Indywidualne Konto Emerytalne

Ike - Indywidualne konta emerytalne w mBanku

 •  

  Co to jest IKE?

  • Pełna nazwa to Indywidualne konto emerytalne. Jest ono jednym z elementów III filaru systemu emerytalnego. Umożliwia podwyższenie przyszłej emerytury poprzez oszczędzanie i reinwestowanie środków gromadzonych na specjalnym koncie, które jest zwolnione z podatku od zysków kapitałowych (19% „podatku Belki”).
   mBank oferuje dwa rodzaje Indywidualnych Kont Emerytalnych:

   • jako rachunek oszczędnościowy – IKE lokatę
   • jako inwestycję w fundusze we współpracy z SKARBIEC TFI S.A., IKE fundusze
 •  

  Kto może oszczędzać na IKE?

  • Prawo do wpłat na IKE przysługuje osobie fizycznej, która ukończyła 16 lat. Osoby małoletnie, w wieku 16 - 18 lat, mogą dokonywać wpłat na indywidualne konto emerytalne tylko w roku kalendarzowym, w którym otrzymują dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę.

 •  

  Dziedziczenie środków zgromadzonych na IKE.

  • W umowie o prowadzenie IKE oszczędzający może wskazać jedną lub więcej osób, którym na wypadek jego śmierci, zostaną wypłacone środki zgromadzone na IKE. Dyspozycja taka nie jest ostateczna i może być w każdej chwili zmieniona.
   Jeżeli oszczędzający wskazał kilka osób uprawnionych do dziedziczenia środków zgromadzonych na IKE, przyjmuje się, że ich udziały są równe, o ile oszczędzający nie postanowił inaczej.
   W przypadku braku osób wskazanych przez oszczędzającego do otrzymania środków zgromadzonych na IKE, o ile umowa o prowadzenie IKE nie została zawarta z zakładem ubezpieczeń, środki te wchodzą do spadku.
   Oszczędzający, w celu wskazania osoby / osób uprawnionych do otrzymania wypłaty środków zgromadzonych na IKE w przypadku jego śmierci, powinien wypełnić druk oświadczenia dostępny na stronach internetowych mBanku lub skontaktować się z punktem obsługi klienta towarzystwa SKARBIEC TFI. Wypełnione oświadczenie powinno zostać wysłane elektronicznie za pośrednictwem mBanku (pod warunkiem udostępnienia takiej funkcjonalności zgodnie z postanowieniami §10 ust. 5 Regulaminu prowadzenia Indywidualnych Kont emerytalnych mSkarbiec) lub przesłane w formie papierowej na adres punktu obsługi klienta towarzystwa SKARBIEC TFI (ul. Żurawia 47/49, 00-680 Warszawa).

 •  

  Czy dokonując konwersji pomiędzy IKE funduszami zapłacę podatek?

  • W przypadku konwersji pomiędzy IKE funduszami nie jest naliczany podatek od zysków kapitałowych w wys. 19% ani żadne dodatkowe opłaty. Reguluje to zapis w Ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku O podatku dochodowym od osób fizycznych, Dziennik Ustaw z 3 marca 2000 Nr 14 poz. 176, Art. 21 ust. 1 pkt. 58 a)."

 •  

  Czy mogę wypowiedzieć umowę IKE lokata?

  • Tak. Wypowiedzenie Umowy związane jest z całkowitym zwrotem środków zgromadzonych na tym rachunku. Przed osiągnięciem wieku emerytalnego trzeba liczyć się z koniecznością zapłacenia podatku od dochodów kapitałowych (19%). Zwolnienie z tego podatku obejmuje tylko osoby kontynuujące oszczędzanie do wieku emerytalnego.
   Ponadto w przypadku, gdy na rachunek IKE lokata przyjęto wypłatę transferową z programu emerytalnego również należy pomniejszyć wypłacane środki o kwotę stanowiącą 30% sumy składek podstawowych wpłaconych do programu emerytalnego.
   Wypowiadający Umowę winien złożyć w Banku FORMULARZ WYPOWIEDZENIA, na podstawie którego wypłata środków nastąpi w ciągu 14 dni, a następnie zostanie ostatecznie zamknięty rachunek.

 •  

  Kiedy mogę skorzystać ze zwolnienia z podatku od dochodów kapitałowych tzw. podatku Belki?

  • Aby skorzystać ze zwolnienia z podatku, środki zgromadzone w IKE można wypłacić dopiero po przejściu na emeryturę. W przypadku wcześniejszej wypłaty środków od osiągniętego zysku konieczne będzie opłacenie 19% "podatku Belki". Obok spełnienia warunku wieku, żeby skorzystać ze zwolnienia podatkowego, oszczędzający powinni również:

   • dokonywać wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych

   albo

   • dokonać wpłaty ponad połowy wartości wszystkich wpłat na IKE, nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dokonanie wypłaty
 •  

  Co się stanie z moim IKE, jeśli stracę pracę? Istnieją limity wpłat na IKE?

