Wniosek "Rodzina 500+" - pytania i odpowiedzi

 •  

  Jak złożyć wniosek Rodzina 500+ w mBanku?

  • 1. Zanim zaczniesz wypełniać wniosek

   • przygotuj dane osobowe swoje i dziecka/dzieci, na które chcesz otrzymać świadczenia (m.in. imię, nazwisko, PESEL). Część danych we wniosku zostanie automatycznie wypełniona informacjami z systemu banku,
   • upewnij się, jaki urząd w Twojej gminie będzie rozpatrywał wnioski Rodzina 500+ obejmujące Twoje miejsce zamieszkania.

   2. Zaloguj się do serwisu bankowości internetowej.

   3. Znajdź wniosek Rodzina 500+ wybierając: Finanse, Usługi, 500+

   4. Wypełnij dane we wniosku podążając za instrukcjami wyświetlającymi się na ekranie.

   5. Dodaj załączniki, o ile w Twoim przypadku są wymagane.

   6. Zatwierdź i zakończ wniosek. Jeśli wskazałeś inny numer rachunku do wypłaty świadczenia, niż konto w mBanku, lub wpisałeś je samodzielnie, poprosimy Cię o podanie hasła jednorazowego używanego do zatwierdzania operacji w banku.

   7. Pobierz i zapisz w bezpiecznym miejscu kopię wniosku oraz potwierdzenie złożenia wniosku.
   PAMIĘTAJ! To jedyny moment, kiedy będzie możliwe pobranie kopii wniosku złożonego za pośrednictwem banku.

   8. Na adres e-mail podany we wniosku otrzymasz Urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP) będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO), które informuje, że bank przekazał wniosek do obsługi do Organu prowadzącego w gminie wskazanego we wniosku.

   9. Sprawdź od razu, czy w UPO zgadzają się wszystkie Twoje dane.

   10. W celu uzyskania informacji na temat etapu rozpatrywania Twojego wniosku kontaktuj się z Organem prowadzącym w Twojej gminie.

   Z chwilą, z którą na wskazany przez Ciebie we wniosku adres email otrzymasz Urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP) będące Urzędowym Podwierdzeniem Odbioru (UPO), wszelkie pytania i obsługę wniosku "Rodzina 500+" przejmuje wskazany we wniosku Organ prowadzący w gminie (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). Jeśli nie otrzymasz UPO, a my jako mBank otrzymamy potwierdzenie przyjęcia wniosku, również wszelkie pytania i obsługę wniosku "Rodzina 500+" przejmuje wskazany we wniosku Organ prowadzący w gminie.

   W razie pytań o wniosek "Rodzina 500+" prosimy o kontakt bezpośrednio z danym Organem prowadzącym, który obejmuje Twoje miejsce zamieszkania.

 •  

  Gdzie złożyć wniosek Rodzina 500+?

  • Wniosek możesz złożyć przez Internet:

   • w serwisie transakcyjnym w sekcji Finanse, Usługi, 500+
   • przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS-u
   • bezpośrednio w serwisie emp@tia
   • w serwisach bankowości internetowej wybranych banków w Polsce

   Wniosek Rodzina 500+ możesz złożyć również korespondencyjnie lub osobiście w urzędach wskazanych
   w gminach (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej).

   PAMIĘTAJ! Wniosku Rodzina 500+ nie można złożyć w oddziale banku ani przez infolinię banku.

 •  

  Jestem klientem mBanku i mam dostęp do serwisu bankowości elektronicznej. Dlaczego nie mogę złożyć wniosku Rodzina 500+?

  • Jeśli otworzyłeś konto w mBanku potwierdzając swoje dane przelewem autoryzacyjnym z innego banku, albo składałeś wniosek o rachunek za pośrednictwem selfie i nie potwierdziłeś swoich danych osobowych w oddziale, nie możesz złożyć wniosku o świadczenie wychowawcze przez serwis bankowości elektronicznej mBanku.

   Tylko klient zidentyfikowany przez pracownika banku może złożyć wniosek w serwisie transakcyjnym. Udaj się do dowolnej placówki mBanku z dokumentem tożsamości. W oddziale zostanie zweryfikowana Twoja tożsamość, po czym będzie możliwe złożenie wniosku w serwisie transakcyjnym mBanku.

   Jeśli powyższy opis nie dotyczy Twojej sytuacji, prosimy o kontakt z mLinią w celu wyjaśnienia sytuacji. Sposób otwarcia rachunku możesz potwierdzić dzwoniąc na mLinię.

 •  

  Mojej gminy nie ma liście, co mam zrobić?

