•  

  Słownik pojęć eMakler

  • Akcja - papier wartościowy, stwierdzający udział jego właściciela w kapitale akcyjnym spółki akcyjnej, a także dający prawa majątkowe (dywidenda, udział w majątku spółki po jej likwidacji) i korporacyjne (prawo do głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, prawo poboru).

   Analiza fundamentalna - metoda wyceny papieru wartościowego biorąca pod uwagę głównie analizę danych księgowych (bilans, rachunek wyników, rachunek przepływów gotówki) oraz możliwości rozwoju danej branży.

   Analiza techniczna - metoda określenia ruchu kursu papieru wartościowego w przyszłości na podstawie wykresu obrazującego dotychczasowe jego zachowanie, wykorzystująca w tym celu wiele wskaźników analizy technicznej.

   Analiza portfelowa - metoda zarządzania własnymi pieniędzmi. Polega na odpowiednim doborze rodzaju inwestycji w zależności od oczekiwanego zysku, zwracając uwagę na ograniczenie strat.

   Akcjonariusz - właściciel akcji.

   Animator rynku - członek giełdy lub inna instytucja finansowa, zobowiązująca się w umowie z giełdą do zgłaszania ofert kupna i sprzedaży danego papieru wartościowego na własny rachunek, na zasadach określony przez zarząd giełdy.

   Animator emitenta - członek giełdy lub inna instytucja finansowa, zobowiązująca się w umowie z emitentem do podtrzymywania płynności danego papieru wartościowego w obrocie giełdowym.

   Asymilacja - połączenie dwóch serii tego samego papieru wartościowego.

   Arkusz zleceń - skumulowane zestawienie wszystkich zleceń kupna i sprzedaży na dany papier wartościowy przekazanych do systemu giełdowego w danym momencie, ułożone w odpowiednim porządku.

   bd (bez prawa do dywidendy) - informacja podawana obok kursu giełdowego danej spółki, podawana następnego dnia po ostatnim dniu uprawniającym do nabycia akcji z prawem do dywidendy oznaczająca, że obecni nabywcy akcji nie otrzymają już dywidendy za ostatni rok obrachunkowy.

   bp (bez prawa poboru) - informacja podawana obok kursu giełdowego danej spółki, podawana następnego dnia po ostatnim dniu uprawniającym do nabycia akcji z prawem do poboru oznaczająca, że obecni nabywcy akcji nie otrzymają już prawa poboru nowych akcji.

   Biuro maklerskie - przedsiębiorstwo prowadzące działalność maklerską na podstawie zgody wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.

   Bessa - długotrwała tendencja spadkowa na rynku kapitałowym.

   Blue chips - spółki o silnych podstawach fundamentalnych, charakteryzujące się stosunkowo niewielkimi zmianami cen i dużą płynnością.

   Bon skarbowy – papier wartościowy o niskim ryzyku inwestycyjnym, emitowany przez Skarb Państwa w celu uzyskania krótkoterminowego kredytu (8, 13, 26, 39, 52 tygodnie) na pokrycie bieżących wydatków.

   Book building ( księga popytu )- proces wspomagający ustalanie ceny emisyjnej papieru wartościowego przeprowadzany przez spółkę wśród przyszłych, potencjalnych akcjonariuszy dzięki, któremu spółka poznaje skalę zainteresowania jej akcjami.

   Certyfikat inwestycyjny - papier wartościowy na okaziciela, emitowany przez fundusze inwestycyjne typu zamkniętego. W przeciwieństwie do jednostek uczestnictwa funduszy otwartych, certyfikat inwestycyjny może być przedmiotem obrotu giełdowego. Fundusz inwestycyjny zamknięty nie dokonuje umorzeń na wzór funduszy otwartych. Giełda jednak nie jest jedynym miejscem, gdzie może dojść do wymiany certyfikatów pomiędzy uczestnikami funduszu. Taką operację można wykonać sporządzając umowę cywilno-prawną sprzedaży.