  • Posiadanie IKE nie zobowiązuje do regularnych wpłat. Środki na IKE przelewasz wtedy, kiedy chcesz i w dowolnej wysokości, jednak suma wpłat w danym roku nie może przekroczyć trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Wysokość maksymalnej rocznej wpłaty jest ogłaszana przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W  2016 jest to 12 165,00 zł.

 •  

  Co się stanie, jeżeli maksymalny limit wpłat zostanie przekroczony?

  • Środki przekraczające maksymalny limit wpłat nie mogą być inwestowane w ramach IKE.
   Zgodnie z §3 pkt 2 Umowy o prowadzenie Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE) Skarbiec, wpłaty przewyższające maksymalny limit wpłat zostaną:
   przeznaczone na poczet nabycia na rzecz oszczędzającego jednostek uczestnictwa Subfunduszu SKARBIEC DEPOZYTOWY - w przypadku, gdy kwota nadpłaty będzie wynosiła co najmniej 50 zł.
   gdy kwota będzie niższa niż 50 zł środki zostaną zwrócone oszczędzającemu na rachunek eKonto prowadzony dla oszczędzającego przez mBank. W przypadku braku takiej możliwości, środki przekazane zostaną na rachunek bankowy wskazany przez oszczędzającego w odrębnym oświadczeniu.
   W przypadku Rachunku Oszczędnościowego IKE nadpłata jest przekazywana na wskazany przez Klienta rachunek.

 •  

  Czy zakładając IKE fundusze musze podpisać dodatkową umowę?

  • Jeśli jesteś już klientem mBanku i korzystasz z usługi Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych dodatkowa umowa nie jest konieczna. Wystarczy, że zapoznasz się z regulaminem zamieszczonym na naszych stronach www i potwierdzisz swoją zgodę na warunki klikając w okienko umieszczone pod tekstem.
   Jeśli jesteś naszym klientem, ale dotąd nie korzystałeś z SFI, sprawdź w jaki sposób aktywować usługę.
   Jeśli nie jesteś klientem mBanku, a chcesz założyć IKE fundusze, wystarczy że wypełnisz Wniosek. Prowadzenie eKonta i usługa SFI w mBanku są bezpłatne.
   Linki do wszystkich potrzebnych dokumentów znajdziesz na naszych stronach.

 •  

  Czy mogę wycofać się z IKE?

  • Oczywiście, jest to możliwe. Jednak zrywając umowę IKE przed osiągnięciem wieku emerytalnego trzeba liczyć się z koniecznością zapłacenia podatku od dochodów kapitałowych (19%). Zwolnienie z tego podatku obejmuje tylko osoby kontynuujące oszczędzanie do wieku emerytalnego.

 •  

  Ile IKE mogę jednocześnie posiadać? Czy mogę zmieniać IKE?

  • Jeden oszczędzający może posiadać tylko jedno IKE. Jego rodzaj oraz instytucję prowadzącą można zmieniać bez ograniczeń, jednakże zerwanie umowy o Ike przed upłynięciem 12 miesięcy od chwili zawarcia umowy wiąże się z uiszczeniem opłaty dodatkowej. Jej wysokość jest ustalana przez instytucję finansową prowadzącą IKE.

 •  

  Czy w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego wszystkie zgromadzone na IKE pieniądze dostanę od razu?

  • Jeżeli złożysz dyspozycję wypłaty środki zgromadzone na IKE zostaną, w zależności od Twojego wyboru, w całości lub w ratach przelane na Twoje konto o ile spełnisz co najmniej jeden z poniższych warunków:

   • jeżeli urodziłeś się do dnia 31 grudnia 1945 r.:
    • na Twoje IKE dokonano wpłat w co najmniej 3 różnych latach kalendarzowych,
    • ponad połowę wartości wpłat na Twoje IKE dokonano nie później niż na 3 lata przed złożeniem wniosku o wypłatę środków z konta.
   • jeżeli urodziłeś się w okresie między 1 stycznia 1946 r. a 31 grudnia 1948 r.:
    • na Twoje IKE dokonano wpłat w co najmniej 4 różnych latach kalendarzowych,
    • ponad połowę wartości wpłat na Twoje IKE dokonano nie później niż na 4 lata przed złożeniem wniosku o wypłatę środków z konta
   • jeżeli urodziłeś się po dniu 31 grudnia 1948 r.:
    • na Twoje IKE dokonano wpłat w co najmniej 5 różnych latach kalendarzowych,
    • ponad połowę wartości wpłat na Twoje IKE dokonano nie później niż na 5 lat przed złożeniem wniosku o wycofanie środków z konta.
 •  

  Kiedy można wypłacić środki gromadzone na IKE?

