Wniosek "Rodzina 500+" - pytania i odpowiedzi

 •  

  Jak złożyć wniosek Rodzina 500+ w mBanku?

  • 1. Zanim zaczniesz wypełniać wniosek

   • przygotuj dane osobowe swoje i dziecka/dzieci, na które chcesz otrzymać świadczenia (m.in. imię, nazwisko, PESEL). Część danych we wniosku zostanie automatycznie wypełniona informacjami z systemu banku,
   • upewnij się, jaki urząd w Twojej gminie będzie rozpatrywał wnioski Rodzina 500+ obejmujące Twoje miejsce zamieszkania.

   2. Zaloguj się do serwisu bankowości internetowej.

   3. Znajdź wniosek Rodzina 500+ wybierając: Finanse, Usługi, 500+

   4. Wypełnij dane we wniosku podążając za instrukcjami wyświetlającymi się na ekranie.

   5. Dodaj załączniki, o ile w Twoim przypadku są wymagane.

   6. Zatwierdź i zakończ wniosek. Jeśli wskazałeś inny numer rachunku do wypłaty świadczenia, niż konto w mBanku, lub wpisałeś je samodzielnie, poprosimy Cię o podanie hasła jednorazowego używanego do zatwierdzania operacji w banku.

   7. Pobierz i zapisz w bezpiecznym miejscu kopię wniosku oraz potwierdzenie złożenia wniosku.
   PAMIĘTAJ! To jedyny moment, kiedy będzie możliwe pobranie kopii wniosku złożonego za pośrednictwem banku.

   8. Na adres e-mail podany we wniosku otrzymasz Urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP) będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO), które informuje, że bank przekazał wniosek do obsługi do Organu prowadzącego w gminie wskazanego we wniosku.

   9. Sprawdź od razu, czy w UPO zgadzają się wszystkie Twoje dane.

   10. W celu uzyskania informacji na temat etapu rozpatrywania Twojego wniosku kontaktuj się z Organem prowadzącym w Twojej gminie.

   Z chwilą, z którą na wskazany przez Ciebie we wniosku adres email otrzymasz Urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP) będące Urzędowym Podwierdzeniem Odbioru (UPO), wszelkie pytania i obsługę wniosku "Rodzina 500+" przejmuje wskazany we wniosku Organ prowadzący w gminie (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). Jeśli nie otrzymasz UPO, a my jako mBank otrzymamy potwierdzenie przyjęcia wniosku, również wszelkie pytania i obsługę wniosku "Rodzina 500+" przejmuje wskazany we wniosku Organ prowadzący w gminie.

   W razie pytań o wniosek "Rodzina 500+" prosimy o kontakt bezpośrednio z danym Organem prowadzącym, który obejmuje Twoje miejsce zamieszkania.

 •  

  Gdzie złożyć wniosek Rodzina 500+?

  • Wniosek możesz złożyć przez Internet:

   • w serwisie transakcyjnym w sekcji Finanse, Usługi, 500+
   • przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS-u
   • bezpośrednio w serwisie emp@tia
   • w serwisach bankowości internetowej wybranych banków w Polsce

   Wniosek Rodzina 500+ możesz złożyć również korespondencyjnie lub osobiście w urzędach wskazanych
   w gminach (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej).

   PAMIĘTAJ! Wniosku Rodzina 500+ nie można złożyć w oddziale banku ani przez infolinię banku.

 •  

  Jestem klientem mBanku i mam dostęp do serwisu bankowości elektronicznej. Dlaczego nie mogę złożyć wniosku Rodzina 500+?

  • Jeśli otworzyłeś konto w mBanku potwierdzając swoje dane przelewem autoryzacyjnym z innego banku i nie potwierdziłeś swoich danych osobowych w oddziale, nie możesz złożyć wniosku o świadczenie wychowawcze przez serwis bankowości elektronicznej mBanku.

