Najważniejsze informacje

 •  

  promocyjna stawka marży dla kredytu hipotecznego

 •  

  atrakcyjne ubezpieczenie spłaty na życie

   

 •  

  możliwość posiadania darmowego w całym okresie kredytowania rachunku eKonto z taryfą standard

   

 •  

Jakie trzeba spełnić warunki?

 •  

  podpisanie umowy o kredyt hipoteczny, udzielany zgodnie z regulaminem udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych 

 •  

  podpisanie oświadczenia o przystąpieniu do promocji oraz akceptacji postanowień jej regulaminu,  

 •  

  posiadanie przez okres 5 lat od dnia uruchomienia kredytu statusu ubezpieczonego w ramach ubezpieczenia „Życie plus Praca” 

 •  

  posiadanie rachunku bankowego w mBanku  przed zawarciem umowy o kredyt hipoteczny i dokonywanie przez okres 5 lat od uruchomienia kredytu hipotecznego w każdym miesiącu kalendarzowym zasilenia rachunku spłaty rat kredytu wymaganą kwotą wynagrodzenia lub dwukrotności bieżącej raty kredytu 

Promocja kredytu hipotecznego w mBanku Hipotecznym obowiązuje od 01.07.2017 do 21.07.2017. Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych wnioskujących o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych w kwocie nie mniejszej niż 80 100 zł. Do Promocji może przystąpić osoba, która w okresie trwania Promocji spełni wszystkie poniższe warunki: złoży wniosek o kredyt hipoteczny i podpisze w obecności upoważnionego przez bank pracownika oświadczenie o przystąpieniu do Promocji oraz otrzymaniu i akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu, zawrze Umowę kredytową zgodnie z „Regulaminem udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mBank Hipoteczny S.A.”, posiada przez okres 5 lat od dnia uruchomienia na podstawie Umowy kredytowej kredytu hipotecznego status ubezpieczonego w ramach ubezpieczenia „Życie plus Praca” (zwane dalej Ubezpieczeniem na Życie)  w Wariancie Podstawowym oferowane przez Bank, i będzie posiadać  rachunek bankowy w mBanku który będzie Rachunkiem spłaty rat kredytu w okresie obowiązywania Umowy kredytowej. Jeśli klient nie posiada rachunku w mBanku, może otworzyć przed zawarciem Umowy kredytowej bezpłatny rachunek eKonto z taryfą standard.  Kredytobiorca (w przypadku, gdy o kredyt ubiega się więcej, niż jedna osoba, będzie to kredytobiorca z najwyższym dochodem) zobowiązany jest jednocześnie przez okres 5 lat od uruchomienia kredytu hipotecznego dokonywać w każdym miesiącu kalendarzowym zasilenia rachunku do spłaty rat kredytu kwotą całego wynagrodzenia/świadczenia (jeśli osiąga dochód z takich tytułów, jak: umowa o pracę na czas nieokreślony, umowa o pracę na czas określony, umowa o dzieło i zlecenie, kontrakt menadżerski, emerytura, świadczenie przedemerytalne lub renta) lub dwukrotności bieżącej raty kredytu (jeśli osiąga dochód z innego tytułu, niż opisane wcześniej) zgodnie z postanowieniami umowy kredytowej. Kredytobiorcy, którzy spełnią warunki określone w regulaminie Promocji, mają prawo do skorzystania z promocyjnej stawki marży dla kredytu hipotecznego w złotych polskich, która zostanie wskazana w Umowie kredytowej Szczegółowe zasady dotyczące zasilania rachunku wymaganą kwotą opisane są w regulaminie Promocji.

Przyznanie kredytu hipotecznego uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy przez  mBank Hipoteczny S.A. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje, w tym warunki i opłaty związane z kredytem hipotecznym w mBanku Hipotecznym: w Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mBank Hipoteczny S.A., Taryfie prowizji i opłat bankowych mBanku Hipotecznego dla kredytów hipotecznych dla osób fizycznych, oraz w Regulaminie Promocji „Kredyt z plusem” dostępnych na tej stronie.