Kredyt mEmisja przeznaczony na zakup papierów wartościowych - pytania i odpowiedzi

 •  

  Co to jest kredyt mEmisja?

  • Kredyt mEmisja przeznaczony jest na zakup papierów wartościowych na rynku pierwotnym w ramach subskrypcji lub w trybie oferty sprzedaży w ramach prywatyzacji lub w związku z wprowadzaniem papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym.

   Celem kredytu jest możliwość zastosowania przez klientów eMaklera dźwigni finansowej umożliwiającej nabycie większej liczby papierów wartościowych niż za posiadane środki własne, a w szczególności w ofertach, w których spodziewany jest popyt znacznie przewyższający podaż.

 •  

  Jak skorzystać z mEmisji?

  • Aby korzystać z mEmisji trzeba mieć podpisaną umowę ramową. Dokumenty dotyczące mEmisji klient podpisuje tylko raz. Pozostałe dyspozycje związane z obsługą kredytu wykonywane są przez internet lub za pośrednictwem mLinii przy kazdej następnej ofercie kredytowej, bez konieczności podpisywanie kolejnych umów.

 •  

  Jakie dokumenty są potrzebne do podpisania umowy?

  • Aby podpisać dokumenty należy posiadać ze sobą dowód osobisty.
   Ponadto klient, który podczas składania wniosku wybierze stan cywilny:

   • żonaty/zamężna – podpisuje umowę ramową wraz ze współmałżonkiem, który musi wyrazić zgodę na podpisanie umowy kredytowej. Konieczna jest obecność współmałżonka przy podpisywaniu umowy w CF lub u kuriera,
   • żonaty/zamężna z rozdzielnością majątkową, w separacji, rozwiedziony/rozwiedziona – przed podpisaniem umowy ramowej musi przedstawić pracownikowi CF lub kurierowi dokumentu stwierdzającego rozdzielność majątkową (akt notarialny, postanowienie sądu o rozwodzie) oraz przekazać kopię (niepotwierdzoną) tego dokumentu,
   • kawaler/panna, wdowiec – podpisuje umowę ramową bez dodatkowych warunków.
 •  

  Na jakie akcje będzie udzielany kredyt?

  • mEmisja będzie udzielana na akcje sprzedawane w ofertach publicznych przez eMaklera. Decyzja o kredytowaniu danej oferty jest podejmowana przez mBank na podstawie rekomendacji analityków mDM. Wyniki analizy nie pozwalają na kredytowanie wszystkich ofert publicznych.

 •  

  Co się stanie, jeśli nie zapewnię na eKoncie środków na prowizję?

  • Jeśli podczas uruchamiania kredytu na rachunku eKonto nie będzie wystarczających środków na pokrycie prowizji za podwyższenie kredytu powstanie na eKoncie niedozwolony debet. Kredyt jednak zostanie uruchomiony w pełnej, wnioskowanej wysokości. Prowizja zawsze jest naliczana od kwoty wnioskowanego kredytu po podwyższeniu.

 •  

  Jakiego zabezpieczenia kredytu mEmisja wymaga mBank?

  • Podstawowym zabezpieczeniem spłaty kredytu mEmisja udzielonego na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży są:

   • blokada zakupionych za środki własne i pochodzące z kredytu, w ramach oferty lub ofert publicznych, papierów wartościowych na rachunku papierów wartościowych w DI z możliwością ich sprzedaży przez mBank ( pełnomocnictwo dla mBanku).
   • pełnomocnictwo dla Banku m.in. do odbioru potwierdzenia zakupu papierów wartościowych, składania nieodwołalnej dyspozycji przekazania nadpłaconych środków pieniężnych na spłatę kredytu.
 •  

  Jak złożyć zapis (zlecenie) z wykorzystaniem kredytu mEmisja?

  • Zapis na akcje składa się w internetowym serwisie transakcyjnym w opcji „Oferta publiczna”.
   Na rachunkach, na których został uruchomiony kredyt mEmisja system podczas składania zlecenia zawsze będzie wykorzystywał kredyt w proporcji określonej w warunkach oferty kredytowej bez względu na ilość środków własnych na rachunku eKonto. Na tych rachunkach nie będzie można złożyć zlecenia bez wykorzystania kredytu.

 •  

  W jaki sposób mogę spłacić kredyt mEmisja?