   Ceduła giełdowa - oficjalny biuletyn Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Umieszczane są tam bieżące informacje na temat kursów spółek notowanych na GPW i indeksów, aktualna statystyka sesji, transakcje pakietowe, objaśnienia skrótów występujących w tabeli notowań, podstawowe wskaźniki spółek giełdowych.

   Członek giełdy - podmiot prowadzący działalność maklerską, będący akcjonariuszem giełdy i dopuszczony do działania na giełdzie, a w szczególności do zawierania transakcji giełdowych.

   Cena emisyjna - cena akcji spółki obowiązująca w ofercie publicznej na rynku pierwotnym.

   Cena rozliczeniowa - wartość papieru wartościowego, według której rozliczane są transakcje giełdowe. Dla obligacji jest to kurs zawsze wyrażony w procentach pomnożony przez cenę nominalną powiększony o odsetki na dany dzień rozliczeniowy. Dla akcji, praw poboru i jednostek indeksowych jest to po prostu kurs giełdowy.

   CeTO - Centralna Tabela Ofert. Jest to instytucja prowadząca regulowany (podlegający nadzorowi KPWiG) pozagiełdowy rynek papierów wartościowych, posiadająca także możliwości organizowania elektronicznego obrotu na nieregulowanym rynku, tzn. takim który nie podlega nadzorowi KPWiG.

   Derywaty - patrz "Instrumenty pochodne".

   Dom inwestycyjny - patrz "Biuro maklerskie".

   Dom maklerski - patrz "Biuro maklerskie".

   Dopuszczenie do obrotu giełdowego - zgoda Rady Giełdy na obrót papieru wartościowego na GPW.

   Dywidenda - część zysku spółki wypracowanego w roku bilansowym przeznaczana przez zarząd spółki dla akcjonariuszy. Uchwałę zarządu w sprawie dywidendy zatwierdza Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki.

   Dematerializacja - proces zamiany formy papieru wartościowego z materialnej, w postaci zapisu na papierze, na niematerialną - w postaci zapisu elektronicznego w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA.

   Dogrywka - faza sesji giełdowej w notowaniach ciągłych i jednolitych. W notowaniach ciągłych dogrywka odbywa się w godzinach 16.20 - 16.30 i można na niej zawierać transakcje po kursie określonym na fixingu na zamknięcie. W notowaniach jednolitych dogrywka odbywa się w godzinach 11.15-11.45, dla pierwszego fixingu, i 15.00-15.30 dla drugiego fixingu, i można na nią składać zlecenia i zawierać transakcje po cenie ustalonej na każdym z fixingów.

   Day trading - metoda inwestowania krótkoterminowego, polegająca na zamykaniu pozycji otwartych tego samego dnia.

   dw (do wymiany)- informacja podawana obok kursu giełdowego dla danego papieru wartościowego oznaczająca, że w najbliższym czasie zostanie dokonana jego wymiana (podział).

   Dywersyfikacja - inwestowanie w różnego rodzaju instrumenty finansowe w celu ograniczenia ryzyka strat spowodowanych nietrafioną lokata.

   Emitent - podmiot wystawiający papier wartościowy w swoim imieniu. W przypadku akcji emitentem jest spółka akcyjna. W przypadku obligacji skarbowych emitentem jest Skarb Państwa. Obligacje inne niż skarbowe mogą być emitowane przez przedsiębiorstwa (obligacje korporacyjne) lub gminy (obligacje komunalne). Emitentem dla warrantów może być biuro maklerskie czy bank.

   Emisja akcji - proces sprzedaży i wprowadzania na rynek nowych akcji przeprowadzany przez spółkę.

   Fixing - faza sesji w systemie kursu jednolitego i w systemie notowań ciągłych, w której jest ustalany kurs. W systemie kursu jednolitego odbywa się to dwa razy dziennie o godz. 11.15 i 15.00, a w systemie notowań ciągłych występują: fixing na otwarcie (ustalany jest wtedy kurs otwarcia) o godz. 9.00, na rynku instrumentów pochodnych, i o godz. 10.00, na rynku kasowym, oraz fixing na zamknięcie (ustalany jest kurs zamknięcia) o godz. 16.00 zarówno dla instrumentów pochodnych, jak i rynku kasowego.

