•  

  Słownik pojęć lokaty strukturyzowane

  • Aktywo bazowe - nazwa akcji, indeksu giełdowego, koszyka akcji, surowca, towaru, waluty lub innego instrumentu finansowego, od którego zmian wartości zależy oprocentowanie lokaty.

   Dzień otwarcia lokaty - dzień rozpoczęcia okresu depozytowego lokaty strukturyzowanej.

   Dzień zakończenia lokaty - dzień zakończenia okresu depozytowego lokaty strukturyzowanej.

   Kwota subskrypcji - suma kwot lokat zebranych od wszystkich Klientów, którzy złożyli dyspozycje otwarcia lokaty podczas subskrypcji danej lokaty (bez odsetek narosłych w okresie subskrypcji).

   Odsetki opcyjne - odsetki wynikające ze zmiany wartości aktywu bazowego, obliczone zgodnie z formułą obliczenia odsetek od lokaty.

   Okres subskrypcji - okres, w którym można dokonać zapisu na lokatę strukturyzowaną.

   Opłata manipulacyjna - opłata pobrana od Klienta za przedterminowe wycofanie lokaty, wyrażona w punktach procentowych.

   Wskaźnik partycypacji - parametr określający stopień uczestnictwa w zmianie ceny aktywa bazowego dla danej lokaty.

   Zasady lokaty - zasady określające szczegółowe parametry danej lokaty.