  • Kredyt mEmisja może być spłacony na 5 różnych sposobów:

   • I spłata – automatycznie następnego dnia roboczego po zakończeniu przyjmowania zapisów, w przypadku, kiedy klient nie wykorzystał kredytu w całości lub w ogóle,
   • II spłata – automatycznie najpóźniej następnego dnia roboczego po zwrocie nadpłat z redukcji zapisów,
   • III spłata – w okresie od II spłaty do ostatecznego terminu spłaty kredytu środki ze sprzedaży papierów, na który był zaciągnięty kredyt są przeznaczane automatycznie w całości na spłatę kredytu,
   • IV spłata – w ostatecznym dniu spłaty podwyższonej kwoty kredytu wskazanym przez KKZB w parametrach danej oferty kredytowej, Bank pobierze środki na spłatę pozostałego zadłużenia oraz odsetek z eKonta klienta. Jeśli środki na eKoncie będą niewystarczające na spłatę kredytu w całości, Bank ma prawo sprzedać wybrane papiery wartościowe z rachunku maklerskiego klienta. W pierwszej kolejności będą sprzedawane akcje kupione w danej ofercie publicznej. Jeśli, uzyskane ze sprzedaży wszystkich papierów z rachunku klienta, środki nie spłacą kredytu w całości, Bank podejmie standardowe postępowanie egzekucyjne,
   • opcja „Wcześniejsza spłata”, z której można skorzystać tylko ze środków będących na eKoncie.
 •  

  Czy mogę sprawdzić historię kredytu mEmisja?

  • Historia kredytu mEmisja jest dostępna tylko dla kredytów w statusie „Uruchomiony”. Prezentuje ona:

   • datę operacji,
   • datę księgowania operacji,
   • opis operacji (np. Częściowa spłata kredytu - odsetki),
   • kwota operacji,
   • saldo na kontrakcie kredytowym po operacji.

   Historia kredytu nie jest dostępna w statusach „Oczekujący” i „Zamknięty”.

 •  

  Kiedy można podwyższać kwotę kredytu?

  • Dokładny termin, w którym można podwyższyć kwotę kredytu, jest każdorazowo podawany w szczegółach kredytu dla danej oferty. Regułą jest jednak, że wnioski o podwyższenie kredytu przyjmowane są do godzin popołudniowych dnia poprzedzającego ostatni dzień zapisów na akcje w ofercie publicznej, na które udzielany jest kredyt.

 •  

  Co to jest „lewar”?

  • Lewar to stosunek środków własnych do wysokości kredytu. Jeżeli lewar będzie określony na 1:5 oznacza to, że maksymalny kredyt może wynieść 5-krotność zadeklarowanych środków własnych.

 •  

  Jaka jest prowizja od kredytu mEmisja?

  • Prowizja od kredytu mEmisja jest ustalana indywidualnie dla każdej oferty publicznej. Umowa określa maksymalną prowizję na poziomie 1%. W praktyce jednak wynosi ona, w zależności od kwoty kredytu, od 0,1% do 0,4%.

 •  

  Jak długo trwa aktywacja umowy?

  • Po podpisaniu dokumentów w CF mBanku, aktywacja umowy następuje w ciągu około 3-4 dni roboczych. W przypadku zamówienia dokumentów kurierem, czas ten wydłuża sie do około 1-1,5 tygodnia.

 •  

  Jak podpisać umowę o kredyt mEmisja?

  • Aby podpisać dokumenty niezbędne do aktywacji umowy mEmisja należy złożyć wniosek przez internet lub na mLinii. Dokumenty można podpisać w Centrum Finansowym mBanku lub za pośrednictwem kuriera.

 
BIK

 •  

  Co to jest BIK?

  • Biuro Informacji Kredytowej S.A. gromadzi i udostępnia dane o historii kredytowej konsumentów
   i przedsiębiorców, tzn. informacje o tym, czy rzetelnie spłacają kredyty. Informacje te przekazywane są do BIK przez banki, SKOK-i oraz instytucje finansowe udzielające kredytów konsumenckich poza sektorem bankowym.
   BIK zostało powołane w 1997 r. przez banki oraz Związek Banków Polskich dla potrzeb minimalizowania ryzyka kredytowego, zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony obrotu pieniężnego oraz zapobiegania nadmiernemu zadłużeniu.
   Dzięki zgromadzonym w BIK danym proces przyznawania kredytu może być łatwiejszy i szybszy. Dla osób starających się o kredyt oznacza to oszczędność czasu i możliwość uzyskania korzystniejszych warunków kredytowych.

 •  

  Jakie dane są przekazywane do BIK?