   Futures - patrz „ Kontrakty terminowe”.

   GPW - Giełda Papierów Wartościowych S.A., instytucja zajmująca się organizowaniem regulowanego obrotu papierami wartościowymi.

   Hossa - długotrwała tendencja wzrostowa na rynku kapitałowym.

   Indeks giełdowy - miernik zmian cen papierów wartościowych, obejmujacy wszystkie papiery wartościowe danego typu lub ich wybrana opcję.

   Interwencja - faza sesji w systemie kursu jednolitego, odbywająca się w godz. 11.00-11.15 dla pierwszego i 14.45-15.00 dla drugiego fixingu. Polega ona na modyfikowaniu przez animatorów rynku wcześniej złożonych zleceń własnych w celu zwiększenia płynności danego papieru i zmniejszenia nierównowagi na rynku. Jeśli na danym papierze nie ma animatora rynku, wtedy wszyscy członkowie giełdy mogą modyfikować własne zlecenia. W takim przypadku można tylko zwiększać wolumen zlecenia, w zleceniach kupna można tylko zwiększać limit, a w zleceniach sprzedaży limit może być tylko mniejszy. Zarząd giełdy może zrezygnować z przeprowadzania fazy interwencji.

   Instrument bazowy - instrument finansowy, na który wystawiony jest instrument pochodny.

   Instrument pochodny - instrument finansowy, którego wartość zależy od ceny innego instrumentu finansowego, zwanego instrumentem bazowym. Na giełdzie warszawskiej instrumentami pochodnymi są: kontrakty terminowe, opcje, warranty, jednostki indeksowe.

   Jednostka indeksowa - papier wartościowy, którego wartość zależy od wartości indeksu będącego instrumentem bazowym dla danej jednostki indeksowej. Ten instrument pochodny umożliwia zakup składu portfela indeksu giełdowego bez konieczności kupowania wszystkich akcji do niego wchodzących. Na giełdzie warszawskiej notowana jest jednostka indeksowa na WIG20.

   Jednostka transakcyjna - minimalna liczba papierów wartościowych mogąca być przedmiotem transakcji giełdowych.

   Karta umowy - dowód zawarcia transakcji giełdowej i podstawa jej rozliczenia.

   Kapitalizacja rynkowa spółki - to iloczyn: kurs giełdowy x liczba akcji .

   KDPW – Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., instytucja organizująca, prowadząca i nadzorująca system, który zapewnia prowadzenie depozytu papierów wartościowych, rozliczanie transakcji zawieranych w obrocie papierami wartościowymi i realizację zobowiązań emitentów wobec właścicieli papierów wartościowych.

   KNF - Komisja Nadzoru Finansowego, organ sprawujący nadzór m.in. nad rynkiem instrumentów finansowych dopuszczonych do publicznego obrotu lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do publicznego obrotu. Prowadzi także nadzór nad giełdami towarowymi.

   Kontrakty terminowe (futures) - papier wartościowy, którego cena jest zależna od kursu instrumentu bazowego przypisanego danemu kontraktowi. Jest to umowa, w której sprzedający zobowiązuje się sprzedać określony instrument bazowy za ściśle określoną cenę w ściśle określonym terminie, a kupujący zobowiązuje się kupić ten instrument za tę samą cenę, w tym samym terminie. W praktyce na GPW spełnienie zobowiązań obu stron wykonywane jest za pomocą rozliczenia pieniężnego.

   Krótka sprzedaż - operacja sprzedaży papierów wartościowych przez inwestora, który faktycznie ich nie posiada. Krótką sprzedaż realizuje pożyczając papiery wartościowe przed sprzedażą i odkupując je przed ich zwrotem.

   Księga akcyjna - rejestr prowadzony przez zarząd spółki akcyjnej, do którego wpisywani są właściciele akcji imiennych. Każdy akcjonariusz spółki ma prawo przeglądać księgę akcyjną.

