Walne zgromadzenie akcjonariuszy

 •  

  Udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki

  • Z dniem 3.08.2009 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 5.12.2008 r. o zmianie ustawy Kodeks Spółek Handlowych ( KSH ) oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zmiany w KSH w zasadniczy sposób zmieniają proces organizacji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ( WZA ).

   Nowelizacja KSH powoduje podstawową zmianę dla akcjonariuszy, tj.– wprowadza tzw. record date (dzień rejestracji uczestnictwa w WZA) i znosi blokowanie akcji na potrzeby uczestnictwa w WZA. Podstawą do uczestnictwa w WZA będzie więc posiadanie na koniec dnia record date, na 16 dni kalendarzowych przed datą WZA, na rachunku akcji danej spółki (rozliczone w KDPW) oraz złożenie dyspozycji wystawienia zaświadczenia w określonym terminie (nie później niż w pierwszym dniu powszednim po record date).

 •  

  Schemat organizacji WZA od momentu ogłoszenia do rozpoczęcia WZA:

   • emitent dokonuje ogłoszenia o zwołaniu WZA nie później niż na 26 dni przed WZA
   • dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (record date) przypada na 16 dni przed dniem WZA. Oznacza to, że tylko osoby będące akcjonariuszami spółki (posiadającymi akcje na prawach własności, czyli rozliczonych w KDPW) w tym dniu będą miały prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki
   • akcjonariusze danej spółki w terminie nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu WZA i nie później niż jeden dzień powszedni po ustalonym record date mogą zgłaszać się do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych, w celu wystawienia imiennego zaświadczenia stanowiącego podstawę umieszczenia danego akcjonariusza na liście osób uprawnionych do uczestnictwa w WZA spółki. Klienci eMAKLERA składają dyspozycje za pośrednictwem mLinii
   • podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych akcjonariuszy w terminie nie później niż 12 dni przed WZA na podstawie wystawionych akcjonariuszom zaświadczeń, sporządzają i przesyłają do KDPW wykaz osób uprawnionych do uczestnictwa w WZA
   • KDPW po otrzymaniu od podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych akcjonariuszy komunikatów z wykazem osób uprawnionych do udziału w WZA, nie później niż na tydzień przed WZA, udostępnia emitentowi zbiorczy wykaz osób uprawnionych do uczestnictwa w WZA
   • warunkiem koniecznym i wystarczającym dla uczestnictwa w WZA jest umieszczenie Akcjonariusza w wykazie osób uprawnionych do udziału w WZA przekazanym Emitentowi przez KDPW , tym samym Akcjonariusz nie ma obowiązku odbierania zaświadczenia o prawie uczestnictwa w WZA i składania go w spółce. Zaświadczenia te nie będą wysyłane przez DM mBanku do Klientów

    

   Dodatkowo zwracamy uwagę, że jedynymi danymi, jakie zostaną przekazane spółce w celu identyfikacji Klienta będą tylko imię i nazwisko oraz adres zameldowania. W przypadku niezgodności adresu z dokumentami Klienta jest bardzo prawdopodobne, że Klient nie zostanie dopuszczony do WZA. Dlatego prosimy, podczas składania za pośrednictwem mLinii dyspozycji wystawienia zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w WZA, o weryfikację adresu zameldowania w bazie mBanku.


   Opłata za wystawienie zaświadczenia pobierana przez DM mBanku wynosi 30,00 zł.