie sytuacji, w której środki ze sprzedaży akcji, anulacji zlecenia kupna, dywidendy pozostają na rachunku transakcyjnym i zasilają depozyt zabezpieczający, jeśli inwestor trzyma niekorzystne dla siebie pozycje na kontraktach terminowych (uzupełnienie depozytu zabezpieczającego odbywa się automatycznie przez pobranie przez DM mBanku środków z rachunku transakcyjnego).

   Maksymalna kwota może być wykorzystywana przez inwestorów w celu uniknięcia strat na kontraktach ponad założoną wcześniej kwotę. Ustawienie odpowiedniej kwoty maksymalnej spowoduje, że środki przekazane z DM mBanku zostaną przelane na rachunek nadrzędny dla rachunku transakcyjnego (eKonto, mKonto, Multikonto) i jeśli podczas próby uzupełnienia depozytu przez DM mBanku okaże się, że środki są niewystarczające, niekorzystne pozycje na kontraktach zostaną zamknięte (w liczbie pozwalającej na uzupełnienie depozytu). Jeśli kwota maksymalna nie zostanie ustawiona, wówczas nie będą realizowane żadne automatyczne przelewy na eKonto.

    

   Przejdź do całego artykułu

 •  

  Powiadomienia o konieczności uzupełnienia depozytu zabezpieczającego

  • Jeśli po rozliczeniu sesji (ok. godziny 20:00-21:00) okaże się, że jest konieczność uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, a na rachunku transakcyjnym nie będzie wystarczających środków do uzupełnienia, klient otrzyma obligatoryjnie komunikat do serwisu transakcyjnego, w którym będzie informacja o kwocie jaką trzeba uzupełnić oraz ostatecznej dacie i godzinie uzupełnienia.

   Klienci którzy ustawią sobie dodatkowo powiadomienie SMS, będą otrzymywać te same informacje na telefon komórkowy. Brak uzupełnienia depozytu w podanym w wiadomości terminie będzie skutkował wystawieniem automatycznie zleceń interwencyjnych zamykających pozycje potrzebne do uzupełnienia depozytu. Zlecenia interwencyjne są wystawiane PKC i nie ma możliwości ich anulowania. Uzupełnienie depozytu odbywa się przez zasilenie rachunku transakcyjnego, z którego DI BRE pobiera środki na depozyt. Sposób powiadamiania o konieczności uzupełnienia depozytu jest prezentowany w „Szczegółach umowy” w polu „Sposób powiadamiania o braku depozytu”.

    

   Ustanowienie maksymalnej kwoty w rachunku transakcyjnym mBanku krok 2

 
Narzędzia

 •  

  Analizy giełdowe

  • Materiały zamieszczone dotyczące analiz giełdowych w mBanku zostały opracowane przez zespół analityków Domu Makleskiego mBanku (mDM). Prosimy o zapoznanie się z wyjaśnieniem użytych terminów i skrótów, które zamieszczone są na końcu każdego dokumentu.

    

   Analiza techniczna

   Analiza wykresów spółek giełdowych za pomocą szeregu wskaźników, średnich, formacji, oscylatorów. Na osi X oznaczany jest czas w wybranym zakresie (tydzień, dzień, godzina minuta itd.), a na osi Y wartość kursu w danym momencie sesji giełdowej. Celem analizy technicznej jest znalezienie sygnału kupna lub sprzedaży wybranego instrumentu finansowego na podstawie danych historycznych. Warto zwrócić uwagę, że nie jest to narzędzie bezbłędnie określające czas i kierunek inwestycji, ale jest pomocne przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

    

   Analiza techniczna dzienna

   Raporty futures

   Analiza fundamentalna

   Szacuje obecną i przyszłą wartość spółki w oparciu o jej dane finansowe biorąc pod uwagę również otoczenie makroekonomiczne w ujęciu branżowym, krajowym , a nawet (w przypadku spółek działających na rynkach zagranicznych) globalnym. W analizie fundamentalnej ważną rolę odgrywa też polityka ekonomiczna (monetarna, fiskalna) mająca wpływ na wyniki spółki. Celem analizy jest określenie faktycznej wartości jednej akcji danej spółki. Warto zauważyć, że często się zdarza, że wycena akcji na giełdzie znacznie różni się od wyceny przeprowadzonej przy pomocy analizy fundamentalnej.

    

   Raporty miesięczne

   Analiza spółek

   Rekomendacje

 •  

  Funkcja Maksymalna kwota w rachunku transakcyjnym powiązanym z eMaklerem - nowy mBank

  • Funkcja „Maksymalna kwota” ma na celu uniknięcie sytuacji, w której środki ze sprzedaży akcji, anulacji zlecenia kupna, dywidendy pozostają na rachunku transakcyjnym i zasilają depozyt zabezpieczający, jeśli inwestor trzyma niekorzystne dla siebie pozycje na kontraktach terminowych (uzupełnienie depozytu zabezpieczającego odbywa się automatycznie przez pobranie przez mDM środków z rachunku transakcyjnego).

   Maksymalna kwota może być wykorzystywana przez inwestorów w celu uniknięcia strat na kontraktach ponad założoną wcześniej kwotę. Ustawienie odpowiedniej kwoty maksymalnej spowoduje, że środki przekazane z mDM zostaną przelane na eKonto i jeśli podczas próby uzupełnienia depozytu przez mDM okaże się, że środki są niewystarczające, niekorzystne pozycje na kontraktach zostaną zamknięte (w liczbie pozwalającej na uzupełnienie depozytu). Jeśli kwota maksymalna nie zostanie ustawiona, wówczas nie będą realizowane żadne automatyczne przelewy na eKonto.

    

   Aby ustanowić maksymalną kwotę na rachunku transakcyjnym należy wybrać funkcję „Maksymalna kwota” znajdującą się oboku numeru rachunku transakcyjnego…

    

   Funkcja maksymalna kwota w rachunku transakcyjnym mBanku

    

   wpisać wartość maksymalnej kwoty i wybrać Dalej

    

   Ustanowienie maksymalnej kwoty w rachunku transakcyjnym mBanku krok 1

    

   a następnie zatwierdzić operację hasłem SMS.

    

   Ustanowienie maksymalnej kwoty w rachunku transakcyjnym mBanku krok 2

    

   Minimalna maksymalna kwota to 0,01 zł. Ustawienie maksymalnej kwoty równej 0zł, oznacza brak maksymalnej kwoty i automatycznie przelewy nie będą wykonywane.

 •  

  Jak stosować „Maksymalna kwotę” na rachunku transakcyjnym powiązanym z eMaklerem?

  • Załóż sobie wartość akceptowanej przez Ciebie kwoty, jaką możesz stracić na aktualnie otwartych pozycjach na kontraktach terminowych. Na przykład 500 zł. Utrzymuj na rachunku transakcyjnym tę kwotę.

   Jeśli spodziewasz się przelewu z mDM np. z rozliczenia należności ze sprzedaży, anulacji zlecenia kupna, zwrotu z przydziału akcji i nie chciałbyś, żeby te środki zostały wykorzystane na uzupełnienie depozytu zabezpieczającego, jeśli rynek pójdzie w kierunku niekorzystnym w stosunku do Twoich pozycji na kontraktach terminowych, ustaw maksymalną kwotę na poziomie nieco niższym niż akceptowana kwota straty, np. 450 zł.

   Jeśli przed rozliczeniem sesji zostaną przelane z mDM na rachunek transakcyjny jakiekolwiek środki, zostaną one automatycznie przelane na eKonto, a na rachunku transakcyjnym pozostanie tylko kwota 500 zł. Jeśli po rozliczenie sesji, okaże się, że musisz uzupełnić depozyt o 350zł, środki te zostaną pobrane przez mDM i pozycje na kontraktach terminowych pozostaną w Twoim portfelu.

   Jeśli jednak po rozliczeniu sesji Twój depozyt będzie wymagał uzupełnienia o 600 zł, wtedy zostaną podjęte następujące kroki:

   1. Z rachunku transakcyjnego zostanie pobrane 500 zł.

   2. Otrzymasz komunikat do serwisu transakcyjnego (a także SMS jeśli masz ustawione powiadomienie SMS) informujący o konieczności uzupełnienia depozytu o 100 zł. Możesz na niego zareagować przelewając do godziny 5:45 następnego dnia 100 zł lub nie wykonując żadnego przelewu.

   3. Jeśli o godzinie 5:45 na rachunku transakcyjnym wciąż będzie za mało środków, zostaną anulowane wszystkie aktywne zlecenia na kontrakty, w celu ewentualnego zwolnienia środków.

   4. Jeśli anulacja nic nie da, zostaną wystawione zlecenia PKC zamykające taką liczbę Twoich pozycji, która umożliwi uzupełnienie depozytu do wymaganego poziomu.

   Decyzja, co zrobić z pozostałymi pozycjami na następnej sesji, należy do Ciebie.

   Pamiętaj!

   Przelew z innego rachunku niż rachunek mDM nie powoduje przelania na eKonto nadwyżki ponad maksymalną kwotę.