   Kurs jednolity - kurs giełdowy ogłaszany dwa razy dziennie o godz. 11.15 i 15.00 dla spółek notowanych systemie kursu jednolitego. Jest to kurs, po jakim są zawierane transakcje na tych spółkach.

   Kurs nietransakcyjny - kurs ogłaszany przez przewodniczącego sesji, kończący notowanie papieru wartościowego. W notowaniach jednolitych może on być ogłoszony, jeśli kurs określony zgodnie z regulaminem giełdy wykracza poza ograniczenia wahań kursu (widełki) i jest równy górnemu ograniczeniu wahań (w przypadku przewagi zleceń kupna) lub dolnemu ograniczeniu (w przypadku przewagi zleceń sprzedaży). W notowaniach ciągłych może on zostać ogłoszony na otwarciu bądź na zamknięciu – zasady analogiczne do notowań jednolitych oraz w trakcie notowań, jeśli przewodniczący sesji uzna, że w wyniku równoważenia rynku nie jest możliwe określenie kursu zgodnego z regulaminem giełdy – wtedy również kurs ten zamyka notowania.

   Kurs odniesienia - kurs, względem którego wyznaczane jest maksymalne odchylenie kursu. W notowaniach jednolitych kursem odniesienia jest ostatni kurs jednolity danego papieru. W notowaniach ciągłych kurs wyznaczony w trakcie fixingu na otwarcie lub w trakcie równoważenia na otwarciu, staje się kursem odniesienia. W przypadku instrumentów, dla których w trakcie fixingu na otwarcie nie został wyznaczony kurs otwarcia, kursem odniesienia jest kurs zamknięcia z poprzedniej sesji.

   Kurs otwarcia/ zamknięcia - jest to kurs, po jakim zawierane są transakcje na otwarcie/ zamknięcie notowań ciągłych. Jest on określany zgodnie z trzema zasadami:

   • maksymalizacja wolumenu obrotu
   • minimalizacja różnicy między liczbą papierów wartościowych w zleceniach sprzedaży i zleceniach kupna możliwych do zrealizowania po określonym kursie
   • minimalizacja różnicy między kursem określanym, a kursem odniesienia

   W przypadku, gdy najwyższy limit ceny w zleceniach kupna jest niższy od najniższego limitu ceny w zleceniach sprzedaży lub występują tylko zlecenia kupna, lub tylko sprzedaży albo nie ma zleceń, za kurs otwarcia przyjmuje się kurs pierwszej transakcji zawartej na sesji, a za kurs zamknięcia kurs ostatniej transakcji na sesji. Kursu otwarcia/ zamknięcia nie określa się, jeśli na sesji nie zawarto żadnej transakcji.

   Limit ceny - w zleceniach kupna jest to najwyższa cena, jaką gotowy jest zapłacić inwestor za dany papier wartościowy, a w zleceniach sprzedaży jest to najniższa cena za jaką inwestor jest gotów sprzedać papier wartościowy.

   Limit aktywacji - jest to dodatkowy warunek określany opcjonalnie przez inwestora w zleceniu. Zlecenie z limitem aktywacji ujawnia się w systemie giełdowym kiedy TKO (teoretyczny kurs otwarcia) lub kurs ostatniej transakcji osiągnął poziom określony limitem aktywacji. Limit aktywacji w zleceniu kupna musi być równy lub niższy od limitu zlecenia, a także wyższy od kursu ostatniej transakcji na danym papierze. Limit aktywacji w zleceniu sprzedaży musi równy lub wyższy od limitu zlecenia i niższy od kursu ostatniej transakcji.

   Memorandum informacyjne - dokument wydawany przez emitenta papierów wartościowych, zawierający podstawowe informacje na jego temat i papierów przez niego emitowanych. Jest ono wymagane przez KPWiG dla papierów wartościowych mających być w obrocie wyłącznie pozagiełdowym.

   MIDWIG - indeks giełdowy odzwierciedlający kursy maksymalnie 40 średnich spółek giełdowych.

   Notowania jednolite - notowania, w trakcie których ogłaszany jest tylko jeden kurs dla danego papieru wartościowego.

