Ubezpieczenie na życie

  • ochrona na wypadek śmierci
  • zabezpiecz finansowo swoich bliskich do 300 000 zł
więcej na temat Ubezpieczenie na życie
 

Ubezpieczenie NNW dla Ciebie i Partnera

  • ochrona na wypadek zdarzeń losowych
  • świadczenie za śmierć do 150 000 zł
więcej na temat Ubezpieczenie NNW dla Ciebie i Partnera
 

Ubezpieczenie NNW dla dziecka

  • zwrócimy koszty leków
  • dostęp do lekarzy w razie choroby Twojego dziecka
więcej na temat Ubezpieczenie NNW dla dziecka
 

Ubezpieczenie na wypadek nowotworu

  • pokrycie kosztów za wizyty u onkologa
  • wypłata świadczenia do 150 000 zł za zdiagnozowany nowotwór złośliwy
więcej na temat Ubezpieczenie na wypadek nowotworu

Stwórz własny pakiet

 

Nota prawna

To nie jest oferta. Ubezpieczycielem jest AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. oraz AXA Życie TU S.A. z  siedzibą w Warszawie. mBank S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem  RAU 11124813/A.

 

Promocja „Ubezpieczenia życia i zdrowia ze zwrotem 50 PLN” trwa w dniach 27.01 – 30.03.2020 r. i skierowana jest do klientów mBanku S.A., którzy spełnią w trakcie trwania Promocji łącznie następujące warunki:

1. są stroną umowy z mBankiem, na mocy której Bank prowadzi na ich rzecz indywidualny lub wspólny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w złotych polskich,

2. złożą wniosek o zawarcie umów ubezpieczenia dotyczących minimum 2  ubezpieczeń  z pakietu ubezpieczeń  życia i  zdrowia. Promocją objęte są następujące umowy ubezpieczenia zawierane w oparciu o Ogólne warunki ubezpieczenia na życie („ubezpieczenie na życie”), Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla Ciebie i Partnera oraz Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla dziecka (obie łącznie: „ubezpieczenie zdrowia”), o numerach indeksu 2019/05. Wniosek o zawarcie umów ubezpieczeń może być złożony w serwisie transakcyjnym, aplikacji mobilnej, na stronie mBank.pl. lub przez telefon;

3. Uczestnik Promocji nie skorzysta z przysługującego mu prawa do odstąpienia od żadnej z zawartych umów ubezpieczenia w ciągu 30 dni od  dnia jej zawarcia.

 

Za zakup ubezpieczenia uznaje się  złożenie wniosku o zawarcie umów ubezpieczenia dotyczących minimum 2 ubezpieczeń na jednym wniosku: ubezpieczenia na życie oraz  ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków: NNW dla Ciebie lub Partnera lub NNW dla dziecka i opłacenie pierwszej składki  aktywacyjnej za każde z wybranych 2 ubezpieczeń.

 

Po spełnieniu ww. warunków Uczestnik Promocji otrzyma jednorazowy zwrot w wysokości 50 PLN za zawarcie ww. umów ubezpieczenia.

 

Promocja nie dotyczy osób, które przed datą jej rozpoczęcia odstąpiły lub wypowiedziały umowę ubezpieczenia na życie lub umowę ubezpieczenia zdrowia. Promocja nie dotyczy osób, które w okresie ostatnich  6 miesięcy przed dniem rozpoczęcia promocji posiadały następujące ubezpieczenia: Terminowe ubezpieczenie na Życie 24h Klientów mBanku S.A  lub NNW „Ochrona 24h” dla Posiadaczy rachunków BRE Banku SA otwartych i prowadzonych przez mBank lub NNW Moja Ochrona dla Posiadaczy Rachunków Oszczędnościowo-Rozliczeniowych MultiKonto.

                          

Limit świadczeń Assistance dostępnych w NNW dla Dziecka, jest różny dla różnych wariantów ubezpieczenia. Szczegóły na temat limitu świadczeń dostępne są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

 

Sumy ubezpieczenia i limity odpowiedzialności zależą od wybranego wariantu ubezpieczenia.

Suma ubezpieczenia 300.000 zł w przypadku śmierci ubezpieczonego w umowie ubezpieczenia na życie dotyczy wariantu premium.

Suma ubezpieczenia 150.000 zł w przypadku śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku w umowie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla Ciebie i Partnera dotyczy wariantu premium.

 

Szczegółowe warunki Promocji wskazane są w Regulaminie Promocji „Ubezpieczenia życia  i zdrowia ze zwrotem 50 PLN” dostępnym na https://www.mbank.pl/indywidualny/ubezpieczenia/ubezpieczenia-ochronne/strona-glowna/

Szczegółowe informacje o ubezpieczeniach życia i zdrowia, w tym ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności, dostępne są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na stronie   www.mBank.pl/indywidualny/ubezpieczenia/ubezpieczenia-ochronne/strona-glowna/