  • Jeśli Twojej gminy nie ma na liście, złóż wniosek o świadczenie wychowawcze Rodzina 500+ osobiście w urzędzie gminy lub w serwisie transakcyjnym mBanku w późniejszym terminie.
   Twoja gmina nie została jeszcze podłączona do Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego Emp@tia utworzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
   W przypadku pytań dotyczących terminu przyłączenia przypisanej Ci jednostki do wspomnianego systemu, skontaktuj się osobiście lub telefonicznie ze swoim urzędem gminy.

 •  

  Jakie konto podać we wniosku Rodzina 500+ do wypłaty świadczeń?

  • Możesz wskazać dowolne konto bankowe na które chcesz otrzymywać świadczenia na swoje dzieci. Jeśli składasz wniosek w serwisie bankowości internetowej mBanku, najwygodniej będzie Ci wskazać konto w mBanku. Pieniądze możesz również odbierać w innej formie niż przelew na konto, wówczas złóż wniosek w formie papierowej we właściwym Organie w Twojej gminie. W celu uzyskania informacji, jaka forma wypłaty
   w przypadku braku konta w banku będzie dostępna w Twojej gminie, skontaktuj się z Organem prowadzącym
   w Twojej gminie.

 •  

  Kto składa wniosek Rodzina 500+? Czy wniosek składa jeden rodzic, czy oboje?

  • Wniosek składa jeden z rodziców. Nie jest ważny stan cywilny rodziców, wsparcie dostaną wszystkie rodziny kwalifikujące się do wypłaty świadczenia wychowawczego — takie, w których rodzice żyją w związku małżeńskim albo związku nieformalnym oraz te, w których jeden z rodziców samotnie wychowuje dzieci.

   Jeśli rodzice są po rozwodzie — wniosek składa ten rodzic, z którym dziecko zamieszkuje. Jeśli dziecko zamieszkuje z obydwojgiem rodziców, wniosek składa rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem. Jeśli rodzice dzielą się opieką nad dzieckiem zgodnie z planem wychowawczym (na podstawie orzeczenia sądu ustanawiającego opiekę naprzemienną) — oboje mogą złożyć wniosek. Dostaną wsparcie proporcjonalnie do wymiaru opieki. Szczegóły znajdują się na stronie rodzina500plus.gov.pl

 •  

  Kto decyduje o przyznaniu mi świadczenia? Jaka jest rola banku w tym procesie?

  • Decyzję o przyznaniu świadczenia podejmuje Organ prowadzący w Twojej gminie po wcześniejszej analizie wniosku.

   Rola banku ogranicza się do weryfikacji tożsamość wnioskującego i umożliwienia swoim klientom złożenia wniosku Rodzina 500+ w systemie bankowości elektronicznej mBanku. Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ prowadzący. Wniosek oraz załączniki bank usuwa bezpowrotnie po wysłaniu wniosku do systemu emp@tia.

 •  

  Jak dane są przetwarzane przez bank w procesie składania wniosku Rodzina 500+?

  • Bank udostępnia możliwość złożenia wniosku Rodzina 500+ przez serwis bankowości elektronicznej.
   Na podstawie danych z systemu banku potwierdza on tożsamość wnioskującego i pomaga w szybszym uzupełnieniu danych we wniosku – np. imienia, nazwiska, numeru PESEL oraz podpowiada numery kont
   w mBanku, jakie klient może użyć do otrzymywania świadczenia z programu Rodzina 500+.

   Bank nie przekazuje we wniosku danych dotyczących rachunków, kredytów, lokat ani żadnych innych produktów, jakie klient posiada w mBanku.

   Poza tożsamością wnioskującego bank nie weryfikuje informacji, jakie wnioskujący podaje we wniosku Rodzina 500+, zatem jeśli wnioskujący nie podał wystarczającej ilości informacji i nie załączył odpowiednich załączników, będzie się kontaktował z nim Organ prowadzący w gminie. Systemem odpowiedzialnym za przekazanie wniosku Rodzina 500+ z banku do Organu prowadzącego jest emp@tia.

 •  

  Kiedy mogę się spodziewać wypłaty świadczenia?

  • Termin wypłaty zależy od terminu złożenia kompletnego i prawidłowo wypełnionego  wniosku.

   • Gdy złożysz wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do 30 kwietnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do 30 czerwca tego roku.
   • Gdy złożysz wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 maja do 31 maja danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do 31 lipca tego roku.
   • Gdy złożysz wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od  1 czerwca do 30 czerwca danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do 31 sierpnia tego roku.
   • Gdy złożysz wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 lipca do 31 lipca danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do 30 września tego roku.
   • Gdy złożysz wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 sierpnia danego roku do 31 sierpnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do 31 października tego roku.

   Terminy rozpatrywania wniosków są terminami maksymalnymi. Gmina może rozpatrywać wnioski i wypłacać przyznane świadczenia wcześniej niż w tych maksymalnych, ustawowo określonych terminach.

   Uwaga: Jeśli składasz wniosek na nowonarodzone dziecko masz na to trzy miesiące (licząc od dnia urodzenia dziecka). Złożenie wniosku w tym terminie będzie skutkowało przyznaniem świadczenia z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. . W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu świadczeniowego

 •  

  Czym się różni potwierdzenie odbioru wniosku, które mogę pobrać z serwisu bankowości internetowej od Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO)/ Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia (UPP)?

  • Potwierdzenie złożenia wniosku jest wystawiane przez mBank w serwisie bankowości internetowej Potwierdza ono, że mBank przesłał wniosek do systemu Emp@tia, który przekazuje go do Organu prowadzącego w gminie. Potwierdzenie złożenia wniosku może mieć kilka statusów:

   • przetwarzany - oznacza to, że bank jest w trakcie przekazywania wniosku do systemu Emp@tia,
   • dostarczony - oznacza to, że wniosek został przekazany do systemu Emp@tia i dalsza obsługa wniosku leży w gestii Organu prowadzącego w gminie, który został wskazany we wniosku przez wnioskującego,
   • błąd dostarczenia - - oznacza to, że wniosek nie został przekazany do systemu Emp@tia i należy go złożyć ponownie.

   Statusy mogą się zmieniać raz na dobę.

   Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO) wniosku Rodzina 500+ jest faktycznym potwierdzeniem złożenia wniosku. UPO otrzymasz w ciągu 24 godzin na adres e-mail podany we wniosku w momencie, gdy wniosek zostanie zarejestrowany w systemie Emp@tia.

 •  

  Jakie dane zawiera potwierdzenie złożenia wniosku Rodzina 500+?

   • STATUS WNIOSKU - status pobrany z systemu emp@tia
   • IDENTYFIKATOR WNIOSKU - zawiera unikalny numer wniosku
   • DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU - data złożenia wniosku w systemie nadawcy
   • IMIĘ - dane osoby wnioskującej
   • NAZWISKO - dane osoby wnioskującej
   • PESEL - dane osoby wnioskującej
   • NAZWA NADAWCY WNIOSKU – zawiera informacje o instytucji: bank 
   • NAZWA/KOD OGRANU PROWADZĄCEGO – nazwa/kod instytucji, odbiorcy wniosku, której system dziedzinowy jest zintegrowany z systemem emp@tia,
   • KOD DOKUMENTU
   • WERSJA DOKUMENTU
 •  

  Czy i jak mogę pobrać kopię wypełnionego wniosku Rodzina 500+?

  • Kopię pobranego wniosku „Rodzina 500+” możesz pobrać tylko 1 raz od razu po wysłaniu wniosku „Rodzina 500+” za pośrednictwem serwisu internetowego mBanku. Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego potwierdzeniem wniesienia wniosku do organu właściwego (Gmina/MOPS) ze względu na miejsce zamieszkania klienta jest Urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP) będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO).
   W razie potrzeby udaj się do organu prowadzącego właściwego (Gmina/MOPS) w gminie wraz z UPO/UPP, któremu podlegasz i poproś o kopię wniosku.

 •  

  Kiedy i skąd mogę pobrać potwierdzenie złożenia wniosku Rodzina 500+ wystawiane przez bank?

  • Potwierdzenie złożenia wniosku „Rodzina 500+” możesz pobrać od razu po złożeniu wniosku w serwisie bankowości internetowej. Status potwierdzenia może się zmieniać i będzie aktualizowany w serwisie bankowości elektronicznej w sekcji” „Pasaż à Złożone wnioski”.

   Potwierdzenie złożenia wniosku może mieć kilka statusów:

   • przetwarzany - oznacza to, że Bank jest w trakcie przekazywania wniosku do systemu emp@tia,
   • dostarczony - oznacza to, że wniosek został przekazany do systemu emp@tia i dalsza obsługa wniosku leży w gestii organu prowadzącego w gminie, który został wskazany we wniosku przez wnioskującego,
   • błąd dostarczenia - oznacza to, że wniosek nie został przekazany do systemu emp@tia i należy ponownie wypełnić wniosek.

   W momencie przekazania wniosku z bankowości elektronicznej do systemu emp@tia, wszelkie pytania i obsługę wniosku o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ przejmują Organy prowadzące
   w gminie, którym podlega wnioskujący o świadczenie.

 •  

  Dlaczego bank nie chce mnie informować o statusie wniosku Rodzina 500+?

  • mBank umożliwia złożenie wniosku Rodzina 500+ i wysłanie go z serwisu bankowości elektronicznej do Organu prowadzącego w gminie. Dowodem wysłania wniosku do danego Organu jest techniczne potwierdzenie odbioru wniosku, które można pobrać w serwisie bankowości elektronicznej oraz UPO/UPP, które wnioskujący otrzymuje z emp@tii na adres e-mail podany we wniosku w momencie przekazania go do Organu prowadzącego w gminie.

   Ze względu na to, że banki nie mogą przechowywać danych z wniosku Rodzina 500+, nie mają one możliwości informowania o statusie wniosku po przesłaniu go do Organu prowadzącego w gminie. W razie pytań o wniosek Rodzina 500+ prosimy o kontakt bezpośrednio z danym Organem prowadzącym w Twojej gminie.

 •  

  Czy bank przyjmuje reklamacje dotyczące wniosków o świadczenie „Rodzina 500+”?

  • mBank odpowiada za możliwość udostępnienia klientom w serwisie bankowości internetowej wniosku Rodzina 500+ oraz za poprawne przekazanie go do systemu emp@tia, który potem przekazuje go do Organu prowadzącego w danej gminie. Jako dowód przekazania wniosku do systemu emp@tia bank wystawia w serwisie bankowości internetowej techniczne potwierdzenie złożenia wniosku.

   Reklamacje z tego zakresu będą rozpatrywane po stronie banku według zasad przyjmowania i rozpatrywania reklamacji Klientów obowiązujących w mBanku.

   Po otrzymaniu Urzędowego Poświadczenia Odbioru wniosku (UPO) na adres e-mail, który wskazałeś we wniosku Rodzina 500+, wszelkie pytania i obsługę wniosku Rodzina 500+ przejmuje wskazany Organ prowadzący
   w gminie (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej).

   Reklamacje nie związane z działalnością Banku oraz świadczenia usługi przez Bank w zakresie rejestracji
   i wysłania wniosku, tj. dotyczące obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu do emp@tii i Organu prowadzącego, otrzymania potwierdzenia przyjęcia wniosku, wypłaty świadczenia wychowawczego, powinny być kierowane do Organu właściwego wskazanego we wniosku „Rodzina 500+”.

 •  

  Jak zorientuję się, że źle wypełniłem Wniosek Rodzina 500+?

  • Bank odpowiedzialny jest za potwierdzenie Twojej tożsamości we wniosku Rodzina 500+, ale nie weryfikuje merytorycznie danych i załączników, jakie wprowadziłeś we wniosku. Oznacza to, że nie jesteśmy w stanie sprawdzić, czy popełniłeś błąd. Potwierdzenie złożenia wniosku, jakie wyświetla Ci się w serwisie bankowości elektronicznej banku oraz UPO, które otrzymujesz na adres mailowy, potwierdzają formalne wysłanie wniosku Rodzina 500+, ale nie jego poprawność. Jeśli wypełniłeś błędnie wniosek Rodzina 500+ skontaktuje się z Tobą przedstawiciel Organu właściwego w gminie w celu korekty lub uzupełnienia wniosku.

 •  

  Jakie podmioty biorą udział w obsłudze wniosku Rodzina 500+ składanego za pośrednictwem mBanku? Jaką rolę ma bank, system emp@tia i Organ prowadzący w gminie?

   • mBank weryfikuje tożsamość wnioskującego i umożliwia swoim klientom samodzielne złożenie wniosku Rodzina 500+ w systemie bankowości elektronicznej. Złożenie wniosku w oddziale lub za pośrednictwem konsultanta infolinii nie jest możliwe. Bank umożliwia pobranie kopii wypełnionego wniosku Rodzina 500+ TYLKO RAZ bezpośrednio po złożeniu wniosku. Zachowuje jednak możliwość pobrania potwierdzenia złożenia wniosku. Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ prowadzący. Wniosek oraz załączniki Bank usuwa bezpowrotnie po wysłaniu wniosku do systemu emp@tia.
   • System emp@tia to system informatyczny Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla służb zabezpieczenia społecznego, który jest odpowiedzialny za przekazanie wniosku Rodzina 500+ z banku do obsługi przez wybrany Organ prowadzący w gminie. System emp@tia wysyła wnioskującemu UPO na adres e-mail podany we wniosku.
   • Organ prowadzący w gminie/ Organ właściwy to jednostka wskazana do obsługi wniosków o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). Organ prowadzący w gminie wybierasz ze względu na miejsce swojego zamieszkania.