   Notowania ciągłe - notowania, w trakcie których kurs papieru wartościowego może się zmieniać ciągle.

   NFI - Narodowy Fundusz Inwestycyjny, spółka powołana w ramach Programu Powszechnej Prywatyzacji, do której wniesiono akcje prywatyzowanych przedsiębiorstw.

   NIF - indeks obrazujący sytuację na rynku Narodowych Funduszy Inwestycyjnych.

   Obrót publiczny - proponowanie nabycia lub nabywanie emitowanych w serii papierów wartościowych, przy wykorzystaniu środków masowego przekazu albo w inny sposób, jeżeli propozycja skierowana jest do więcej niż 300 osób albo do nieoznaczonego adresata.

   Opcja - prawo do nabycia lub sprzedaży instrumentu bazowego po z góry określonej cenie (kurs wykonania). Nabywca opcji nie składa depozytu zabezpieczającego, a więc jego ryzyko jest ograniczone do ceny rynkowej opcji. Instrumentem bazowym dla opcji na warszawskiej giełdzie jest indeks WIG20.

   Obligacja - papier wartościowy potwierdzający dług emitenta obligacji względem właściciela obligacji. Emitent zobowiązuje się do zapłacenia właścicielowi określonego świadczenia (kwota długu powiększona o odsetki) w określonym terminie. Z reguły wypłaty odsetek są też realizowane w równych odstępach w czasie kredytowania.

   Obrót giełdowy - transakcji kupna i sprzedaży papierów wartościowych zawierane na giełdzie.

   Obrót pierwotny - oferowanie i sprzedaż papierów wartościowych nowej emisji oraz nabywanie tych papierów.

   Obrót wtórny - kupno i sprzedaż papierów wartościowych pomiędzy różnymi podmiotami, z których żaden nie jest emitentem lub nie występuje jako emitent tych papierów.

   Oferujący - biuro maklerskie pośredniczące w uzyskaniu zgody na wprowadzenie papieru wartościowego do obrotu publicznego i organizujące ofertę publiczną.

   Podział akcji - wymiana wszystkich akcji danej spółki na proporcjonalnie większą liczbę akcji, których wartość nominalna zostaje w takich samych proporcjach zmniejszona. Przykład: jeśli przed wymianą kapitał akcyjny spółki dzielił się na 10 mln akcji o wartości nominalnej 20 zł każda, to po wymianie w proporcjach 1:2 będzie się dzielił na 20 mln akcji o wartości nominalnej 10 zł każda. Proporcje te dotyczą również kursu odniesienia dla notowań giełdowych na następnej sesji po wymianie.

   Prospekt emisyjny - dokument sporządzany przez emitenta, zawierający szczegółowe informacje na jego temat oraz na temat papierów wartościowych wprowadzanych przez niego do obrotu publicznego. Prospekt jest wymagany w stosunku do spółek wprowadzających swoje papiery wartościowe na GPW.

   Papier wartościowy - dokument stwierdzający, że jego właścicielowi przysługują określone prawa majątkowe.

   Prawo Do Akcji (PDA) - instrument finansowy umożliwiający nabywcom akcji nowych emisji odsprzedanie tychże przed wprowadzeniem ich do obrotu giełdowego.

   Prawo do Dywidendy ( PdD ) - instrument finansowy, posiadanie którego zapewnia wypłatę dywidendy. Aby nabyć Prawa do Dywidendy należy kupić akcje najpóźniej na trzy dni sesyjne przed dniem ustalenia Praw do Dywidendy ze względu na cykl rozliczeniowy.

   Prawo Poboru (PP) - instrument finansowy dający jego posiadaczowi możliwość zakupu akcji nowej emisji spółki bez ograniczeń ilościowych w zależności od liczby posiadanych praw poboru. Np. za 5 praw poboru można kupić 1 akcję nowej emisji.

   PKC (po każdej cenie) - określenie limitu ceny w zleceniu, oznaczające chęć zawarcia transakcji niezależnie od ceny rynkowej papieru wartościowego.