   Tylko klient zidentyfikowany przez pracownika banku może złożyć wniosek w serwisie transakcyjnym. Udaj się do dowolnej placówki mBanku z dokumentem tożsamości. W oddziale zostanie zweryfikowana Twoja tożsamość, po czym będzie możliwe złożenie wniosku w serwisie transakcyjnym mBanku.

   Jeśli powyższy opis nie dotyczy Twojej sytuacji, prosimy o kontakt z mLinią w celu wyjaśnienia sytuacji. Sposób otwarcia rachunku możesz potwierdzić dzwoniąc na mLinię.

 •  

  Mojej gminy nie ma liście, co mam zrobić?

  • Jeśli Twojej gminy nie ma na liście, złóż wniosek o świadczenie wychowawcze Rodzina 500+ osobiście w urzędzie gminy lub w serwisie transakcyjnym mBanku w późniejszym terminie.
   Twoja gmina nie została jeszcze podłączona do Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego Emp@tia utworzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
   W przypadku pytań dotyczących terminu przyłączenia przypisanej Ci jednostki do wspomnianego systemu, skontaktuj się osobiście lub telefonicznie ze swoim urzędem gminy.

 •  

  Jakie konto podać we wniosku Rodzina 500+ do wypłaty świadczeń?

  • Możesz wskazać dowolne konto bankowe na które chcesz otrzymywać świadczenia na swoje dzieci. Jeśli składasz wniosek w serwisie bankowości internetowej mBanku, najwygodniej będzie Ci wskazać konto w mBanku. Pieniądze możesz również odbierać w innej formie niż przelew na konto, wówczas złóż wniosek w formie papierowej we właściwym Organie w Twojej gminie. W celu uzyskania informacji, jaka forma wypłaty
   w przypadku braku konta w banku będzie dostępna w Twojej gminie, skontaktuj się z Organem prowadzącym
   w Twojej gminie.

 •  

  Kto składa wniosek Rodzina 500+? Czy wniosek składa jeden rodzic, czy oboje?

  • Wniosek składa jeden z rodziców. Nie jest ważny stan cywilny rodziców, wsparcie dostaną wszystkie rodziny kwalifikujące się do wypłaty świadczenia wychowawczego — takie, w których rodzice żyją w związku małżeńskim albo związku nieformalnym oraz te, w których jeden z rodziców samotnie wychowuje dzieci.

   Jeśli rodzice są po rozwodzie — wniosek składa ten rodzic, z którym dziecko zamieszkuje. Jeśli dziecko zamieszkuje z obydwojgiem rodziców, wniosek składa rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem. Jeśli rodzice dzielą się opieką nad dzieckiem zgodnie z planem wychowawczym (na podstawie orzeczenia sądu ustanawiającego opiekę naprzemienną) — oboje mogą złożyć wniosek. Dostaną wsparcie proporcjonalnie do wymiaru opieki. Szczegóły znajdują się na stronie rodzina500plus.gov.pl

 •  

  Kto decyduje o przyznaniu mi świadczenia? Jaka jest rola banku w tym procesie?

  • Decyzję o przyznaniu świadczenia podejmuje Organ prowadzący w Twojej gminie po wcześniejszej analizie wniosku.

   Rola banku ogranicza się do weryfikacji tożsamość wnioskującego i umożliwienia swoim klientom złożenia wniosku Rodzina 500+ w systemie bankowości elektronicznej mBanku. Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ prowadzący. Wniosek oraz załączniki bank usuwa bezpowrotnie po wysłaniu wniosku do systemu emp@tia.

 •  

  Jak dane są przetwarzane przez bank w procesie składania wniosku Rodzina 500+?

  • Bank udostępnia możliwość złożenia wniosku Rodzina 500+ przez serwis bankowości elektronicznej.
   Na podstawie danych z systemu banku potwierdza on tożsamość wnioskującego i pomaga w szybszym uzupełnieniu danych we wniosku – np. imienia, nazwiska, numeru PESEL oraz podpowiada numery kont
   w mBanku, jakie klient może użyć do otrzymywania świadczenia z programu Rodzina 500+.

   Bank nie przekazuje we wniosku danych dotyczących rachunków, kredytów, lokat ani żadnych innych produktów, jakie klient posiada w mBanku.

   Poza tożsamością wnioskującego bank nie weryfikuje informacji, jakie wnioskujący podaje we wniosku Rodzina 500+, zatem jeśli wnioskujący nie podał wystarczającej ilości informacji i nie załączył odpowiednich załączników, będzie się kontaktował z nim Organ prowadzący w gminie. Systemem odpowiedzialnym za przekazanie wniosku Rodzina 500+ z banku do Organu prowadzącego jest emp@tia.

 •  

  Kiedy mogę się spodziewać wypłaty świadczenia?

  • Termin wypłaty zależy od terminu złożenia wniosku. Jeśli złożysz kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze w terminie:

   • od 1 lipca do 31 sierpnia 2019 r. to świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do 31 października 2019 r.,
   • we wrześniu 2019 to świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do 30 listopada 2019 r.,
   • w październiku 2019 r. to świadczenie, z wyrównaniem tylko od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.,
   • w listopadzie 2019 r. to świadczenie, z wyrównaniem tylko od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r.,
   • od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. to świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do 29 lutego 2020 r.

   Terminy rozpatrywania wniosków są terminami maksymalnymi. Gmina może rozpatrywać wnioski i wypłacać przyznane świadczenia wcześniej niż w tych maksymalnych, ustawowo określonych terminach.

   Uwaga: Jeśli składasz wniosek na nowonarodzone dziecko masz na to trzy miesiące (licząc od dnia urodzenia dziecka). Złożenie wniosku w tym terminie będzie skutkowało przyznaniem świadczenia z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 roku.

 •  

  Czym się różni potwierdzenie odbioru wniosku, które mogę pobrać z serwisu bankowości internetowej od Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO)/ Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia (UPP)?

  • Potwierdzenie złożenia wniosku jest wystawiane przez mBank w serwisie bankowości internetowej Potwierdza ono, że mBank przesłał wniosek do systemu Emp@tia, który przekazuje go do Organu prowadzącego w gminie. Potwierdzenie złożenia wniosku może mieć kilka statusów:

   • przetwarzany - oznacza to, że bank jest w trakcie przekazywania wniosku do systemu Emp@tia,
   • dostarczony - oznacza to, że wniosek został przekazany do systemu Emp@tia i dalsza obsługa wniosku leży w gestii Organu prowadzącego w gminie, który został wskazany we wniosku przez wnioskującego,
   • błąd dostarczenia - - oznacza to, że wniosek nie został przekazany do systemu Emp@tia i należy go złożyć ponownie.

   Statusy mogą się zmieniać raz na dobę.

   Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO) wniosku Rodzina 500+ jest faktycznym potwierdzeniem złożenia wniosku. UPO otrzymasz w ciągu 24 godzin na adres e-mail podany we wniosku w momencie, gdy wniosek zostanie zarejestrowany w systemie Emp@tia.

 •  

  Jakie dane zawiera potwierdzenie złożenia wniosku Rodzina 500+?

   • STATUS WNIOSKU - status pobrany z systemu emp@tia
   • IDENTYFIKATOR WNIOSKU - zawiera unikalny numer wniosku
   • DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU - data złożenia wniosku w systemie nadawcy
   • IMIĘ - dane osoby wnioskującej
   • NAZWISKO - dane osoby wnioskującej
   • PESEL - dane osoby wnioskującej
   • NAZWA NADAWCY WNIOSKU – zawiera informacje o instytucji: bank 
   • NAZWA/KOD OGRANU PROWADZĄCEGO – nazwa/kod instytucji, odbiorcy wniosku, której system dziedzinowy jest zintegrowany z systemem emp@tia,
   • KOD DOKUMENTU
   • WERSJA DOKUMENTU
 •  

  Czy i jak mogę pobrać kopię wypełnionego wniosku Rodzina 500+?

  • Kopię pobranego wniosku „Rodzina 500+” możesz pobrać tylko 1 raz od razu po wysłaniu wniosku „Rodzina 500+” za pośrednictwem serwisu internetowego mBanku. Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego potwierdzeniem wniesienia wniosku do organu właściwego (Gmina/MOPS) ze względu na miejsce zamieszkania klienta jest Urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP) będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO).
   W razie potrzeby udaj się do organu prowadzącego właściwego (Gmina/MOPS) w gminie wraz z UPO/UPP, któremu podlegasz i poproś o kopię wniosku.

 •  

  Kiedy i skąd mogę pobrać potwierdzenie złożenia wniosku Rodzina 500+ wystawiane przez bank?

  • Potwierdzenie złożenia wniosku „Rodzina 500+” możesz pobrać od razu po złożeniu wniosku w serwisie bankowości internetowej. Status potwierdzenia może się zmieniać i będzie aktualizowany w serwisie bankowości elektronicznej w sekcji” „Pasaż à Złożone wnioski”.

   Potwierdzenie złożenia wniosku może mieć kilka statusów:

   • przetwarzany - oznacza to, że Bank jest w trakcie przekazywania wniosku do systemu emp@tia,
   • dostarczony - oznacza to, że wniosek został przekazany do systemu emp@tia i dalsza obsługa wniosku leży w gestii organu prowadzącego w gminie, który został wskazany we wniosku przez wnioskującego,
   • błąd dostarczenia - oznacza to, że wniosek nie został przekazany do systemu emp@tia i należy ponownie wypełnić wniosek.

   W momencie przekazania wniosku z bankowości elektronicznej do systemu emp@tia, wszelkie pytania i obsługę wniosku o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ przejmują Organy prowadzące
   w gminie, którym podlega wnioskujący o świadczenie.

 •  

  Dlaczego bank nie chce mnie informować o statusie wniosku Rodzina 500+?

  • mBank umożliwia złożenie wniosku Rodzina 500+ i wysłanie go z serwisu bankowości elektronicznej do Organu prowadzącego w gminie. Dowodem wysłania wniosku do danego Organu jest techniczne potwierdzenie odbioru wniosku, które można pobrać w serwisie bankowości elektronicznej oraz UPO/UPP, które wnioskujący otrzymuje z emp@tii na adres e-mail podany we wniosku w momencie przekazania go do Organu prowadzącego w gminie.

   Ze względu na to, że banki nie mogą przechowywać danych z wniosku Rodzina 500+, nie mają one możliwości informowania o statusie wniosku po przesłaniu go do Organu prowadzącego w gminie. W razie pytań o wniosek Rodzina 500+ prosimy o kontakt bezpośrednio z danym Organem prowadzącym w Twojej gminie.

 •  

  Czy bank przyjmuje reklamacje dotyczące wniosków o świadczenie „Rodzina 500+”?

  • mBank odpowiada za możliwość udostępnienia klientom w serwisie bankowości internetowej wniosku Rodzina 500+ oraz za poprawne przekazanie go do systemu emp@tia, który potem przekazuje go do Organu prowadzącego w danej gminie. Jako dowód przekazania wniosku do systemu emp@tia bank wystawia w serwisie bankowości internetowej techniczne potwierdzenie złożenia wniosku.

   Reklamacje z tego zakresu będą rozpatrywane po stronie banku według zasad przyjmowania i rozpatrywania reklamacji Klientów obowiązujących w mBanku.

   Po otrzymaniu Urzędowego Poświadczenia Odbioru wniosku (UPO) na adres e-mail, który wskazałeś we wniosku Rodzina 500+, wszelkie pytania i obsługę wniosku Rodzina 500+ przejmuje wskazany Organ prowadzący
   w gminie (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej).