  • W każdej chwili. Jednak by uniknąć podatku od zysków kapitałowych (19% "podatku Belki") w momencie otrzymywania wypłaty należy posiadać uprawnienia emerytalne i spełniać choć jeden z poniższych warunków:

   • przed nabyciem uprawnień emerytalnych na Twoje IKE dokonano wpłat w co najmniej pięciu różnych latach kalendarzowych.
   • ponad połowę wartości wpłat na Twoje IKE dokonano nie później niż na pięć lat przed złożeniem wniosku o wycofanie środków z konta.
 •  

  Jaka jest różnica między eMax lokatą a IKE lokatą?

  • Pierwszą, oczywistą różnicą jest zwolnienie środków gromadzonych na IKE z podatku od zysków kapitałowych.
   Po drugie poziom oprocentowania IKE lokaty jest korzystniej powiązany z WIBORem, czyli pozwala osiągnąć większe zyski.
   Maksymalna wysokość wpłat na IKE jest corocznie regulowana ustawą, przekroczenie limitu jest niemożliwe. Ponadto konto emerytalne jest przeznaczone do oszczędzania długoterminowego, dlatego wycofanie środków przed osiągnięciem wieku emerytalnego powoduje naliczenie „podatku Belki” od wszystkich wypracowanych zysków. Ponadto na rachunek IKE lokata można w ciągu roku wpłacić co najwyżej kwotę opublikowaną w ustawie budżetowej.

 •  

  Czy w przypadku IKE muszę złożyć dyspozycję na wypadek śmierci?

  • Możesz to zrobić, ale nie musisz.
   Dyspozycję na wypadek śmierci możesz złożyć albo w treści umowy o IKE albo w postaci odrębnej dyspozycji, procedura zależy od rodzaju IKE i instytucji, które je prowadzi. W razie śmierci oszczędzającego środki otrzymują w pierwszej kolejności osoby wskazane przez niego w umowie o prowadzenie IKE, a następnie spadkobiercy ustawowi oszczędzającego. Od środków pochodzących z IKE nie płaci się ani podatku od zysków kapitałowych, ani podatku spadkowego.

 •  

  Ile rocznie mogę ulokować w IKE?

  • Roczny limit wpłat na IKE wynosi trzykrotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Podstawą obliczenia wysokości maksymalnego wkładu jest zapis w ustawie budżetowej na dany rok. W 2016 r. jest to kwota 12 165,00 zł.

 •  

  Jaka jest minimalna i maksymalna wysokość wpłat na IKE?

  • Przepisy Ustawy o Indywidualnych kontach emerytalnych (Dz. U. 2004 nr 116 poz. 1205), nie określają minimalnej kwoty jaką można wpłacać na IKE. Jedynym ograniczeniem mogą być w tym przypadku limity wpłat określone przez fundusze, w które inwestowane są środki w ramach IKE. W przypadku funduszy dostępnych w ramach mIKE, pierwsza wpłata wynosi minimum 400 zł, a każda następna co najmniej 100 zł.
   Maksymalny roczny limit wpłat na IKE to trzykrotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego ogłasza wysokość tej kwoty do końca roku, poprzedzającego rok, w którym będą dokonywane wpłaty na IKE. Zgodnie z przepisami Ustawy, kwota ustalona w ten sposób, nie może być niższa od kwoty ustalonej na poprzedni rok kalendarzowy.
   Limit ustalony na rok 2016 wynosi: 12 165,00 zł.
   Osoby małoletnie (w wieku 16 - 18 lat) mogą wpłacić na IKE kwotę nie przekraczającą ich dochodów z tytułu umowy o pracę.

 •  

  Jakie fundusze IKE są dostępne w ofercie mBanku?

  • W ramach IKE fundusze masz do wyboru następujące fundusze inwestycyjne: 

   • SKARBIEC - IKE mDEPOZYTOWY
   • SKARBIEC - IKE mLOKACYJNY,
   • SKARBIEC - IKE mOBLIGACJA,
   • SKARBIEC - IKE mOchrony Kapitału,
   • SKARBIEC - IKE mKASA
   • SKARBIEC - IKE mALOKACJI GLOBALNEJ
   • SKARBIEC - IKE mWAGA,
   • SKARBIEC - IKE mAKCJA,
   • SKARBIEC - IKE mSELEKTYWNY NOWEJ EUROPY,
   • SKARBIEC - IKE mAKCJI NOWEJ EUROPY,
   • SKARBIEC - IKE mRYNKÓW SUROWCOWYCH
   • SKARBIEC - IKE mAKTYWNEJ ALOKACJI,
   • SKARBIEC - IKE mSPÓŁEK WZROSTOWYCH,
   • SKARBIEC - IKE mMAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK,
   • SKARBIEC IKE mBank Zagranicznych,
   • SKARBIEC IKE mBank Stabilny
   • SKARBIEC IKE mBank Agresywny
   • SKARBIEC - IKE mIII Filar.

   Sprawdż aktualne notowania funduszy inwestycyjnych