   Prawo majątkowe - prawo przysługujące właścicielowi akcji: prawo do dywidendy i prawo do udziału w majątku firmy po jej likwidacji.

   Prawo korporacyjne - prawo przysługujące właścicielowi akcji: prawo poboru i prawo do czynnego udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

   Parkiet - wyodrębnione w siedzibie giełdy miejsce gdzie zawierane są transakcje.

   Przed otwarciem - faza sesji zarówno w systemie kursu jednolitego jak i notowań ciągłych w trakcie, której nie są zawierane transakcje, a jedynie przyjmowane zlecenia i publikowany teoretyczny kurs otwarcia.

   Pw ( po wymianie ) - informacja podawana obok kursu giełdowego dla danego papieru wartościowego oznaczająca, że dokonana została jego wymiana (podział).

   Rozliczenie transakcji - uregulowanie należności w papierach wartościowych i pieniądzach, wynikające z zawarcia transakcji.

   Rynek NFI - segment rynku giełdowego, na którym są notowane akcje NFI.

   Rynek podstawowy - jeden z segmentów rynku giełdowego, na którym notowane są spółki charakteryzujące się odpowiednio wysoką płynnością i kapitalizacją, które złożyły stosowny wniosek do zarządu giełdy i zostały dopuszczone do publicznego obrotu.

   Rynek równoległy - jeden z segmentów rynku giełdowego, na którym są notowane spółki niespełniające wymogów stawianym spółkom z rynku podstawowego, dopuszczone do obrotu publicznego.

   Rynek wolny - segment rynku giełdowego przeznaczony dla spółek niespełniających warunków dopuszczenia zarówno do rynku równoległego jak i podstawowego.

   Rynek pierwotny - część rynku kapitałowego, na którym odbywa się obrót pierwotny.

   Rynek wtórny - część rynku kapitałowego, na którym odbywa się obrót wtórny.

   Rada Giełdy - rada nadzorcza GPW S.A., która oprócz zadań określonych w kodeksie handlowym wykonuje funkcje zapisane w Regulaminie giełdy m.in. dopuszczanie papierów wartościowych do obrotu giełdowego i domów maklerskich do działania na giełdzie.

   Rynek kapitałowy - rynek, na którym odbywa się obrót instrumentami finansowymi.

   Rynek zleceń rozbieżnych - taki układ w arkuszu zleceń maklerskich, w którym najwyższy limit w zleceniach kupna jest niższy od najniższego limitu w zleceniach sprzedaży.

   Rachunek inwestycyjny - rachunek otwierany w biurze maklerskim, służący do zawierania transakcji na GPW. Składa się on z reguły z rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego.

   Spółka publiczna - spółka akcyjna dopuszczona uchwałą Komisji Papierów Wartościowych i Giełd do obrotu publicznego.

   Sponsor emisji - instytucja finansowa prowadząca rejestr osób, które nabyły papiery wartościowe na okaziciela lub imienne w obrocie pierwotnym lub w ramach pierwszej oferty publicznej.

   Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego - akt wykonawczy dla regulacji zawartych Regulaminie Giełdy.

   Split - patrz "Podział akcji".

   Spółka giełdowa - spółka akcyjna notowana na giełdzie papierów wartościowych.

   Sesja giełdowa - określony przedział czasu, w którym zawierane są transakcje na giełdzie.

   Sąd giełdowy - stały sąd polubowny powołany do rozstrzygania sporów pomiędzy uczestnikami transakcji giełdowych oraz pomiędzy giełdą, a jej akcjonariuszami.

   SiTech - segment innowacyjnych technologii, w skład którego wchodzą spółki „nowej ekonomii”.

   TKO - teoretyczny kurs otwarcia. Kurs ustalany na podstawie złożonych zleceń prezentowany przed ogłoszeniem kursu z fixingu na otwarcie, na zamknięcie i z notowań jednolitych.

   Transakcja pakietowa - transakcja giełdowa przeprowadzana poza sesją, której m.in. minimalną wielkość i odchylenie od ceny rynkowej określa Regulamin Giełdy.

