Skorzystaj z szansy na lepsze oprocentowanie
 

Wpłać nowe środki do banku i daj im wypracować dla siebie lepszy zysk.

 

 
Co to są nowe środki i jak je obliczamy?
 

Nowe środki to różnica pomiędzy sumą Twoich pieniędzy w chwili składania wniosku (A) a sumą Twoich pieniędzy w dniu w którym przypada data weryfikacji salda (B) - ​​​​​​​01.06.2020 r.

 

 

Dlaczego warto założyć lokatę na nowe środki?

Zyskaj 0,01% w skali roku na 3, 6 lub 9 miesięcy lokacie na nowe środki.

Ty decydujesz, na jaką kwotę chcesz założyć lokatę. Wystarczy już 1 tys. zł.

Możesz założyć tyle lokat na nowe środki, ile chcesz.

Poznaj inne lokaty w mBanku

 

1,8% na lokacie z funduszemPromocja!

 • zainwestuj i zyskaj promocyjne oprocentowanie (w skali roku)
 • minimum 5 000 zł
więcej na temat 1,8% na lokacie z funduszemPromocja!
 

Lokata terminowa

Lokata na 3, 6, 12 lub 24 miesiące z wpłatą od 1000 PLN

więcej na temat Lokata terminowa

Pomnażaj swoje oszczędności jeszcze efektywniej
 

Wypróbuj mFundusze – proste inwestowanie dla początkujących

 

 

 

Lokaty

mFundusze

Czego szukasz? Bezpiecznego miejsca dla moich oszczędności Możliwości osiągniecia atrakcyjnego zysku ze zgromadzonych oszczędności
Ile możesz zyskać? W zależności od wybranej lokaty, średnio do 1% w skali roku
Gwarantowane oprocentowanie określone przy zawieraniu umowy
Średnio 2-8% w skali roku
Zyski wyższe niż na lokatach w długim okresie czasu. Zależą od wartości inwestycji oraz sytuacji na giełdzie
Czy możesz stracić? Nie
Otrzymasz całą wpłaconą kwotę powiększoną o wypracowane odsetki.
Tak
Inwestowanie zawsze wiąże się z ryzykiem różne rodzaje inwestycji to różne poziomy ryzyka
Jak długo trwa inwestycja? W zależności od wybranej lokaty od 1 dnia do 24 miesięcy Najlepiej min. 3 lata
Ile potrzebujesz na start? W zależności od wybranej lokaty na start potrzebujesz od 500 zł do 1000 zł. 1000 zł – pierwszy zakup,
kolejne od 100 zł
Czy masz stały dostęp do oszczędności? Nie:
Lokata wymaga zablokowania środków na czas trwania lokaty.
Tak:
Możesz wpłacać i wypłacać pieniądze kiedy chcesz lub przenosić je dowolnie
między 3 mFunduszami. Pamiętaj jednak, że inwestowanie jest dla cierpliwych –
dłuższy okres to większa szansa na zysk

 
Najczęściej zadawane pytania

 • 1.  

  Czy mogę zerwać lokatę w każdej chwili?

  • Tak, możesz zerwać lokatę przed terminem zapadalności. Oprocentowanie za zerwanie wynosi 0,01%.

 • 2.  

  Co się stanie z moimi pieniędzmi po zakończeniu lokaty?

  • Zakończona lokata zostanie automatycznie przedłużona na taki sam okres, na warunkach i oprocentowaniu aktualnym w dniu odnowienia lokaty (zgodnie z TPiO). Przy automatycznym odnowieniu lokaty naliczone na koniec odsetki dopisane zostaną do kwoty lokaty lub do rachunku powiązanego. Parametry odnawialności i kapitalizacji lokaty możesz zmienić w serwisie transakcyjnym.

 • 3.  

  Czy założenie lokaty jest bezpieczne?

  • Twoje pieniądze są u nas bezpieczne, dzięki objęciu ich gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (zgodnie z Ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym). Kwota środków nieprzekraczająca 100 000 euro (równowartość w złotych) jest gwarantowana w całości.

 • 4.  

  W jaki sposób mogę założyć lokatę?

  • Lokatę możesz założyć poprzez złożenie wniosku:

   • Na stronie www,

   • W serwisie transakcyjnym,

   • W placówce Banku,

   • Przez mLinię,

   • W aplikacji mobilnej (tylko wybrane lokaty).

To nie jest oferta. Szczegółowe informacje, w tym warunki i oprocentowanie związane z lokatą na nowe środki znajdują się w Tabelach stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. dostępnych na stronie www.mBank.pl/indywidualny/oszczednosci/lokaty/lokata-dla-nowych-srodkow/. Nowe środki to różnica pomiędzy kwotami A i B, gdzie:
A - to suma Twoich pieniędzy w dniu, w którym składasz wniosek
B - to suma Twoich pieniędzy na dany dzień (informacja o dacie przeliczenia salda dostępna: www.mBank.pl/nowe-srodki/weryfikacja-salda/)
W kwotach A i B uwzględniamy pieniądze w złotych polskich na rachunkach osobistych, oszczędnościowych i lokatach.
Informację o kwocie nowych środków sprawdzisz we wniosku o lokatę. Każda otwarta lokata zmniejsza kwotę nowych środków. Lokatę może otworzyć tylko Posiadacz rachunku.

Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych jest świadczona przez mBank S.A. Szczegółowe warunki i opłaty związane z usługą przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, a także informacje o ryzykach inwestycyjnych są określone w Regulaminie świadczenia przez mBank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. znajdujących się na: https://www.mbank.pl/pdf/inwestycje/fundusze/regulamin-swiadczenia-przez-mbank-uslugi-przyjmowania-i-przekazywania-zlecen-nabycia-lub-odkupienia-jednostek-uczestnictwa-w-funduszach-inwestycyjnych.pdf oraz https://www.mbank.pl/pomoc/oplaty/oferta-indywidualna/aktualna-taryfa/. Instrukcja aktywacji usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych dostępna jest na https://www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/fundusze/supermarket-funduszy-inwestycyjnych/.Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych może być świadczona tylko na rzecz posiadacza rachunku bankowego prowadzonego przez mBank S.A. Inwestowanie za pośrednictwem usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie informacyjnym. Bank nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne. Fundusze inwestycyjne nie są depozytem bankowym. Dotychczasowe wyniki funduszy oraz innych emitentów nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w fundusze inwestycyjne mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. mBank S.A. oświadcza, iż:1) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 30 czerwca 2005 roku, zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku, zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku oraz zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 listopada 2015 roku na prowadzenie działalności maklerskiej, 2) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania,3) organem nadzorującym mBank S.A. w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-2, jest Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa.
Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym objętych tym materiałem znajdziesz na www.mBank.pl/slowniczek.