•  

  Wskaźniki fundamentalne

  • Wskaźniki fundamentalne służą do oceny kondycji finansowej spółki. Wśród najczęściej spotykanych w analizach, opracowaniach czy rekomendacjach znajdują się:

   • Rentowność operacyjna - stosunek zysków z działalności operacyjnej firmy do jej przychodów netto. Wskaźnik pokazuje, jaki procent w przychodach firmy stanowi marża zysku z działalności operacyjnej
   • Rentowność sprzedaży - stosunek zysku netto do przychodów netto. Wskaźnik pokazuje, jaki procent w przychodach firmy stanowi marża zysku z całej działalności firmy.
   • ROE (Return On Equity - rentowność kapitału) - stosunek zysku netto do kapitału własnego firmy. Pokazuje, jak efektywnie firma wykorzystuje swój kapitał do osiągania zysku.
   • ROA (Return On Assets – rentowność aktywów) - stosunek zysku netto do aktywów. Pokazuje zyskowność aktywów firmy.
   • P/BV (Price/ Book Value – Cena/ Wartość Księgowa) - stosunek ceny jednej akcji zwykłej do wartości księgowej przypadającej na jedną akcję zwykłą. Jest to wskaźnik rynkowy pokazujący poziom wyceny rynkowej spółki w stosunku do jej wartości księgowej.
   • EPS (Earnings Per Share) - stosunek zysku netto do liczby akcji zwykłych. Wskaźnik ten mówi, jaka część zysku przypada na jedną akcję zwykłą.
   • P/E (Price/ EPS – Cena/ Zysk) - stosunek ceny rynkowej jednej akcji zwykłej do zysku na jedną akcję zwykłą za ostatnie cztery kwartały. Wskaźnik rynkowy stosowany jest  do porównania spółek z tej samej branży.