   T+1 - określenie terminu rozliczenia transakcji giełdowej w KDPW oznaczające następny dzień rozliczeniowy.

   T+2 - określenie terminu rozliczenia transakcji giełdowej w KDPW oznaczające dwa dni rozliczeniowe po dniu transakcji.

   T+3 - określenie terminu rozliczenia transakcji giełdowej w KDPW oznaczające trzy dni rozliczeniowe po dniu transakcji.

   TechWIG - indeks cenowy obejmujący spółki zakwalifikowane do Segmentu Innowacyjnych Technologii (SiTech).

   Termin wykupu - data wypłaty należności, najczęściej z tytułu posiadania obligacji, wraz z odsetkami, określona przez emitenta.

   WZA - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki zwoływane przynajmniej raz w roku, najwyższy organ władzy w spółce.

   Wolumen obrotów - liczba papierów wartościowych jaka została kupiona lub sprzedana w trakcie sesji giełdowej.

   Warrant - instrument finansowy, którego wartość jest zależna od instrumentu bazowego. Emitent warrantu zobowiązuje się do bezwarunkowego wypłacenia kwoty rozliczeniowej właścicielowi warrantu, a nabywca ma jedynie prawo (nie obowiązek) do realizacji warunków warrantu. Wyróżniane są warranty amerykańskie ( może zostać wykonany każdym czasie przed terminem wygaśnięcia ) i europejskie ( może zostać wykonany tylko w dniu wygaśnięcia ). Instrumentami bazowymi dla notowanych na naszej giełdzie są : indeksy, bony skarbowe, akcje, kontrakty terminowe.

   Widełki - potoczna nazwa dolnego i górnego ograniczenia wahań kursu.

   WIG - Warszawski Indeks Giełdowy, podstawowy indeks na warszawskiej giełdzie, w skład którego wchodzą spółki z rynku podstawowego. Jest to indeks typu dochodowego, tzn. uwzględnia dywidendy i prawa poboru. Celem indeksu jest syntetyczne pokazanie ogólnej tendencji na giełdzie.

   WIG20 - jeden z indeksów na warszawskiej giełdzie obejmujący akcje 20 spółek o największej kapitalizacji, aktualizowany raz w kwartale.

   WIRR - Warszawski Indeks Rynku Równoległego, indeks obrazujący sytuację na rynku równoległym warszawskiej giełdy.

   WIBOR – Warsaw Interbank Offered Rate, stopa procentowa po jakiej banki są skłonne udzielić pożyczek innym bankom.

   WIG sektorowe - indeksy na giełdzie warszawskiej oparte na notowaniach spółek z poszczególnych branż.

   Warset - system obsługujący transakcje giełdowe na GPW S.A.

   Wartość obrotów - liczba kupionych i sprzedanych papierów wartościowych pomnożona przez kurs, po jakim zostały zawarte te transakcje. Innymi słowy jest to podwojony iloczyn wolumenu obrotów i kursu transakcji.

   Wartość księgowa - wartość przedsiębiorstwa liczona jako suma aktywów pomniejszona o zobowiązania.

   Wymiana akcji - wymiana wszystkich akcji danej spółki na proporcjonalnie większą liczbę akcji, których wartość nominalna zostaje w takich samych proporcjach zmniejszona, lub zmniejszenie liczby akcji z jednoczesnym zwiększeniem wartości nominalnej.

   Zawieszenie notowania - tymczasowe zaprzestanie ustalania ceny na dany papier wartościowy danego emitenta na określony czas, na jego wniosek lub ze względu na interes lub bezpieczeństwo uczestników obrotu.

   zd ( z prawem do dywidendy ) - informacja podawana obok kursu giełdowego dla danej akcji oznaczająca, że akcje są notowane z prawem do dywidendy.

   Zlecenie maklerskie - zlecenie wystawione przez członka giełdy na podstawie zlecenia klienta.

   zp ( z prawem poboru ) -informacja podawana obok kursu giełdowego dla danej akcji oznaczająca, że akcje sprzedawane są z prawem poboru nowych akcji.