Lokaty dopasowane do Twoich potrzeb. Sam decydujesz jaką lokatę otwierasz.

% 1tys. zł
Elastyczny czas trwania lokaty 2, 3, 6, 9, 12 i 24 miesiące Wysokość oprocentowania lokaty zależy od wybranego czasu trwania lokaty Tylko tyle wystarczy, aby otworzyć lokatę Możesz otworzyć dowolną liczbę lokat

Wybierz lokatę dla siebie

Otwórz lokatę na 2, 3, 6, 9, 12 miesięcy

Otwórz lokatę na 12, 24 miesięcy

  • Lokata jest odnawialna czyli przedłuża się sama (automatycznie) na warunkach lokaty standardowej, wartość oprocentowanie znajdziesz w Tabeli oprocentowania
  • Sam decydujesz ile i jakie lokaty otwierasz.Na jednym wniosku możesz otworzyć klika lokat  
  • Jeśli potrzebujesz pieniędzy wcześniej, możesz zerwać lokatę przed terminem zakończenia Twojej lokaty
  • Twoje pieniądze są u nas bezpieczne, dzięki objęciu ich gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (zgodnie z Ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym).
Lokata bankowa Oprocentowanie nominalne
w skali roku
2-miesięczna 0,50%
3-miesięczna 0,50%
6-miesięczna 0,50%
12-miesięczna 0,50%
24-miesięczna 1,00%
stopa procentowa za przedterminową wypłatę środków pieniężnych 0,01%

 

Jak założyć lokatę?

Pomnażaj swoje oszczędności

Wypróbuj  mFundusze – proste inwestowanie dla początkujących

 

 

Lokata

mFundusze

Czego szukasz?

Bezpiecznego miejsca dla moich oszczędności.

Możliwości osiągniecia atrakcyjnego  zysku ze zgromadzonych oszczędności

Ile możesz zyskać?

Średnio 0-3,5% w skali roku
Gwarantowane oprocentowanie określone przy zawieraniu umowy

Średnio 2-8% w skali roku
Zyski wyższe niż na lokatach w długim okresie czasu. Zależą od wartości inwestycji oraz sytuacji na giełdzie. 

Czy możesz stracić?

Nie
Otrzymasz całą wpłaconą kwotę powiększoną o wypracowane odsetki

Tak
Inwestowanie zawsze wiąże się z ryzykiem  różne rodzaje inwestycji to różne poziomy ryzyka

Jak długo trwa inwestycja?

Zwykle do 24 miesięcy

Najlepiej min. 3 lata

Ile potrzebujesz na start?

500-1000 zł

1000 zł – pierwszy zakup,

kolejne od 100 zł

Czy masz stały dostęp do oszczędności?

Nie:
Lokata wymaga zablokowania środków na czas trwania lokaty. Jej zerwanie powoduje utratę wypracowanego zysku


Tak:
Możesz wpłacać i wypłacać pieniądze kiedy chcesz lub przenosić je dowolnie między 3 mFunduszami. Pamiętaj jednak, że inwestowanie jest dla cierpliwych – dłuższy okres to większa szansa na zysk

 

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje, w tym warunki i opłaty związane z lokatą terminową znjadują się na stronie www.mBank.pl/indywidualny/oszczednosci/lokaty/lokata-terminowa/index.html oraz w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. i Tabelach stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku. Oprocentowanie lokaty uzależnione jest od czasu trwania lokaty (2-24 miesiące).

Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych jest świadczona przez mBank S.A. Szczegółowe warunki i opłaty związane z usługą przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, a także informacje o ryzykach inwestycyjnych są określone w Regulaminie świadczenia przez mBank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. znajdujących się na: https://www.mbank.pl/pdf/inwestycje/fundusze/regulamin-swiadczenia-przez-mbank-uslugi-przyjmowania-i-przekazywania-zlecen-nabycia-lub-odkupienia-jednostek-uczestnictwa-w-funduszach-inwestycyjnych.pdf oraz https://www.mbank.pl/pomoc/oplaty/oferta-indywidualna/aktualna-taryfa/. Instrukcja aktywacji usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych dostępna jest na https://www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/fundusze/supermarket-funduszy-inwestycyjnych/.Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych może być świadczona tylko na rzecz posiadacza rachunku bankowego prowadzonego przez mBank S.A. Inwestowanie za pośrednictwem usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie informacyjnym. Bank nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne. Fundusze inwestycyjne nie są depozytem bankowym. Dotychczasowe wyniki funduszy oraz innych emitentów nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w fundusze inwestycyjne mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. mBank S.A. oświadcza, iż:1) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 30 czerwca 2005 roku, zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku, zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku oraz zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 listopada 2015 roku na prowadzenie działalności maklerskiej, 2) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania,3) organem nadzorującym mBank S.A. w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-2, jest Komisja Nadzoru Finansowego, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa.