Rynek NewConnect - pytania i odpowiedzi

 •  

  NewConnect - Dla kogo?

  • NewConnect jest rynkiem dla spółek:

   • o dużej dynamice wzrostu
   • o historii nie dłuższej niż 3-4 lata lub dopiero powstających, które budują swoją "historię"
   • o przewidywanej kapitalizacji do ok. 20 mln zł
   • poszukujących kapitału rzędu od kilkuset tysięcy do kilkunastu milionów złotych
   • reprezentujących sektory innowacyjne, oparte przede wszystkim na aktywach niematerialnych (np. IT, media elektroniczne, telekomunikacja, biotechnologie, ochrona środowiska, energia alternatywna, nowoczesne usługi)
   • z wizją i prawdopodobieństwem debiutu na rynku giełdowym w nieodległej przyszłości
 •  

  NewConnect - Co to jest?

   • nowoczesny rynek finansujący dynamiczne przedsiębiorstwa
   • niewielkie wymogi formalne (dopuszczeniowe oraz informacyjne)
   • niskie koszty debiutu i notowań
   • promocja i rozpoznawalność firmy

    

 •  

  NewConnect - Ryzyko Inwestycyjne

  • Inwestorzy angażujący się na rynku NewConnect muszą mieć świadomość, że wyższy potencjał wzrostu notowanych tu spółek oznaczać będzie jednocześnie podwyższone ryzyko inwestycyjne. Ta cecha rynku wynika ze specyficznego profilu rynku, grupującego spółki o krótkiej historii, działające w najbardziej zmiennym i konkurencyjnym segmencie gospodarki, jakim są m.in. nowe technologie.

 •  

  Zasady obrotu na NewConnect

  • Platformą transakcyjną dla Nowego Rynku będzie sprawdzony system WARSET. Wszystkie akcje notowane będą w systemie ciągłym z podwójnym fixingiem (na otwarcie i na zamknięcie sesji). Spółka może wybrać jeden z dwóch systemów: kierowany zleceniami
   (z udziałem Animatora Rynku) i kierowany cenami (z udziałem Market Makera). Początkowo jednak nie będzie spółek, dla których będzie obowiązywał system obrotu kierowany cenami.

   Sesja będzie trwała od godz. 10.00 do 14.30 - w przypadku systemu kierowanego zleceniami i od godz. 10.00 do 14.00 - w przypadku systemu kierowanego cenami. Takie same jak na rynku regulowanym będą rodzaje zleceń i priorytety ich realizacji. Kurs notowanych instrumentów będzie wyznaczany z dokładnością do jednego grosza, niezależnie od ich ceny.

 •  

  Obowiązki informacyjne spółek

  • Obowiązki informacyjne spółek notowanych na NewConnect zostały znacząco zredukowane. W porównaniu z rynkiem regulowanym, NewConnect to:

   • brak przymusu składania raportów kwartalnych
   • możliwość złożenia raportu półrocznego bez audytu, z uwzględnieniem jedynie wybranych informacji
   • swoboda wyboru standardów rachunkowości (spośród standardów uznawanych w skali międzynarodowej bądź standardów właściwych dla siedziby spółki)


   Obowiązkowe pozostają:

   • raporty bieżące (jednakże w węższym zakresie)
   • zaudytowane raporty roczne
   • przestrzeganie zasad corporate governance, ale z uwzględnieniem specyfiki notowanych podmiotów.
 •  

  Różnice i podobieństwa rynku regulowanego GPW i rynku NewConnect

  • Rynek regulowany NewConnect
   Różnice
   Wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji obsługiwane przez GPW Brak instytucji wezwania w przypadku akcji notowanych wyłącznie na NewConnect
   System notowań ciągłych
   Krok notowań zależny od przedziału cenowego akcji Krok notowań wynosi 0,01 zł niezależnie od ceny akcji
   Widełki 10% od kursu odniesienia z możliwością rozszerzenia do 21% Widełki 20% od kursu odniesienia z możliwością rozszerzenia do 44%
   Widełki dynamiczne Brak widełek dynamicznych
   Brak obowiązkowego animatora rynku Obowiązkowy animator rynku
   System notowań jednolitych
   Krok notowań zależny od przedziału cenowego akcji Krok notowań wynosi 0,01 zł niezależnie od ceny akcji
   Widełki 10% od kursu odniesienia z możliwością rozszerzenia do 21% Widełki 20% od kursu odniesienia z możliwością rozszerzenia
   Podobieństwa
   W pierwszym dniu notowania instrumentu brak zleceń PKC.
   W pierwszy dni notowania instrumentu możliwość złożenia zlecenia z datą ważności tylko na jedną sesję.
   Zasady postępowania Giełdy w przypadku dywidendy, splitu, praw poboru są takie same dla obu rynków.
   Termin rozliczenia D+3.
   Harmonogram sesji