  • Informacje znajdujące się w BIK dotyczą wszystkich rachunków kredytowych, a więc zarówno tych obsługiwanych prawidłowo, jak i tych, które są lub były spłacane nieterminowo. Innymi słowy: BIK przetwarza wszystkie informacje przekazane przez banki, SKOK-i lub instytucje finansowe udzielające kredytów poza sektorem bankowym – zarówno pozytywne (kredyty spłacane terminowo), jak i negatywne (kredyty spłacane z opóźnieniem).
   W informacjach przekazywanych do BIK znajdują się dane osobowe klienta oraz szczegóły dotyczące jego kredytów, m.in. data ich udzielenia, rodzaj kredytu (np. hipoteczny), liczba i wysokość rat, waluta oraz terminowość spłat. Ponad 90% informacji zgromadzonych w BIK  dane pozytywne.
   Zobowiązania gromadzone w BIK dotyczą przede wszystkim: kredytów na zakup towarów, usług i papierów wartościowych, kredytów niecelowych i studenckich, kredytów mieszkaniowych i pracowniczych, a także kredytów odnawialnych, karty detalicznej, karty kredytowej, karty debetowej oraz limitu debetowego w ROR, jak również kredytów poręczonych.

 •  

  Kiedy dane trafiają do BIK?

  • Mechanizm jest prosty. Od momentu złożenia przez klienta wniosku kredytowego, a następnie przyznania mu kredytu, do BIK regularnie (przynajmniej raz w miesiącu, przez cały okres trwania zobowiązania) przesyłane są informacje o tym, jak klient reguluje swoje zobowiązania.

 •  

  Jak długo BIK przetwarza uzyskane informacje?

  • Jeśli zobowiązanie było spłacane terminowo - dane przetwarzane są w BIK od chwili ich przekazania, aż do całkowitej spłaty kredytu. Aby po tym okresie mogły być przetwarzane i poświadczać rzetelność finansową konieczne jest wyrażenie zgody. Dzięki temu będą mogły być wykorzystywane w sytuacji ubiegania się klienta o kolejny kredyt. Dane będą przetwarzane przez okres wskazany we wspomnianej zgodzie oraz mogą być przetwarzane również bez zgody klienta przez okres 5-letni, jednakże tylko i wyłącznie, jeśli spełnione są łącznie następujące warunki:

   • nie regulowano zobowiązania lub dopuszczono się zwłoki powyżej 60 dni,
   • upłynęło kolejnych 30 dni od momentu poinformowania klienta przez kredytodawcę o zamiarze przetwarzania danych klienta bez jego zgody.

   Dodatkowo, na mocy ustawy Prawo Bankowe, dane dotyczące zobowiązań wszystkich klientów mogą być przetwarzane w BIK przez okres 12 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania, dla celów związanych ze stosowaniem przez banki metod statystycznych. Przetwarzanie danych w tym celu nie wymaga zgód klientów.

 •  

  Jak można sprawdzać informacje na swój temat z BIK?

  • Informacje na temat swojej historii kredytowej klient może szybko sprawdzić on line na www.bik.pl. Na stronie BIK dostępne są pakiety, które umożliwiają m.in. bieżące monitorowanie własnych i poręczonych kredytów, sprawdzenie oceny punktowej, jak również ochronę przed wyłudzeniem kredytu.

 •  

  Czym jest historia kredytowa?

  • Historia kredytowa to "finansowy autoportret" – obraz tego, jak solidnie dana osoba reguluje swoje zobowiązania. Składają się na nią, przekazywane do BIK przez banki lub SKOK-i oraz instytucje finansowe udzielające kredytów poza sektorem bankowym, informacje na temat kredytów danego klienta (także jeśli występował on w roli poręczyciela), pożyczek, korzystania z kart kredytowych/debetowych oraz limitu debetowego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym.

 •  

  Dlaczego warto budować pozytywną historię kredytową?

  • Mając pozytywną historię kredytową, klient jest dla instytucji finansowych wiarygodnym klientem. To ważne. Dzięki temu może bowiem szybciej uzyskać kredyt lub negocjować obniżenie związanych z nim opłat czy prowizji. Informacja o tym, że klient nie spłaca swych zobowiązań w terminie odbija się na jego wiarygodności. To może skutkować podwyższeniem ostatecznych kosztów kredytu lub wręcz uniemożliwić jego otrzymanie. Najkorzystniejsze dla wizerunku finansowego klientów jest terminowe regulowanie wszystkich kredytów, co jest równoznaczne z pozytywną historią kredytową w BIK.