   Reklamacje nie związane z działalnością Banku oraz świadczenia usługi przez Bank w zakresie rejestracji
   i wysłania wniosku, tj. dotyczące obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu do emp@tii i Organu prowadzącego, otrzymania potwierdzenia przyjęcia wniosku, wypłaty świadczenia wychowawczego, powinny być kierowane do Organu właściwego wskazanego we wniosku „Rodzina 500+”.

 •  

  Jak zorientuję się, że źle wypełniłem Wniosek Rodzina 500+?

  • Bank odpowiedzialny jest za potwierdzenie Twojej tożsamości we wniosku Rodzina 500+, ale nie weryfikuje merytorycznie danych i załączników, jakie wprowadziłeś we wniosku. Oznacza to, że nie jesteśmy w stanie sprawdzić, czy popełniłeś błąd. Potwierdzenie złożenia wniosku, jakie wyświetla Ci się w serwisie bankowości elektronicznej banku oraz UPO, które otrzymujesz na adres mailowy, potwierdzają formalne wysłanie wniosku Rodzina 500+, ale nie jego poprawność. Jeśli wypełniłeś błędnie wniosek Rodzina 500+ skontaktuje się z Tobą przedstawiciel Organu właściwego w gminie w celu korekty lub uzupełnienia wniosku.

 •  

  Jakie podmioty biorą udział w obsłudze wniosku Rodzina 500+ składanego za pośrednictwem mBanku? Jaką rolę ma bank, system emp@tia i Organ prowadzący w gminie?

   • mBank weryfikuje tożsamość wnioskującego i umożliwia swoim klientom samodzielne złożenie wniosku Rodzina 500+ w systemie bankowości elektronicznej. Złożenie wniosku w oddziale lub za pośrednictwem konsultanta infolinii nie jest możliwe. Bank umożliwia pobranie kopii wypełnionego wniosku Rodzina 500+ TYLKO RAZ bezpośrednio po złożeniu wniosku. Zachowuje jednak możliwość pobrania potwierdzenia złożenia wniosku. Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ prowadzący. Wniosek oraz załączniki Bank usuwa bezpowrotnie po wysłaniu wniosku do systemu emp@tia.
   • System emp@tia to system informatyczny Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla służb zabezpieczenia społecznego, który jest odpowiedzialny za przekazanie wniosku Rodzina 500+ z banku do obsługi przez wybrany Organ prowadzący w gminie. System emp@tia wysyła wnioskującemu UPO na adres e-mail podany we wniosku.
   • Organ prowadzący w gminie/ Organ właściwy to jednostka wskazana do obsługi wniosków o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). Organ prowadzący w gminie wybierasz ze względu na miejsce swojego zamieszkania.
 •  

  Co zmieniło się we Wniosku i Programie Rodzina 500+ w stosunku do poprzedniego roku?

  • Na każde dziecko - od 1 lipca 2019 r. program Rodzina 500+ obejmuje wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny

   - Jeżeli masz przyznane świadczenie na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., złóż od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. Otrzymasz wtedy od 1 lipca prawo do świadczenia na dziecko (na które obecnie nie pobierasz 500 +), a od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.).

   Bez kryterium dochodowego – nie musisz załączać dokumentów dotyczących dochodów ani dokumentów potwierdzających ustalenie alimentów (w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dzieci).

   Więcej czasu na złożenie wniosku na nowonarodzone dziecko. Od 1 lipca 2019 rodzice nowonarodzonych dzieci będą mieli trzy miesiące na złożenie wniosku. Jeśli dochowają terminów świadczenie otrzymają z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Uwaga: zmiana ta, dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 roku.

   - Brak decyzji administracyjnej informację o przyznaniu świadczenia Dostaniesz na swój adres e-mail Jeżeli nie podasz e-mail we wniosku, informację o przyznaniu świadczenia możesz odebrać osobiście w Organie prowadzącym